Cập nhật:  GMT+7
TCbDlOG7juG7rjzhu6LEg8SD4buC4buM4bqh4bquP+G6rzxY4buMTeG7jX3hu6B74buO4buuMXsq4buO4bqv4bue4buu4buOxILDoeG7jsWpKn1QP+G7jmThurXhu47huq8mUz7hu45k4bug4buOPOG7oD7hu45kPyPhu67hu47huq9QP+G7juG7peG7oH1MLybDlE1M4bqh4buO4buuPOG7osSDxIPhu4Lhu4zhuqHhu6FY4buiVuG7jE3huq7huqnhu457KuG7oMOp4buO4buQ4buY4buOV+G7uHvhu47hu5Dhu5wv4buWL+G7kMOVw5Xhu5rhu4rhu47hurBvxanDsuG7juG6ry57JuG7jldS4buO4buuYuG7juG7jX3hu6B74buO4buuMXsq4buO4bqv4bue4buu4buO4buuw6Lhu6Lhu47EgsOh4buOxakqfVA/4buOZOG6teG7jlZ94buOVzN7KuG7juG7riY64buO4buhfeG7oHsq4buO4buNU3sq4buO4bun4buiP+G7iuG7juG7nz/hu54+4buOVzLhu67hu47EgsOh4buOPOG7oD7hu47huq/Do+G6p8Oheyrhu45XfeG7oHvhu45X4bu4e+G7juG6ryZTPuG7jmThu6Dhu4484bugPuG7jmQ/I+G7ruG7juG6r1A/4buO4buQ4buO4bqvLnsm4buOxILhu6Jk4buie+G7oikmWOG6r+G7jmThu6Dhu47EguG7ojzhu6Jk4buie+G7iuG7juG7peG7oH3hu457JlU+4buO4buuJuG6seG7qnvhu47hu6ws4buO4buuJn3hu44mND/hu45X4bugPuG7juG7rsWo4bqh4buO4buu4buifeG7jio/Y+G7ouG7jjxSeybhu45XUH3hu47huq8ueybhu47huqLhurFReyrhu47huq7Doyzhu45k4bug4buO4buQ4buO4bqvLnsm4buO4busUHvhu45k4bugfeG7juG6o+G6seG6ueG7juG7kuG7jntTPuG7jnvhu6LDqeG7iOG7juG6rlA/4buO4buQ4buO4bqvLnsm4buOxILhu6Jk4buie+G7oikmWOG6r+G7jmThu6Dhu47EguG7ojzhu6Jk4buie+G7iuG7juG7jX3hu6B74buOV+G6p2Hhu67hu45vOuG7juG6rybhuqct4buO4bquLnsm4buO4bqvw6PhuqfDoXsq4buO4bqvP+G7uOG6oeG7jsOjxajhuq/hu47huq8m4bume+G7jj7hu6jhuq/hu4rhu47hu67DoT/hu44+w6Hhu4jhu45vUHvhu45X4bueeybhu44qP+G7nuG7juG7ruG7on3hu47Eg+G6q+G7jiZh4bqh4buO4bqv4bue4buu4buOJmPhurHhu457KiYs4buOV8Oa4buu4buO4busPyPhuq/hu47hu67DouG7ouG7juG6ry57JuG7juG6ouG6sVF7KuG7juG6rsOjLOG7jmQ4P+G7juG7kOG7juG6ry57JuG7juG7rFB74buO4buuW+G7juG7ribhurF7KuG7juG7rD/hu7Z74buOKj84P+G7jmQ4P+G7juG6ouG6sVF7KuG7juG6rsOjLOG7jldS4buO4bqvUH3hu4574bu2e+G7jj404bqv4buO4busP+G7tnvhu44qPzg/4buONXvhu45XLHsm4buK4buOJl3hu6Lhu47hu6w7eybhu4rhu44+4buw4bqx4buOPuG6q+G7ruG7jmThu6Dhu47huqPhurHhu6J74buOJiPhu44mYeG6oeG7juG6r+G7nuG7ruG7juG6r33hu6B74buOVj8je+G7jio/Y+G7ouG7juG6ouG6sVF7KuG7juG6rsOjLOG7jmThu6Dhu47hu5Dhu47huq8ueybhu47hu6xQe+G7jnsq4bugw6nhu47hu67hu6B7KuG7juG6oSbhu57huq/hu47huq/Doz89e+G7juG6rzLhuq/hu45Xw53huqHhu4jhu47EgsOh4buOxakqfVA/4buOZOG6teG7jldS4buO4bus4buefeG7juG7ruG7nn3hu47huq9bPuG7juG6r1Thuq/hu47huq87eybhu44mO3sm4buO4buuMXsq4buO4bqv4bue4buu4buOVzI/4buOeyp9UD/hu45k4bug4buOJmHhuqHhu47huq/hu57hu67hu47huqPhurEy4buu4buO4bqv4bu44buO4buuw6Lhu6Lhu47huq8ueybhu47huqLhurFReyrhu47huq7Doyzhu47huq/Do317KuG7juG6ryY5P+G7jio/4buie+G7juG6o+G6seG7osOM4buO4bqvJjF7KuG7juG7rOG7nn3hu44p4bu44buOJn1Q4buuJuG7jiY0P+G7jlfhu6A+4buO4buuxajhuqHhu47hu67hu6J94buO4bqi4bqxUXsq4buO4bquw6Ms4buOLeG7jsSC4buiPOG7omThu6J74buOZOG7oOG7juG6ouG6sVF7KuG7juG6rsOjLOG7ji3hu47EguG7omThu6J74buiKSZY4bqvw4zhu44p4bu44buOJn1Q4buuJuG7juG6r8OjPz174buOKSbhu6I/4buOVuG6q+G7juG7nnvhu47huq9Teyrhu45W4bugw6nhu45k4bug4buO4bqvMXvhu47huq9QfeG7jiYj4buO4bqvJjJ7KuG7jj4y4buu4buO4bqj4bqxMuG7ruG7jio/OD/hu45EPyPhuq/hu44t4buO4bul4bugfeG7juG6r8OjfXsq4buO4bqvJjk/4buOKj/hu6J74buO4bqvOD/hu4jhu47huq7Do317KuG7juG7ribhurHDqeG7uHvhu47hu64xeyrhu47huq/hu57hu67hu4rhu47hu4194buge+G7jldS4buOV+G6p2Hhu67hu47hu67hu57hu67hu45XM3sq4buO4buuJjrhu47huq41eyrhu448Unsm4buOxIPhuqvhu45EPyPhuq/hu47FqeG7oj7hu47huq9QP+G7juG6oOG7oinEg1jhu45k4bug4buOxILhu6Jk4buie+G7oikmWOG6r+G7juG6rz/hu7jhuqHhu45k4bug4buO4bqvJjF7KuG7juG7rOG7nn3hu47huq87eybhu44mO3sm4buO4buuMXsq4buO4bqv4bue4buu4buOPFJ7JuG7jsSD4bqr4buO4bqvUD/hu47hu67hu57hu67hu47huq8ueybhu44+P0B74buO4bquw6PhurF7KuG7jmThu6Dhu47FqeG7oj7hu47hu6Xhu6B94buO4bqvw6N9eyrhu47huq8mOT/hu44qP+G7onvhu47huqPhurHhu6Lhu45k4bug4buO4buu4bue4buu4buO4bqvJjF7KuG7juG6rz974buOZEDhu47huq8/QD7hu457U3sq4buK4buO4bqvJuG7uOG7jj5Qeybhu47hu67DouG7ouG7juG7ruG7nuG7ruG7juG6ry57JuG7jsWp4buiPuG7juG7peG7oH3hu4rhu47hu67hu57hu67hu448IXsm4buOZOG6q+G7ruG7juG7rsave+G7juG6rybhurHhu44m4bq34bqv4buOKeG7tuG6seG7jioiP+G7jlfGr+G6seG7juG6r+G6p+G7juG7rsOi4bui4buO4buu4bue4buu4buO4bqvLnsm4buO4busUHvhu47hu6Xhu6B94buI4buO4buNfeG7oHvhu47hu67DouG7ouG7jsSCw6Hhu47FqSp9UD/hu45k4bq14buO4bqi4bqxUXsq4buO4bquw6Ms4buOV1Lhu47huq8mUz7hu45k4bug4buOPOG7oD7hu45kPyPhu67hu45kOD/hu47hu5Dhu47hu6434buO4bqj4bqx4buie+G7jlcyP+G7jnsqfVA/4buO4buuw6Lhu6Lhu47hu5Dhu47huq8ueybhu45XPeG7juG7ruG6s3sq4buOeybhu6LhurHhu47huq/Do+G7on3hu45XNT/hu4rhu45X4bueeybhu44qP+G7nuG7jinhu7jhuq/hu47huqPhurFR4buO4bqvw6M/PXvhu44pJuG7oj/hu47hu67hu57hu67hu457ND/hu45W4bqxeyrhu47hu67DouG7ouG7jmRTe+G7juG7rFF74buO4bqvJiDhu6Lhu47huq8m4bqx4buoe+G7jio/Y+G7ouG7juG7jX3hu6B74buOPFJ7JuG7jldQfeG7juG7rsWo4bqh4buO4buu4buifeG7juG6ry57JuG7juG6ouG6sVF7KuG7juG6rsOjLOG7jmQ4P+G7juG7jX3hu6B74buOPFJ7JuG7jldQfeG7juG7rsWo4bqh4buO4buu4buifeG7juG7rsOi4bui4buO4buQ4buO4bqvLnsm4buOxILhu6Jk4buie+G7oikmWOG6r+G7jmThu6Dhu47EguG7ojzhu6Jk4buie+G7juG6rybhu557KuG7jsOUw5Uv4buQw5XDlcag4buO4bqvUD/hu47hu6Xhu6B94buK4buO4buuJuG6seG7qnvhu47hu6ws4buOPjThuq/hu47EgzLhu457ND/hu45W4bqxeyrhu47hu64mfeG7jiY0P+G7jlfhu6A+4buO4buuxajhuqHhu47hu67hu6J94buOKj9j4bui4buO4bqi4bqxUXsq4buO4bquw6Ms4buOZOG7oOG7juG7kOG7juG6ry57JuG7juG7rFB74buOZOG7oH3hu44qP2Phu6Lhu47huqPhurHhurnhu47hu5Lhu457Uz7hu47hu5DDlcOV4bua4buO4bqvUD/hu47hu40xeyrhu47hu6Hhu6Dhu4rhu44+NOG6r+G7jsSDMuG7juG7rjF7KuG7juG6r+G7nuG7ruG7juG7ribhurHhu6p74buO4busLOG7juG6rybhuqvhu67hu44mPyN74buOVuG6q+G7juG7nnvhu47huq8xe+G7juG6r1B94buOZOG7oOG7juG6r1N7KuG7jlbhu6DDqeG7juG7rjThuq/hu44+MuG7ruG7juG6o+G6sTLhu67hu44qPzg/4buOKj9j4bui4buO4bqi4bqxUXsq4buO4bquw6Ms4buOZOG7oOG7juG7kOG7juG6ry57JuG7jsSC4buiZOG7onvhu6IpJljhuq/hu4rhu47EguG7ojzhu6Jk4buie+G7iOG7iOG7jsWpKuG6scOpJHvhu45EU3vhu47hu6Hhu6J7Jkwv4bqhTQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kỷ niệm trọng thể 40 năm thành lập Sư đoàn 968

Kỷ niệm trọng thể 40 năm thành lập Sư đoàn 968
2008-06-30 11:08:32

Ngày 28/6/2008, Sư đoàn 968 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sư đoàn 28/6 (1968-2008). Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phúc Thanh, nguyên Phó Chủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết