Cập nhật:  GMT+7
4budw4l1c+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOU4bq54bq44buU4buE4bqycuG7oyzhurtz4buUTXPhuq7DiVDhuq5zMEzhurhzR0XDicOKc+G7hMOAR3Phu5TDiVBzxrBzVeG6qnPhu5Thu6BPR0Vz4buE4bux4bq4c+G6ruG7ouG7sXPDqeG7pOG7kuG6uOG7sXNV4buvc+G6ruG7reG6rnNH4bugw5Phuq5z4buU4buSSEdFc+G7gsOJ4buWc1VS4bqu4budL8OJdeG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUMOG6suG7seG6sHLhu6PGoeG6ueG6uEdz4bq5UOG6ruG7m3Mtc+G6ucOJ4bqySHPDlMOJSUdFc1XhurjhuqxHc+G6ueG6ueG7i8Otw6Fz4buUduG6uHMm4buS4buW4buY4buY4bqy4buE4buY4buZc0dF4buv4bukc3Xhu6VzVeG7r3N14bunL8Wp4buZcznhurjhuqxHc0bhurhHw4lz4bquw4lB4buWc0Dhu5ZzxqEs4bq74bubc+G7lE1z4bquw4lQ4bquczBM4bq4c0dFw4nDinMm4buS4buW4buY4buY4bqy4buE4buYc+G7hMOAR3Phu5TDiVBzxrBzVeG6qnPhu5Thu5Lhu4xzReG6uMagw5Rz4bquw4lIc+G7lOG7oE9HRXPhu4Thu7Hhurhz4bqu4bui4buxc8Op4buk4buS4bq44buxc1Xhu69z4bqu4but4bquc+G7kOG7lkrhuq5zReG6uOG7sXPhu5Thu5JIR0Vz4buCw4nhu5ZzVVLhuq5zxqFvw6nhu6Thu5Lhurjhu7E/SEfEkMO6dMO6w7nhu5vhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7o+G7neG6uEZFc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcuG6sOG6uOG7mMOU4buE4bux4buk4buRc8SC4buESOG6ruG7guG7k3NG4bux4buSReG6uEct4buE4bqyxJDhu5Thu5Fz4bux4buW4buUSOG7k3NG4bux4buSReG6uEct4buS4bq4RcOJ4buU4buRc+G7seG7luG7lEjhu5Nyc+G7mOG7kuG6rsOzci8v4bqu4buVxILhu7FI4buQ4buW4buxR0Xhu5Thu5Lhurjhu5VVRy/hurDhurLhu5jhu4Lhu5RIw5QvR+G6ssOa4buYL8O6w7nDuuG7pS91deG7peG6sOG7pXTGsMO64buldOG7q+G7lHV14bul4bun4buEdeG7leG7hsOURXJz4bux4buE4buUw7NyLOG6u3Phu5RNc+G6rsOJUOG6rnMwTOG6uHNHRcOJw4pz4buEw4BHc+G7lMOJUHPGsHNV4bqqc+G7lOG7oE9HRXPhu4Thu7Hhurhz4bqu4bui4buxc8Op4buk4buS4bq44buxc1Xhu69z4bqu4but4bquc0fhu6DDk+G6rnPhu5Thu5JIR0Vz4buCw4nhu5ZzVVLhuq5yc8Oa4bq44bqw4buUw4nDs3LGsMO5w7lyc8OJ4bqy4bq4RcOJ4buUw7Ny4bul4bup4bupcnMv4buj4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5Q/4buxw5Thu5ThurhIR3Lhu6Phurnhu5LhuqRz4bqyRnPDmeG6qMOUc8OJ4buvR0Vz4bquw4nDknNHw4nhuqBHc+G7lMOJUOG6rnN5R3Phuq5Q4buWc+G7lOG7kuG7jHPhu5R24bq4c+G7lOG7knbhurhz4buUw4pzR3ZHc+G7jnPhu7Dhu4ThurLDlMOUSOG7mXPDqeG7pOG7kuG6uOG7seG7lXNXR8OJc+G7lOG7oHPhu4ThurhC4buW4buRc+G7sCJkL+G6ueG6ueG7i8Otw6Hhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7ozBM4bq4c0dFw4nDinNGTOG7lHPhu4TDgEdzR1Thu7Fz4buY4bqmc+G6ruG7lkdFc+G6rsOBw5RzRkzhu5RzR+G6qkdz4buUd0dFc+G6tkNzR8OJw73huq5z4buEduG6uHPhu5hSc8OJTnPhu5Thu5Lhu4xz4buE4bq44bqsR3Phu5Thu5zhuq5z4bqu4bui4buxcyzhurtzVeG7r3Phuq5MR0Vz4bq2S0dFc+G7kOG7lkrhuq5z4buU4bqoc+G6tkrhurhzVcOT4bq4c0dF4bugw5Lhurhz4bqwQUdzw6nhu6Thu5Lhurjhu7Hhu5lzR0Xhu6DDkuG6uHPhu5TDinNHdkdzw6nhu6Thu5Lhurjhu7FzVeG7r3Phuq5MR0Vz4bq2S0dFc+G7lOG6uOG6qMOUc0fDieG6oEfhu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7ozBM4bq4c0dFw4nDinPhurbhu6Dhu4zhuq5z4bquw4lIc+G7hOG7r3Phu5hSc+G7guG6uEJHc+G6ruG7sUZz4buC4bqo4buUc+G6rsOJ4bq6R8OJc+G6rsOJSHPDqeG7pOG7kuG6uOG7sXNV4buvc+G7gsOJ4buWc1VS4bquc+G7lOG7kkhHRXNHeUZzR+G7seG7pOG7mXPhuq7DiUhzw5TDieG6tMOUc+G6rkxHRXPhurZLR0Vz4buQ4buWSuG6rnPhu5Thuqhz4bq2TeG6uHNGw5Phurhz4bqu4but4bquc0dOc+G7hFLhuq5zw4nhu6DDk0dFc+G7lMOT4bq4c0ZM4buUc0Xhurh34bq4c8OUw4nhu63DlHPhuq7DieG6ukfDiXPhu5Thu5LDinPhuq7DiUhz4bqu4buWTOG6rnPDmeG7lkdFc+G6tkzhu5Thu5lzw5TDieG7mnPDieG7jMOUc1XDk+G6uHPDoUXDicOKc+G7kOG7luG7pOG6qOG7lHPDusO64bun4bulc+G6ruG7ouG7sXMwTOG6uHPhurZLR0VzJndIc+G7sUdzOeG6uOG6rEdzw4nhu4zDlHPhu5Dhu5ZK4bqu4buV4budL8OU4buj4budw5Rz4bqu4buE4bux4buY4buYw7Nyw5QmSOG6sOG7pHLhu6Phurnhu5JIR0VzR0Xhu6/hu6Rz4bq2w4Dhu5Zz4buU4bq44bqsR3Phuq7hu6Lhu7Fzw4lM4bq4c0dFw4nDinPhuq5Jc+G7lOG6rEdzRcOM4bq4c+KAnMOhReG7r+G7pHM7SuG6uHPhu5TDiUh24bq44oCd4buZcyzhurtzVeG7r3Phuq7hu63huq5z4bquw4nhu6Jz4buUw4lDc+G7gsOJ4but4bqu4buZc+G6ruG7reG6rnPhurZK4bq4c+G7lOG7reG6rnPDiUh24buUc+G6tkxHRXPhu4ThurjhuqxHc+G7kOG7luG7sUdz4bq24bqoR3NV4bq4QuG6rnNQR0Vzw5TDiUlzVcOT4bq4c+G6ruG7lkzhuq5z4buCw4nhu6JHRXPDiUh3R0Vzw6nhu6Thu5Lhurjhu7Hhu5lz4buUw4l3SHPhu4Thu5bhuqBHc1XDk+G6uHPhuq7hu63huq5z4bquw4nhu6Jz4buUw4lDc8OZeHPDiUzhurhz4bqwQUdz4buYUnPhu45zw6nhu6Thu5Lhurjhu7Hhu5lz4buCw4nhu5ZzVVLhuq7hu5lz4bquTEdFc+G6tktHRXNHReG7oMOS4bq4czpIc+G6ucOJ4but4bq4c1Xhu69z4bqu4but4bquc+G7kOG7lkrhuq5zReG6uOG7sXPhu5ThurjhuqjDlHNHw4nhuqBHc0dF4bugw5Lhurhz4buUw4pzR3ZH4buZc1XDk+G6uHNG4buc4bquc+G6tuG6uuG6rsOJc+G7lHlHRXPhuq7hu6DDkkdFc8OJTnPhu5Thu5Lhu4xz4bquw4nhurpHw4lz4buU4buSw4pz4bqu4bui4buxc+G6rkxHRXPhurZLR0Vz4buQ4buWSuG6rnPhu5Thuqhz4bquw4lIc+G6ruG7reG6rnPhuq7DieG7onPhu5TDiUNz4buUw4nhurjhuqjhu5Rz4buk4bqo4buWc0fhu6/hu6Thu5Vz4bq54buSSEdFc0dF4buv4bukc3Xhu6cvxanhu5lzw4lM4bq4c0dFw4nDinPhuq7DgcOUc8SCTHPhu5Thu5Lhu6Dhu45HRXPhu5jhuqZz4buU4bqgw5Rzw4nhu4zDlHPhuq7hu63huq5z4bquw4nhu6Jz4buUw4lDc0fDieG7r3NH4bugw5Phuq7hu5lzxILhu7FIc0VLRnPhuq7hu63huq5z4buQ4buWSuG6rnNF4bq44buxc+G7lMOJ4buvR8OJc1XhurjhuqxHcyzhurvhu5lz4bqu4but4bquc+G7kOG7lkrhuq5zReG6uOG7sXPhu4Thu61HRXNF4bq44bqqR0Vzw6nhu6Thu5Lhurjhu7FzVeG7r3Phuq7hu63huq5zR+G7oMOT4bquc+G7lMOJUHPEguG7seG7mXPhuq7hu55HRXNHw4nhu6Bz4bq2duG6uHPhurDhurhCR3Phuq7hu6Lhu7FzOeG6uOG6rEdzw4nhu4zDlHPhu5Dhu5ZK4bquc1Xhu69z4bqu4but4bquc+G7lE1z4bquw4lQ4bquc+G7kOG7lkrhuq5z4buU4bqoc+G7gsOJ4but4bqu4buZc+G6tkNz4buUw4l3SHPhu4Thu5bhuqBHc1Xhuqpz4bqu4but4bquc+G6ruG7reG6rsOJc+G7lHlHRXPhuq7hu6DDkkdFc0fDiUFHc+G6tnZI4buZc+G7lOG7r+G6uHPhuq7DieG6ukfDiXNV4buvc8OJTnPhu5Thu5Lhu4xz4bquw4nhurpHw4lz4buU4buSw4pz4bquw4lIc0dF4bugw5Lhurhz4bqwQUdzw6nhu6Thu5Lhurjhu7Hhu5VzP+G7lkzhuq5zw4nDjMOUc+G7mOG6pnPhu4Lhuqjhu5Rz4buUw4nGoOG6rnNVw5Phurhz4buUw4nEqEdFc8SC4butSHPhurZJR0VzRUnDlHPhuq7DiUhzR3lGc0fhu7Hhu6Thu5Xhu50vw5Thu6Phu53DlHPhuq7hu4Thu7Hhu5jhu5jDs3LDlCZI4bqw4bukcuG7ozhDc+G7lFFzR3lGc8O6dHV14buZcyzhurtzVeG7r3Phuq7hu63huq5z4buQ4buWSuG6rnNF4bq44buxc+G7lMOJ4buvR8OJc1XhurjhuqxHc+G7hOG7r3NHw4nhu69z4buU4buv4bq4c+G7lOG7kuG7jHPhuq7DieG6ukfDiXNV4bqqc1XhurhCR3Phu5Thu5Lhu4xzR8OJQUdz4bq2dkhzVeG7r3Phu4LDiXdzR3lHRXPDlMOJ4buc4bquc8OJS+G6uHPhuq7DiUhzw6nhu6Thu5Lhurjhu7FzVeG7r3Phu4LDieG7lnNVUuG6ruG7mXPDieG7luG7pHPhurZMR0Vzw4lPR3PDuXRz4buU4buoc+G6suG7luG7kkhz4bq2Q3PhurZK4bq4c8OUw4lJc1XDk+G6uHPhuq7hu5ZM4bquc+G7gsOJ4buiR0Vzw4lId0dFc8Op4buk4buS4bq44bux4buVcyzhurtz4buY4bqmc+G7lOG6uOG6qMOUc+G7lOG7nOG6rnPDieG7luG7pHPhurZMR0Vz4buUw4Hhu5Rz4bqud3Phuq7hu63huq5z4bquxKhHRXPhuq7hu5xz4bquSXPhu5jhu7lHc+G6tkNzReG6uMagw5RzR0Xhu6DDkuG6uHPhurBBR3PDqeG7pOG7kuG6uOG7sXPhurZ24buUc+G6tuG7oOG7jOG6rnNGTOG7lHNF4bq4d+G6uHPDlMOJ4butw5Rz4bquw4nhurpHw4lz4buU4buSw4pz4bq24butR0Vz4buU4bq4R3Phuq7huqDhu6RzVeG7r3Phurbhu6Dhu4zhuq5z4bq24buvRnPDlMOJ4butR+G7mXPhurZLR0Vz4buUw4nDkuG6uHNF4bq4xqDDlHPhu5R2SHPhurbhurjhuqrhu5Zz4buC4bq4Qkdz4bquw4lIc0ZM4buUc+G7lOG7oE9HRXPhu4Thu7Hhurhz4buUSuG7lHPhurbDgsOUc8OJT0dz4bquw4lIc+G7lMOB4buUc+G6rndzR0Xhu6DDkuG6uHPhurBBR3PDqeG7pOG7kuG6uOG7seG7leG7nS/DlOG7o+G7ncOUc+G6ruG7hOG7seG7mOG7mMOzcsOUJkjhurDhu6Ryc+G7mOG7lOG7pOG7hOG6ssOzcuG7lOG6ssOZ4buULeG7seG7hOG6uEVH4buRc+G7kuG6uEXDieG7lOG7k3Lhu6Phu53hu5jhu5Thu5JIR0Xhu6Mw4bugT0dFcyDhurjhu7FHReG7nS/hu5jhu5Thu5JIR0Xhu6Phu53hurjhu6NzxqHhurnhurnhu4vDrcOh4bub4budL+G6uOG7o+G7nS/DlOG7ow==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nhiệt hạch: Năng lượng của tương lai

Nhiệt hạch: Năng lượng của tương lai
2023-06-13 18:18:00

QTO - Thế giới đang đổ dồn vào nhiệt hạch với hy vọng đột phá công nghệ này sẽ giúp giải bài toán khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Nga tưng bừng kỷ niệm 33 năm Quốc khánh 12/6

Nga tưng bừng kỷ niệm 33 năm Quốc khánh 12/6
2023-06-12 07:14:00

VOV.VN - Ngày 12/6, người dân trên khắp xứ sở Bạch Dương, cũng như người Nga ở nước ngoài long trọng kỷ niệm 33 năm Quốc khánh-ngày Nước Nga. Các chương trình lễ hội, hòa nhạc,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết