Cập nhật:  GMT+7
ẢỔẤẴĨQEỸỸvẲỲỗỖ@QLẲÃễ]ẴSỖÕRẴ@ỶÙSỘẴ@ỔÔẴẨÂẴSẾRẴ@ỔẸSỔẴQÍỲẴổ?ẴKTẸSẴĐBDẢ/ỔẤÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲẹLEJẲÃhỘẸ>ẴẦD/B/ẦÂÂDỹẴổ?ẴKTẸSẴĐBDẴKÊẴQTSỘẴ@ỶÙSỘẴ@ỰẴĨỔ:ĨẴQỐẴP]ẴSỖÕRẴẨÂẴSẾRẴSỘẸ>Ẵ@ỔẸSỔẴQÍỲẴổ?ẴKTẸSẴẦD/BẴÀẤĐBD-ẦÂÂDẠAẴẳỌSẴJ,ẴỈ#ỰỖẴQỐẴĨUẴĨÉĨẴKỨSỘẴĨỔƠỵẴhỘ#>ỐSẴốỔ=ĨẴỗỔESỔỹẴSỘ#>ÒSẴốỔUẴằỔ*Ẵ@ỜĨỔẴồ#ƯĨẴỔỪỖỹẴSỘ#>ÒSẴĨÉSẴỈỪẴổ?ẴKTẸSỷẴỗỶ#SỘẴ@?VSỘẴốỔẺRẴúẾSẴfTSỘỹẴSỘ#>ÒSẴốỔUẴằỔ*ẴSỔỖÕRẴỗỰSỘẴĨ%ĨẴằỔƠSỔẴ@ỶỜẴồ#GSẴKỪỖẴSỔGSẴJGSẴúỖÕ@ẴhERỹẴSỘ#>ÒSẴốỔUẴổ?Ẵ@Ỷ?YSỘẴ@ỔERẴR?#Ẵ@Ỷ?YSỘẴổ?ẴKTẸSỷẴỗỶ#SỘẴ@?VSỘẴẳTẸSẴổỖSỔẴẹ?YSỘỹẴỗ?ẴQÕSỔẴồ#GSẴPỔ#ẴẻúỷẴĨÉĨẴKỨSỘẴĨỔƠẴKẺỖẴỈỖÔ#ẴQÊSỔẴKẺTỹẴĨỔỢẴỔ#>ẴắỪẴ@?ẴQÕSỔẴồ#GSẴPỔ#ẴẻúỹẴắỪẴỗ?ẴQÕSỔẴắỖSỔẴKTẸSẴỗỶ?WSỘẴổỮSỹẴắỪẴỗ?ẴQÕSỔẴồ#GSẴKTẸSẴẻẻỹẴắỪẴỗ?ẴQÕSỔẴồ#GSẴKTẸSẴẻẻẻỷẴẳẺỖẴ@ÉẴụỖẴh#ŨS-Ẵụ%ĨẴốỂẴụX@ỹẴổ?Ẵ@Ỷ?YSỘẴổ?ẴKTẸSẴẨẴồ#GSẴKỪỖẴSỔGSẴJGSẴfẸTỹẴKỮSẴ(ỜẴPỌ@ẴSỘỔỞEẴ(VỖẴổ?ẴKTẸSẴĐBDAẴúỎẴỲỔƠEẴ@ỢSỔẴĨUẴKỨSỘẴĨỔƠẴfÒẴẹ!#ẴốỔ=ĨỹẴơúỗpẴẳẼSỘỹẴằỔ*Ẵ@ỜĨỔẴơắhặẴ@ỢSỔẴĨ$SỘẴĨÉĨẴKỨSỘẴĨỔƠẴKẺỖẴỈỖÔ#ẴQÊSỔẴKẺTẴĨÉĨẴổYỹẴỈESỹẴSỘẸSỔỹẴKTẸSẴ@ỔÔẴĨHỲẴ@ỢSỔỹẴQÊSỔẴKẺTẴĨÉĨẴỔ#>ÕSỹẴ@ỔỜẴ<ÊẴKÊẴKỌSẴJ,ẴỈ#ỰỖẴQỐAẢ/ỲÃẢ@EỈQLẴỸ@>QLvẲREỶỘỖSỵẦỲ<ẴE#@TẲÃẢ@ỶÃẢ@JÃẢỖRỘẴỸ@>QLvẲ)ỖJ@ỔỵẴẨẦCỲ<ỷẴỔLỖỘỔ@ỵẴẦDẬỲ<ẲẴỔLỖỘỔ@vẲẦCẪẲẴEQ@vẲẲẴỔỸỲEĨLvẲÂẲẴ)ỖJ@ỔvẲẬÂÂẲẴEQỖỘSvẲEỈỸắT@@TRẲẴỈTỶJLỶvẲÂẲẴỸỶĨvẲỔ@@Ỳỵ//ỈETỴ#ESỘ@ỶỖA(S/ỲTỶ@EQỸ/Â/ỗỔESỔ/ẬÂ-B-ẦÂÂD_ĐAỠỲỘẲ/ÃẢ/@JÃẢ/@ỶÃẢ@ỶÃẢ@JÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃỗỶ#SỘẴ@?VSỘẴẳTẸSẴổỖSỔẴẹ?YSỘỹẴỗ?ẴQÕSỔẴồ#GSẴPỔ#ẴẻúẴ@ỶETẴỈ:ĨẴ@Ỷ?VSỘẴĨỔTẴổ?ẴKTẸSẴĐBDẢ/ỲÃẢ/@JÃẢ/@ỶÃẢ/@EỈQLÃỗẺỖẴỈ#ỰỖẴQỐỹẴẳẺỖẴ@ÉẴhỘ#>ỐSẴẳ:ĨẴẹÚEỹẴốỔUẴắƠẴ@Ổ?ẴẳẼSỘẴ*>ỹẴằỔƠSỔẴ*>Ẵổ?ẴKTẸSẴĐBDẴKÊẴKÙĨẴJỖỐSẴ(ẾSẴŨSẴQẺỖẴ@Ỷ#>ỎSẴ@ỔƯSỘẴỔẸTẴỔ$SỘẴẨÂẴSẾRẴẴJ,SỘẴ(ẸẴ@Ỷ?YSỘẴ@ỔẸSỔẴĨ*EẴổ?ẴKTẸSẴĐBDAẴặỖỐSẴ(ẾSẴSỔHSẴRẺSỔỵẴỗỶ?VĨẴỸ,ẴỲỔÉ@Ẵ@ỶỖÔSẴĨ*EẴ@ỚSỔẴỔỚSỔẴĨÉĨỔẴRẺSỘẴẬẴS?VĨẴẳŨSỘẴặ?ỮSỘỹẴSỘẸ>ẴẦD/B/ẤĐBDỹẴẳTẸSẴĐBDẴồ#GSẴ@ỚSỔẴSỘ#>ÕSẴhERẴfẸTẴ@Ỷ,ĨẴ@Ổ#ỪĨẴồ#GSẴPỔ#ẴẻúẴK?XĨẴ@ỔẸSỔẴQÍỲẴ@ỶÒSẴĨỮẴỸYẴẳTẸSẴĨỔ#>ÒSẴỘỖEẴỴ#GSẴỸ,ẴCBẬ-ẴẪBẪẴ(ẸẴĨÉĨẴKỮSẴ(ỜẴỴ#GSẴ@ỚSỔẴSỘ#>ÕSẴúỖÕ@ẴhERẴKESỘẴQẸRẴSỔỖÕRẴ(%Ẵ@ẺỖẴĨỔỖỌSẴ@Ỷ?WSỘẴhERẴfẸTAẴỗ;ẴKUẴKỌSẴSE>ỹẴJTẴ@ƠSỔẴĨỔH@ỹẴSỔỖÕRẴ(%ỹẴổ?ẴKTẸSẴQISẴQ?X@ẴRESỘẴĨÉĨẴỲỔỖÒSẴỔỖÕ#ẴẳTẸSẴĐBDẴồ#GSẴ@ỚSỔẴSỘ#>ÕSẴhERẴfẸTỹẴgỂ@Ẵ@ỶÍSẴĐBDỹẴgỂ@Ẵ@ỶÍSẴụỹẴZỹẴgỂ@Ẵ@ỶÍSẴủẴ(ẸẴổ?ẴKTẸSẴỈỪẴỈỖSỔẴĐBDAẴổ?ẴKTẸSẴKÊẴ@ỔERẴỘỖEẴĨỔỖỌSẴKH#Ẵ@ỶÒSẴSỔỖỎ#ẴRỂ@Ẵ@ỶÍSỹẴ@;Ẵ@ÉĨẴĨỔỖỌSẴỈẼTẴ(ÕẴ@#>ỌSẴỔẸSỔẴQESỘẴỲỔƠEẴỗG>ỹẴ@#>ỌSẴĨỔỖẴ(ỖÕSẴĨỔỖỌSẴQ?XĨẴỗỶ?WSỘẴổỮS-ẴẹỨẴằỔƠẴgỖSỔỷẴỲỔƯỖẴỔXỲẴ(VỖẴffúỗẴS?VĨẴỈẺSẴfẸTẴỘỖẼỖẴỲỔUSỘẴĨÉĨẴKỜEẴỈẸSẴĨỔỖỌSẴQ?XĨẴỗỶ#SỘ-ẴẹẺẴfẸTỷẴKỌSẴSẾRẴẤĐCẨẴ@ỶYẴ(ỎẴỗỰẴỴ#ƯĨẴ@ỔERẴỘỖEẴĨ#ỪĨẴ@ỰSỘẴ@ỖỌSẴĨŨSỘẴ(ẸẴSỰỖẴJÍ>ẴỘỖẼỖẴỲỔUSỘẴRỖỎSẴhERỹẴ@ỔƯSỘẴSỔH@ẴKH@ẴS?VĨỷẴQẸRẴSỔỖÕRẴ(%Ẵ@Ỷ#>ẴỴ#M@ẴốỔ#S-ỶŨẴYẴỗG>ẴhỘ#>ÒSẴỸE#ẴỘỖẼỖẴỲỔUSỘẴỶỨỖẴ@ỶYẴQẺỖẴS?VĨẴỈẺSẴfẸTẴQẸRẴSỔỖÕRẴ(%ẴỴ#ƯĨẴ@ỌAAAẴỗ;ẴSẾRẴẤĐDCẴKỌSẴSE>ỹẴổ?ẴKTẸSẴQẸRẴSỔỖÕRẴ(%ẴỸFSẴỸẸSỘẴĨỮẴKŨSỘẴĨỔỖỌSẴKH#Ẵ@ỶÒSẴKỜEẴỈẸSẴỲỔƠEẴhERẴồ#GSẴPỔ#ẴẻúỷẴỔ#HSẴQ#>ÕSỹẴẴJ,SỘẴQ,ĨẴQ?XSỘẴĨẼẴ@Ổ?WSỘẴ@Ỷ,ĨẴ(ẸẴJ,ẴỈỜẴKỪSỘẴ(ỖÒSỹẴĨ$SỘẴ(VỖẴĨHỲẴ*>ỹẴĨỔƠSỔẴỴ#>ỎSỹẴSỔGSẴJGSẴKỜEẴỲỔ?ỮSỘẴẬẴ@ỢSỔẴồ#ẼSỘẴắỚSỔỹẴồ#ẼSỘẴỗỶỜỹẴỗỔ;EẴỗỔỖÒSẴ-Ẵẹ#ỌẴẴJ,SỘẴKỜEẴỈẸSẴESẴ@TẸSỹẴQẸRẴĨỔ*ỹẴỸFSẴỸẸSỘẴĨỔỖỌSẴKH#ẴĨETAẴẳỪỖẴỔỚSỔẴổ?ẴKTẸSẴỔỖÕSẴSE>ẴĨUẴẬẴỗỶ#SỘẴKTẸSẴỈỪẴỈỖSỔỹẴẨẴĨỮẴỴ#ESẴổ?ẴKTẸSẴỈỪẴ(ẸẴRỪ@ẴỸƯẴKỮSẴ(ỜẴ@Ỷ,ĨẴ@Ổ#ỪĨAẴỗỶ#SỘẴKTẸSẴỈỪẴỈỖSỔẴĐẴ@ỔẸSỔẴQÍỲẴSỘẸ>ẴẦẬ/Đ/ẤĐẨCẴQẸẴRỪ@Ẵ@ỶTSỘẴSỔ!SỘẴ@Ỷ#SỘẴKTẸSẴĨỔ*ẴQ,ĨẴK?XĨẴ@ỰẴĨỔ:ĨẴỸVRẴSỔH@ẴĨ*EẴỴ#GSẴKỪỖẴ@EAẴỗỶTSỘẴPỔÉSỘẴĨỔỖỌSẴĨỔƯSỘẴốỔÉỲỹẴỗỶ#SỘẴKTẸSẴ@ỔERẴỘỖEẴẤÂẴĨỔỖỌSẴJỜĨỔẴQVSỹẴ@ỶTSỘẴKUẴĨUẴĨỔỖỌSẴJỜĨỔẴẳỖÕSẴắỖÒSẴốỔ*ỷẴ@ỶTSỘẴĨỔỖỌSẴJỜĨỔẴẹÚEẴắỚSỔẴ@ẺỖẴRỂ@Ẵ@ỶÍSẴK?WSỘẴỸƯẴBẴĨUẴỘ?ỮSỘẴĨỔỖỌSẴKH#ẴĨ*EẴ SỔẴỔ$SỘẴằ$ẴằỔƠSỔẴfESẴKÊẴK?XĨẴ@TẸSẴỴ#GSẴỔÙĨẴ@ÍỲẴSTỖẴ@ỔLTAẴỗỶTSỘẴĨ#ỪĨẴPỔÉSỘẴĨỔỖỌSẴĨỔƯSỘẴg"ẴĨ:#ẴS?VĨẴYẴĨỔỖỌSẴ@Ỷ?WSỘẴỗỶỜ-ẴỗỔỖÒS-Ẵẹ#ỌỹẴỗỶ#SỘẴKTẸSẴQÍỲẴĨŨSỘẴ<#H@ẴỸỀĨẴYẴ@ỶÍSẴfEẴúESỘ-Ẵ0ỖẴỗ.-ẴhỘŨẴụÉẴẳŨSỘAẴỗẺỖẴỴ#GSẴĨẼSỘẴg"ẴỗỔ*>-ẴẹẼỖẴfẾSỘỹẴỗỶ#SỘẴKTẸSẴJỖÕ@ẴẬÂÂẴ@ÒSẴ@Ổ*>ẴỴ#GSẴQ%ĨẴĨỔỖỌSẴ(ẸẴDÂẴ@ÒSẴKỰẴỈỪẴ<#ƯSỘẴ<ÚRẴắ=SỘAẴằ#ỪĨẴ@ỖỌSẴĨŨSỘẴSỰỖẴJÍ>ẴR$EẴ<#GSẴẤĐBDỹẴỗỶ#SỘẴKTẸSẴ@ỔERẴỘỖEẴ@ỖỌSẴĨŨSỘẴ(ẸTẴSỪỖẴ@ỔẸSỔẴẹ#ỌỹẴĨỔƯ@ẴỘỖ!Ẵ(ẸẴQẸRẴĨỔ*Ẵ@ỔẸSỔẴỲỔƯẴK?XĨẴẦẪẴSỘẸ>ẴKÒRAẴỗỶTSỘẴĨ#ỪĨẴ@ỖỌSẴĨŨSỘẴ(ẸẴSỰỖẴJÍ>ẴR$EẴ<#GSẴẤĐCẪỹẴỗỶ#SỘẴKTẸSẴK?XĨẴ@ẾSỘẴĨ?WSỘẴ(ỎẴ@ỶTSỘẴKỪỖẴỔỚSỔẴồ#GSẴKTẸSẴẻẻỹẴ@ỔERẴỘỖEẴĨỔỖỌSẴJỜĨỔẴẹỨẴằỔƠẴgỖSỔẴQỜĨỔẴỸ.ỹẴ@ỖỌSẴĨŨSỘẴ(ẸTẴỸẸTẴỔ#>Õ@ẴĨ#ƯỖẴĨ$SỘẴĨ*EẴSỘ%>ẴỴ#>ỎSẴổẸỖẴéÚSAẴặTẴQÍỲẴSỔỖỎ#Ẵ@ỔẸSỔẴ@ƠĨỔẴ<#H@ẴỸỀĨỹẴỗỶ#SỘẴKTẸSỹẴỗỖÔ#ẴKTẸSẴẦỹẴẳẺỖẴKỪỖẴCẴÀ@Ổ#ỪĨẴỗỖÔ#ẴKTẸSẴẦẠẴK?XĨẴ@#>ÒSẴJ?ỮSỘẴJESỔẴỔỖÕ#ẴKỮSẴ(ỜẴ SỔẴỔ$SỘẴffúỗhặẴSẾRẴẤĐCẬAẴỗỶTSỘẴ(ỖÕĨẴ@Ổ,ĨẴỔỖÕSẴSỔỖÕRẴ(%ẴỴ#ƯĨẴ@ỌẴỘỖ=ỲẴS?VĨẴỈẺSẴfẸTỹẴKỪỖẴĨỮẴỸYẴẤẴĨ*EẴỗỶ#SỘẴKTẸSẴĐẴK?XĨẴ@#>ÒSẴJ?ỮSỘẴJESỔẴỔỖÕ#ẴKỮSẴ(ỜẴ SỔẴỔ$SỘẴffúỗhặẴSẾRẴẤĐDẬAẴỗỶẼỖẴỴ#EẴẨÂẴSẾRẴẴJ,SỘỹẴĨỔỖỌSẴKH#Ẵ(ẸẴ@Ỷ?YSỘẴ@ỔẸSỔỹẴRỂĨẴJ$ẴSỔỖỎ#ẴQISẴ@ỔE>ẴKỰỖẴ(ỎẴỴ#>ẴRŨẴ@ỰẴĨỔ:ĨẴQ,ĨẴQ?XSỘẴSỔỖÕRẴ(%ỹẴKỜEẴỈẸSẴK:SỘẴĨỔGSẴ(ẸẴĨŨSỘẴ@ÉĨỹẴSỔ?SỘẴổ?ẴKTẸSẴQ#ŨSẴỔTẸSẴ@ỔẸSỔẴ<#H@ẴỸỀĨẴSỔỖÕRẴ(%AẴẳỂĨẴỈỖÕ@ỹẴẤCẴSẾRẴQẸRẴSỔỖÕRẴ(%ẴỴ#ƯĨẴ@ỌẴỘỀSẴỈUẴ(VỖẴĨHỲẴ*>ỹẴĨỔƠSỔẴỴ#>ỎSẴ(ẸẴSỔGSẴJGSẴĨÉĨẴỈỪẴ@ỪĨẴYẴỗỶ#SỘ-ẴẹẺẴfẸTỹẴỘUỲẴỲỔISẴĨ*SỘẴĨƯẴQỖÒSẴRỖSỔẴKTẸSẴPỌ@ẴĨỔỖỌSẴKH#ẴKỂĨẴỈỖÕ@ẴúỖÕ@Ẵ-ẴfẸTỹẴQẸRẴSỘWỖẴỸÉSỘẴ@ỔÒRẴ@ỖSỔẴ@ỔISẴỴ#ƯĨẴ@ỌẴ(ŨẴỸẼSỹẴỸTSẴỸỀ@ỹẴ@Ổ*>ẴĨỔ#SỘỹẴĨỔƠẴSỘỔỞEỹẴĨỔƠẴ@ỚSỔẴĨ*EẴồ#GSẴKỪỖẴSỔGSẴJGSẴúỖÕ@ẴhERAẴfẸẴRỪ@ẴKỮSẴ(ỜẴĨỔ*ẴQ,ĨẴĨỮẴKỪSỘẴỶEẴKWỖẴ(ẸẴẴJ,SỘẴ@ỶTSỘẴỔTẸSẴĨẼSỔẴ(ŨẴĨ$SỘẴPỔUẴPỔẾSẴ@ỶÒSẴĨỔỖỌSẴ@Ỷ?WSỘẴS?VĨẴỈẺSẴfẸTỹẴĨÉSẴỈỪỹẴĨỔỖỌSẴỸỞẴKÊẴỲỔÉ@ẴỔ#>Ẵ@Ỷ#>ỎSẴ@ỔƯSỘẴĨ*EẴỴ#GSẴKỪỖẴSỔGSẴJGSẴúỖÕ@ẴhERẴESỔẴỔ$SỘỹẴKTẸSẴPỌ@ỹẴỘỀSẴỈUẴRÉ#Ẵ@ỔỜ@Ẵ(VỖẴSỔGSẴJGSỹẴJGSẴ@ỪĨỷẴQẸRẴSỔỖÕRẴ(%ẴỴ#ƯĨẴ@ỌẴ@ỶÙSẴSỘỔỞEỹẴ(NSẴ@ỚSỔỹẴ@Ổ*>ẴĨỔ#SỘẴỸTSẴỸỀ@ỹẴ(ỖỌ@ẴSÒSẴ@Ỷ#>ỎSẴ@ỔƯSỘẴẲễỖÒSẴ@ỶỚỹẴỈỎSẴỈỢ-Ẵặ&SỘẴĨẼRỹẴSỘTESẴĨ?WSỘ-ẴắẺSẴ@ỖSỹẴJGSẴRỌS-ẴẳÊẴKÉSỔẴQẸẴ@ỔỀSỘẲAẴúVỖẴSỔ!SỘẴĨỔỖỌSẴĨŨSỘỹẴ@ỔẸSỔẴ@ƠĨỔẴ@ỶTSỘẴĨỔỖỌSẴKH#Ẵ(ẸẴẴJ,SỘỹẴổ?ẴKTẸSẴĐBDỹẴẬẴỗỶ#SỘẴKTẸSẴÀĐỹẴẤĐỹẴẤCBẠỹẴẪẴỗỖÔ#ẴKTẸSỹẴBẴẳẺỖẴKỪỖẴ(ẸẴẪẴĨÉẴSỔGSẴ(ỖSỔẴJ,ẴK?XĨẴẳẼSỘẴ(ẸẴhỔẸẴS?VĨẴ@#>ÒSẴJ?ỮSỘẴJESỔẴỔỖÕ#Ẵ SỔẴỔ$SỘẴffúỗhặAẴốỔÉ@ẴỔ#>Ẵ@Ỷ#>ỎSẴ@ỔƯSỘẴẨÂẴSẾRẴỴ#EỹẴĨÉSẴỈỪỹẴĨỔỖỌSẴỸỞẴổ?ẴKTẸSẴĐBDẴ@ỖỌỲẴ@%ĨẴSÒ#ẴĨETẴ@ỖSỔẴ@ỔISẴKTẸSẴPỌ@ỹẴỘỀSẴỈUỹẴỲỔHSẴKH#Ẵ(?ỮSẴQÒSẴKẺ@ẴSỔ!SỘẴ@IRẴĨETẴRVỖỹẴ<:SỘẴKÉSỘẴỔỮSẴS!EẴ(VỖẴ@Ỷ#>ỎSẴ@ỔƯSỘẴRẸẴQVỲẴQVỲẴĨÉSẴỈỪỹẴĨỔỖỌSẴỸỞẴKỖẴ@Ỷ?VĨẴJẸ>ẴĨŨSỘẴ(#SẴKỀỲAẴốỔÉ@ẴỈỖÔ#Ẵ@ẺỖẴỈ#ỰỖẴQỐỹẴKỨSỘẴĨỔƠẴfÒẴẹ!#ẴốỔ=ĨẴSỔỖÕ@ẴQỖÕ@ẴĨỔ=ĨẴR;SỘẴSỔ!SỘẴĨỔỖỌSẴĨŨSỘẴ@TẴQVSẴ(ẸẴSỔ!SỘẴ@ỔẸSỔẴ@ƠĨỔẴ<#H@ẴỸỀĨẴĨ*EẴổ?ẴKTẸSẴĐBDẴKẺ@ẴK?XĨẴ@ỶTSỘẴẨÂẴSẾRẴỴ#EỷẴKỨSỘẴ@ỔWỖẴỈỖÔ#ẴJ?ỮSỘẴ(ẸẴỘỔỖẴSỔÍSẴ@ỖSỔẴ@ỔISẴỔỖÕỲẴKỨSỘẴĨỔỖỌSẴKH#ẴĨỔỂ@ẴĨỔÓẴỘỖ!EẴổ?ẴKTẸSẴ(VỖẴĨÉĨẴSỘẸSỔỹẴKTẸSẴ@ỔÔẴ(ẸẴĨÉĨẴ@ISỘẴQVỲẴSỔGSẴJGSẴ@ỢSỔẴồ#ẼSỘẴỗỶỜẴ@ỶTSỘẴỔỮSẴẦÂẴSẾRẴỴ#EỹẴKỂĨẴỈỖÕ@ỹẴ@ỶTSỘẴSỔ!SỘẴ@ỚSỔẴỔ#ƯSỘẴPỔUẴPỔẾSỹẴỘỖESẴPỔỰẴĨỔƯSỘẴĨỔÙỖẴ(VỖẴỈÊTẴQ&ỹẴ@ỔỖÒSẴ@EỖẴKỜĨỔẴỔÙEỹẴỘUỲẴỲỔISẴỴ#ESẴ@ỶÙSỘẴ(ẸTẴ@ỔỀSỘẴQXỖẴĨỔ#SỘẴĨ*EẴẳẼSỘẴỈỪỹẴĨỔƠSỔẴỴ#>ỎSẴ(ẸẴSỔGSẴJGSẴồ#ẼSỘẴỗỶỜẴ@ỶTSỘẴỘỖEỖẴKTẺSẴĨÉĨỔẴRẺSỘẴỔỖÕSẴSE>AẴúVỖẴ@ỔẸSỔẴ@ƠĨỔẴKẺ@ẴK?XĨẴẨÂẴSẾRẴỴ#EỹẴẳẼSỘẴỈỪỹẴĨỔƠSỔẴỴ#>ỎSẴ(ẸẴSỔGSẴJGSẴồ#ẼSỘẴỗỶỜẴQ#ŨSẴKỂ@ẴSỖỎRẴ@ỖSẴỸG#ẴỸỀĨẴ(ẸTẴỈẼSẴQỞSỔẴĨỔƠSỔẴ@ỶỜỹẴSẾSỘẴQ,ĨẴĨỔỖỌSẴKH#ẴĨ&SỘẴSỔ?Ẵ{ẴĨỔƠẴĨ*EẴĨÉSẴỈỪỹẴĨỔỖỌSẴỸỞẴổ?ẴKTẸSẴ(?X@ẴỴ#EẴPỔUẴPỔẾSỹẴ@ỔÉĨỔẴ@Ổ:ĨỹẴỔTẸSẴ@ỔẸSỔẴ<#H@ẴỸỀĨẴSỔỖÕRẴ(%ỹẴỘUỲẴỲỔISẴ@ƠĨỔẴĨ,ĨẴ(ẸTẴĨŨSỘẴĨ#ỪĨẴẴJ,SỘẴ(ẸẴỈẼTẴ(ÕẴKH@ẴS?VĨAẴỗẺỖẴỈ#ỰỖẴQỐỹẴỗỶ#SỘẴ@?VSỘẴẳTẸSẴổỖSỔẴẹ?YSỘỹẴỗ?ẴQÕSỔẴồ#GSẴPỔ#ẴẻúẴKÊẴ@ỶETẴ@ỂSỘẴỈ:ĨẴ@Ỷ?VSỘẴĨ*EẴồ#GSẴPỔ#ẴẻúẴĨỔTẴổ?ẴKTẸSẴĐBDẴSỔGSẴJỜỲẴP]ẴSỖÕRẴẨÂẴSẾRẴ@ỔẸSỔẴQÍỲẴ(VỖẴJÚSỘẴĨỔ!ỵẴẲẳTẸSẴPỌ@Ẵ@Ư@ỹẴP]ẴQ#Í@ẴSỘỔỖÒRỹẴJGSẴRỌSỹẴỈẺSẴ@ỖSỹẴẴJ,SỘẴKỮSẴ(ỜẴ(!SỘẴRẺSỔẴ@TẸSẴJỖÕSẲAẴỗỖSỹẴẼSỔỵẴhỗẹ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 19

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 19
2008-06-23 10:30:25

Ngày 20/6/2008, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị đã tổ chức hội nghị báo cáo viên (BCV) Tỉnh uỷ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2006-2010 và thông tin định kỳ cho cán bộ cao, trung cấp đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết