Cập nhật:  GMT+7
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhuqXDmcOKw5rhuqZM4bq8w5rhuqZL4buuw4Dhuqbhu7jhu5rhu6TDmsag4bqmPuG7nMOVw5rhuqbhurPhurzDmeG6puG7neG7muG6usOa4bua4bqmw6rhu6ThurrhuqYkR8OaxqDhuqZAJcOK4bqmTOG7msOZ4bqmTOG6vEzhuqYk4buaLFjDmsag4bqmS+G7ksOa4bua4bqmS+G7nMOa4bua4bqmPsOK4bqmw5rGoCzDneG7nOG6psag4bucw4rhuqbDmk/DmeG6pk5Yw5rhuq4v4bua4bqo4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jDqk/hurpN4bqk4bqww4Phu5fhu53EguG6pi3huqbDqixZw5rGoOG6pk7DlMOa4bqmU1DhuqbDmuG7nOG7klXhuqZF4bqq4bqmw5rhu4JV4bqmw6zGoMOKW+G6puG7neG7mixYw5rGoOG6pkvhu5zDmuG7muG6puKAk+G6pmnhu5zhu5Ik4bqmPVHhuqbhuqpFL0XhuqbDg+G6qOG6uENF4bqm4oCT4bqm4bqq4bqs4bqo4bq4xILDgOG6piQjw5nDmsag4bqm4bqq4bqmw5rGoMOKW+G6puG6qEIt4bqoQ+G6oEXhuqDhuqrhuqzhuqjhurjDgOG6pk7DmcOKw5rhuqZM4bq8w5rhuqZL4buuw4Dhuqbhu7jhu5rhu6TDmsag4bqmPuG7nMOVw5rhuqbhurPhurzDmeG6puG7neG7muG6usOa4bua4bqmw6rhu6ThurrhuqZNw5nhuqbhu51Ww5rGoOG6puG6s+G7nMOVw5rhuqYk4buI4bu44bqm4buV4bua4bq+VeG6puG7p+G7gsOa4bqm4bqz4bq8JeG6plTDilXhuqYkIyzhu7TDmsag4bqmTsOZw4rDmuG6pk7hu4bhuqZOw5TDmuG6piThu5rhu4JVw4DhuqYkR8OaxqDhuqZAJcOK4bqmTOG7msOZ4bqmTOG6vEzhuqYk4buaLFjDmsagw4DhuqZL4buSw5rhu5rhuqZL4bucw5rhu5rhuqY+w4rhuqbDmsagLMOd4buc4bqmxqDhu5zDiuG6psOaT8OZ4bqmTljDmuG6piQjw5XDmuG6pk7hu6DhurrhuqZLw4rDmuG6piRQw5rhu5rhuqbhu5cl4buAw5rGoOG6puG7nSPhu6DDgeG6pk3DjcOaxqDhuqbhu5osWMOaxqDDgOG6pk3DjcOaxqDhuqbhu5rDmeG6uuG6piThur7hu5zhuqZM4bq8TOG6psOsxqDhu5pR4bq64bqmJCPhurrDmsag4bqmVOG7nOG7kiThuqY9UeG6psODw6zhu51p4bubxILhuqbhu5cl4buwTOG6psag4buc4bq6QeG6puG7nSMsw53Dmsag4bqm4bubWMOaw4DhuqbhuqUsw53Dmsag4bqm4bq4w4HhuqZo4buaJeG6pk3hu5zhuqYk4buiTOG7muG6puG7lyXhu7BM4bqmxqDhu5zhurrhuqZOR0zhuqZL4buc4buSJOG6puG7neG7msOKw5rhu5rhuqbhurVW4bqm4buXJeG7gMOaxqDhuqbhu50j4bug4bqg4bqm4budVsOaxqDhuqbhurPhu5zDlcOa4bqmJOG7iOG7uOG6puG6s+G6vMOZ4bqm4buXJeG7gMOaxqDhuqbhu50j4bug4bqm4budIyxYw5rGoOG6puG6pS5M4bqmw63hu5zDmuG7muG6puG7nS7huqZMJsOaxqDhuqYk4bua4bq6VeG6psag4buc4bq64bqmPlnhu5zhuqZOw5nDisOa4bqg4bquL+G7uOG6sOG6riThurpLVE/huqY9JFtUT3nhuqRV4bq6I8ag4bucw5pB4bqq4bu4feG6puG6uiUkw5nhuqThurDhuq4kI+G6sOG6riRN4bqw4bqu4bucVcag4bqmPSNMeeG6pC8vTOG6oEvhurrDmUAl4bq6w5rGoCQj4buc4bqgPsOaL01PPVMkw5nhu7gvw5pPez0v4bqo4bq44bqqRS9Dw4lN4bqs4bqoROG6rEVC4bqoJOG6qEPhuqxF4bqsRFThuqjhuqBS4bu4xqDhuqThuqYv4bqw4bquLyRN4bqw4bquLyQj4bqw4bquJCPhurDhuq4kTeG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sGnhu4bDmuG7muG6pk7hur7DmeG6puG6s+G6vMOZ4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6pj7DiuG6puG6s+G6vMOZ4bqm4buXJeG7gMOaxqDhuqbhu50j4bug4bqmJEfDmsag4bqmQCXDiuG6pkzhu5rDmeG6pkzhurxM4bqmJOG7mixYw5rGoOG6pkvhu5LDmuG7muG6pkvhu5zDmuG7muG6pj7DiuG6psOaxqAsw53hu5zhuqbGoOG7nMOK4bqmw5pPw5nhuqZOWMOa4bqmJOG6vuG7nOG6puG7nSMlw5rGoOG6piTDjVXhuqZO4buc4buQJeG6pk0s4bu2w5rGoOG6piThu5osWMOaxqDhuqZL4bucw5rhu5rhuqY+w4rhuqZL4buAw5nhuqYkI+G7suG6pn3hu4bhuqbhu5rhu67hu5zhuqYkUMOa4bua4bqm4buXJeG7gMOaxqDhuqbhu50j4bug4oCL4bquL+G7uOG6sOG6ri8kTeG6sOG6ri8kI+G6sOG6ri8k4bq6S1RP4bqw4bquJOG6uktUT+G6pj0kW1RPeeG6pFXhurojxqDhu5zDmkHhuqrhu7h94bqm4bq6JSTDmeG6pOG6sOG6riQj4bqw4bquJE3hurDhuq7hu5xVxqDhuqY9I0x54bqkLy9M4bqgS+G6usOZQCXhurrDmsagJCPhu5zhuqA+w5ovTU89UyTDmeG7uC/Dmk97PS/huqjhurjhuqpFL0PDiU3huqzhuqhE4bqsRULhuqgk4bqoQ+G6rEXhuqxEVOG6quG6oFLhu7jGoOG6pOG6pi/hurDhuq4vJE3hurDhuq4vJCPhurDhuq4kI+G6sOG6riRN4bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4bqlw5nDisOa4bqmTcONw5rGoOG6puG7mixYw5rGoMOA4bqmTcONw5rGoOG6puG7msOZ4bq64bqmJCzhu7TDmsag4bqmw5rhu5zhu5JVw4DhuqYkI+G7nOG6psONw5rhuqZM4bq8TOG6puG6usOa4bua4bqm4buaJsOaxqDhuqZU4buc4buSJOG6pj1R4bqmJOG6vuG7nOG6psOsxqDhu5pR4bq64bqmJCPhurrDmsag4bqmVOG7nOG7kiThuqY9UeG6puG7lyXhu7BM4bqmxqDhu5zhurrhuqbhu50jLMOdw5rGoOG6puG7m1jDmuG6ri/hu7jhurDhuq4vJE3hurDhuq4vJCPhurDhuq4vJOG6uktUT+G6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu44bqzw5lNW+G6pOG6sOG7neG6vuG7nOG6pkzhu5osWMOaxqDhuqYkI+G7nsOa4buaw4DhuqbhuqXDmcOKw5rhuqZO4buG4bqmTsOUw5rhuqYk4bua4buCVeG6puG7msav4bucw4DhuqZO4buuw5rGoOG6pj7hu5zDlcOa4bqmPsOK4bqmJCPhurrDmeG6piRHw5rGoOG6puG6qMOJ4bqmPSXDjCThuqZAJcOKw4DhuqZVV+G7nOG6pj0lw4wk4bqmJCPhu6DhuqbGoOG7nOG6vOG6piQh4bqmQuG6rOG6rOG6puKAk+G6pkThuqzhuqzhuqbDmsagw4rDmuG6pk7hu6zDmsag4bqmTOG7msOZ4bqmTOG6vEzhuqYk4buaLFjDmsag4bqmS+G7ksOa4bua4bqmS+G7nMOa4buaw4DhuqbDmsagLMOd4buc4bqmxqDhu5zDiuG6psOaT8OZ4bqmTljDmuG6pk7hurrDmsag4bqmPeG7sMOaxqDhuqY+w4rhuqZO4buc4buQJeG6piQj4bug4bqmJOG6vuG7nOG6puG7nSMlw5rGoOG6piTDjVXhuqZO4buc4buQJeG6pk0s4bu2w5rGoOG6piThu5osWMOaxqDhuqZL4bucw5rhu5rhuqY+w4rhuqZL4buAw5nhuqYkI+G7suG6pn3hu4bhuqbhu5rhu67hu5zhuqYkUMOa4bua4bqm4buXJeG7gMOaxqDhuqbhu50j4bug4bqg4bqm4bqlw41b4bqmVMOK4bqmw5pY4buc4bqmJOG7nMOU4bu44bqmw5rhu5rhu4jDmsOA4bqmQCXhu4DDmuG6plThu6LDgOG6psOaJeG7quG7nOG6pk0s4bu2w5rGoOG6piThu5osWMOaxqDhuqZL4buSw5rhu5rhuqZL4bucw5rhu5rhuqbDmkfDmsagw4HhuqZM4bua4buCVeG6pj3hu6RMw4Dhuqbhu7jhu5o/TOG6puG7muG7rOG7nOG6pj0uTOG6plPhu5rGr0/huqZM4buaw5nhuqZM4bq8TOG6pk7hu7Dhu5zhuqYkLOG7ssOaxqDhuqbDmsagLMOd4buc4bqmTOG7pOG6pkzhu6rDmsag4bqmPlnhu5zhuqZM4bq8TOG7muG6plXhur7Dmsagw4DhuqbDmsagLMOd4buc4bqmxqDhu5zDiuG6plPhu5rhu6rDmsag4bqmw5pY4buc4bqmw5osWMOaxqDhuqYkKOG6usOA4bqmJCPhu4zhuqZPVeG6plXhu6zhuqZM4buq4buc4bqg4bqmw6rhu5zhu5LDmuG6piQjJcOaxqDhuqYkw41V4bqmTuG6usOaxqDhuqZM4bua4buCVeG6pj3hu6RM4bqmPsOK4bqmw5ol4buq4buc4bqmTSzhu7bDmsag4bqm4bqow4nhuqYk4buaLFjDmsag4bqmS+G7ksOa4bua4bqmS+G7nMOa4bua4bqmPsOK4bqmw5rGoCzDneG7nOG6psag4bucw4rhuqbDmk/DmeG6pk5Yw5rDgOG6pkLhurjhuqYkI+G7jOG6pk9V4bqmVeG7rOG6pkzhu6rhu5zhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqw4budI8OZw5rGoOG6plPhu5ol4buqw5rhuqZT4buaVuG6pkzhu5osWMOaxqDhuqYkI+G7nsOa4buaw4DhuqbhuqXDmcOKw5rhuqZO4buG4bqmTsOUw5rhuqYk4buaUMOa4bua4bqmTOG7miXhu6rDmsagw4DhuqZNw43Dmsag4bqm4buaLFjDmsagw4DhuqZNw43Dmsag4bqm4buaw5nhurrhuqY+w4rhuqZT4buiw5rhu5rhuqZMxKjDmuG6psOaxqDhu5rhu5zDlcOaxqDhuqZV4buew5rhu5rhuqYkLOG7tMOaxqDhuqbDmuG7nOG7klXhuqZM4bq8TOG6puG6usOa4bua4bqm4buaJsOaxqDDgOG6plThu5zhu5Ik4bqmPVHhuqYk4bq+4buc4bqmTOG6vEzhuqbDrOG7nWnhu5vhuqbhu5cl4buwTOG6psag4buc4bq6QeG6puG7nSMsw53Dmsag4bqm4bubWMOaw4DhuqbhuqUsw53Dmsag4bqm4bq4w4HhuqZo4buaJeG6pk3hu5zhuqYk4buiTOG7muG6puG7lyXhu7BM4bqmxqDhu5zhurrhuqZOR0zhuqZL4buc4buSJOG6puG7neG7msOKw5rhu5rhuqZMVuG6puG7lyXhu4DDmsag4bqm4budI+G7oOG6oOG6puG6peG7rMOaxqDhuqYk4buaw53hu5zhuqZLw4pb4bqmJMav4bqmPSjhuqYkI+G7nOG6psONw5rDgOG6plThu6bDmsag4bqmS+G7nMOUJOG6pljDmuG6pj3DjSXhuqY94buETOG6pk7hu7Dhu5zhuqY+WeG7nOG6pkzhu6rDmsag4bqmVOG6usOZ4bqmJMOZ4bqmVFnDmuG6pkw64bq64bqmTOG6vEzhuqbhurrDmuG7muG6puG7mibDmsag4bqmVOG7nOG7kiThuqY9UeG6pk7hu4bhuqbhurrDmuG7muG6pk07w5rGoOG6puG7muG7nOG6pj3hu5zDmuG7muG6pj7hu57huqY9KOG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqZOw4wl4bqmJCPhurrDmuG7muG6psag4buc4buA4buc4bqm4bu44bua4bukw5rGoOG6pk3DjcOa4bqmJOG7rkzDgOG6piThu5rhu7DDmsag4bqmw5rhu5rDjCThuqZOw4wk4bqmw5osWUzhuqDhuq4v4bu44bqw4bqu4bu44bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhurPDmU1b4bqk4bqww6Lhu6Dhu7jhuqbDmsOKW8OA4bqm4bq14bua4buc4bqmTsOZw4rDmuG6puG6s+G6vMOZ4bqm4buXJeG7gMOaxqDhuqbhu50j4bug4bqmPsOK4bqm4bq14bua4buc4bqmTsOZw4rDmuG6puG6s+G6vMOZ4bqm4bud4bua4bq6w5rhu5rhuqbDquG7pOG6uuG6pk7hu4bhuqZMJsOaxqDhuqYk4bua4bq6VeG6psag4buc4bq64bqmxqDhu5zhurrDmeG6puG7mjwl4bqmS+G7pMOaxqDhuqZO4bq8w4DhuqbGoOG7nOG6usOZ4bqmVCwl4bqmPuG7gsOa4bqm4bua4buk4bq6w4DhuqY+4buCw5rhuqbDmsag4bua4buSw4DhuqYkI+G6usOZ4bqmTlbhu5zhuqZM4buaJVvDlcOa4bqmVeG7qsOaw4DhuqbDmsag4bua4buc4buS4bu44bqmPj/DgOG6plPhu5zDmuG7muG6psOaxqDhu5rhu5zhu5JV4bqmVMOKVeG6pkvhurzDmeG6oOG6ri/hu7jhurDhuq7hu7jhuqZMVOG6uj09eeG6pOG7uOG6s8OZTVvhuqThurDDquG6oOG7neG6ri/hu7jhurA=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì
2019-07-14 12:20:17

(QT) - Trong 2 ngày 13, 14.7.2019, Câu lạc bộ thiện nguyện Ươm nắng tổ chức chương trình từ thiện "Nắng Húc Nghì" tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết