Cập nhật:  GMT+7
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6rsOiw5rhurxV4bqkU+G7gFXGoOG6pE3DisOa4bqkPeG7oFXGoOG6pOG7pVBVxqDhuqThu5nGoCVL4bqkPcag4buGVOG6pDzhurzhuqRSxqDhu7Lhu5rhuqRL4buoVeG7luG6pHtJfeG6pEwhVeG7luG6pFXGoOG6vOG6pD3hu6JVxqDhuqRV4buWxqBQ4bq44bqkS8agw5rhuqRN4buq4bua4bqkPTvDnVXhu5bhuqRLxqDhu5xVxqDhuqQj4bq6S8agxIIvxqDhuqzhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhur1O4bq4TMOC4bqu4bqi4buV4bubw4PhuqQt4bqk4bubQMOaVeG7luG6pOG6qOG6pFXhu5bhurx94bqk4bqs4bqq4bqk4oCT4bqk4bqsQsOAxJDDgOG6qOG6puG6rMOJw4HhuqRNw5rhurxV4bqkU+G7gFXGoOG6pE3DisOa4bqkPeG7oFXGoOG6pOG7pVBVxqDhuqThu5nGoCVL4bqkTMOa4bqk4bud4bul4bubcuG6pMOi4bq+VeG7lsOB4bqk4bq34buc4bqkPcagO+G6pOG7m+G7oFXGoOG6pD99w4HhuqThu5tAO+G7slXhu5bhuqRNw5rhurxV4bqkw6LDiuG7muG6pErhu5rhu5Ik4bqk4bu4JOG7qkvhuqTGoOG7rOG7muG6pOG6osOi4bq34buV4bq9w4PhuqThur3DmuG6vFXhu5bhuqThu5vGoOG7nuG6pOG7m8agJX3huqRo4bq4VeG6pFPhurxU4bqkPUA74buyVeG7luG6pE3DmuG6vFXhuqRN4buA4bqkTcOVVeG6pD3GoOG7hlThuqQ84bq84bqkUsag4buy4bua4bqkS+G7qFXhu5bhuqR7SX3huqRMIVXhu5bhuqRVxqDhurzhuqQ94buiVcag4bqkVeG7lsagUOG6uOG6pEvGoMOa4bqkTeG7quG7muG6pD07w51V4buW4bqkS8ag4bucVcag4bqkI+G6ukvGoOG6pD1A4buOVeG6pE3hu57hurjhuqRK4bq8VeG6pD3hu6BVxqDhuqThu5Uk4bq+VeG7luG6pOG7m0Dhu57DgOG6pMOiw5lV4bqkPeG7msOV4bu24bqkTcOa4bq8VeG6pEvDmeG6pOG7neG7peG7m3LhuqTDouG6vlXhu5bDgeG6pOG6t+G7nOG6pD3GoDvhuqThu5vhu6BVxqDhuqQ/fcOB4bqk4bqzxqA/4bqkPeG7nkvGoOG6pOG6vcOiw63hurXhuqQ94bugVcag4bqk4buVJOG6vlXhu5bhuqThu5tA4bue4bqkw63hu5YkfeG7mFXhuqThu6Xhu4ZV4bqk4bq9KlXhu5bhuqRLKlXhu5bhuqRT4buAVcag4bqkTcOKw5rhuqRL4bq6S+G6pCPhu7LDgeG6pErhurhVw4HhuqRV4buW4bq8Vcag4bqkU+G7muG7jlXhuqThu7gk4bq4VcOAxIIv4bu24bquxII94bq4SlNO4bqkIz19U054w4JU4bq4QOG7luG7mlXhu7nhuqjhu7Z74bqk4bq4JD3DmsOC4bquxII9QOG6rsSCPUzhuq7EguG7mlThu5bhuqQjQEt4w4IvL0vDgErhurjDmuG7uCThurhV4buWPUDhu5rDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqzDieG6qMSQL0JFTOG6puG6rEJCw4nhuqrhuqo94bqsQuG6psSQ4bqmQlPhuqzDgFHhu7bhu5bDguG6pC/huq7Egi89TOG6rsSCLz1A4bquxII9QOG6rsSCPUzhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hurPhurpL4bqkTcOK4bua4bqkSuG7muG7kiThuqQ9xqDhurhU4bqk4buW4bua4bq44bqkTeG7rFXhu5bhuqQ9xqDhu67huqRSxqDhu7Lhu5rhuqRL4buoVeG7luG6pHtJfeG6pEwhVeG7luG6pFXGoOG6vOG6pD3hu6JVxqDhuqRV4buWxqBQ4bq44bqkS8agw5rhuqRK4bq84bqk4buZxqDhurhV4bqk4bubxqDhu57huqRow4pL4oCLxIIv4bu24bquxIIvPUzhuq7Egi89QOG6rsSCLz3hurhKU07huq7Egj3hurhKU07huqQjPX1TTnjDglThurhA4buW4buaVeG7ueG6qOG7tnvhuqThurgkPcOaw4Lhuq7Egj1A4bquxII9TOG6rsSC4buaVOG7luG6pCNAS3jDgi8vS8OASuG6uMOa4bu4JOG6uFXhu5Y9QOG7msOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6rMOJ4bqoxJAvQkVM4bqm4bqsQkLDieG6quG6qj3huqxC4bqmxJDhuqZCU+G6qMOAUeG7tuG7lsOC4bqkL+G6rsSCLz1M4bquxIIvPUDhuq7Egj1A4bquxII9TOG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG6t+G7nOG6pD3GoDvhuqThu5vhu6BVxqDhuqQ/feG6pOG7pVBVxqDhuqThu5nGoCVL4bqk4bq9w5rhurxV4buW4bqk4bubxqDhu57huqThu5vGoCV94bqkaOG6uFXhuqQ9QOG6uMOa4bqkQ+G6puG6pEvhu4ZV4bqkVcag4bq84bqkPeG7olXGoOG6pFXhu5bGoFDhurjhuqRLxqDDmuG6pD3hu6BVxqDhuqThu5Uk4bq+VeG7luG6pOG7m0Dhu57DgOKAi8SCL+G7tuG6rsSCLz1M4bquxIIvPUDhuq7Egi894bq4SlNO4bquxII94bq4SlNO4bqkIz19U054w4JU4bq4QOG7luG7mlXhu7nhuqjhu7Z74bqk4bq4JD3DmsOC4bquxII9QOG6rsSCPUzhuq7EguG7mlThu5bhuqQjQEt4w4IvL0vDgErhurjDmuG7uCThurhV4buWPUDhu5rDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqzDieG6qMSQL0JFTOG6puG6rEJCw4nhuqrhuqo94bqsQuG6psSQ4bqmQlPhuqrDgFHhu7bhu5bDguG6pC/huq7Egi89TOG6rsSCLz1A4bquxII9QOG6rsSCPUzhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7DosOa4bq8VeG6pFPhu4BVxqDhuqRNw4rDmuG6pD3hu6BVxqDhuqThu6VQVcag4bqk4buZxqAlS+G6pExJVeG7luG6pMagO1dV4buWw4HhuqRMSVXhu5bhuqTGoMOa4bq4w4HhuqQ84buaw5VV4buW4bqkS+G6ukvhuqThurhVxqDhuqTGoCpV4buW4bqkU+G7muG7kD3huqQjUOG6pD3DiuG7muG6pMOt4buWxqBQ4bq44bqkPUDhurhV4buW4bqkaOG7muG7kD3huqQjUOG6pOG7lSThu6pL4bqk4buW4bua4bq44bqk4bubQDtZVeG7luG6pMahV1XigIvEgi/hu7bhuq7Egi89TOG6rsSCLz1A4bquxIIvPeG6uEpTTuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG7m8OK4bua4bqkPcag4buoVeG6pOG7m8agO8OdVeG7luG6pMWp4bq64bqk4bqie+G7gOG6pOG6veG6vuG7muG6pOG7m8agO8OdVeG7lsOB4bqkxqAkfeG7kFXhuqThur3hur7hu5rhuqRo4buGVeG7lsODw4HhuqRNw5rhurxV4bqkU+G7gFXGoOG6pE3DisOa4bqkPeG7oFXGoOG6pOG7pVBVxqDhuqThu5nGoCVL4bqkTeG7gOG6pEwh4bqkU+G7mOG6pE3hu6xV4buW4bqkPcag4buu4bqkUsag4buy4bua4bqkS+G7qFXhu5bhuqR7SX3huqRMIVXhu5bhuqRVxqDhurzhuqQ94buiVcag4bqkVeG7lsagUOG6uOG6pEvGoMOa4bqkSuG6vOG6pOG7mcag4bq4VeG6pOG7m8ag4bue4bqkaMOKS+G6pFPhurzhuqRV4buWO1nhu5rhuqRLw5nhuqRL4buoVeG7luG6pDxY4bua4bqkS+G6ukvGoOG6pFTDilXhu5bDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG7m8OK4bua4bqkSiThu67hu5rhuqRT4buYw4HhuqThu53hu6Xhu5ty4bqkw6Lhur5V4buWw4HhuqThurfhu5zhuqQ9xqA74bqk4bub4bugVcag4bqkP33DgeG6pOG7m0A74buyVeG7luG6pE3DmuG6vFXhuqTDouG6t+G7leG6veG6pD3hu6BVxqDhuqThu6VQVcag4bqk4buZxqAlS+G6pOG6vcOa4bq8VeG7luG6pOG7m8ag4bue4bqk4bubxqAlfeG6pGjhurhV4bqkTeG7gOG6pD1A4bq4w5rhuqRD4bqm4bqkS+G7hlXhuqRVxqDhurzhuqQ94buiVcag4bqkVeG7lsagUOG6uOG6pD1A4bue4bqk4buW4bua4bq64bqk4bqqw4FD4bqkPeG7oOG6pE3hu7BV4buW4bqkS8agw5rhuqQ94bugVcag4bqk4buVJOG6vlXhu5bhuqThu5tA4buew4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5nGoOG6uj3huqRK4bua4buSJOG6pD3DiuG7muG6pEok4buu4bua4bqkU+G7mMOB4bqk4bud4bul4bubcuG6pMOi4bq+VeG7lsOB4bqk4bq34buc4bqkPcagO+G6pOG7m+G7oFXGoOG6pD99w4HhuqThurPGoD/huqQ94bueS8ag4bqk4bq9w6LDreG6teG6pD3hu6BVxqDhuqTDreG7liR94buYVeG6pOG7peG7hlXhuqThur0qVeG7luG6pE3hu4DhuqRNw5ThuqRV4buWxqDhu57huqQ9xqDhu6hV4bqk4bubxqA7w51V4buW4bqkxanhurrhuqQ84bq84bqke+G7gOG6pOG6veG6vuG7muG6pOG7m8agO8OdVeG7luG6pD3hu5rDleG7tuG6pD0mS+G6pDzhu4pV4bqkTeG7rFXhu5bhuqQ9xqDhu45U4bqkS+G6ukvhuqRV4buWJOG7sFXhuqQ94bq84bua4bqkPUDDneG6pE3hu5LhuqRUJOG6uOG6pCPhu4JU4bqkPUDhurhV4buW4bqkPcag4buaw5U94bqkSuG7nuG6pD1Aw5pV4buW4bqkS+G7hlXhuqRVxqDhurzhuqQ94buiVcag4bqkVeG7lsagUOG6uOG6pEs/4bq44bqkSuG6vOG6pOG7mcag4bq4VeG6pOG7m8ag4bue4bqkaMOKS8OA4bqkw63GoClV4buW4bqkS+G7hlXhuqRVxqDhurzhuqQ94buiVcag4bqkVeG7lsagUOG6uOG6pFThurzhuqQ94bugVcag4bqk4bulUFXGoOG6pOG7mcagJUvhuqQ9QOG6uMOa4bqkPUZV4buWw4HhuqQ94bugVcag4bqk4buVJOG6vlXhu5bhuqThu5tA4bue4bqkI+G7jOG6pD3hu5rDlVXhuqTGoOG6vFXGoOG6pFLGoOG7suG7muG6pEvhu6hV4buW4bqke0l94bqkTCFV4buW4bqkVcag4bq84bqkPeG7olXGoOG6pFXhu5bGoFDhurjhuqRLxqDDmuG6pE3hu6rhu5rhuqQ9O8OdVeG7luG6pEvGoOG7nFXGoOG6pCPhurpLxqDhuqQ9QOG7jlXhuqRN4bue4bq44bqkSuG6vFXhuqQ94bugVcag4bqkPUDDmlXhu5bhuqQ9xqBZ4bua4bqk4buW4bua4bq4VeG6pD1Y4buaw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5tAO1hL4bqkTcOZw4HhuqRNw5rhurxV4bqkU+G7gFXGoOG6pE3DisOa4bqkPeG7oFXGoOG6pOG7pVBVxqDhuqThu5nGoCVL4bqkTeG7gOG6pE3DlVXhuqRMSVXhu5bhuqTGoDtXVeG7lsOB4bqkTElV4buW4bqkxqDDmuG6uMOB4bqkPOG7msOVVeG7luG6pEvhurpL4bqk4bq4Vcag4bqkxqAqVeG7luG6pFPhu5rhu5A94bqkI1DhuqQ9w4rhu5rhuqTDreG7lsagUOG6uOG6pD1A4bq4VeG7luG6pGjhu5rhu5A94bqkI1DhuqThu5Uk4buqS+G6pOG7luG7muG6uOG6pOG7m0A7WVXhu5bhuqTGoVdVw4HhuqTDojtZVeG7luG6pMOJ4bqkPOG6vOG6pOG7m8ag4bq8Vcag4bqk4bqz4buu4bqk4buVJOG6vlXhu5bhuqThu5tA4buew4DhuqThu5vDiuG7muG6pEvhurpL4bqkVeG7lsagUOG6uOG6pD1A4bq4VeG7luG6pFPhu5rhu5A94bqkI1DDgeG6pE3DmuG6vFXhuqRN4buA4bqkTUY94bqkPOG7pFXhu5bhuqTGoMOa4bq4w4HhuqRMSVXhu5bhuqTGoDtXVeG7luG6pE3hu5LhuqQ9O+G7slXhu5bhuqRVxqBY4bqkS+G7qFXhu5bhuqRT4bq4w5rhuqQ9w5rhuqRTWFXhuqRLP+G6uOG6pEvhurpL4bqk4bq4Vcag4bqkxqAqVeG7luG6pFPhu5rhu5A94bqkI1DDgeG6pD3GoOG7kuG6pMag4bua4buQVeG6pFPhu6RV4buW4bqkPUDhu5rhuqRJVeG6pCNJJOG6pCPhu4JL4bqkTcOVVeG6pFXGoClV4buW4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkS8OaVeG6pDsk4bqkPSXhuqRLP+G6uOG6pOG7m+G7ruG6pOG7uCThu6pLw4DEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hur3hu5vGocSCL+G7tuG6rg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì

Tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì
2019-07-14 12:20:17

(QT) - Trong 2 ngày 13, 14.7.2019, Câu lạc bộ thiện nguyện Ươm nắng tổ chức chương trình từ thiện "Nắng Húc Nghì" tặng quà cho các em nhỏ tại xã Húc Nghì, huyện Đakrông với...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết