Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7o84bu1S+G7qT7hu4TDjeG7qUJBTOG7qeG7ouG7hE5L4buCcOG7qeG6qOG7hOG7jkvhu4Lhu6lR4buE4bu1SuG7qUvhu4TDmUvhu4Lhu6lRw41L4buE4buf4bupZuG7oEbhur5L4bup4buI4buE4bu1RuG7qeG6qOG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6lR4bugSEvhu4Thu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qXjhu6lR4buE4bu3S+G7guG7qeG6qFLhu45G4bupS+G6oEp1L+G7hOG7scO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojlD4bu14bqqxrDDuuG6s+G7guG7uVbhu6nhu613L3gv4but4bur4burw71w4bupPOG7tUvhu6k+4buEw43hu6lCQUzhu6lzPD59dOG7qeG7ouG7hE5L4buCcOG7qeG6qOG7hOG7jkvhu4Lhu6lR4buE4bu1SuG7qUvhu4TDmUvhu4Lhu6lRw41L4buE4bupQsOA4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG6qFLDlOG6qOG7qeG7hE/hu6Lhu6lC4bq+4bupUeG7oEbhur5L4bup4buI4buE4bu1RuG7qeG6qOG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6lR4bugSEvhu4Thu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qXjhu6lR4buE4bu3S+G7guG7qeG6qFLhu45G4bupS+G6oEpx4bupfeG6ukvhu6nhuqrGr+G7qeG6qE3hu6lCw5VL4buC4bup4bqo4buER+G7qeG6seG6uOG7qTzhu7fhu6nhurPhu4JSVuG6uEtw4bup4buB4buETeG7qT7hu4TDmuG7qVFJ4bqo4buE4bupZuG7hOG7pOG7lkvhu4Lhu6lR4bugxq/huqjhu6k5feG6s3vhu6lRw41L4buE4buh4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhu7BG4bq4S+G7qVHhu6BMS+G7guG7qTw+feG7qeG7ouG7hE5L4buCcOG7qeG6qOG7hOG7jkvhu4Lhu6lR4buE4bu1SuG7qUvhu4TDmUvhu4Lhu6lRw41L4buE4bup4buw4bu54bupxKjDgEvhu4Thu6lCQUzhu6lu4bqgS+G7qeG7ouG7hE5L4buC4bupZzzhurN74bupUcONS+G7hHHhu6l9w5VL4buC4bup4bqo4buER+G7qeG6seG6uOG7qTnhu6pS4bup4buB4buEU+G6qHDhu6lnbmbhu4nhu6l9w4FL4buCcOG7qT7hu4TDmuG7qVFJ4bqo4buE4bupZzzhurN74bupUcONS+G7hHDhu6lm4bug4buk4buaS+G7guG7qTw+feG7qeG7ouG7hE5L4buCcOG7qeG6qOG7hOG7jkvhu4Lhu6lR4buE4bu1SuG7qUvhu4TDmUvhu4Lhu6lRw41L4buE4bup4bqo4buEw5rhu6lR4bugSOG7qeG6qFLDlOG6qOG7qeG7hE/hu6Jx4bupeOG7qVHhu4Thu7dL4buC4bupQuG6tFLhu6lL4bqgSuG7qeG7reG7q+G7q8O9cOG7qTw+feG7qeG7ouG7hE5L4buCcOG7qeG6qOG7hOG7jkvhu4Lhu6lR4buE4bu1SuG7qUvhu4TDmUvhu4Lhu6lRw41L4buE4bupQsOA4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qUvhu4RG4bq8UuG7qULGoFHhu6nhu4RP4bqo4bupUcOC4bui4bup4bqxUsOCUeG7qeG7sOG7ueG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6s+G7guG7hEnhu6lCSUvhu4Thu6nhu7Dhurzhu6nhu4Thu6Thu5RL4buC4bup4bqq4bqmS+G7qVHhu4RG4bup4buE4bu5S+G7hOG7qeG6sVLDglHhu6nhu4Hhu4ROS+G7gnDhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bupUeG7hOG7tUrhu6lL4buEw5lL4buC4bup4bqo4buETOG7qeG6qOG7t0vhu6nhuqzDlHDhu6lCw4FL4buC4bup4buwRuG6uEtw4bup4bqo4buMS+G7guG7qUvhu4ThurZLcOG7qeG7sEbhurhL4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4buw4bu54bupS+G7hOG6tkvhu6nhuqrhurZLceG7qeG7h1Lhu7dL4bupUeG7oEbDilHhu6nhurPhu4Lhu4RJ4bupQklL4buE4bup4buw4bq84bup4buI4bq44bup4buI4buE4bu1RuG7qVHhu7lG4bupUMOBS+G7qeG7sOG7ueG7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhu4jhurjhu6nhu4jhu4Thu7VG4bupUeG7uUbhu6lQw4FL4bup4bqo4buETOG7qULhu45G4bupUeG7pMagS+G7guG7qVHhu4RDTOG7qeG7nlJW4bupQklL4buEceG7qWbhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhu4hG4bq+SuG7qVHhu6Dhu7Xhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lC4buYS+G7qeG7sEnhu6lR4buExq/huqjhu6nhu4RGw4pL4bup4bqxUsOCUeG7qeG7geG7hE5L4buCcOG7qeG6qOG7hOG7jkvhu4Lhu6lR4buE4bu1SuG7qUvhu4TDmUvhu4Jx4bup4buB4buE4bq2S+G7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lL4buERsOKSuG7qeG7sFXhu6nhuqjhu4RM4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhu7BG4bq4S+G7qTw+feG7qeG7sOG7ueG7qeG6qOG7t0vhu6nhuqzDlOG7qeG7gkZT4bui4bup4buwRsOK4bqocOG7qULhu6Thu7Xhu6nhuqrhurRL4bup4bqsw5Thu6lK4bu3VuG7qeG7gkZT4bui4bup4buwRsOK4bqo4bupPD594bupUcONS+G7hOG7qeG7sOG7uUzhu6nhu5BL4bupQklL4buEceG7qcOz4bq2VuG7qeG6qsavS+G7guG7qeG6qOG7hOG7pOG7mEvhu4Lhu6lR4bugSEvhu4Thu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qUvhuqBK4bup4but4bur4burw73hu6nhuqjDmuG7teG7qTw+feG7qeG7sOG7ueG7qeG6rOG7tUvhu6nhu4Thu7lL4buE4bup4bqo4bu34bqo4bup4bueUlbhu6nhuqjhu4Thurpw4bup4bueUlbhu6lCSUvhu4Thu6nhu7Dhurzhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4buETEFR4bupQsOUS+G7gnDhu6nhuqzDlOG7qUrhu7dW4bup4bqow5rhu7Xhu6nhuqzDlOG7qeG7ouG7hMOCS+G7qeG7gkZT4bui4bup4buwRsOK4bqo4bupPD59cXFxPuG7t+G6qOG7qeG6qOG7mOG7qeG7nlLhu7VL4bup4bqo4buE4bum4bqo4bupS+G6oEvhu4Lhu6lCw4Dhu6lRRuG6ukvhu6nhu4Thu7lL4buE4bupUeG7hOG7tUvhu4Thu6lR4bug4bu1cOG7qeG7iEbhur5K4bupUeG7oOG7tXDhu6nhu4JGw4FG4bup4bueUlbhurpR4bup4buI4buERuG6ulLhu6lLQUZw4bupUeG7juG7qeG6qOG7t0xw4bupQkbhurxS4bupUeG7oOG7teG7qVHhu6BSVuG7qVHhu45w4bup4buuRFHhu6nhu67hu6jhu6lKw5RR4bupUOG7juG7qVHhu6Dhu6Thu5ZL4buC4bup4buExqDhu6Lhu6lL4buEw4NK4bup4bui4buE4bu3UeG7qeG7hEbDikvhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhu4Thu7lL4buE4bup4buwRuG7qeG6qE3hu6nhuqrhurJS4bup4buERsOKUuG7qVHhu4Thu7VK4bupS+G7hMOZS+G7gnF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7p94bq6S+G7qUvhu7VWcOG7qTw+feG7qeG7ouG7hE5L4buCcOG7qeG6qOG7hOG7jkvhu4Lhu6lR4buE4bu1SuG7qUvhu4TDmUvhu4Lhu6lRw41L4buE4bupQsOA4bup4bqo4buEw43hu6lCQUzhu6nhu4JGw4FG4bup4bueUlbhurpR4bup4bqq4bumUeG7qUJG4bq+SuG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG7sOG6skvhu6lC4bq84bupS+G7kEbhu6nhuqjDlErhu6Hhu6lRSEvhu4Thu6nhu4RIS+G7hOG7qeG7iOG7hEbhurpS4bupS0FGcOG7qVHhu47hu6nhuqjhu7dM4bup4buw4bq84bupQuG6slHhu6lC4bu1RuG7qeG6qkbhu4BL4bup4bug4bu14bup4bua4bupSsOUUeG7qeG7sOG7uUbhu6lL4buYRuG7qUvhu4Thu6RL4buC4bupQsOA4bupQuG7pMag4bqo4bup4bqo4bqy4bui4bupw5pW4bup4buw4bu54bup4bqo4buER0vhu4Thu6nhu55SVuG6vEvhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhurLhu6Lhu6nhu55S4bu1S+G7qVHhurZK4bup4buCRsOBRuG7qeG7nlJW4bq6UeG7oeG7qUrDlFHhu6lQ4buO4bup4buwVeG7qeG7sEbDiuG6qOG7qULhu7VL4buC4bupUeG7oExL4buC4bup4bueUuG7t+G7qVHhu6BIS+G7hOG7qUJG4bq8UuG7qVHhu6Dhu7Vw4bup4bqo4buE4buk4bu14bup4bqoTeG7qeG7t0vhu6lR4buE4bu1SuG7qUvhu4TDmUvhu4Lhu6lC4buk4bu14bup4bug4bu14bup4buuRFHhu6nhu67hu6hxcXE+4buE4buk4buYS+G7guG7qVHhu6BIS+G7hOG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bupeOG7qVHhu4Thu7dL4buC4bup4bqoUuG7jkbhu6lL4bqgSuG7qeG6qMOa4bu14bupPD594bup4bui4buETkvhu4Jw4bup4bqo4buE4buOS+G7guG7qVHhu4Thu7VK4bupS+G7hMOZS+G7guG7qVHDjUvhu4Thu6lRw4Lhu6Lhu6lR4bugUkvhu4Lhu6nhu7Dhu7lM4bupSsOUUeG7qVDhu47hu6lL4buERsOKSuG7qeG7sFXhu6lR4bugT0vhu4Lhu6lR4bq2SuG7qUvhu4Thu6Thu5/hu6nhuq9Gw4pL4bupUUzhu7lL4bupUeG7kOG7qeG6qOG7hOG7puG6qOG7qeG6rMOU4bupSuG7t1bhu6nhu7Dhu7nhu6nhu4RMQVHhu6lCw5RL4buC4bup4bqow5rhu7Xhu6nhuqzDlOG7qeG7ouG7hMOCS+G7qeG7gkZT4bui4bup4buwRsOK4bqo4bupPD594bup4bui4buETkvhu4Lhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bupUeG7hOG7tUrhu6lL4buEw5lL4buC4bupUcONS+G7hOG7oeG7qeG6qOG7hMON4bupQkFMcOG7qeG7iEbhur5K4bupUeG7oOG7tXDhu6lC4buMS+G7qULhu47huqjhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqjhu5jhu6nhu55S4bu1S3Dhu6lR4buQ4bup4bqo4buE4bum4bqo4bup4buw4bu54bup4bqo4bu34bqo4bupQknhu7Xhu6nhu6Lhu4Thu6Thu5hL4buC4bupUeG7oExL4buC4bup4buwRsOK4bqo4bupUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qeG6s+G7guG7hEnhu6nhu55SVuG6ulHhu6k5w5RG4bupS+G7guG7hEnhu6lm4bugUkvhu4Lhu6nhu6Thu5hL4buC4bup4buvcOG7qeG6sVLDglHhu6nhu4Hhu4ROS+G7gnDhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bupUeG7hOG7tUrhu6lL4buEw5lL4buC4bup4buw4bu54bup4bqo4bu34bqo4bup4buw4bqgS+G7qeG6rMOBS+G7qcSoRuG6uEvhu6nhu55S4bu1S+G7oeG7qeG6qOG7hMON4bupQkFMcOG7qeG7ouG7hOG7jkbhu6nhu4TGoOG7ouG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6nhu7Dhu7nhu6lL4bq2S+G7guG7qeG6qOG7tUzhu6nhuqjhu4ThurJR4bupxKjhu6TGoEvhu4Jw4bup4buERsOKUuG7qeG7nlLDgeG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bup4buIRuG6vkrhu6lR4bug4bu1cOG7qVHhu4Thu7VL4buE4bupUeG7oOG7tXDhu6lCRuG6vFLhu6lR4bug4bu1cOG7qeG7ruG7qOG7qcSoV+G7qeG7hOG7uUvhu4Thu6nhu7BG4bupUeG7hOG7tUrhu6lL4buEw5lL4buCceG7qWZBRuG7qeG6qFLDlOG6qOG7qeG7hE/hu6Jw4bupPD594bup4bui4buETkvhu4Jw4bup4bqo4buE4buOS+G7guG7qVHhu4Thu7VK4bupS+G7hMOZS+G7guG7qVHDjUvhu4Thu6lCw4Dhu6lR4buE4buMS+G7guG7qeG7nlLhu7Xhu6l94bq84bup4bu3S+G7qVHhu4Thu7lL4buE4bupxKjDguG7ouG7qW7huqBL4bup4bui4buETkvhu4Lhu6k8Pn3hu6nhu6Lhu4ROS+G7gnDhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bupUeG7hOG7tUrhu6lL4buEw5lL4buC4bupUcONS+G7hOG7oeG7qeG7nlJW4bup4bqo4buE4bq64bup4bqo4buERuG7qVFG4bq4UuG7qeG6qOG7hEzhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qeG7ouG7hE5L4buCcOG7qeG6qOG7hOG7jkvhu4Lhu6lR4buE4bu1SuG7qUvhu4TDmUvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qTw+fXDhu6lu4bqgS+G7qeG7ouG7hE5L4buC4bupPD594buh4bup4buHUlbhurpR4bupQklL4buE4bup4buw4bq84bup4buwRsOK4bqo4bup4bui4buE4bq2S+G7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qeG6qOG7hEzhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG7sEbhurhL4bupPD594bup4bui4buETkvhu4Jw4bup4bqo4buE4buOS+G7guG7qVHhu4Thu7VK4bupS+G7hMOZS+G7guG7qVHDjUvhu4RxcXHhu6nhu4Hhu4Thu7dR4bup4bqsRuG6vlLhu6nhu4jhurpR4bupxKhSw4JL4bup4bqoUsOU4bqo4bup4buET+G7onDhu6lCw5VL4buC4bup4bqo4buER+G7qeG6seG6uOG7qTnhu6pS4bup4buB4buEU+G6qOG7qULDgOG7qeG6qOG7hMON4bupQkFM4bupbuG6oEvhu6nhu6Lhu4ROS+G7guG7qTw+feG7qeG7ouG7hE5L4buCcOG7qeG6qOG7hOG7jkvhu4Lhu6lR4buE4bu1SuG7qUvhu4TDmUvhu4Lhu6lRw41L4buE4bup4bqs4buQ4bupUFJL4buC4bupS+G7hOG7qkvhu4Lhu6lX4bup4buIRuG6ukvhu6lCTUvhu4Lhu6nhu4JN4bui4bup4bqow5rhu7Xhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG7sEbhurhL4bupPD594bup4buw4bu5TOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6rOG7t0zhu6nhuqjhu7dMcOG7qULhurzhu6nhu7dLceG7qeG7heG7tVLhu6nhu4jhu4RG4bup4buETOG7uUvhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG7guG7qEbhu6nEqEFG4bup4bqo4buETOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4buwRuG6uEvhu6k8Pn3hu6lC4bq+4bupUUbhurrhu6Lhu6lRVeG6qOG7qeG6qOG7hMONS+G7hOG7qVDhu6jhu7Xhu6nEqOG6tEvhu6lR4buE4bum4bup4but4bup4buw4bu54bupUcWoS+G7guG7qeG6rOG7pOG7lOG6qOG7qeG7hEzhu7lL4bup4bqo4buEw41L4buE4bup4bqo4bu34bqo4bup4bqs4bu3TOG7qeG6qOG7t0xw4bupQuG6vOG7qeG7t0tx4bup4buB4buE4bq2S+G7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7t+G6qOG7qeG6qOG7hEzhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lR4buE4bu5S+G7hOG7qeG7sEbhurhL4bupPD594bup4bui4buETkvhu4Jw4bup4bqo4buE4buOS+G7guG7qVHhu4Thu7VK4bupS+G7hMOZS+G7guG7qVHDjUvhu4Thu6nhu6Lhu4RV4bupUeG7oOG7t+G6qOG7hOG7qVHhu4RDTOG7qVHFqEvhu4Lhu6lCSeG7teG7qeG6rOG7uUvhu6nhu7Dhu7nhu6nEqMOMS+G7hOG7qeG7sMav4bqoceG7qT7hu7fhuqjhu6nhuqjhu4RSVuG6uEvhu6nhu7BG4bq4S+G7qW7huqBL4bup4bui4buETkvhu4Lhu6k8Pn3hu6nhu6Lhu4ROS+G7gnDhu6nhuqjhu4Thu45L4buC4bupUeG7hOG7tUrhu6lL4buEw5lL4buC4bupUcONS+G7hOG7qeG6qMOZS+G7guG7qULhu6TGoOG6qOG7qeG7ouG7hOG6tkvhu6nhuqjhu4xL4buC4bupUeG7hENM4bup4bqqw5JG4bupQknhu7Xhu6nhuqzhu7lL4bup4buw4bu54bupxKjDjEvhu4Thu6nhu7DGr+G6qOG7qULhur7hu6lL4bqiSuG7qeG6rOG6olHhu6lRSEvhu4Thu6nhu4RIS+G7hOG7qeG7gkZT4bui4bup4bqo4bu34bqo4bupUeG7hOG7uUvhu4Thu6nhu7BG4bq4S+G7qTw+feG7qVHhu4TGr+G6qOG7qeG7hEbDikvhu6lL4buERsOKSuG7qeG7sFVx4bup4bq3w5RR4bupUOG7juG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6nhu7BGw4rhuqjhu6nEqEbhurhL4bup4bueUuG7tUvhu6nhu4jhu4Thu7fhuqjhu6lL4buE4buk4buf4bup4buIRsOKS+G7qVFM4bu5S+G7qVHhu5Dhu6nhuqjhu4Thu6bhuqjhu6nhuqzDlOG7qUrhu7dWcOG7qeG7hExBUeG7qULDlEvhu4Lhu6nhuqjDmuG7teG7qVHhu5Dhu6nhu4JGU+G7ouG7qeG7sEbDiuG6qOG7qTw+fXDhu6nhuqjhu4RG4bupUUbhurhS4bup4bqo4buETOG7qeG6qOG7jEvhu4Lhu6lR4bu34bqo4bup4bui4buETkvhu4Jw4bup4bqo4buE4buOS+G7guG7qVHhu4Thu7VK4bupS+G7hMOZS+G7guG7qeG6qMOa4bu14bupPD59cXFxUeG7hMav4bqo4bup4buERsOKS+G7qVHhu4RDTOG7qUJTS+G7guG7qeG7nlJW4bupQklL4buEceG7qeG6s245dS/hu6LDug==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 19

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 19
2008-06-23 10:30:25

Ngày 20/6/2008, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị đã tổ chức hội nghị báo cáo viên (BCV) Tỉnh uỷ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2006-2010 và thông tin định kỳ cho cán bộ cao, trung cấp đã...

Thành lập công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị

Thành lập công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị
2008-06-23 08:24:21

Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, hợp nhất giữa Sở Công nghiệp và Sở Thương mại Du lịch để thành lập Sở Công...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết