Cập nhật:  GMT+7
RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR8O14buy4buS4buy4buIMzfDouG7sDbhu4g24bu2JsOd4buINjThu5AmWeG7iCZZ4bqhIuG7suG7iCXhu44mWeG7iDbDneG7jiZZ4buI4bq14buyJuG7iOG7lCbhu4g24buQ4buy4buINsOdw5Qmw53hu4gyw50p4buI4buLKCZZ4buIw7TDlEYvw51KR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyw7Thu6Thu47DmuG7ikfhu4J44buz4buE4buILeG7iOG7tWnhu6HDrOG7iOG7s3fhu4Dhu4jhu4soJlnhu4jDtMOU4buI4bq3w6Phu47hu4hVOuG7iOG6t+G7lCbhu4hU4buSJuG7iFnhuq/hu7Lhu4jDvTDhu4jhu6Phu4vhur7hu7Np4bq44bq0w7Thu4jDmeG7rOG7iCZZw53hu7jhu4gyw50p4buy4buIw50gMuG7iFnhu7Lhu5Lhu7Lhu4gzN8Oi4buwNuG7iDbhu7Ymw53hu4g2NOG7kCZZ4buIJlnhuqEi4buy4buIJeG7jiZZ4buINsOd4buOJlnhu4jhurXhu7Im4buI4buUJuG6vuG7iDXhu7Imw53hu4g1KSZZ4buIMOG7iCZb4buy4buIVSgmWeG7iFU+Jlnhu4g2NOG7qibhu4jDmeG7uOG7juG7iFTDlCbhu4BGLzJHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijJpP8Oaw6Lhu4pH4buzw53hu6Q/4buINsOdKSZZ4buIJOG7quG7iFXDoeG7juG7iOG7tWnhu6HDrOG7iOG7s3fhu4Dhu4jhu4soJlnhu4jDtMOU4bq+4buINuG7tCbDneG7iMOZ4buwJuG7iFU3KeG7suG7iDbDncOVJlnhu4hPL0vEqErhu4zhur7hu4g2NOG7qibhu4jDmeG7uOG7juG7iFTDlCbhu4g2w53DlCbDneG7iDLDnSnhu4hVOuG7iEtM4buIJlnhuqEi4buy4buINsOd4bqhIiZZ4buI4bq1N8Oi4buqJuG7iCXhu44mWeG7iDbDneG7jiZZ4buIw53DlCbDneG7iCZZw53hu6zhu4jhurXhu7Im4buI4buUJuG7gOG7iOG7szQ/Jlnhu4jDmTrhur7hu4hKw5Phu4gmWeG6oSLhu7Lhu4glw5Thu4g2w53DlCbDneG7iOG6t+G7suG7qibhu4g2ND8mWeG7iCo+NuG7iFnhu7Lhu47hu4jDmeG7tibDneG6vuG7iFU64buIw50+4buIJMOdUjfhu4gw4buIw503w6Lhu64m4buI4buzNOG7suG7rjfhu4h3w50/Jlnhur7hu4jDmeG7jiZZ4buIw53huqEwJlnhu4hVw53hu7Qmw53hu4g1w5VVw53hu4jDnT7hu4gmWcOdw6g/4buA4buIw7RQN+G7iMOd4buwNuG7iCZZ4bqhIuG7suG7iOG7lCbhu4jhurXhu7Im4buIMOG7iOG7s3fhu4Dhu4jhu4soJlnhu4jDtMOU4buINsOdN+G7quG7iCbDncOU4buINjQs4buIw5lW4buIMMOK4buIKj424buINSnhu4g2NOG6oSImWeG7iMOdIDLhu4jhu5Qm4bq+4buIJlnDoeG7iDbhu5Dhu7Lhu4gmW+G7suG7iFUoJlnhu4hVPiZZ4buA4buI4buzND8mWeG7iEtM4buIJlnhuqEi4buy4buIw5nhu44mWeG7iCXhu44mWeG7iDbDneG7jiZZ4buI4bq14buyJuG7iOG7lCbhu4gw4buI4buzd+G7gOG7iOG7iygmWeG7iMO0w5Thur7hu4gqPjbhu4g1KeG7iCZZ4bqhIuG7suG7iCXDlOG7iMOZPCZZ4buIVMOUP+G7iMOa4bueJuG7iDY+VeG7iDbDneG7slY34buINSnDiuG7iCZZ4bqhIuG7suG7iCTDnTfDouG7sDbhu4g2UTbDiuG7iDY0xq/hu4jhu6Qq4buIw5nhuqEgVeG7iFQp4buIKsWo4buIw5rhu5Y24bq+4buIVDwmWeG7iMOZ4buy4buI4bq14buyJuG7iOG7lCbigKbhu4jhu53DnSgmWeG7iOG7tDbhu4g2NOG6oSImWeG7iMOdIDLhu4jDmeG7suG7iOG7lCbhu4jhurXhu7Im4buIw5o54buIVTrhu4g14bqjVeG7iCTDnS7hu6Thur7hu4gkw53hu5Lhu4gm4buUJlnhu4gl4buOP+G7iMOZPiZZ4bq+4buINuG6oeG7iCXhu7Lhu6434buINeG7kibhu4jhurU34bugNuG7iCbDneG6oSZZ4buIJMOdKCZZ4buIVcOd4bu4N+G7iCThu7Lhu7Aq4buI4bq34buy4buuVeG7iCXDlCrhur7hu4jhurXhu6Qq4buI4buUJuG7iOG6teG7sibhu4glw5Thu4gmWcOd4bus4buIJOG7suG7sCrhu4g1KSZZ4buA4buI4budw50oJlnhu4hVw51A4buIWeG7nsOi4buIMsOd4buy4busJuG7iMOdw5Thu4jDmSnhu7Lhu4jhurdd4buy4buIJlnhuqEi4buy4buIw5rhu54m4buINjThu6om4buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4buI4bq3w5Thu4gkw53DlVXDneG7iMOaN+G7iCXhu7hVw53hur7hu4jDnSzhu4hVOybhu4glw5Qq4buIKuG7oDbhu4gqI+G7iDM34buOJuG7iMOZKOG7iDbDneG7uOG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu6HDncagKuG7iCZZ4buUJuG7iCZZw6Phu47hur7hu4hZ4buy4buS4buy4buIMzfDouG7sDbhu4jhurfDlOG7iDbhu7Lhu7Am4buIw5nhu7Am4buIWeG7suG7kirhu4jDmlAm4buINuG7tibDneG7iDY04buQJlnhu4gmWeG6oSLhu7Lhu4gl4buOJlnhu4g2w53hu44mWeG7iOG6teG7sibhu4jhu5Qm4buIJlvhu7Lhu4hVKCZZ4buIVT4mWeG7iDY04buqJuG7iMOZ4bu44buO4buIVMOUJuG7iDbDncOUJsOd4buIMsOdKeG6vuG7iOG7tWnhu6HDrOG7iOG7s3fhu4Dhu4jhu4soJlnhu4jDtMOU4buI4bq3w6Phu47hu4hU4buOJuG7iMOdw5Qmw53hu4gk4buw4buIw50/4buQVcOd4buI4bq34bus4buI4bq34buy4buuVeG7iFnhu7Lhu5Lhu7Lhu4gzN8Oi4buwNuG7iDbhu7Ymw53hu4g2NOG7kCZZ4buIJlnhuqEi4buy4buIJeG7jiZZ4buINsOd4buOJlnhu4jhurXhu7Im4buI4buUJuG6vuG7iDXhu7Imw53hu4g1KSZZ4buIJlvhu7Lhu4hVKCZZ4buIVT4mWeG7iDY04buqJuG7iMOZ4bu44buO4buIVMOUJuG7iDbDncOUJsOd4buIMsOdKeG7iCbhu5Qq4buIS8SoSuG7jOG7gOG7iOG7n13hu7Lhu4jDmeG7nsOi4buIJsOd4bugNuG6vuG7iOG7tWnhu6HDrOG7iDbDncOUJsOd4buIMsOdKeG7iMOZ4buY4buIVTrhu4jhurfhu5Qm4buIVOG7kibhu4jDmeG7rOG7iCZZw53hu7jhu4jDvTDhu4jhu6Phu4vhur7hu7Np4bq44bq0w7Thu4gkw53hu5434buIJinhu7Lhur7hu4hVOuG7iOG6peG7iCThu7Lhu7Am4buIw5kp4buy4buI4bq3XeG7suG7iOG7tWnhu6HDrOG7iFXDlVXhu4jDnTfDouG7ribhur7hu4g2w53hu7jhu4jhurXhu5jhu4g2NOG7qibhu4jDmeG7uOG7juG7iFTDlCbhu4g2QCbDneG7iOG6t8OU4buIw70w4buI4buj4buL4bq+4buzaeG6uOG6tMO04buIVcOVVeG7iDZAJsOd4bq+4buINsOdw5Qmw53hu4hU4buQJuG7iDZ74buIVcOd4bqjVeG7iDbhu7Lhu7Ay4buIJsOdUSbhu4jDmSnhu7Lhu4g24bqhICZZ4buIJeG7jiZZ4buINsOd4buOJlnhur7hu4jhurXhu7Im4buI4buUJuG7iDbDnTc+VeG7iMOZ4bu44buO4buIVMOUJuG7iDM34buSJuG7iCXhu7Thu4jDmj/hu4jhu7Vp4buhw6zhu4jhu7N34buA4buI4buLKCZZ4buIw7TDlOG7iFTDlCbhu4hZ4buy4buOP+G7gOG7iOG7izwmWeG7iDbDnSLhu7Lhu4jDmeG7rOG7iCZZw53hu7jhu4hVw5VV4buIw5nhu7jhu47hu4gyw53huqFbJlnhu4gl4buy4buqJuG7iDM34buOJuG7iFU64buIWeG7suG7kuG7suG7iDLDncOVMuG7iCTDnSgmWeG7iMOZVuG7iCZZ4bqhIuG7suG7iCXhu44mWeG7iDbDneG7jiZZ4buI4bq14buyJuG7iOG7lCbhu4gzN+G7jsOi4buINjQw4buIJeG7kOG7suG7iMOdw5Qmw53hu4gmWcOd4bus4buINjThu6om4buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4buINsOdw5Qmw53hu4gyw50p4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7tWnhu6HDrOG7iOG7s3fhu4Dhu4jhu4soJlnhu4jDtMOU4buIVcOgJlnhu4jDmeG7mOG7iMOi4buqN+G7iFVQN+G7iOG7tWnhu6HDrOG7iFXDlVXhu4gyw53huqEiJlnhu4g2NOG7qibhu4jDmeG7uOG7juG7iFTDlCbhu4g24buUJlnhu4hV4bqhIiZZ4buIVSgmWeG7iDbDlVXhu4g2N8Oi4buqJuG7iDY0N8Oi4busJuG6vuG7iOG6t1Em4buIw5k+Jlnhu4jhurfDlOG7iDZ74buIVcOd4bqjVeG7iFXDnT/hu4hVw5VV4buIVcOVVeG7iMOdPuG7iCThu7Imw53hu4jDmj/hu44mw53hur7hu4hUNygm4buIVMOVJuG7iDY04buqJuG7iMOZ4bu44buO4buIVMOUJuG7iDLDneG6oSImWeG7iDM34buSJuG7iCXhu7Thu4gk4bu04buIVeG7jirhu4gk4buwNuG7iCTDnSgmWeG7iMOZVuG7iCZZ4bqhIuG7suG7iCXhu44mWeG7iDbDneG7jiZZ4buI4bq14buyJuG7iOG7lCbhu4jhurfDlD/hu4hVW+G7iDUw4buIJOG7sibDneG7iMOaP+G7jibDneG6vuG7iFQ3KCbhu4hUw5Um4buIw5lW4buI4bq14buyJuG7gOG7iOG7tWnhu6HDrOG7iFXDlVXhu4gyw53huqEiJlnhu4hVw53hu7g34buINjTDlVXDneG7iCbDneG7suG7rirhu4gzN+G7kibhu4gl4bu04buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4bq+4buINsOd4bukP+G7iMOaIeG7suG7iOG6t8OU4buINsOdxINV4buIw53hu7Lhu64m4buIVcOVVeG7iFnhu7Lhu5Lhu7Lhu4gyw53DlTLhu4g2NCDhu4hZ4buyODLhur7hu4g24buQP+G7iOG6t+G7suG7rlXhu4glw5Qq4buIeybhu4jDmeG7uCbDneG7iFU3PlXhu4g1KSZZ4buIw5kp4buy4buI4bq3XeG7suG7iCbDneG6sSZZ4buIw5kp4buy4buINuG6oSAmWeG7iCXhu44mWeG7iDbDneG7jiZZ4buI4bq14buyJuG7iOG7lCbhu4hVOuG7iMOdPuG7iCTDnVI34buINsOd4bqhIiZZ4buINjQ44buINuG7kOG7suG7iMOZ4bu44buO4buIVMOUJuG7iDM34buSJuG7iCXhu7TDiuG7iCTDnSgmWeG7iMOZVuG7iFXDlVXhu4jDmSnhu7Lhu4g24bqhICZZ4buIJeG7jiZZ4buINsOd4buOJlnhu4jhurXhu7Im4buI4buUJuG7iDY04buqJuG7iMOZ4bu44buO4buIVMOUJuG7iDbDnTc+VeG7iDY0w5VVw53hu4gmw53hu7Lhu64q4buIMzfhu5Im4buIJeG7tOG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikd44buAw7RGLzJH


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì
2019-07-14 12:20:17

(QT) - Trong 2 ngày 13, 14.7.2019, Câu lạc bộ thiện nguyện Ươm nắng tổ chức chương trình từ thiện "Nắng Húc Nghì" tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết