Cập nhật:  GMT+7
ẰỜẪẬMUẼ$$ýẦ@ợỢ%UÓẦẶiỜÊÙỜẬ%ỜẾÙỜẬịỜẾẬLỢẼẬ%.ỶÙỚẬÙỢỘÚẬUỢỘ%Ậ$RẬMỜ.ẼẬLỢỐ%Ậ%ÔÙẬ%ỀỢẬịỚỜRẼẬ%=ẼÙỚẬUỢỘ%Ậ$RẬầ.ỲÙỚẬẺẰ/ỜẪẶẰ@ẬMUẼ$$ýẦ@ếÓẼNẦẶẰ%ẼLUÓẬ$%]UÓýẦÚẼ=ỚỢÙÁB@[ẬẼ*%ỤẦẶẰ%=ẶẰ%NẶẰỢÚỚẬ$%]UÓýẦ}ỢN%ỜÁẬBẸÉ@[ÀẬỜÓỢỚỜ%ÁẬBẨE@[ẦẬỜÓỢỚỜ%ýẦẪÉĐẦẬẼU%ýẦẦẬỜ$@ẼMÓýẦĐẦẬ}ỢN%ỜýẦBẨẨẦẬẼUỢỚÙýẦUÓƠ%ẦẬ{$@ẼMÓýẦĐẦẬLỤ=NÓ=ýẦẨẦẬ$=MýẦỜ%%@Á//LẼỤ#*ẼÙỚ%=ỢẢ{Ù/@Ụ=%ẼU$/Ẩ/ợỜẼÙỜ/CẨ-E-BẨẨẸ_CẢS@ỚẦ/ẶẰ/%NẶẰ/%=ẶẰ%=ẶẰ%NẶâỰÙỚẬ%=ỠÙỜẬịỜẾẬLỢẼẬ%.ỶÙỚẬÙỢỘÚẬMÊMẬUỢỘ%Ậ$RẬMỜ.ẼẬLỢỐ%Ậ%ÔÙẬNỤẬâỰÙỚẬ%]ẬMWẬ@ỜỈÙẬ{ĨÙẬ%ỆỢẬẵỢỔÙẬẵFMẬ%ẾỢẬ%=ỴẬ[Ì]ẬN)ÙỚẬ%ỀỢẬịỚỜRẼẬ%=ẼÙỚẬUỢỘ%Ậ$RẬ#*ỬMẬỚỢẼẬầ.ỲÙỚẬẺẢẰ/@ẶẰ/%NẶẰ/%=ẶẰ/%ẼLUÓẶịỚẾ]ẬBẸ/E/BẨẨẸẠẬờỶẬíẼỤẬOVÙỚẬ-ẬợỜ.YÙỚẬLỢÙỜẬ{ẾẬứỂẬỜVỢẬ%QÙỜẬơ*ỆÙỚẬợ=PẬ@ỜỬỢẬỜỴ@Ậ{ÝỢẬâỰÙỚẬ%]ẬMWẬ@ỜỈÙẬ{ĨÙẬ%ỆỢẬẵỢỔÙẬẵFMẬĂếẾẬịVỢẮẬOỂẬ%WẬMỜ!MẬUỖẬTỜÊÙỜẬ%ỜẾÙỜẬịỜẾẬLỢẼẬ%.ỶÙỚẬÙỢỘÚẬUỢỘ%Ậ$RẬMỜ.ẼẬLỢỐ%Ậ%ÔÙẬ%ỀỢẬịỚỜRẼẬ%=ẼÙỚẬUỢỘ%Ậ$RẬ#*ỬMẬỚỢẼẬầ.ỲÙỚẬẺẢẬầỮÙỚẬMỜỞẬịỚ*]ỖÙẬầ!MẬâỜỞÙỜẠẬởũợũợởẠẬỗỜỦẬâỜ;Ậ%PMỜẬởẵịấẬ%QÙỜẬOỂẬOỐÙẬN)ẢẬâỰÙỚẬ%=ỠÙỜẬÙỜẾẬLỢẼẬ%.ỶÙỚẬÙỢỘÚẬUỢỘ%Ậ$RẬMỜ.ẼẬLỢỐ%Ậ%ÔÙẬ%ỀỢẬịỚỜRẼẬ%=ẼÙỚẬUỢỘ%Ậ$RẬ#*ỬMẬỚỢẼẬầ.ỲÙỚẬẺẬO.ỴMẬ[Ì]ẬN)ÙỚẬ{ÝỢẬ%WÙỚẬTỢÙỜẬ@ỜỞẬ%=ÔÙẬBẸẨẬ%=ỢỘ*ẬOỮÙỚẬNỤẬMÊÙẬLVẠẬMỰÙỚẬÙỜÌÙẬ{ỢÔÙẠẬ$RẬ#*ẼÙẬ{ẾẬ%Ờ*]ỒÙẬ{ỢÔÙẬâỰÙỚẬ%]ẬMWẬ@ỜỈÙẬ{ĨÙẬ%ỆỢẬẵỢỔÙẬẵFMẬĂếẾẬịVỢẮẬ;ÙỚẬỜVẢẬâỰÙỚẬ%=ỠÙỜẬO.ỴMẬTỜỶỢẬMỰÙỚẬ{ẾỤẬ%ỜÊÙỚẬD/BẨẨẸẬ%ỜÓỤẬ@ỜỤÙỚẬMÊMỜẬ%=*]ỒÙẬ%ỜỬÙỚẬ{ÝỢẬTỐ%ẬMỊ*ẬẸẬMV%ẠẬCẬ%ỈÙỚẬÚÊỢẬĂẪBẬÚÊỢẮẠẬ%WÙỚẬNỢỘÙẬ%ỞMỜẬ$ẾÙẬTỜỤỆÙỚẬĐẨẬÚBẠẬMẼỤẬTỜỤỆÙỚẬEẠÉẬÚẠẬ%ỀỢẬ{PẬ%=ỞẬ%=*ÙỚẬ%ÌÚẬTỜ*ẬÚVẬUỢỘ%Ậ$RẬMỜ.ẼẬLỢỐ%Ậ%ÔÙẠẬịỚỜRẼẬ%=ẼÙỚẬUỢỘ%Ậ$RẬ#*ỬMẬỚỢẼẬầ.ỲÙỚẬẺẠẬÙYỢẬ]ÔÙẬÙỚỜQẬM;ẼẬỚỈÙẬEẢẨẨẨẬUỢỘ%Ậ$RẬ{KÙẬMỜ.ẼẬ[ÊMẬOPÙỜẬO.ỴMẬNẼÙỜẬ%ỞÙỜẢẬầÌ]ẬUẾẬÚV%ẬMỰÙỚẬ%=ỠÙỜẬOỒÙẬYÙẬOÊ@ẬÙỚỜRẼẬỜ.ỶÙỚẬ!ÙỚẬ@ỜỤÙỚẬ%=ẾỤẬMỜ*ÙỚẬ%Ẽ]ẬMỜỄÚẬ$ỦMẬÙỚỜRẼẬ%=ẼÙỚẬUỢỘ%Ậ$RẠẬ%ỜỔẬỜỢỘÙẬÙỢỒÚẬ%=ỢẬÌÙẬM;ẼẬOỰÙỚẬOỆỤẬMÊÙẬLVẠẬMỰÙỚẬÙỜÌÙẬ{ỢÔÙẠẬ$RẬ#*ẼÙẬ{ẾẬ%Ờ*]ỒÙẬ{ỢÔÙẬâỰÙỚẬ%]ẬMWẬ@ỜỈÙẬ{ĨÙẬ%ỆỢẬẵỢỔÙẬẵFMẬOỬỢẬ{ÝỢẬMÊMẬẼÙỜẬỜ?ÙỚẬUỢỘ%Ậ$RẬOỂẬẼÙỜẬN,ÙỚẬỜ]Ậ$ỢÙỜẬ{ỠẬ$)ẬÙỚỜỢỘ@ẬỚỢỆỢẬ@ỜỦÙỚẬNÌÙẬ%VMẢẬầ.ỴMẬLỢỐ%ẠẬ$F@Ậ%ÝỢẠẬâỰÙỚẬ%]ẬMWẬ@ỜỈÙẬ{ĨÙẬ%ỆỢẬẵỢỔÙẬẵFMẬ$ÕẬ%ỢỐ@Ậ%:MẬ;ÙỚẬỜVẬTỢÙỜẬ@ỜỞẬOỔẬ[Ì]ẬN)ÙỚẬÚV%ẬầẾỢẬợỜÊ@ẬÙ.ÝMẬ%ỀỢẬTỜ*ẬÚVẬUỢỘ%Ậ$RẬMỜ.ẼẬLỢỐ%Ậ%ÔÙẠẬỚỦ@Ậ@ỜỈÙẬ%ỰÙẬ%ỀỤẬ{ẾẬUẾÚẬ@ỜỤÙỚẬ@Ờ&Ậ%ỜÔÚẬMỆÙỜẬ#*ẼÙẬM;ẼẬịỚỜRẼẬ%=ẼÙỚẢẬợỢÙẠẬỆÙỜÁẬợếỡừẬ3ị


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Kỷ niệm trọng thể 40 năm thành lập Sư đoàn 968

Kỷ niệm trọng thể 40 năm thành lập Sư đoàn 968
2008-06-30 11:08:32

Ngày 28/6/2008, Sư đoàn 968 đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Sư đoàn 28/6 (1968-2008). Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Phúc Thanh, nguyên Phó Chủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết