Cập nhật:  GMT+7
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7teG7jeG7kOG6oOG7lkzhuqBXw5Lhu47huqBW4buM4buaw5LhuqBIw5nhuqBXU1fhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sOG6oOG7jeG6qW7hu43huqDhu6xYU0bhuqDDk+G7jOG6puG6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqiw4PhuqThuqBI4bqqV+G6oMOC4bqkdsSC4bqkxrDhu7Mvw5LDg+G7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4bqpSeG6pkfDgOG7tXlv4buNw73huqAt4bqgw6rDkuG7uOG6oFfhu4zhu5rhuqBIQ+G6oEjhu7jhuqZ24bqgV+G7ruG7nOG7msOT4bqgRuG6rEbhuqDhu5rDk+G6qDrhuqBXI+G6oMSC4bqwLeG6oMSC4bq0L+G6si/EguG6osOD4bqkduG6oEbDneG7msOT4bqgKuG7puG7jOG6oEbhuqxG4bqgSMOU4bqm4bqg4buww5Lhu7jhu6Thu5rDk+G6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oEZC4bqg4bua4bu44bumRnbhuqBX4buuxKjhu5rhuqBIw5ThuqbhuqDhu4Thuqjhu5rhuqBX4buQ4buaw5LhuqBvWELhu5rDk+G6oOG7jeG7rsOU4bqgR+G7jE7hu5rhuqDhu67huqbhuqDhu5TDleG6oFfDkuG7jOG6oOG7jeG6qW7hu43huqDhu6xYU0bhuqDDk+G7jOG6puG6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqiw4PhuqR34bqg4bq5w5XhuqBXw5Lhu4zhuqDhu5pExqDhuqDhu5rhuqY64bqgV+G7kOG7msOS4bqgb1hC4buaw5PhuqDhu43hu67DlOG6oEbhu6LhuqDhurR34bq2xILhurbhuqBXw5Lhu47huqBW4buM4buaw5LhuqBHPeG6oFfDkuG7jOG6oCrhu6bhu4zhuqDEguG6tuG6oEjhu4xNxqDhuqBXw5Lhu4x24bqg4bqu4bqu4bqu4bqg4buww5Lhu57hu5rDk+G6oFfDkuG7jHfhu7Mv4buw4bu14buzV+G6puG7hOG7lknhuqBWVzrhu5ZJ4bunw4DGoOG6puG7rsOT4buM4bua4butxILhu7A/4bqg4bqmWFfhu5zDgOG7teG7s1fhu67hu7Xhu7NXR+G7teG7s+G7jMagw5PhuqBW4buuRuG7p8OALy9Gd+G7hOG6puG7nOG7rFjhuqbhu5rDk1fhu67hu4x3KuG7mi9HSVbhu5RX4buc4buwL+G7mkkmVi/Dg+G6pMSC4bq0L+G6sMOCR+G6osODxILEguG6ouG6ouG6rlfDg+G6sOG6ouG6suG6pOG6pOG7lsODd+G7mOG7sMOTw4DhuqAv4bu14buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1YeG6rEbhuqBXw5Lhu47huqBW4buM4buaw5LhuqDhu67DilfhuqDhu5rDmeG6oOG7lj1G4bqgSE3huqDhu5TDleG6oFfDkuG7jOG6oEjhuqpX4bqgSOG7uMavRuG6oOG7lEpX4bqg4busWELhuqBG4bqm4buc4bqg4buaw5LDilfigIvhu7Mv4buw4bu14buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7MvV+G6puG7hOG7lknhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu14bq5SlfhuqDhu6xYQuG6oD/DjVfhuqBGUuG7msOT4bqg4buaw5Lhu4Dhu5rhuqBXU1fhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sOG6oOG7jeG6qW7hu43huqDhu6xYU0bhuqDDk+G7jOG6puG6oOG7mkTGoOG6oMSC4bqiw4PhuqThuqBG4bu04bqm4bqgV+G7kOG7msOS4bqgb1hC4buaw5PhuqDhu43hu67DlOG6oEjhuqpX4bqgw4LhuqR2xILhuqTGsHfhuqDhu43hu67hu5zhu5rDk+G6oFZT4bqg4bqu4bqy4bqgV+G7ruG7uMWo4buaw5PhuqBG4bui4bqgV8OS4buO4bqgVuG7jOG7msOS4bqgRz3huqBXw5Lhu4zhuqBX4buuxKjhu5rhuqBIw5ThuqbhuqDhu4Thuqjhu5rhuqBX4buQ4buaw5LhuqBGw5Lhu5DhuqBG4bui4bqg4buN4buu4bu4xajhu5rDk+G6oOG7jeG6qW7hu43huqBhw5JYOsSo4bua4bqg4bq7xKjhuqBvWDvhuqDDoFLhu5rhuqBG4bui4bqgV+G7kOG6oOG7lkzhuqDDkuG7oEbhuqBW4buM4buaw5LhuqBXU1fhuqDhu5rDk8OS4buMTOG7sOG6oEjhuqpX4bqgw4PhuqLhuqLGsHfhuqBh4bqsRuG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgRuG7ouG6oFfhu5DhuqDhu5ZM4bqgw5Lhu6BG4bqgVuG7jOG7msOS4bqgV1NX4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqBG4bqm4buc4bqg4buaw5Lhu7jhuqDhu43hu67hu7jFqOG7msOT4bqg4buN4bqpbuG7jeG6oFfDksOU4bqgP0PhuqBvWELhu5rDk+G6oOG7jeG7rsOU4bqg4bqk4bqkduG6tOG6tMawduG6oOG7jeG7ruG7uMWo4buaw5PhuqBu4buN4bqgw6Hhurzhu5rhuqBXVUbhuqDhu5pV4buM4bqgV+G7rlnhuqBX4buQ4buaw5LhuqDhuqThuqR24bqiw4PGsHbhuqDhu43hu67hu7jFqOG7msOT4bqg4buN4bqpbuG7jeG6oMOgUuG7msOT4bqg4bqp4bqo4bqg4bqkw4J2w4LhuqLGsHbhuqDhu43huqlu4buN4bqg4buN4buu4buMTFjhuqBuw5Lhu5zhu5rDk+G6oOG6pMOCdsSCw4PGsHfhuqBh4bqsRuG6oFfhu67hu7jFqOG7msOT4bqgRuG7ouG6oFfhu5DhuqDhu5ZM4bqgw5Lhu6BG4bqgVuG7jOG7msOS4bqgV1NX4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqBXw5LDiuG7sOG6oOG7msOS4bu44bqg4buN4buuWOG7msOT4bqgV+G6vMag4bqg4bqt4buM4bqs4buc4bqgR+G7skbhuqDhu5rDk8OSS+G6oOG7msOTw5Lhu4xM4buwLeG6oOG6rcOh4buNcOG6oMOg4bqm4buU4buuUuG7msOT4bqgxILhuq524bq24bquxrB24bqg4buN4buuWOG7msOT4bqgV+G6vMag4bqg4bqt4buM4bqs4buc4bqgR+G7skbhuqDDqsOqLeG6oOG6rcOh4buNcOG6oOG6qeG7uOG7puG7msOT4bqg4bqp4bui4bqm4bqgxILhuqR24bq04bquxrB24bqg4buN4buu4bu4xajhu5rDk+G6oOG7jeG6qW7hu43huqDhuqnhu7jhu6bhu5rDk+G6oG7DksOd4buaw5PhuqDhurbhurZ24bqww4PGsHbhuqDhu43hu67hu7jFqOG7msOT4bqg4buN4bqpbuG7jeG6oMOyU+G6oMSC4bqgw6Dhuqbhu5Thu65S4buaw5PhuqDhurLDgnbhurDhurLGsHfhuqDhu43hu5DhuqDhu5ZM4bqgV8OS4buO4bqgVuG7jOG7msOS4bqgVz3huqBH4buc4bqgV1NX4bqg4buaw5PDkuG7jEzhu7DhuqBI4bqqV+G6oOG6onbEguG6pMawd+G7sy/hu7Dhu7Xhu7Phu7DhuqBG4buW4bqmVlbhu6fDgOG7sDnhu5xHOsOA4bu1YeG7ouG6oOG6ruG6oFfDkuG7juG6oFbhu4zhu5rDkuG6oMagUuG7muG6oOG7jeG7nOG6rOG7muG6oEjhuqpX4bqg4bqkdsOC4bqgSOG7jE3GoHbhuqDhuq7huqBXw5Lhu47huqBW4buM4buaw5LhuqDGoFLhu5rhuqDhu59E4bua4bqg4bqk4bqgSOG7jE3GoHbhuqDhuq7huqBXw5Lhu47huqBW4buM4buaw5LhuqDGoFLhu5rhuqAp4buaw5LhuqDDg+G6ouG6oEjhu4xNxqB24bqgw4PhuqBXw5Lhu47huqBW4buM4buaw5LhuqDGoFLhu5rhuqDhurvhu47huqDhuqR24bq24bqgSOG7jE3GoHbhuqDEguG6oFfDkuG7juG6oFbhu4zhu5rDkuG6oMagUuG7muG6oOG6qeG7ouG6puG6oOG6pHbhurbhuqBI4buMTcagduG6oMagUuG7muG6oMOyJOG6oMOD4bqgV8OS4buO4bqgVuG7jOG7msOS4bqgSOG6qlfhuqBI4buMTcag4bqgw4PhuqJ24bqgw4PhuqBXw5Lhu47huqBW4buM4buaw5LhuqBI4bqqV+G6oOG6pHbhurThurbhuqBI4buMTcag4bqgxqBS4bua4bqgw6DDlOG6pnbhuqDhurDhuqBXw5Lhu47huqBW4buM4buaw5LhuqBI4bqqV+G6oEjhu4xNxqDhuqDDg+G6ouG6oMagUuG7muG6oOG6reG7jOG6rOG7nOG6oEfhu7JG4bqgRlLhu5rDk+G6oEfhurzhu5p34buzL+G7sOG7teG7s+G7sOG6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buwOeG7nEc6w4Dhu7XDqsOTWDpO4bua4bqg4buf4buM4buaw5Lhu7Mv4buw4bu1


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Xuất hiện đàn chim lạ hàng nghìn con tại Cam Lộ

Xuất hiện đàn chim lạ hàng nghìn con tại Cam Lộ
2019-07-11 21:55:19

(QT) - Trong khoảng thời gian 1 tháng trở lại đây, tại xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xuất hiện một đàn chim lạ lên đến hàng ngàn con đến kiếm ăn và trú ngụ tại các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết