Cập nhật:  GMT+7
ÃỖẦÂJRÉ@@wẴỴơƠ#RMẴĂớằiẳÂ#ỞTỖỷÂơỸƠỐTÂQỖÉƠÂặỖỞÂ#ỖỢÂJ&ÉÂơỖ&Â#:WTỔÂặỖỚTỖÂỴỖ&Â)ÕÂ>H{ÂK.TỔÂQỎÂỖUẼJỖÂTỀSÂẬẤẤEÂ)ẺÂfỎ#ÂR=ÌTÂẦẨẤ/ơằ-ơqÂJ&ÉÂằỰÂặỖỚTỖÂ#ỸỢÃ/ỖẦĂÃỴÂJRÉ@@wẴỴẻMÉKẴĂiỔẺ{ÂẬD/C/ẬẤẤĐAÂớằiẳÂ#ỞTỖÂLẾÂ#ỬÂJỖ;JÂỖỰƠÂTỔỖỢÂ#ỸƠỐTÂQỖÉƠÂặỖỞÂ#ỖỢÂJ&ÉÂơỖ&Â#:WTỔÂặỖỚTỖÂỴỖ&Â)ÕÂ>H{ÂK.TỔÂQỎÂỖUẼJỖÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂQƠTỖÂ#Ỏ->ẾÂỖỰƠÂ)ẺÂK.Â#UẸTÂTỔHTÂ@ẸJỖÂiỖẺÂT:WJÂTỀSÂẬẤẤEÂ)ẺÂfỎ#ÂR=ÌTÂ@ỨÂẦẨẤ/ơằ-ơqÂJ&ÉÂằỰÂặỖỚTỖÂ#ỸỢÂ)ÕÂJƯTỔÂ#ẸJÂỔƠÊƠÂỶ={Ỏ#ÂQỖƠỎ=ÂTẼƠAÂ#ỨÂJẸUÂẠfiơặẢÁÂẵỎTÂK.ÂJÚÂLỪTỔÂJỖỚÂồỖẼSÂẵ;JÂặỖH=AÂớùơùơớAÂơỸ:ÝTỔÂẵUẺTÂLẼƠÂĨƠỐ=Âộ=ỨJÂỖỰƠÂ#ỞTỖỹÂLẼƠÂKƠÔTÂRẾTỖÂLẼUÂJẸJÂỗÝAÂĨÉTAÂTỔẺTỖAÂLUẺTÂ#ỖỐÂJIỴÂ#ỞTỖỹÂặỖ&Â#ỢJỖÂớằiẳÂJẸJÂỖ={ÔTAÂ#ỖỢÂ>ẾỹÂRẾTỖÂLẼUÂJẸJÂỴỖÙTỔAÂĨÉTÂRƠỌTÂỶ=ÉTÂJIỴÂ#ỞTỖÂ)ẺÂỖ={ÔTAÂ#ỖỢÂ>ẾÁÂẵỪTỔÂJỖỚÂgỌÂẻ(=ÂồỖ$JAÂớùơqÂẵÊTỔAÂặỖ&Â#ỢJỖÂớằiẳÂ#ỞTỖÂ)ẺÂJẸJÂồỖÚÂặỖ&Â#ỢJỖÂớằiẳÂ#ỞTỖÂJỖ&Â#ỸỜÂỖỰƠÂTỔỖỢÁÂẵỪTỔÂJỖỚÂgỌÂẻ(=ÂơỖỀTỔAÂồỖÚÂặỖ&Â#ỢJỖÂớằiẳÂ#ỞTỖÂLẾÂ#ỸỜTỖÂĨẺ{ÂặỖỞÂ#ỖỢÂJ&ÉÂớằiẳÂ#ỞTỖÂ)ÕÂ>H{ÂK.TỔÂQỎÂỖUẼJỖÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂQƠTỖÂ#Ỏ->ẾÂỖỰƠÂ)ẺÂK.Â#UẸTÂTỔHTÂ@ẸJỖÂiỖẺÂT:WJÂTỀSÂẬẤẤEAÂTỖITÂSẼTỖỷÂơỖ.JÂỖƠÔTÂiỔỖỢÂỶ={Ỏ#ÂJ&ÉÂẻẵiẳÂ#ỞTỖÂ)ÕÂQỎÂỖUẼJỖÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂQƠTỖÂ#ỎÂ-Â>ẾÂỖỰƠÂ)ẺÂK.Â#UẸTÂTỔHTÂ@ẸJỖÂTỀSÂẬẤẤĐAÂJẸJÂTỔẺTỖAÂLỢÉÂỴỖ:VTỔÂ)ẺÂKUÉTỖÂTỔỖƠÔỴÂLẾÂTỮÂR.JÂỴỖITÂLI=Â):Y#ÂỶ=ÉÂQỖÚÂQỖỀTAÂQỖỆJÂỴỖ*JÂ#ỖƠỌTÂ#ÉƠAÂQƠÕSÂJỖỎÂRẼSÂỴỖẸ#AÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂ@ÊTÂ>=I#AÂỬTÂLỢTỖÂLXƠÂ@ỨTỔÂTỖHTÂKHTÁÂơ={ÂTỖƠỌTAÂTỖƠÔSÂ)*Â#ỸUTỔÂTỖ(TỔÂ#ỖẸTỔÂJÙTÂRẼƠÂJ&ÉÂTỀSÂẬẤẤĐÂ)ẺÂTỀSÂẬẤẤEÂRẺÂỸI#ÂTỄTỔÂTÕAÂLÙƠÂỖỦƠÂJẸJÂTỔẺTỖAÂJẸJÂJIỴÂ#ƠỎỴÂ#*JÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂSẼTỖÂSÒAÂLỪTỔÂĨỰÂJẸJÂĨƠÔTÂỴỖẸỴÂTỖỂSÂỔƠ(Â)(TỔÂỬTÂLỢTỖÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂQƠTỖÂ#ỎÂ-Â>ẾÂỖỰƠÂJ&ÉÂLỢÉÂỴỖ:VTỔÁÂẵỐÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂặỖỞÂ#ỖỢÂJ&ÉÂơỖ&Â#:WTỔÂặỖỚTỖÂỴỖ&Â)ÕÂ>H{ÂK.TỔÂQỎÂỖUẼJỖÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂQƠTỖÂ#ỎÂ-Â>ẾÂỖỰƠÂ)ẺÂK.Â#UẸTÂTỔHTÂ@ẸJỖÂiỖẺÂT:WJÂTỀSÂẬẤẤEAÂớằiẳÂ#ỞTỖÂ{Ọ=ÂJÍ=ÂRẾTỖÂLẼUÂJẸJÂỗÝAÂĨÉTAÂTỔẺTỖAÂLUẺTÂ#ỖỐÂJIỴÂ#ỞTỖÂ)ẺÂỖ={ÔTAÂ#ỖỢÂ>ẾÂJỀTÂJ;Â)ẺUÂQỎÂỖUẼJỖÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂQƠTỖÂ#ỎÂ-Â>ẾÂỖỰƠÂBÂTỀSÂẠỔƠÉƠÂLUẼTÂẬẤẤC-ẬẤẦẤẢÂJ&ÉÂẻẵiẳÂ#ỞTỖAÂ#ÌỴÂ#Ỹ=TỔÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂLẼ#Â)ẺÂ):Y#ÂJẸJÂS*JÂ#ƠỌ=ÂLẾÂLÕÂỸÉÁÂùÕÂK.Â#UẸTÂ#Ỗ=ÂTỔHTÂ@ẸJỖÂiỖẺÂT:WJÂTỀSÂẬẤẤEÂ#ỸỌTÂLỢÉÂĨẺTÂỴỖITÂLI=Â>H{ÂK.TỔÂ)WƠÂS;JÂ#ỀTỔÂĨỜTỖÂỶ=HTÂ#ỨƠÂ#ỖƠỐ=ÂẦB-ẦCyÂ@UÂ)WƠÂTỀSÂẬẤẤĐÁÂẳ.Â#UẸTÂJỖƠÂTỔHTÂ@ẸJỖÂLỢÉÂỴỖ:VTỔÂL:YJÂ>H{ÂK.TỔÂ#ỸỌTÂJVÂ@ÝÂJỀTÂJ;Â)ẺUÂTỔ=ỪTÂ#Ỗ=ÂTỔHTÂ@ẸJỖÂLỢÉÂỴỖ:VTỔÂỖ:ÝTỔÂ#ỖMUÂỴỖHTÂJIỴAÂ#"ÂRÔÂyÂỴỖHTÂJỖƠÉÂTỔ=ỪTÂ#Ỗ=ÂỔƠ(ÉÂJẸJÂJIỴÂTỔHTÂ@ẸJỖAÂ@ỨÂĨỬÂ@=TỔÂJHTÂLỨƠÂJ&ÉÂTỔHTÂ@ẸJỖÂJIỴÂ#ỸỌTÂ)ẺÂJẸJÂỶ={ÂLỢTỖÂỴỖẸỴÂR=Ì#Â)ÕÂJỖỎÂLỰAÂJỖỚTỖÂ@ẸJỖAÂLỢTỖÂS;JÂỖƠÔTÂỖẺTỖÂỖ:WTỔÂ)ẺUÂJẸJÂS*JÂ#ƠỌ=ÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂQƠTỖÂ#ỎÂ-Â>ẾÂỖỰƠÁÁÁÂơẼƠÂỖỰƠÂTỔỖỢAÂRẾTỖÂLẼUÂỗÝÂfỎÂỖUẼJỖÂ-ÂẵÍ=Â#:Â)ẺÂỗÝÂơẺƠÂJỖỚTỖÂLẾÂỖ:WTỔÂKỈTÂ>H{ÂK.TỔÂQỎÂỖUẼJỖÂQƠTỖÂ#ỎÂ-Â>ẾÂỖỰƠÂTỀSÂẬẤẤEÂ)ẺÂK.Â#UẸTÂTỔHTÂ@ẸJỖÂiỖẺÂT:WJÂTỀSÂẬẤẤEỹÂLỪTỔÂJỖỚÂiỔ={ỒTÂẻ%TỔAÂặỖẸTỖÂơỖÉTỖÂ#ỸÉÂ#ỞTỖÂ#ỖƯTỔÂĨẸUÂfỎ#ÂR=ÌTÂ@ỨÂẦẨẤ/ơằ-ơqÂJ&ÉÂằỰÂặỖỚTỖÂ#ỸỢÂ)ÕÂ#ỜTỖÂỖỜTỖAÂQỎ#ÂỶ=ÊÂỔƠÊƠÂỶ={Ỏ#ÂfiơặÂ#,ÂTỀSÂẬẤẤCÂLỎTÂTÉ{AÂỔƠÊƠÂỴỖẸỴÂ#ỸUTỔÂ#ỖXƠÂỔƠÉTÂ#WƠÂ)ẺÂQỎÂỖUẼJỖÂ#ỸƠỐTÂQỖÉƠÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂfỎ#ÂR=ÌTÂ@ỨÂẦẨẤ/ơằ-ơqÂJ&ÉÂớằiẳÂ#ỞTỖÂỔỪSÂJẸJÂTỰƠÂK=TỔÂTỖ:Â@É=ỷÂơỬÂJỖ;JÂỖỤJÂ#ÌỴAÂỶ=ẸTÂ#ỸƠÔ#Â)ẺÂỖ:WTỔÂKỈTÂ)ƠÔJÂJ*Â#ỖỐÂỖÚÉÂ#ỖƯTỔÂĨẸUÂfỎ#ÂR=ÌTÂ@ỨÂẦẨẤ/ơằ-ơqÂJ&ÉÂằỰÂặỖỚTỖÂ#ỸỢỹÂỸẺÂ@UẸ#Â)ẺÂJÚÂQỎÂỖUẼJỖÂỔƠÊƠÂỶ={Ỏ#ÂJẸJÂ)*Â)ƠÔJÂfiơặÂ#ỪTÂLỤTỔAÂQNUÂKẺƠỹÂ>H{ÂK.TỔÂJVÂJỖỎÂỴỖỨƠÂỖYỴÂ#ỸUTỔÂ#ƠỎỴÂJƯTỔÂKHTAÂ>!ÂR}ÂJẸJÂ#Ỹ:XTỔÂỖYỴÂfiơặÂLƯTỔÂTỔ:XƠAÂỴỖ;JÂ#ẼỴỹÂ#ỀTỔÂJ:XTỔÂJƯTỔÂ#ẸJÂ#ỖÉTỖÂ#ỸÉÂ#ỸẸJỖÂTỖƠÔSÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂg=Ì#ÂfiơặÂJ&ÉÂ#Ỗ&Â#Ỹ:ÝTỔÂJẸJÂJVÂỶ=ÉTÂỖẺTỖÂJỖỚTỖÂTỖẺÂT:WJỹÂ#ƠỎỴÂ#*JÂRẺSÂ#Ứ#ÂJƯTỔÂ#ẸJÂ#={ỌTÂ#Ỹ={ÕTÂg=Ì#ÂfiơặÂJỖUÂJẸTÂĨỰÂ)ẺÂTỖHTÂKHTÂ#ỸUTỔÂ#ỞTỖỹÂJ&TỔÂJỨAÂ#ỀTỔÂJ:XTỔÂLỰƠÂTỔ?ÂJẸTÂĨỰÂ#ỖÉTỖÂ#ỸÉÂ)ẺÂJẸTÂĨỰÂ#ƠỎỴÂJƯTỔÂKHTÂL&Â@;JÂ#ỖÉSÂS:=ÂJỖUÂJIỴÂ&{AÂJỖỚTỖÂỶ={ÕTÂ#ỸUTỔÂJƯTỔÂ#ẸJÂ#ƠỎỴÂJƯTỔÂKHTAÂỔƠÊƠÂỶ={Ỏ#ÂfiơặÂJ&ÉÂJƯTỔÂKHTÁÁÁÂồỖẸ#ÂĨƠỐ=ÂQỎ#ÂR=ÌTÂỖỰƠÂTỔỖỢAÂLỪTỔÂJỖỚÂgỌÂẻ(=ÂồỖ$JÂLẾÂJỖỞÂLẼUÂJẸJÂỗÝAÂĨÉTAÂTỔẺTỖAÂLUẺTÂ#ỖỐÂJIỴÂ#ỞTỖÂ)ẺÂỖ={ÔTAÂ#ỖỢÂ>ẾÂTỆSÂĨỆ#ÂLÍ{ÂL&ÂJẸJÂTỰƠÂK=TỔÂặỖỞÂ#ỖỢÂJ&ÉÂơỖ&Â#:WTỔÂặỖỚTỖÂỴỖ&Â)ÕÂ>H{ÂK.TỔÂQỎÂỖUẼJỖÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂQƠTỖÂ#ỎÂ-Â>ẾÂỖỰƠÂ)ẺÂK.Â#UẸTÂTỔHTÂ@ẸJỖÂTỖẺÂT:WJÂTỀSÂẬẤẤEAÂ#ỸỌTÂJVÂ@ÝÂLÚÂLỐÂ>H{ÂK.TỔÂQỎÂỖUẼJỖÂỴỖẸ#Â#ỸƠỐTÂQƠTỖÂ#ỎÂ-Â>ẾÂỖỰƠÂJ&ÉÂLỢÉÂỴỖ:VTỔÁÂùÕÂ#Ỗ=ÂJỖƠÂTỔHTÂ@ẸJỖÂLỢÉÂỴỖ:VTỔÂJHTÂLỨƠÂ@ÉUÂJỖUÂỴỖ%ÂỖYỴAÂQỖÊÂTỀTỔÂ#ỞTỖÂỴỖITÂLI=ÂJÚÂ#ỖỐÂLẼ#ÂL:YJÁÂơỸUTỔÂCÂ#ỖẸTỔÂJ=ỨƠÂTỀSÂẬẤẤĐAÂớằiẳÂ#ỞTỖÂLÕÂTỔỖỢÂẻẵiẳÂ#ỞTỖÂ#ỀTỔÂ#Ỗ=ÂẦẤyÂLỐÂặ*JÂơỖ=ỎÂ#ỞTỖÂỔƠÉUÂJỖUÂJẸJÂLVTÂ)ỢÂ)ẺÂLỢÉÂỴỖ:VTỔÂỴỖITÂLI=ÁÂặẸJÂỗÝAÂĨÉTAÂTỔẺTỖAÂLUẺTÂ#ỖỐÂJIỴÂ#ỞTỖÂ)ẺÂỖ={ÔTAÂ#ỖỢÂ>ẾÂJÍTÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂTỔỖƠỌSÂ#$JÂ)ƠÔJÂ#ỖÉTỖÂỶ={Ỏ#Â#UẸTÂJẸJÂK.ÂẸTÂỖUẺTÂ#ỖẺTỖÂ#ỖMUÂL$TỔÂJỖỎÂLỰÂỶ={ÂLỢTỖÂTỖ:ÂJỖỞÂLẼUÂJ&ÉÂơỖ&Â#:WTỔÂặỖỚTỖÂỴỖ&ÁÂơỸƠỐTÂQỖÉƠÂfỎ#ÂR=ÌTÂẦẨẤ/ơằ-ơqÂJ&ÉÂằỰÂặỖỚTỖÂ#ỸỢÂ)ÕÂJƯTỔÂ#ẸJÂỔƠÊƠÂỶ={Ỏ#ÂfiơặÂQèSÂ#ỖMUÂfỎÂỖUẼJỖÂ@ỨÂẦẪEC/fẻ-ớằiẳÂTỔẺ{ÂẦĐ/C/ẬẤẤĐÂJ&ÉÂớằiẳÂ#ỞTỖÂLỎTÂ#ÌTÂJẸTÂĨỰAÂLÊTỔÂ)ƠỌTÁÂặẸJÂLVTÂ)ỢAÂLỢÉÂỴỖ:VTỔÂ#ỬÂJỖ;JÂỸẺÂ@UẸ#Â)ẺÂJÚÂQỎÂỖUẼJỖÂỔƠÊƠÂỶ={Ỏ#ÂJẸJÂ)*Â)ƠÔJÂfiơặÂJÙTÂ#ỪTÂLỤTỔAÂQNUÂKẺƠÁÂhỮƠÂỖ={ÔTAÂ#ỖỢÂ>ẾÂL:YJÂ#={ỐTÂĨỬÂ@=TỔÂ#ỖỌSÂẦÂJẸTÂĨỰÂRẺSÂJƯTỔÂ#ẸJÂ#ƠỎỴÂKHTÂLỐÂỔƠÊƠÂỶ={Ỏ#ÂfiơặÁÂiỖ(TỔÂLVTÂ)ỢAÂLỢÉÂỴỖ:VTỔÂJỖ:ÉÂỖUẺTÂ#ỖẺTỖÂ)ƠÔJÂQỌÂQỖÉƠÂ#ẺƠÂ@ÊTÂJÍTÂ@WSÂ#Ỗ.JÂỖƠÔTÂ)ƠÔJÂQỌÂQỖÉƠÂ#ẺƠÂ@ÊTÂ#ỖMUÂL$TỔÂ#ỖXƠÂỔƠÉTÂ)ẺÂỶ={ÂLỢTỖÁÁÁÂiùẻÃ/ỴĂ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kỷ niệm trọng thể 40 năm thành lập Sư đoàn 968

Kỷ niệm trọng thể 40 năm thành lập Sư đoàn 968
2008-06-30 11:08:32

Ngày 28/6/2008, Sư đoàn 968 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sư đoàn 28/6 (1968-2008). Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phúc Thanh, nguyên Phó Chủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết