Cập nhật:  GMT+7
ẪUẼẸỐỰH!!ẢÉ;úÚ(ỰỔÉBđU)ỮTẸỪỞ(ẸU@ÚẸ(UÚẸÉdÙẸ(U]ẸđUÚẸÔ@Ẹ3ÍẸỐIỮẸÔ@ẸỪÚQỬẸ(.HÂẸTÚIỬẸ!I(ẸTÚÝÚÉẪ/UẼBẪ;ẸỐỰH!!ẢÉ;íỔHỒÉBóTÍ6ẸÊF/Ể/ÊẺẺFÂẸí)6PỮẸ)aẸíỊÚẸnĨỮTẸ(#ẸỐU"ỐẸỐU)ỮTẸỪỞ(ẸU@ÚẸ(UÚẲẸÉdÙẸ(U]ẸđUÚẸÔ@Ẹ3ÍẸỐIỮẸÔ@ẸỪÚQỬẸ(.HÂẸTÚIỬẸ!I(ẸTÚÝÚẸỮĨỬẸÊẺẺFÉẸẬdúđdẰđdmúÂẸiuẸTÚÝÚẸỮĨỬẸÊẺẺFẨẤẸéỶÚẸ(]&ỮTẸỒ0Ẹ(UÚẸTỸỬẸdÙẸ(U]ÂẸrUWẸdÙẸ(U]ÂẸđUÚẸ)aẸ3ÚỢỮẸỐIỐẸ5ỈÂẸ(UỦẸ(.ÓỮẤẸs)HẸÊẸ3XỮTẸ(UÚẸ()6QỮẸỐUYỮẸỐÓ;ẸỐ$Ẹ!?ẸỒVẸỐIỐẸđUÚẸÔ@ÂẸéỊỮTẸÔ@Ẹ(.0ỐẸ(U)@ỐẸ(#ẸỐU"ỐẸ?ẸÊÊẸỘÚQỬẸ(UÚÂẸỘỈẸỐUYỮẸỰ0HẸỘ]&ỐẸẼẺẸ(UÙẸ!ÚỮUẸ5)Ó(Ẹ!JỐẸỘÌÚẸỒÚPỮẸỐUVẸẼGỆẸ(UÙẸ!ÚỮUẸ(.ỢỮẸ(VÍỮẸU)6PỮẸ(UHỬẸỒ0Ẹ3XỮTẸỐU)ỮTẸỪỞ(ẤẸúÌÚẸ3XỮTẸỐU)ỮTẸỪỞ(ÂẸỐIỐẸ(UÚẸ!ÚỮUẸ(.ỊÚẸ,)HẸẾẸ;UÒỮẸ(UÚẸTỸỬẲẸđO)ẸUÝÚẸỮTUÚP;Ẹ3{ẴẸỐO)ẸUÝÚẸ(ỤỮUẸU)ỶỮTẴẸỐO)ẸUÝÚẸỮUHỮUẸ3%ÚẸỮ@ÚẸỒ)ỮTẸ3ỠẸỐỴỮTẸ(IỐẸ5O6ẸỒ0ỮTẸéỊỮTẴẸđỴỮTẸ(IỐẸỪÚQỬẸ(.HÂẸTÚIỬẸ!I(Ẹ3ÍẸỪaẸỰ)Ọ(ẸỐ}HẸéỊỮTẤẸmỞ(Ẹ,)ỊÂẸTÚỊÚẸỮUÓ(Ẹ(U)@ỐẸ3ỠẸ(UÙẸ!ÚỮUẸd>ÚẸúUỦẸoáÂẸỘ$ỮẸ3ỦẸdPỮUẸ3ÚPỮẸỘHẸỪUVHẸU)6PỮÂẸTÚỊÚẸỮUỤẸ(U)@ỐẸ3ỠẸÊẸ(UÙẸ!ÚỮUẲẸnỢẸúUỦẸúUHỮUẸúU)aÂẸú.]*ỮTẸúírúẸíỊÚẸnĨỮTẴẸú.]$ỮTẸoÚỮUẸéỴỮTÂẸ5ỈẸíỊÚẸú.]*ỮTẤẸdHẸ(UÙẸ!ÚỮUẸỘÌ(ẸTÚỊÚẸÔHẸTỸỬẲẸóT)6RỮẸé"ỐẸíVÍÂẸ5ỈẸíỊÚẸdHẴẸóT)6RỮẸú)ÓỮẸe[ỮTÂẸ5ỈẸíỊÚẸđUIỮUẴẸú.ÒỮẸdÚỮUÂẸđỴỮTẸHỮẸU)6PỮẤẸóTVÍÚẸ.HẸỐXỮẸỀẸTÚỊÚẸỪU)6ỞỮẸỪUÙỐUẸỘ]&ỐẸ(.HVẸỐUVẸỀẸ(UÙẸ!ÚỮUẤẸoÚỮUẸú)ÓỮẪ/;B


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kỷ niệm trọng thể 40 năm thành lập Sư đoàn 968

Kỷ niệm trọng thể 40 năm thành lập Sư đoàn 968
2008-06-30 11:08:32

Ngày 28/6/2008, Sư đoàn 968 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sư đoàn 28/6 (1968-2008). Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phúc Thanh, nguyên Phó Chủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết