Cập nhật:  GMT+7
ýÓẢÀỄỔẤỮỮụÁỪòÒVỔHÁỳáQƠOÀậẬÀVẨỚÀỄÓW?LƠÀỂÒĨƠÀVỌỄÓÀỄ#ỄÀVỬỚƠOÀỪÓẦVÀVỬÒLƠÀƠQƠOÀƠOÓÒKỪÀGQÀVÓÕý/ÓẢỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪậHẤFÁỳỡẦỄÀGÕƠÓÀỪÓẦVÀVỬÒLƠÀƠQƠOÀƠOÓÒKỪÀGQÀVÓÕÀỮỊÀOÒẪÒÀỰW?ĨVÀGỶŨỄÀƠÓÒJWÀ%ẼƠÀGJữÀƠÓẼVÀỔẬÀVÓÒĨWÀGẼVÀỮẪƠÀ&WẼVữÀVCƠOÀƠCƠOÀỮWẼVữÀOÒẦÀVỬÕÀỮẪƠÀỪÓỀỖÀƠQƠOÀỮẪƠữÀOỜỪÀỪÓÊƠÀOÒẪỖÀVÓÒLWÀỄẦỄÀ?ĨWÀVRÀOẺ?ÀQÀƠÓÒMỖÀỖQÒÀVỬỶỦƠOÀ%ẬÀỄẪÒÀVÓÒKƠÀỄẪƠÓÀỰWẤƠÀGQÀVÓÕữÀVÓẬƠÓÀỪÓRÀáQƠOÀậẬÀGBÀVẾỪÀVỬWƠOÀGÊWÀVỶÀỄÓỚÀỔỐƠÓÀ%#ỄÀƠẬ?À%ẬÀỂỶỤỄÀGÊWÀỖẤƠOÀỔẨÒÀƠÓ$ƠOÀỄÓW?LƠÀỂÒĨƠÀVỌỄÓÀỄ#Ễvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳýÒỖOÀỄỔẤỮỮụÁÒ9HƠVHỬÁÀỮV?ỔHụÁ*ÒFVÓựÀẴẠẠỪ&ửÀÓHÒOÓVựÀẰẮĂỪ&ửÁÀỮỬỄụÁ//ỄvỂẤỚỰWẤƠOVỬÒv%Ơ/FHỮỘVỚỪ/ƠH*Ữ/ÃĂẠẰ/ẢẢẮFẮẠẰẮẴẢẢVÂÂẴẴỔẴ-%W-ÓỚẤƠO-ẢẢvỒỪOÁÀẤỔVụÁáQƠOÀậẬÀVẨỚÀỄÓW?LƠÀỂÒĨƠÀVỌỄÓÀỄ#ỄÀVỬỚƠOÀỪÓẦVÀVỬÒLƠÀƠQƠOÀƠOÓÒKỪÀGQÀVÓÕÁÀ*ÒFVÓụÁẴẠẠÁÀÓHÒOÓVụÁẰẮĂÁÀ/ỳý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ9ẤỪVÒỚƠÁỳẽQƠOÀFẺƠÀỄÓCỖÀỮỜỄÀÓỚẤÀƯÀỔẬƠOÀÓỚẤÀ(ƠÀẹẨỄữÀỪÓỶỦƠOÀáQƠOÀầÒẤƠOữÀòmvÀáQƠOÀậẬÀ-À{ƠÓựÀợvậý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳẻẼ?ÀƠCỖÀƠẤ?ữÀƠÓÒJWÀƠQƠOÀFẺƠÀVỬSƠOÀỬẤWÀƯÀỪÓỶỦƠOÀáQƠOÀòÓẤƠÓÀGBÀV@ÀỂỠÀỔRÒÀỄẤƠÓÀVẦỄÀVỬW?JƠÀVÓRƠOÀGLÀFÊƠÀỄÓW?LƠÀỮẤƠOÀỸƠOÀFÝƠOÀVÒĨƠÀỂTÀỘÓỚẤÀÓỞỄÀỘ!ÀVÓWẾVÀ%ẬỚÀỮẪƠÀ&WẼVÀ%ẬÀỄẤƠÓÀVẦỄÀVÓHỚÀƠÓWÀỄÊWÀỄỲẤÀVÓÕÀVỬỶỦƠOvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳẽÓỶÀVỬSƠOÀỬẤWữÀVỬỶỤỄÀGẺ?ÀỂẬÀỄỚƠÀVỬSƠOÀGẨÒÀVỬẬÀỬSÒÀỄWƠOÀỸƠOÀỄÓỚÀVÓÕÀVỬỶỦƠOÀVÓỎÀƠẤ?ÀỪÓẪÒÀƠDỖÀỂDVÀƠÓWÀỄÊWÀỄỲẤÀƠOỶỦÒÀVÒỈWÀFYƠOÀVÓỌỄÓÀCƠÀỔẨÒÀỬẤWÀOỎữÀỪÓỶÙƠOÀVÓỸỄÀỄẤƠÓÀVẦỄÀỬẤÀỮẤỚÀỬSÒÀỖỤÒÀVUÀỄÓỸỄÀỮẪƠÀ&WẼVvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?Áỳ8ẬÀậSÀòÓÕÀẽOW?KVữÀỖTVÀƠOỶỦÒÀVỬSƠOÀỬẤWÀỮẨỄÓÀƯÀỪÓỶỦƠOÀáQƠOÀòÓẤƠÓÀỄÓÒẤÀỮÌựÀ“òỬỶỤỄÀGẺ?ÀƠQƠOÀFẺƠÀƯÀGẺ?ÀVỬSƠOÀỬẤWÀVÓHỚÀỘÒLWÀVỬW?JƠÀVÓRƠOữÀFỚÀ%Ế?ÀỄÓẼVÀỔỶŨƠOÀỘÓQƠOÀỄẤỚữÀỘÓQƠOÀẤƠÀVỚẬƠÀ%ẬÀỄỜÀOÒẦÀVỬÕÀỘÒƠÓÀVĨÀVÓẼỪvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳéÓÒÀÓŨỪÀVẦỄÀ&BÀVỬÒLƠÀỘÓẤÒÀVỬSƠOÀỬẤWÀỮẨỄÓữÀỬẤWÀẤƠÀVỚẬƠÀVÓỎÀỂẬÀỄỚƠÀỬẼVÀVỌỄÓÀỄ#ỄÀVÓẤỖÀOÒẤÀ%ỎÀỮẪƠÀỪÓỀỖÀƠẬ?ÀỖẤƠOÀỔẨÒÀỔŨÒÀỌỄÓÀVỬỈƠÀƠÓÒJWÀỖEVữÀƠÓẼVÀỔẬÀỂẦƠÀỄỜÀOÒẦÀỄẤỚÀ%ẬÀỂẪỚÀ%KÀỮỸỄÀỘÓỠHÀỄỲẤÀỘÓẦỄÓÀÓẬƠOÀỄỴƠOÀƠÓỶÀỄÓỌƠÓÀƠOỶỦÒÀƠQƠOÀFẺƠ”vý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳáLÀ&WẼVÀỂẦƠÀGỶŨỄÀÓẬƠOÀVỬCỖÀỄÓẾWÀÓỚẤÀỄÓỚÀVÓÕÀVỬỶỦƠOÀÓỚẤÀòĨVÀnW:ÀẻBỚÀÃẠÃĂữÀV@ÀVỬỶỤỄÀGỜÀỖẼ?ÀVÓẦƠOữÀOÒẤÀGỎƠÓÀỂẬÀậỚẬƠOÀòÓÕÀẻ!ÀòÓLữÀƯÀỔẬƠOÀ(ƠÀẹẨỄữÀỪÓỶỦƠOÀáQƠOÀầÒẤƠOÀGBÀVẼVÀỂẾVÀỔẬỖÀGẼVữÀ&WRƠOÀOÒRƠOữÀGXỄÀỄÓẾWữÀỮ=ẤÀỮẤƠOÀỔẨÒÀOÒẬƠÀVỶỤÒữÀỖẦÒÀỄÓH…ý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳẽÓĐỖÀGẦỪÀỸƠOÀƠÓWÀỄÊWÀỄỲẤÀVÓÕÀVỬỶỦƠOữÀ%ÝÀÓỚẤÀƠCỖÀƠẤ?ữÀỂẬÀòÓLÀỄÓỞƠÀỄẦỄÀỔỚẨÒÀÓỚẤÀGÍỪÀƠÓỶÀỄXỄÀỖẺỖÀ&QÒữÀỖẤÒÀ?ĨƠÀVÓẪỚữÀỂẦVÀVÒỈƠữÀỖDVÀƠẤÒữÀGSƠOÀVÒJƠữÀVÓỶŨỄÀFỶŨỄữÀFẨÀ?ĨƠÀVÓẪỚ…ÀGLÀỄẤƠÓÀVẦỄvÀ“ẽOỶỦÒÀVÒỈWÀFYƠOÀÓÒKƠÀƠẤ?ÀƠOẬ?ÀỄẬƠOÀỘÓỜÀVỌƠÓữÀƠỈƠÀỖWRƠÀỂẦƠÀGỶŨỄÀỮẪƠÀỪÓỀỖÀVÓỎÀƠOỶỦÒÀVỬSƠOÀÓỚẤÀỪÓẪÒÀVỬSƠOÀGỶŨỄÀÓỚẤÀGÍỪữÀOÒẦÀỄẪÀỘÓQƠOÀỰWẦÀỄẤỚvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳaỚÀ%Ế?ữÀ%ỤÒÀỮ#ÀÓÚÀVỬŨÀỄỲẤÀỄÓỌƠÓÀỰW?JƠÀGÕẤÀỪÓỶÙƠOữÀỄÓXƠOÀVQÒÀỰWẤƠÀVẺỖÀỸƠOÀFÝƠOÀỄẦỄÀỪÓỶÙƠOÀVÓỸỄÀỄẤƠÓÀVẦỄÀỖỤÒ”ữÀỂẬÀòÓLÀỄÓỚÀÓẤ?vÀáẺ?ÀỄỴƠOÀỔẬÀỄQƠOÀ%ÒKỄÀVÓỶỦƠOÀ&W?ỈƠÀỄỲẤÀÃẠÀÓTÀƠQƠOÀFẺƠÀVỬỚƠOÀòUÀÓŨỪÀVẦỄÀVỬSƠOÀÓỚẤÀ(ƠÀẹẨỄvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳfƠOÀậỚẬƠOÀậ$WÀéÓÒỈỖữÀòUÀVỬỶƯƠOÀòUÀÓŨỪÀVẦỄÀVỬSƠOÀÓỚẤÀ(ƠÀẹẨỄÀỄÓỚÀỂÒĨVựÀ“òỬỈƠÀFÒKƠÀVỌỄÓÀỘÓỚẪƠOÀẰÀÓẤữÀ%ÝÀÓỚẤÀòĨVÀnW:ÀẻBỚÀÃẠÃĂữÀỄÓXƠOÀVQÒÀỄWƠOÀỄẼỪÀỄÓỚÀVÓÕÀVỬỶỦƠOÀỘÓỚẪƠOÀẴẠvẠẠẠÀỄÓẾWÀÓỚẤÀỄẦỄÀỔỚẨÒvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳáLÀỄỜÀGỶŨỄÀỘĨVÀỰWẪÀƠẬ?ữÀVÓẬƠÓÀ%ÒỈƠÀVUÀÓŨỪÀVẦỄÀỄỚÒÀVỬỞƠOÀỸƠOÀFÝƠOÀỄQƠOÀƠOÓKÀ%ẬỚÀỮẪƠÀ&WẼVvÀáÙƠÀỄ=ÀƠÓỶÀỖẼ?À%ÝÀÓỚẤÀOÊƠÀGẺ?ữÀ%ỤÒÀỮ#ÀÓÚÀVỬŨÀỄỲẤÀƠÓẬÀƠỶỤỄữÀƠÓÒJWÀÓTÀGBÀỄẤƠÓÀVẦỄÀÓỚẤÀVỬỚƠOÀƠÓẬÀỖẬƠOvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳéÓẦỄÀ%ỤÒÀVỬSƠOÀÓỚẤÀVỬW?JƠÀVÓRƠOữÀVỬSƠOÀÓỚẤÀVỬỚƠOÀƠÓẬÀỖẬƠOÀOÒXỪÀƠQƠOÀFẺƠÀÓỚẬƠÀVỚẬƠÀỄÓỲÀGTƠOÀỰW?ÀVỬỎƠÓÀVỬSƠOữÀỄÓCỖÀỮỜỄÀỖẬÀỘÓQƠOÀỪÓÝÀVÓWTỄÀ%ẬỚÀ?ĨWÀVRÀVÓỦÒÀVÒĨVữÀỄYƠOÀ%ỤÒÀGỜÀỔẬÀỘÒLỖÀỮỚẦVÀVRVÀỄẦỄÀỔỚẨÒÀỮẺWÀỂKƠÓữÀFMÀFẬƠOÀVỬSƠOữÀ&WẼVÀỂẦƠÀGXƠOÀFÕỪÀVĨVữÀỔM”vý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳòỬSƠOÀỬẤWÀỮẨỄÓÀƯÀỪÓỶỦƠOÀáQƠOÀòÓẤƠÓÀÓẤ?ÀVỬSƠOÀÓỚẤÀỸƠOÀFÝƠOÀỄQƠOÀƠOÓKÀƯÀỪÓỶỦƠOÀáQƠOÀầÒẤƠOÀỔẬÀÓẤÒÀVỬỚƠOÀƠÓÒJWÀỖQÀÓỎƠÓÀỄẤƠÓÀVẦỄÀƠQƠOÀƠOÓÒKỪÀGQÀVÓÕÀGỶŨỄÀ&Ẻ?ÀF#ƠOÀ%ẬÀFW?ÀVỬỎÀÓÒKWÀỰWẪÀƯÀáQƠOÀậẬÀVÓỦÒÀOÒẤƠÀỰWẤvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳáĨƠÀƠẤ?ữÀVỬỈƠÀGÕẤÀỂẬƠÀVÓẬƠÓÀỪÓRÀỄỜÀFÒKƠÀVỌỄÓÀVỬSƠOÀỬẤWữÀỄẺ?ÀVÓ#ỄÀỪÓỀỖÀỄẦỄÀỔỚẨÒÀỘÓỚẪƠOÀẴẮÀÓẤữÀVỬỚƠOÀGỜÀỮẪƠÀ&WẼVÀỬẤWÀẤƠÀVỚẬƠữÀVÓHỚÀVÒỈWÀỄÓWỀƠÀợÒHVầ(mÀOÊƠÀẲÀÓẤữÀVẾỪÀVỬWƠOÀƯÀỪÓỶỦƠOÀáQƠOÀòÓẤƠÓữÀáQƠOÀầÒẤƠOữÀáQƠOÀẹM…ý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳậỎƠÓÀVÓẬƠÓÀ%YƠOÀVỬSƠOÀÓỚẤÀVẾỪÀVỬWƠOÀỄỜÀFÒKƠÀVỌỄÓÀỘÓỚẪƠOÀẲữẢÀÓẤvÀaÒKƠÀVỌỄÓÀỔXẤÀỄỢƠÀỘÓỚẪƠOÀẴẶẠÀÓẤÀƠÓỶƠOÀGBÀÓỎƠÓÀVÓẬƠÓÀỄẦỄÀỖQÀÓỎƠÓÀỄẦƠÓÀGSƠOÀỔỤƠữÀVỬSƠOÀỔXẤÀÓ$WÀỄÙữÀỮẪƠÀ&WẼVÀỔXẤÀVÓQƠOÀỖÒƠÓÀVÓỌỄÓÀỸƠOÀ%ỤÒÀỂÒĨƠÀGUÒÀỘÓỌÀÓẾWvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?Áỳ9YƠOÀ%ỤÒÀGỜữÀỪÓẦVÀVỬÒLƠÀỖẨƠÓÀỄẦỄÀỖQÀÓỎƠÓÀỄÓCƠÀƠWQÒÀ%ẬÀỖQÀÓỎƠÓÀƠQƠOÀ-ÀỔẺỖÀỘĨVÀÓŨỪÀƯÀmÓỶỦƠOÀĂữÀmÓỶỦƠOÀẮữÀáQƠOÀầÒẤƠOữÀáQƠOÀòÓẤƠÓữÀáQƠOÀẹM…ý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳáLÀVÓXỄÀGỀ?ÀỪÓẦVÀVỬÒLƠÀƠQƠOÀƠOÓÒKỪÀGQÀVÓÕữÀáQƠOÀậẬÀGBÀVẾỪÀVỬWƠOÀGÊWÀVỶÀƠÓÒJWÀƠOWSƠÀỔ#ỄvÀẽUÒÀỂẾVÀỔẬÀVÓẬƠÓÀỪÓRÀGBÀỂẤƠÀÓẬƠÓÀỄẦỄÀGJÀẦƠÀỪÓẦVÀVỬÒLƠÀƠQƠOÀƠOÓÒKỪÀGQÀVÓÕÀVỬỈƠÀGÕẤÀỂẬƠÀOÒẤÒÀGỚẨƠÀÃẠẢẲÀ-ÀÃẠÃẠữÀÃẠÃẢÀ-ÀÃẠÃẰvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳẻÝỄÀVÒỈWÀỄỲẤÀỄẦỄÀGJÀẦƠÀỔẬÀỰW?ÀÓỚẨỄÓÀUƠÀGÕƠÓÀỄẦỄÀ%YƠOÀỮẪƠÀ&WẼVữÀVẾỪÀVỬWƠOÀỪÓẦVÀVỬÒLƠÀƠQƠOÀƠOÓÒKỪÀVÓHỚÀÓỶỤƠOÀƠQƠOÀƠOÓÒKỪÀỮẨỄÓữÀÓ$WÀỄÙửÀỄỚÒÀVỬỞƠOÀGÊWÀVỶÀỸƠOÀFÝƠOÀỘÓỚẤÀÓỞỄÀỄQƠOÀƠOÓKÀGLÀƠẺƠOÀỄẤỚÀƠCƠOÀỮWẼVữÀỄÓẼVÀỔỶŨƠOÀ%ẬÀOÒẦÀVỬÕÀỮẪƠÀỪÓỀỖÀƠQƠOÀỮẪƠửÀODƠÀỮẪƠÀ&WẼVÀƠQƠOÀƠOÓÒKỪÀ%ỤÒÀ&Ẻ?ÀF#ƠOÀỖ!ÀỰWẤƠÀGQÀVÓÕữÀFWÀỔÕỄÓÀVỬẪÒÀƠOÓÒKỖ…ý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?Áỳò@ÀƠCỖÀÃẠẢẲÀGĨƠÀƠẤ?ữÀVÓẬƠÓÀỪÓRÀGBÀGÊWÀVỶÀVỬỈƠÀĂẠÀVÔÀGSƠOÀGLÀỮ=ẤÀỄÓ$ẤữÀ&Ẻ?ÀF#ƠOÀỖỤÒÀÓẨÀVÊƠOÀỪÓÝỄÀ%ÝÀỮẪƠÀ&WẼVÀƠQƠOÀƠOÓÒKỪửÀVUÀỄÓỸỄÀÓẬƠOÀỄÓÝỄÀỔỤỪÀVẾỪÀÓWẼƠữÀỄWƠOÀỄẼỪÀỘÒĨƠÀVÓỸỄữÀỘ!ÀVÓWẾVÀỮẪƠÀ&WẼVữÀỂẪỚÀỰWẪƠÀƠQƠOÀỮẪƠÀỮẨỄÓữÀÓ$WÀỄÙữÀVỬSƠOÀỬẤWữÀÓỚẤÀẤƠÀVỚẬƠÀỄÓỚÀƠQƠOÀFẺƠửÀÓÚÀVỬŨÀ&Ẻ?ÀF#ƠOữÀƠÓẺƠÀỬTƠOÀƠÓÒJWÀỖQÀÓỎƠÓÀỄẤƠÓÀVẦỄÀỖỤÒữÀƠQƠOÀỔẺỖÀƠOỶÀỘĨVÀÓŨỪ…ý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳmÓỜÀ9ÓỲÀVÕỄÓÀọ8ẽaÀVÓẬƠÓÀỪÓRÀáQƠOÀậẬÀẽOW?MƠÀó!ÀòỬỚƠOÀỄÓỚÀỂÒĨVựÀ“ẽÓỦÀỮ#ÀỰWẤƠÀVẺỖÀGÊWÀVỶÀVỬỈƠÀƠÓÒJWÀỖEVữÀỪÓẦVÀVỬÒLƠÀƠQƠOÀƠOÓÒKỪÀGQÀVÓÕÀỄỲẤÀGÕẤÀỪÓỶÙƠOÀGBÀGẨVÀGỶŨỄÀỘĨVÀỰWẪÀGẦƠOÀOÓÒÀƠÓẾƠvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳáLÀỔỐƠÓÀ%#ỄÀƠẬ?ÀỪÓẦVÀVỬÒLƠÀƠÓẤƠÓÀÓÙƠữÀVÓẬƠÓÀỪÓRÀỄỚÒÀVỬỞƠOÀỬẬÀỮỚẦVữÀỰW?ÀÓỚẨỄÓÀ%ẬÀỰW?ÀÓỚẨỄÓÀỔẨÒÀỄẦỄÀ%YƠOÀỮẪƠÀ&WẼVÀVẾỪÀVỬWƠOÀỪÓYÀÓŨỪÀ%ỤÒÀỪÓẦVÀVỬÒLƠÀGQÀVÓÕữÀVÒĨƠÀÓẬƠÓÀỰW?ÀÓỚẨỄÓÀỄÓÒÀVÒĨVÀGLÀVỬÒLƠÀỘÓẤÒÀGÊWÀVỶÀV@ƠOÀOÒẤÒÀGỚẨƠữÀỪÓYÀÓŨỪÀ%ỤÒÀ?ỈWÀỄÊWÀVÓÕÀVỬỶỦƠOvÀậW?ÀGTƠOÀÓÒKWÀỰWẪÀỄẦỄÀƠOWSƠÀỔ#ỄÀGLÀGÊWÀVỶÀỄÙÀỮƯÀÓẨÀVÊƠOÀ%ẬÀỄẦỄÀGÒJWÀỘÒKƠÀỪÓÝỄÀ%ÝÀỮẪƠÀ&WẼVvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?Áỳ9YƠOÀ%ỤÒÀGỜÀVCƠOÀỄỶỦƠOÀỸƠOÀFÝƠOÀVÒĨƠÀỂTÀỘÓỚẤÀÓỞỄÀỄQƠOÀƠOÓKữÀ&Ẻ?ÀF#ƠOÀỄẦỄÀỖQÀÓỎƠÓÀỖỤÒữÀƠÓẺƠÀỬTƠOÀỄẦỄÀỖQÀÓỎƠÓÀÓÒKWÀỰWẪvÀòẨỚÀỖQÒÀVỬỶỦƠOữÀGÒJWÀỘÒKƠÀVÓWẾƠÀỔŨÒÀGLÀVÓWÀÓXVÀFỚẤƠÓÀƠOÓÒKỪÀGÊWÀVỶÀ%ẬỚÀỮẪƠÀ&WẼVữÀỄÓĨÀỂÒĨƠữÀ&Ẻ?ÀF#ƠOÀVÓỶÙƠOÀÓÒKWÀ%ẬÀVÒỈWÀVÓÝÀỮẪƠÀỪÓỀỖÀƠQƠOÀỮẪƠvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?Áỳ9ỲƠOÀỄRữÀƠẺƠOÀỄẤỚÀ%ẤÒÀVỬỢÀ%ẬÀÓÒKWÀỰWẪÀÓỚẨVÀGTƠOÀỄỲẤÀỄẦỄÀVUÀÓŨỪÀVẦỄữÀÓŨỪÀVẦỄÀ&BÀƠQƠOÀƠOÓÒKỪvÀáỀ?ÀỖẨƠÓÀỄQƠOÀVẦỄÀVÓQƠOÀVÒƠÀVW?ỈƠÀVỬW?JƠÀ%JÀ%ÕÀVỬỌữÀ%ẤÒÀVỬỢÀỄỲẤÀƠQƠOÀƠOÓÒKỪÀGQÀVÓÕÀVỬỚƠOÀỪÓẦVÀVỬÒLƠÀỘÒƠÓÀVĨữÀƠẺƠOÀỄẤỚÀGỦÒÀỮRƠOÀỄỲẤÀƠQƠOÀFẺƠÀGQÀVÓÕÀ%ẬÀ%ẾƠÀGTƠOÀƠQƠOÀFẺƠÀVỌỄÓÀỄ#ỄÀVÓ#ỄÀÓÒKƠ”vý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ(WVÓỚỬÁỳợỴÀậỚẬƠOý/Ừỳ

Vũ Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kỳ vọng từ trồng cây trẩu lấy dầu

Kỳ vọng từ trồng cây trẩu lấy dầu
2023-02-02 05:45:00

QTO - Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có gần 2.950 ha rừng trẩu, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông. Đây là loại cây đa tác dụng, vừa sinh trưởng...

Chuối Tân Long và chuyện chưa kể…

Chuối Tân Long và chuyện chưa kể…
2023-01-28 05:14:00

QTO - Với nhiều người nông dân trồng chuối, niềm vui, nỗi buồn của họ gắn với những mùa chuối được, mất. Vì chuối, nhiều phận đời đã sang trang với đầy ắp...

Nồng thơm mứt gừng Mỹ Chánh

Nồng thơm mứt gừng Mỹ Chánh
2023-01-22 05:00:00

QTO - Những ngày cuối năm, có dịp đến thăm làng nghề mứt gừng Mỹ Chánh ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, mới cảm nhận được không khí nhộn nhịp, tất bật chuẩn...

Vươn xa cùng an xoa

Vươn xa cùng an xoa
2023-01-21 04:17:00

QTO - Có ra ruộng, được dịp ngắm nhìn tận mắt cây an xoa, tôi chợt nhận ra rằng đây là một loại cây mang vẻ đẹp an nhiên, tự tại như “thiên bẩm” của loài...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết