Cập nhật:  GMT+7
ộBpởÀÊủỎỎkợÓcCÕÊÃợổ{ữỀởẢưỆởÕứỆởỀẪBÂởÀBỆởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀởPKCởRýSởẠỢỀẪởỀIỀẪởÕBIỀởẾKCộ/BpổộÓởÀÊủỎỎkợÓ}ÃủẠợổốẩcồở-ở%ưỆởÕứỆởỀẪBÂởÀBỆởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀởÊưởẾỊÕởÕỌỆỀẪởỀBỠỀẪởÁƠKÀởẢỊÕởÓBũởÕỌỆỀẪởÒÔũởÕỌĐỀBởÀBÔSẦỀởẠEÀBởÀJởÀỳÔởẼCỀBởÕẴỏởÀBÔSẦỀởẠEÀBởÊủỆởẢỊỀẪỏởÕBỢÀởBCẤỀởÕBưỀBởÀIỀẪởÀBƠJỀẪởÕỌĐỀBởRỂủởẢỂCỏởẪCừẾởỀẪBèỆỏởÊưởÕCÂỀởẢÂởÒÔủỀởÕỌFỀẪởẢẦởÕBỢÀởBCẤỀởÕBưỀBởÀIỀẪởÀBƠJỀẪởÕỌĐỀBởẾỘÀởÕCẲÔởÒÔÍÀởẪCủởRýSởẠỢỀẪởỀIỀẪởÕBIỀởẾKCởố6c5ồõởgÔỳÕởÓBũÕởÕỜởẾỘÀởÕCẲÔởẢỂỏởẼẦởÕỜởẼBCởÕỌCẦỀởẼBủCởÀBƠJỀẪởÕỌĐỀBởRýSởẠỢỀẪở6c5ỏởÀIỀẪởÕũÀởẠứSởỀẪBÂởÀưỀẪởẢƠMÀởÕÉỀBởẩÔừỀẪởcỌEởÒÔủỀởÕýẾởÓBũÕởÕỌCẦỀỏởÀBỳÕởÊƠMỀẪởẠứSởỀẪBÂởẢƠMÀởÀừCởÕBCẤỀởỌHởỀĂÕõộ/ÓổộÓởÀÊủỎỎkợÓ#ỆẠSợổộÕủÁÊÃởỎÕSÊÃkợẾủỌẪCỀòqÓRởủÔÕỆợổộÕỌổộÕẠổộCẾẪởủÊÕkợợởQCẠÕBkợstỡợởBÃCẪBÕkợqtsợởỎỌÀkợBÕÕÓò//ÁủỆÒÔủỀẪÕỌCõPỀ/ÓỆỌÕủÊỎ/ỡ/cỌÔỆỀẪÒÔủỀẪBCÃÓ/BỡụqrÊCsÓÃRqrởốuồõẺÓẪợ/ổộ/ÕẠổộ/ÕỌổộÕỌổộÕẠổ5IởBĐỀBởÕỌÌỀẪởPưởÀBửẾởỎỂÀởBỆủởẢÃẾởÊứCởBCẤÔởÒÔừởẼCỀBởÕẴởẼBũởÀủỆỏởÕứỆởPCẤÀởÊưẾởÀBỆởỀBCÂÔởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởBÔSẤỀở{CỆở4CỀBộ/ÕẠổộ/ÕỌổộ/ÕủÁÊÃổ%ẦởÕBỢÀởBCẤỀởÕÍÕởÀIỀẪởÕũÀởẢưỆởÕứỆởỀẪBÂởÀBỆởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀỏởBỆứÕởẢỊỀẪởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀỏởÕƠởPỳỀởBFÀởỀẪBÂởÊÔIỀởẢƠMÀởÕÉỀBởÒÔủỀởÕýẾởPưởẠÔSởÕỌĐởÕBỢÀởBCẤỀõởcỜởẢỂởẢựởÕứỆởỎỢởÀBÔSẦỀởÁCẴỀởÕDÀBởÀỢÀởÕỌỆỀẪởỀBỷỀởÕBỚÀởÀỔủởÀũÀởÀỳÓỏởỀẪưỀBỏởÀũÀởÕỈởÀBỚÀởÀBDỀBởÕỌE-ởRựởBỊCởPưởỀẪƠLCởÊủỆởẢỊỀẪởPÂởPủCởÕỌỄởÀỔủởÀIỀẪởÕũÀởẠứSởỀẪBÂởÀBỆởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀõởbNở4ủỆởẢỊỀẪỏởcBƠJỀẪởÁCỀBởPưởgựởBỊCởÀỖỀẪởẢựởÓBÍCởBMÓởPKCởÀũÀởẢỆưỀởÕBẦởỀBƠở}ỊCở6IỀẪởẠýỀỏở}ỊCở4CẲỀởBCẤÓởÓBỘởỀỠỏở%ỆưỀởc6=bở}Ìở=BDở5CỀBởÕBƠLỀẪởRÔSẲỀởÕÔSẲỀởÕỌÔSÂỀởPÂởÀIỀẪởÕũÀởẠứSởỀẪBÂởÕỌỆỀẪởÀũÀởBỆứÕởẢỊỀẪởÀỔủởBỊCỏởẢỆưỀởÕBẦởÀũÀởẢEủởÓBƠJỀẪõở%ẦởÀIỀẪởÕũÀởẠứSởỀẪBÂởÀỂởBCẤÔởÒÔừỏởÕÉỀBởẢựởÕCẴỀởBưỀBởẢCÂÔởÕỌủỏởẼBừỆởỎũÕởỀBÔởÀỵÔởBFÀởỀẪBÂởÀỔủởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀỏởÕỜởẢỂởỀữẾởẢƠMÀởỀBÔởÀỵÔởBFÀởỀẪBÂởÀỔủởÊủỆởẢỊỀẪởPưởÀỂởẢEỀBởBƠKỀẪởẢưỆởÕứỆởÓBỒởBMÓõở6BỠỀẪởỀửẾởÒÔủỏởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởÕÉỀBởẢựởRýSởẠỢỀẪởPưởỀBýỀởỌỊỀẪởẢƠMÀởuởẾIởBĐỀBởẢCẦẾởPÂởẠứSởỀẪBÂởÀBỆởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀởẢÃẾởÊứCởBCẤÔởÒÔừởẼCỀBởÕẴởẼBũởÀủỆõở=BxỀẪởBứỀởỀBƠởẾIởBĐỀBởÕỌÌỀẪởPưởÀBửẾởỎỂÀởÀýSởỀĂẾởÕCẴÓởÕỘÀởẢƠMÀởỀBýỀởỌỊỀẪởÕứCởÀũÀởBÔSẤỀở}ừCở4ửỀẪỏởcỌCẤÔởậBỆỀẪởPưởễẸỀBở4CỀBõởcDỀBởẢẴỀởỀủSỏởẠCẤỀởÕDÀBởÀủỀBởÕũÀởÀýSởỀĂẾởÕỆưỀởÕÉỀBởẢựởÕửỀẪởÊẲỀởqỡỡởBủỏởBCẤÔởÒÔừởẼCỀBởÕẴởÕỜởÀýSởỀĂẾởẼBũởÊKỀỏởÁĐỀBởÒÔýỀởÕỜởsỡ-tỡởÕỌCẤÔởẢÌỀẪ/ởBủởỎủÔởẼBCởÕỌỜởÀBCởÓBDỏởÀủỆởẪỳÓởr-sởÊỵỀởỎỆởPKCởÕỌÌỀẪởÊỐủõở5IởBĐỀBởÕỌÌỀẪởỎữỀởNởÀũÀởRựởPỒỀẪở4ĐủởốBÔSẤỀở}ƠKỀẪở}ỂủồởẪữỀởPKCởỀBưởẾũSởÕCỀBởÁỊÕởỎữỀởẢựởẢÃẾởÊứCởBCẤÔởÒÔừởẼCỀBởÕẴởPưởÕứỆởPCẤÀởÊưẾởÀBỆởỀBCÂÔởẢÌỀẪởÁưỆởẠýỀởÕỊÀởÕBCẦÔởỎÍõởẩÔủởẢỂởẢựởBĐỀBởÕBưỀBởÀũÀởPỒỀẪởỎừỀởRÔỳÕởÀBÔSẲỀởÀủỀBởÀýSởỎữỀởPKCởẠCẤỀởÕDÀBởÕỌẲỀởpõtỡỡởBủỏởỀửỀẪởỎÔỳÕởỎữỀởÕửỀẪởẠỵỀởÒÔủởÀũÀởỀửẾõở5IởBĐỀBởẢưỆởÕứỆởỀẪBÂởẾủSởÀIỀẪởỀẪBCẤÓởÕBỢÀởBCẤỀởÕBÃỆởÓBƠJỀẪởÕBỚÀởẼTởẼẴÕởBMÓởẢÌỀẪởẢưỆởÕứỆởỀẪBÂởẪữỀởPKCởÁÍởÕỌDỏởẪCừCởÒÔSẴÕởPCẤÀởÊưẾởrởÁẲỀởốÀJởÒÔủỀởÒÔừỀởÊTởỀBưởỀƠKÀỏởÀJởỎNởẢưỆởÕứỆởỀẪBÂởPưởẠỆủỀBởỀẪBCẤÓởỎỞởẠỘỀẪởÊủỆởẢỊỀẪồởÁƠKÀởẢỵÔởÀỂởBCẤÔởÒÔừõở%ẴỀởỀủSỏởÕỆưỀởÕÉỀBởẢựởÀỂởụsúởÊủỆởẢỊỀẪởẢƠMÀởẢưỆởÕứỆởPưởÁÍởÕỌDởPCẤÀởÊưẾởÕứCởÀũÀởẠỆủỀBởỀẪBCẤÓởẾủSởÕỌỆỀẪởÕÉỀBỏởẾỚÀởÊƠJỀẪởÀJởÁừỀởỈỀởẢEỀBởÕỜởqỏt-ởsởÕỌCẤÔởẢÌỀẪ/ỀẪƠLC/ởÕBũỀẪõõõở6BvẾởỀýỀẪởÀủỆởÀBỳÕởÊƠMỀẪởẢưỆởÕứỆởỀẪBÂởÀBỆởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀỏởÀũÀởÀJởỎNởẠứSởỀẪBÂởÕỌẲỀởẢEủởÁưỀởÕÉỀBởẢựởẢƠMÀởẢỵÔởÕƠởÕửỀẪởÀƠLỀẪởÀJởỎNởPỷÕởÀBỳÕỏởÕỌủỀẪởÕBCẴÕởÁEởẠứSởỀẪBÂởÁvỀẪởỀẪÔÌỀởPÍỀởÕỜởÀũÀởÀBƠJỀẪởÕỌĐỀBỏởẠỢởũỀỏởỀẪÔÌỀởỀẪýỀởỎũÀBởẢEủởÓBƠJỀẪởPưởÀũÀởỀẪÔÌỀởẼBũÀởPKCởỎÍởÕCÂỀởÕỌẲỀởụqỏrởÕÙởẢÌỀẪõở=IỀẪởÕũÀởẢưỆởÕứỆỏởÁÌCởẠƠOỀẪỏởÓBũÕởÕỌCẦỀởẢỊCởỀẪỖởÀũỀởÁỊởÒÔừỀởÊTởPưởẪCũỆởPCẲỀởẠứSởỀẪBÂởẢƠMÀởÀBỐởÕỌFỀẪỏởBưỀẪởỀửẾởẢựởBÔSởẢỊỀẪởẢƠMÀởÕỌẲỀởqúỡởÊƠMÕởẪCũỆởPCẲỀởPưởỀẪƠLCởẠứSởỀẪBÂởÕBủẾởẪCủởẠứSởỀẪBÂởÀBỆởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀõởcỌỆỀẪởẪCủCởẢỆứỀởÕỜởqỡpq-qỡptỏởbNở4%ỏởc#oởg}ởẢựởÓBÍCởBMÓởPKCởÀũÀởÕỌƠLỀẪởẢứCởBFÀởÕỌỆỀẪởỀƠKÀởPưởÀũÀởẢJỀởPEởÀỂởÀBỚÀởỀửỀẪởÁÌCởẠƠOỀẪởẠứSởỀẪBÂởẾNởrởÊKÓởẢưỆởÕứỆởÀBỚỀẪởÀBÉởỀẪBCẤÓởPỘởỎƠởÓBứẾởẠứSởỀẪBÂởÀBỆởútởẪCũỆởPCẲỀởẠứSởỀẪBÂọởsởÊKÓởÁÌCởẠƠOỀẪởẼỤởỀửỀẪởẠứSởBFÀởÀBỆởùỡởỀẪƠLCởẠứSởỀẪBÂởÕBủẾởẪCủởẢưỆởÕứỆởỀẪBÂởÀBỆởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀõõõở6BLởPỷSỏởÕỜởỀửẾởqỡpqởẢẴỀởỀủSỏởÕỆưỀởÕÉỀBởẢựởÀỂởpuõqtuởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀởẢƠMÀởẢưỆởÕứỆởỀẪBÂởÕBÃỆở%ÂởũỀởpụtuỏởPKCởÕỈỀẪởẼCỀBởÓBDởẢưỆởÕứỆởÕỌẲỀởpúỏrởÕÙởẢÌỀẪõở%CởẢICởPKCởẢưỆởÕứỆởỀẪBÂỏởÀIỀẪởÕũÀởẪCừCởÒÔSẴÕởPCẤÀởÊưẾởÊÔIỀởẢƠMÀởÕÉỀBởÀBỐởÕỌFỀẪỏởỀBỳÕởÊưởẢÍCởÕƠMỀẪởÀỆỀởÃẾởÀỔủởỀIỀẪởẠýỀỏởÕBủỀBởỀCẲỀởẢựởÕÍÕởỀẪBCẤÓởẢứCởBFÀỏởÀủỆởẢxỀẪỏởÕỌÔỀẪởÀỳÓởỀẪBÂõở=BÉởÕDỀBởỌCẲỀẪởÕỌỆỀẪởụởÕBũỀẪởẢỵÔởỀửẾởqỡptỏởÕỆưỀởÕÉỀBởẢựởÀỂởùõúùsởÊủỆởẢỊỀẪởẢƠMÀởÕứỆởPCẤÀởÊưẾởẾKCỏởẢứÕởụqmởẼẴởBỆứÀBởỀửẾõởcỌỆỀẪởẢỂỏởÀỂởtõquỡởÊủỆởẢỊỀẪởÕĐẾởPCẤÀởÊưẾởÕỌỆỀẪởÕÉỀBọởqõsrqởÊủỆởẢỊỀẪởÊưẾởPCẤÀởỀẪỆưCởÕÉỀBởPưởpõỡụqởỀẪƠLCởRÔỳÕởẼBỹÔởÊủỆởẢỊỀẪõởẩÔủởẢỂởẪỂÓởÓBỵỀởÊưẾởÕBủSởẢỈCởÀJởÀỳÔởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀỏởBứởÕBỳÓởÕÙởÊẤởÊủỆởẢỊỀẪởÕỌỆỀẪởÊẸỀBởPỢÀởỀIỀẪỏởÊýẾỏởỀẪƠởỀẪBCẤÓởPưởỀýỀẪởÀủỆởÕÙởÊẤởÊủỆởẢỊỀẪởÕỌỆỀẪởÀũÀởỀẪưỀBởÀIỀẪởỀẪBCẤÓỏởRýSởẠỢỀẪởPưởẠEÀBởPỘõởbủÔởẪỵỀởtởỀửẾởÕBỢÀởBCẤỀởÀBƠJỀẪởÕỌĐỀBởẾỘÀởÕCẲÔởÒÔÍÀởẪCủởRýSởẠỢỀẪở6c5ỏởẢẴỀởỀủSởÕỆưỀởÕÉỀBởẢựởÀỂởùỡ/ppúởRựởẢứÕởÕCẲÔởÀBDởPÂởÕÙởÊẤởÊủỆởẢỊỀẪởÀỂởPCẤÀởÊưẾởÕBƠLỀẪởRÔSẲỀõở%ýSởÀBDỀBởÊưởÕCÂỀởẢÂởÒÔủỀởÕỌFỀẪởẪỂÓởÓBỵỀởBĨởÕỌMởÀũÀởẢEủởÓBƠJỀẪởỀBủỀBởÀBỂỀẪởBỆưỀởÕBưỀBởÀũÀởÕCẲÔởÀBDởẼBỂởỀBƠởBỊởỀẪBèỆỏởÕBÔởỀBỷÓõõõở3BCởÊủỆởẢỊỀẪởỀIỀẪởÕBIỀởÀỂởPCẤÀởÊưẾởPưởÕBÔởỀBỷÓởỈỀởẢEỀBởỎẶởẪCừẾởỀBủỀBởÕÙởÊẤởBỊởỀẪBèỆỏởỀýỀẪởÀủỆởÕBÔởỀBỷÓỏởÕBỐÀởẢỹSởÀũÀởẢEủởÓBƠJỀẪởÓBũÕởÕỌCẦỀõởcÔSởỀBCẲỀỏởẢẦởẪCỠởPỠỀẪởÕCẲÔởÀBDởÕÙởÊẤởÊủỆởẢỊỀẪởÀỂởPCẤÀởÊưẾởÕBƠLỀẪởRÔSẲỀỏởẢỄCởBGCởÀũÀởẢEủởÓBƠJỀẪởÀỵỀởỎKẾởÀỂởẪCừCởÓBũÓởÓBỒởBMÓởẢẦởẠÔSởÕỌĐởPưởỀýỀẪởÀủỆởBCẤÔởÒÔừởÀIỀẪởÕũÀởẢưỆởÕứỆởỀẪBÂởPưởẪCừCởÒÔSẴÕởPCẤÀởÊưẾõở#ẲỀởÀứỀBởỎỢởPưỆởÀÔỊÀởÕDÀBởÀỢÀởÀỔủởÀỳÓởỔSởẢừỀẪỏởÀBDỀBởÒÔSÂỀỏởÀũÀởÁủỀỏởỀẪưỀBỏởẢỆưỀởÕBẦởPưởÀũÀởẢEủởÓBƠJỀẪỏởỌỳÕởÀỵỀởỎỢởỀĨởÊỢÀởÀỔủởẾĨCởỀẪƠLCởẠýỀởÕỌỆỀẪởPCẤÀởÊỢủởÀBFỀởÀBỆởẾĐỀBởẾỊÕởỀẪBÂởÓBỒởBMÓởỀửỀẪởÊỢÀởPKCởÕBÔởỀBỷÓởỈỀởẢEỀBõở#ưCỏởừỀBòở4(ở6}ẽộ/Óổ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Người chinh phục Trằm Lực

Người chinh phục Trằm Lực
2015-10-08 06:36:42

(QT) - Không chịu khuất phục khó khăn, luôn nuôi ý chí làm giàu dù ở bất cứ hoàn cảnh nào là bí quyết để anh Trần Ngọc Huynh, đội 2, HTX Phú Hưng, xã Hải Phú (Hải Lăng, Quảng...

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
2015-10-07 06:03:43

(QT) – Về thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị hỏi ông Nguyễn Văn Đông ai cũng biết khá tường tận về người cựu chiến binh này. Ông Đông không...

Nông dân lo lắng vì cà phê chín sớm, giá thấp

Nông dân lo lắng vì cà phê chín sớm, giá thấp
2015-10-07 06:02:51

(QT) - Cà phê chín sớm buộc người dân phải tiến hành thu hoạch, trong khi đó giá cà phê giảm mạnh, doanh nghiệp thì không mặn mà thu mua khiến người trồng cà phê ở huyện Hướng...

Đổi thay trên vùng quê mới Gio Hòa

Đổi thay trên vùng quê mới Gio Hòa
2015-10-07 06:01:29

(QT) - Trở lại Gio Hòa, một xã thuộc vùng kinh tế mới của huyện Gio Linh (Quảng Trị), tôi thực sự ngạc nhiên trước những đổi thay trong sản xuất, sinh hoạt và đời sống văn hóa...

La Lay - Mỹ Thủy, nơi rừng gặp biển

La Lay - Mỹ Thủy, nơi rừng gặp biển
2015-10-06 05:37:55

(QT) - Để phấn đấu đến năm 2020, đưa Quảng Trị đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước như mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, cần phải có những cơ chế,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết