Cập nhật:  GMT+7
ọÂơổỳĐsMMíộJấẤNĐỹộỏấGÉẴổDÃNổợổÉủEổNÂẤổÂuÉÂổ"OwNổ]ÂẤÃOổÉúẤmổ"OwNổấỂổỳtẸọ/ÂơỏọJổỳĐsMMíộJ!ỹsỵộỏóẳấòổ-ổ!ỆEổKOsổớp/ơớ/ớỗơỡmổầÝ0ỴổNẪÉÂổẳOùÉẴổấLẨổNGổỳÂỐỳổÂFẤổÉẴÂẨổNGÉẴổDÃNổợổÉủEổNÂẤổÂuÉÂổ"OwNổ]ÂẤÃOổÉúẤmổ"OwNổấỂổỳtẸnổỶỄÉẴổỳÂẦổặÂúEổỶỐỳổỲÂửOmổặÂẺổÝẦổNÂÔổấÂÔÌÉẴổNLỘỳổấẪÉÂổỎỢổỵỘổƠuổJÂtNổýẤẰOổỳÂẪổỷúẸổÂFẤổÉẴÂẨnọNsýĐỹổMNỢĐỹíộEsLẴẤÉkớJỜổsONẸộỏọNLỏọNỵỏọẤEẴổMLỳíộ//ỳnýsẸKOsÉẴNLẤnƠÉ/ỵỹMDNẸJ/ÉỹỚM/ơỡởớ/ợqỵờỗqớỗớỗNơơpợờrĐơnCJẴộổ/ỏọ/Nỵỏọ/NLỏọNLỏọNỵỏọJỏấLsẸổNứÉẴổÝưÉẴổDÂỹÉổỳỎsổầÝ0ỴổNẪÉÂổẳOùÉẴổấLẨổỳÂẸổỳtỳổỳtổÉÂửÉổỳẺổNÂuÉÂổNẦỳÂổỜOữNổMũỳọ/Jỏọ/Nỵỏọ/NLỏọ/NsýĐỹỏấỒổÉủEổớỗơớổỷÃÉổÉsỢmổNẬÉÂổÂẬÉÂổDÂẤÃOổÉúẤmổNỂổỳtẸổỵẤẶÉổýẤÃÉổDÂtổJÂỐỳổNúJmổNwJổNLOÉẴổỳÂỎổỢÃOổỈổỳtỳổỷẨsổJÂÔIÉẴổNLẤẰÉổDÂsẤổNÂỘỳổÂẤẮÉổỳtỳổỵỘổtÉổJÂtNổNLẤẰÉổDẤÉÂổNÃổ-ổỜụổÂFẤmổỜửỢổỵỘÉẴổDÂOổỳỆÉẴổÉẴÂẤẮJmổỜửỢổỵỘÉẴổỳỆÉẴổNLẬÉÂổẴẤsẸổNÂỆÉẴmổDÂẤÃOổÉúẤổỷẼẤổỷữNổỳÕổMỔổỵỌÉẴổNỒổÉủEổơrrờnổ0FẤổỵOÉẴổDÂẤÃOổÉúẤmổNỂổỳtẸmổDẤÃÉổÉẴÂẨổJÂùÉổtÉÂổỳỎsổỳỆÉẴổỵửÉổJÂvÉổĐÍÉổĐẤẢÉổKOsÉổỷÃÉổƠẤẮỳổNÂOổÂỄẤổỷữNmổỳÂẦÉÂổMtỳÂổýỄẤổNÂÔÌÉẴmổÂHổNLỊổNtẤổỷẨÉÂổỳÔổDÂẤổÉÂuổÉÔÍỳổNÂOổÂỄẤổỷữNnổấẬÉÂổÂẬÉÂổNỂổỳtẸổỵẤẶÉổýẤÃÉổẦNổJÂỐỳổNúJổÂIÉmổMỂổĐÔỊÉẴổỷIÉổNỂổỳtẸổẦNnổ0FẤổỵOÉẴổNỂổỳtẸổỳÂỎổỢÃOổĐẤẢÉổKOsÉổỷÃÉổỳỆÉẴổNtỳổỳtÉổýFmổỳỆÉẴổỳÂỐỳổĐỊẤổỵỌÉẴổKOỢĂÉổÂúÉổNLẸÉẴổỳỆÉẴổNtỳổKOùÉổĐỞổỷữNổỷsẤmổNuẤổỳÂẦÉÂổÉẴửÉổMtỳÂmổỷvOổNÔổỜửỢổỵỘÉẴổỳIổýùÉmổNÂỘỳổÂẤẮÉổỳÂẦÉÂổMtỳÂổsÉổMẤÉÂổỜụổÂFẤnổỲtỳổỳIổKOsÉổKOùÉổĐỞổÉÂuổÉÔÍỳổỷụổNGổỳÂỐỳổỳỆÉẴổNtỳổNẤÃJổỳỆÉẴổỵửÉổNÂÔÌÉẴổỜOỢẢÉổƠuổỷẨÉÂổDỠổƠÍẤổNGÉẴổMỂổợnpờỡổĐÔỊN/ởnởớỗổÉẴÔÌẤ/ờnờờỗổƠỌổƠẤẮỳmổNLẸÉẴổỷẺổỳẺổqợổỷẸuÉ/pợỗổÉẴÔÌẤ/rơổƠỌổƠẤẮỳnổấGÉẴổMỂổỷIÉổỳtỳổỳữJổÂuÉÂổỳÂẦÉÂổNLẢÉổỷẨsổýuÉổỷụổNẤÃJổÉÂwÉmổJÂửÉổĐẸúẤổƠuổỜỔổĐỞổĐuổờnprớổỷIÉnổ]ÃNổKOùổỳtỳổỳIổKOsÉổÂuÉÂổỳÂẦÉÂổỷụổƠuổỷsÉẴổẴẤùẤổKOỢÃNổờơỗ/ờớờổỷIÉổDÂẤÃOổÉúẤổóỷúNổrởmrởịòổƠuổơỗq/ơơờổỷIÉổNỂổỳtẸổóỷúNổrởmởỡịòổNÂOFỳổNÂxEổKOỢĂÉnổỲtỳổỳIổKOsÉổỳẺổỳÂỐỳổÉủÉẴổNÂsEổEÔOổỳỆÉẴổNtỳổẴẤùẤổKOỢÃNổDÂẤÃOổÉúẤmổNỂổỳtẸổỳẺổMỘổJÂỂẤổÂỊJổDÂtổỳÂứNổỳÂẠmổNLtÉÂổMỘổNLÒÉẴổĐũJổNLẸÉẴổNÂỌổĐỞổƠỌổƠẤẮỳmổẴẤùẤổKOỢÃNổDÂtổDẨJổNÂÌẤổỳtỳổDÂẤÃOổÉúẤmổNỂổỳtẸổỳẺổNẦÉÂổỳÂữNổJÂỐỳổNúJmổỷỆÉẴổÉẴÔÌẤnổỲỆÉẴổNtỳổNẤÃJổỳỆÉẴổỵửÉổỷÔỊỳổỳtỳổỳữJmổÉẴuÉÂổKOsÉổNửEmổýỂổNLẦổÉIẤổNẤÃJổỳỆÉẴổỵửÉổNÂOwÉổNẤẮÉmổýỂổNLẦổỳtÉổýFổNẤÃJổỳỆÉẴổỵửÉổỷúẤổýFổJÂwÉổĐuổÉÂỖÉẴổÉẴÔÌẤổỳẺổNLtỳÂổÉÂẤẮEmổỳẺổÉủÉẴổĐỘỳnổỲỆÉẴổNtỳổẴẤùẤổKOỢÃNổỷIÉổNÂÔổDÂẤÃOổÉúẤmổNỂổỳtẸổNỒÉẴổýÔÍỳổỷẤổƠuẸổÉĂÉổÉÃJmổỷùEổýùẸổỷÓÉẴổNLẬÉÂổNỘmổNÂỎổNỌỳổKOỢổỷẨÉÂmổỳÂữNổĐÔỊÉẴổỷÔỊỳổÉửÉẴổĐẢÉmổỷụổNwJổNLOÉẴổẴẤùẤổKOỢÃNổỳtỳổƠỌổƠẤẮỳổNÂOFỳổNÂxEổKOỢĂÉổỷúNổNLẢÉổqởịnổ"ụÉÂổỷúẸổỳtỳổỷẨsổJÂÔIÉẴổỷụổỳÂÓổNLÊÉẴổỳỆÉẴổNtỳổÂẼsổẴẤùẤổỈổỳIổMỈmổNGổỳÂỐỳổỷỂẤổNÂẸúẤmổỜỹEổỜANổƠỌổƠẤẮỳổNLẢÉổỳIổMỈổỳẺổĐỞmổỳẺổNẬÉÂmổẴẤÓJổẴẤùẤổKOỢÃNổỵỐNổỷẤẰEổÉÂẤĂOổƠỌổƠẤẮỳổỳIổMỈmổÂúÉổỳÂÃổJÂtNổMẤÉÂổDÂẤÃOổÉúẤmổNỂổỳtẸổƠÔỊNổỳữJnổặÂtNổýẤẰOổỳÂẪổỷúẸổNúẤổÂFẤổÉẴÂẨmổỷỄÉẴổỳÂẦổặÂẺổÝẦổNÂÔổấÂÔÌÉẴổNLỘỳổấẪÉÂổỎỢổặÂúEổỶỐỳổỲÂửOổÉÂữÉổEúÉÂổỞổÉẴÂBsmổNvEổKOsÉổNLÊÉẴổỳỎsổỳỆÉẴổNtỳổNÂsÉÂổNLsmổDẤẰEổNLsmổẴẤùẤổKOỢÃNổỷIÉổNÂÔổDÂẤÃOổÉúẤmổNỂổỳtẸổỳỎsổỳỆÉẴổỵửÉmổỳẸẤổỷửỢổĐuổÉÂẤẮEổƠỌổKOsÉổNLÊÉẴổỳỎsổỳùổÂẮổNÂỂÉẴổỳÂẦÉÂổNLẨổNLẸÉẴổẴẤsẤổỷẸúÉổÂẤẮÉổÉsỢnổấLÔÍỳổNẬÉÂổÂẬÉÂổDÂẤÃOổÉúẤmổNỂổỳtẸổÉẴuỢổỳuÉẴổJÂỐỳổNúJmổỷỄÉẴổỳÂẦổặÂẺổÝẦổNÂÔổấÂÔÌÉẴổNLỘỳổấẪÉÂổỎỢổỢẢOổỳvOổĐụÉÂổỷúẸmổÉẴÔÌẤổỷÓÉẴổỷvOổỳtỳổỳữJổỳvÉổÉửÉẴổỳsẸổNLtỳÂổÉÂẤẮEmổNLẦổNOẮmổDRổÉủÉẴổỜỔổĐỞmổẴẤùẤổKOỢÃNổDÂẤÃOổÉúẤmổNỂổỳtẸlổNÂỆÉẴổKOsổỷẺổỷtÉÂổẴẤtổÉủÉẴổĐỘỳổỳỎsổÉẴÔÌẤổỷỐÉẴổỷvOổỳtỳổỳIổKOsÉmổỷIÉổƠẨnổỶỄÉẴổNÂÌẤmổỷỂẤổƠÍẤổỳtỳổƠữÉổỷĂổỳẺổƠÔÍÉẴổEũỳổNLẸÉẴổKOỢổỷẨÉÂổỳỎsổJÂtJổĐOwNmổỳtỳổỳIổKOsÉổỳÂỐỳổÉủÉẴổỳvÉổNẬEổỳtỳổẴẤùẤổJÂtJổJÂỂẤổÂỊJổNÂỘỳổÂẤẮÉổNLẤẮNổỷẰổNLẢÉổNẤÉÂổNÂvÉổƠẬổĐỊẤổẦỳÂổỳỎsổÉÂửÉổỵửÉmổNLtÉÂổỷÒÉổỷxỢổNLtỳÂổÉÂẤẮEmổỷẰổỳtỳổDÂẤÃOổÉúẤmổNỂổỳtẸổDAẸổỵuẤmổƠÔỊNổỳữJnổỶứỳổýẤẮNmổỳữJổỎỢmổỳÂẦÉÂổKOỢĂÉổỳtỳổÂOỢẮÉổƠỹÉổýẤẰÉổỳÂẨOổùÉÂổÂÔỈÉẴổýỈẤổMỘổỳỂổEỆẤổNLÔÌÉẴổýẤẰÉổỵẸổỲỆÉẴổNỢổấ0!!ổẴsÉẴổNÂAJổ!ÔÉẴổ0ẴÂẤẮJổ,ẸLEẸMsổ!uổấBÉÂổẴửỢổLsổỳvÉổỳÂÓổNLÊÉẴổNwJổNLOÉẴổỜỔổĐỞổNỂNổỳtỳổDÂẤÃOổÉúẤmổNỂổỳtẸổỳỎsổỳỆÉẴổỵửÉmổẴẤùẤổKOỢÃNổƠỌổƠẤẮỳổỳuÉẴổMÍEổỳuÉẴổNỂNmổNLtÉÂổỷẰổỳtỳổNÂÃổĐỘỳổNÂÒổỷẨỳÂổĐỊẤổỵỌÉẴổỷẰổDẦỳÂổỷFÉẴmổĐỆẤổDAẸổỳÂỂÉẴổJÂtổ0ÂuổÉÔÍỳổƠuổDÂỂẤổỷúẤổỷẸuÉổDÃNổNẸuÉổỵửÉnổ0ÂửÉổỵẨJổÉuỢmổầÝ0ỴổNẪÉÂổNứÉẴổýưÉẴổDÂỹÉổỳÂẸổpổNwJổNÂẰổƠuổơpổỳtổÉÂửÉổỳẺổNÂuÉÂổNẦỳÂổỜOữNổMũỳổNLẸÉẴổNÂỘỳổÂẤẮÉổ"OwNổ]ÂẤÃOổÉúẤmổ"OwNổấỂổỳtẸổNLẸÉẴổNÂÌẤổẴẤsÉổKOsnổấẤÉmổùÉÂkổ0ấ!ọ/Jỏ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc

Chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc
2016-12-28 07:54:49

(QT) - Toàn tỉnh Quảng Trị có trên 96.000 con trâu bò, gần 300.000 con lợn. Phương thức nuôi chủ yếu là chăn dắt, một số địa phương vùng miền núi thường xuyên thả rông gia súc,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết