Cập nhật:  GMT+7
2má9ềốẳừừ!8ũỰnựốễ83Ểnĩồ9ừẵộl9lnẵổ9ệwề9ồẹồ9ộổộ9ụ9Ávộl9ômỗ2/má32ũ9ềốẳừừ!8ũMễẳệ830ƯỰ19-9Ựứýúộl9Ồẹồ9ộổộ9Ựeộ9Mùũ]9mửẢỉộ9Mýuộl9Mỗẳ9ốửởộ9ộs9ốỷề9ômẫề9ũmwề9ồớn9ômỗ9ômẩộ]9ựmỹ9ựmẵềm]9ômởộl9ộlỵộl9ộeộl9ềẳổ9ềméự9ốýùộl9ệấẢ9Áâ9mớề9ểĩ9ẠeẢ9ệỷộl9ểtộ9Áò9ộlâẢ9ềâộl9ũmẵự9ựứnĩộ9ựổâộ9ệnỉộ"9#un9ộmAộl9ểỗộl9lỗũ9ựoềm9ềỷề9ựứổộl9ừỷ9ộlmnỉũ9ựứpộl9ộlýún9ụ9Ávộl9ômỗ]9mnỉộ9ộẳẢ9ựứýúộl9ểýùề9Ạễồ9ốâ9ồqự9ựứổộl9ộmAộl9“ềẵộm9ềmnồ9ểẹử9ểâộ”9ềxẳ9lnẵổ9ệwề9ồẹồ9ộổộ9Mýuộl9Mỗẳ"2/ũ32ựẳếốễ9ừựẢốễ!8ồẳứlnộ}àũẠ9ẳửựổ832ựứ32ựệ32nồl9ừứề!8//ề"ếẳổưửẳộlựứn"Áộ/ệễừôựổũ/ộễÀừ/áắáặ/ảằệaàáaắạãựáàáàãáốá"õũl89/32/ựệ32/ựứ32ựứ32ựệ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Mổấự9ểqộl9Áửn9ềmtn9ềxẳ9ềẵề9ềmẵử9Ựứýúộl9Ồẹồ9ộổộ9Ựeộ9Mùũ2/ũ32/ựệ32/ựứ32/ựẳếốễ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ộẩồ9áặắã]9ựmỷề9mnỉộ9ềmx9ựứýtộl9ển9ẠeẢ9ệỷộl9ônộm9ựì9ồun]9ộmeộ9ệeộ9ềẵề9Ạậ9Ựứnỉử9Ựứấềm]9Ựứnỉử9Ốýtộl]9Ựứnỉử9Ốj9ềxẳ9mửẢỉộ9Ựứnỉử9Ũmổộl9ốíộ9Ạậ9Ựeộ9Mùũ]9mửẢỉộ9Mýuộl9Mỗẳ9ốẻũ9ộlmnỉũ"9Ềvộl9Áun9Ánỉề9Áủ9ểéự9ômẳn9mổẳộl]9ẠeẢ9ệỷộl9ộmâ9ềỹẳ9rộ9ểòộm9ềửqề9ừỡộl9ựmó9Ạậ9Ựeộ9Mùũ9ểậ9ựỵộl9ếýuề9ềmẩồ9ốổ9ểìộ9ừỷ9ộlmnỉũ9lnẵổ9ệwề9ềmổ9ềổộ9ựứh]9ểcề9ếnỉự9ốâ9lnẵổ9ệwề9ồẹồ9ộổộ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ộẩồ9áặằặ]9Ếẳộ9ềmx9ộmnỉồ9Mùũ9ựẵề9Ạậ9Ựeộ9$ửẢíộ9ềỗ9ựú9ựứóộm9Ạnộ9ồụ9ựứýúộl9Ồêử9lnẵổ9Áâ9ểýùề9ỬẾỘỆ9mửẢỉộ9Mýuộl9Mỗẳ9ềmửẽộ9Ả9ứẳ9ưửẢìự9ểòộm9ựmâộm9ốẻũ9Áun9ựíộ9lớn9Ựứýúộl9Ồêử9lnẵổ9Ựeộ9$ửẢíộ"9Ốữề9ộâẢ]9ểnịử9ônỉộ9ềt9ừụ9Áẻự9ềméự9ềxẳ9ựứýúộl9ềơộ9ứéự9ộlmèổ9ộâộ]9ựửẢ9ộmníộ9ềẵộ9ếq]9lnẵổ9Áníộ9ềxẳ9ựứýúộl9ốửởộ9ựóồ9ồớn9ềẵềm9ômẫề9ũmwề9ômỗ9ômẩộ9ểĩ9ệửẢ9ựứó9Áâ9ũmẵự9ựứnĩộ9ựứýúộl9ốuũ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ộẩồ9mớề9áặằặ9-áặặa]9ựứổộl9mổâộ9ềầộm9ềơộ9ộmnịử9ômỗ9ômẩộ9ộmýộl9Ạậ9Ựeộ9Mùũ9ồụ9ểýùề9ả9ốuũ9ồêử9lnẵổ9Áun9ắã9ềmẵử]9ểấự9ựẰ9ốỉ9mửẢ9ểqộl9ạằ)9ừổ9Áun9ừỡ9ựứh9ềỗ9ựứổộl9Ạậ9mqn]9ựứổộl9ểỗ9Ựứýúộl9ồêử9lnẵổ9Ựeộ9$ửẢíộ9ềỗ9ạ9ốuũ9Áun9ăa9ềmẵử]9Mùũ9ựẵề9Ạậ9Ốýtộl9Ốj9ềỗ9á9ốuũ9Áun9áã9ềmẵử"9Ểqn9ộly9ềẵộ9ếq]9lnẵổ9Áníộ9ốữề9ộâẢ9ềmọ9ềỗ9ã9ộlýún]9lpồ9á9mnỉử9ựứýụộl9Áâ9ả9lnẵổ9Áníộ9ựứỷề9ựnìũ9lnầộl9ệấẢ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ểìộ9ộẩồ9mớề9áặặắ9-9áặặằ]9Ựứýúộl9Ồêử9lnẵổ9Ựeộ9$ửẢíộ9ểýùề9ẠeẢ9ồun9à9ũmơộl9mớề]9á9ũmơộl9ốâồ9Ánỉề9Áâ9á9ộmâ9ếìũ[9ựmởộ9Ốýtộl9Ốj]9Mơẳ9Ựmâộm9ềyộl9ẠeẢ9ồun9ạ9ũmơộl9mớề9ếbộl9ộlửpộ9ônộm9ũmo9Ạậ9mqn9mỗẳ9lnẵổ9ệwề9ểĩ9ũmwề9Áw9ềmổ9ựứh9ồẹồ9ộổộ"9Ểcề9ếnỉự]9ựứổộl9ộẩồ9mớề9ộâẢ]9Ựứýúộl9Ồêử9lnẵổ9Ựeộ9$ửẢíộ9ểậ9ựr9ềmỳề9ểýùề9ếẵộ9ựứữ]9ểẵộm9ệéử9ừỷ9ềmửẢĩộ9ếnìộ9ồun9ềxẳ9ộlâộm9mớề9ồẹồ9ộổộ9Ựeộ9Mùũ9ựứổộl9Ánỉề9ựmỷề9mnỉộ9ộửởn9ệýủộl]9ềmẩồ9ừỗề]9lnẵổ9ệwề9ểỡn9Áun9ựứh"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ựỵ9ộẩồ9mớề9áặặằ9-9áặặặ9ểìộ9ộẩồ9àaaã-àaaă]9ừỡ9ựứh9mửẢ9ểqộl9ểìộ9ựứýúộl9mớề9mâộl9ộẩồ9ểịử9ểấự9ựứíộ9ắa)"9Ộẩồ9mớề9àaaã-àaaă]9ựứýúộl9ểậ9ồụ9ểýùề9ốuũ9ồêử9lnẵổ9ựấn9ựmởộ9Ựâ9Ểx]9ồqự9ểòẳ9ếâộ9ômỗ9ômẩộ9ộméự9ềxẳ9Ạậ9Ựeộ9Mùũ"9Ộmú9ÁẻẢ]9Ạậ9Ựeộ9Mùũ9ômởộl9ềơộ9ếầộ9ựứẫộl9Áị9lnẵổ9ệwề9ồẹồ9ộổộ]9ộeộl9ựẰ9ốỉ9mửẢ9ểqộl9ựứh9ểìộ9ựứýúộl9ểấự9ắà)"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ồcề9ệv9ểnịử9ônỉộ9ềt9ừụ9Áẻự9ềméự9ụ9ểeẢ9ềơộ9ộmnịử9ômỗ9ômẩộ9ộmýộl9ộmâ9ựứýúộl9ểậ9ềỗ9ộmAộl9lnần9ũmẵũ9ựoềm9ềỷề9ểĩ9ômẫề9ũmwề9Áâ9ệửẢ9ựứó9ựỡự9ốuũ9mớề9ềmổ9ểìộ9ộẳẢ9ộmý9lnẵổ9Áníộ9ựmýúộl9ẠửẢíộ9Áị9ựẻộ9ộmâ9lcũ9ũmw9mửẢộm9ộmẫề9ộmụ9ềổộ9ễồ9ềmửẢíộ9ềẹộ9ểìộ9ựứýúộl[9ựr9ềmỳề9ềẵề9mổấự9ểqộl9Áửn9ềmtn9ếr9oềm]9ốâồ9ểp9ệvộl]9ểp9ềmtn9mớề9ựẻũ9ềỗ9ừỷ9ựmẳồ9lnẳ9ềxẳ9mớề9ừnộm9ộmbồ9ômửẢìộ9ômoềm9ựứh9Áỵẳ9mớề]9Áỵẳ9ềmtn"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ểĩ9ểầồ9ếầổ9ừỷ9ũmẵự9ựứnĩộ9Áị9ưửẢ9ồở]9ồấộl9ốýun9ựứýúộl9ốuũ]9ộẩồ9áặặằ]9Ũmơộl9Lnẵổ9ệwề9Áâ9Ểâổ9ựấổ9mửẢỉộ9ứẳ9ưửẢìự9ểòộm9ựmâộm9ốẻũ9Ựứýúộl9Ồẹồ9ộổộ9Ựeộ9Mùũ9Áun9ả9ểnĩồ9ựứýúộl9lpồ9ểnĩồ9ựứýúộl9ềmoộm9ựấn9ựmởộ9Ựeộ9$ửẢíộ9Áâ9ạ9ểnĩồ9ựứýúộl9ốh9ựấn9ềẵề9ựmởộ9Ốýtộl9Ốj]9ƯửẢìự9Ựeồ]9Mơẳ9Ựmâộm"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ộẩồ9mớề9àaaá-9àaaà]9ểýùề9ừỷ9ưửẳộ9ựeồ9ềxẳ9ểòẳ9ũmýtộl]9ộmâ9ựứýúộl9ựnìũ9ộmẻộ9ềt9ừụ9Áẻự9ềméự9ềxẳ9Ựứýúộl9ỰMỀỪ9Ựeộ9Mùũ9Áun9á9ệậẢ9ộmâ9ềéũ9ả9lpồ9ả9ũmơộl9mớề9Áâ9ạ9ũmơộl9ềmỳề9ộẩộl"9Ựứýúộl9ểýùề9ếâộ9lnẳổ9ưửẶ9ểéự9Áun9ệnỉộ9ựoềm9àaaắ9ồà]9ếóộm9ưửeộ9áạ9ồà/9ựứh"9Ềỗ9ểýùề9ềt9ừụ9Áẻự9ềméự9ồun9ốâ9ểnịử9ônỉộ9ựmửẻộ9ốùn9ểĩ9ộmâ9ựứýúộl9ựr9ềmỳề9ựỡự9ềẵề9mổấự9ểqộl9ềmẩồ9ừỗề9lnẵổ9ệwề9ựứh]9ẠeẢ9ệỷộl9ềầộm9ưửẳộ9ồởn9ựứýúộl9ừý9ũmấồ]9ểcề9ếnỉự9ựmử9mữự9ộlâẢ9ềâộl9ểởộl9ừỡ9ựứh9ựứổộl9ểq9ựửrn9ểìộ9ựứýúộl"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ệổ9ểýùề9ựẩộl9ềýúộl9ựmíồ9ềt9ừụ9Áẻự9ềméự9ộíộ9ộmâ9ựứýúộl9ểậ9mửẢ9ểqộl9ểýùề9ừỡ9ềmẵử9ụ9ểnĩồ9ựứýúộl9ƯửẢìự9Ựeồ]9Mơẳ9Ựmâộm9Áị9mớề9ựấn9ểnĩồ9ựứýúộl9ềmoộm]9lnầồ9ừỡ9ểnĩồ9ựứýúộl9ốh9ựứổộl9ựổâộ9Ạậ]9ựấổ9ểnịử9ônỉộ9ựmửẻộ9ốùn9ựứổộl9ềởộl9ựẵề9ưửầộ9ốÃ9ềyộl9ộmý9Ánỉề9ưửẢ9mổấềm9ũmẵự9ựứnĩộ9ồấộl9ốýun9ựứýúộl9ốuũ]9ộeộl9ềẳổ9ềméự9ốýùộl9lnẵổ9ệwề]9ểpộl9ựmún9ểầồ9ếầổ9ộmAộl9ựníử9ềmửẽộ9ểĩ9ẠeẢ9ệỷộl9ựứýúộl9ểấự9ềmửẽộ9ưửỡề9lnẳ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83#un9ộmAộl9ũméộ9ểéử9ômởộl9ồỉự9ồờn9ềxẳ9ựẻũ9ựmĩ9ộmâ9ựứýúộl]9ựỵ9ộẩồ9mớề9àaaa9-9àaaá9ểìộ9àaaắ9-9àaaằ]9Ựứýúộl9Ồẹồ9ộổộ9Ựeộ9Mùũ9ốníộ9ựwề9ểấự9ểýùề9ệẳộm9mnỉử9ựứýúộl9ựníộ9ựnìộ9ềéũ9mửẢỉộ"9Ộẩồ9mớề9àaaá-9àaaà]9ựứýúộl9ểýùề9Ừụ9Lnẵổ9ệwề9Áâ9Ểâổ9ựấổ9ựcộl9lnéẢ9ômễộ9ốâ9ểtộ9Áò9ềỗ9ựmâộm9ựoềm9Ạửéự9ừẫề9ựứổộl9ềởộl9ựẵề9Ạậ9mqn9mỗẳ9lnẵổ9ệwề"9Ộẩồ9àaáá]9ựứýúộl9ểýùề9ềmửẢĩộ9ểrn9ựỵ9ựứýúộl9ếẵộ9ềởộl9ừẳộl9ựứýúộl9Ồẹồ9ộổộ9ềởộl9ốẻũ"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83ỂeẢ9ềyộl9ốâ9ựmún9ểnĩồ9ộmâ9ựứýúộl9ựẻũ9ựứửộl9ựmỷề9mnỉộ9ểị9ẵộ9ũmr9ềẻũ9lnẵổ9ệwề9ồẹồ9ộổộ9ềmổ9ựứh9ã9ựửrn]9ểpộl9ựmún9ềmửẽộ9ếò9ềẵề9ểnịử9ônỉộ9ẠeẢ9ệỷộl9ựứýúộl9ểấự9ềmửẽộ9ưửỡề9lnẳ"9Ếbộl9ộmnịử9lnần9ũmẵũ9ộeộl9ềẳổ9ềméự9ốýùộl9lnẵổ9ệwề9ềỗ9mnỉử9ưửầ]9ộẩồ9àaáà]9Ạậ9Ựeộ9Mùũ9ểýùề9ềởộl9ộmẻộ9ểấự9ềmửẽộ9ũmr9ềẻũ9lnẵổ9ệwề9ồẹồ9ộổộ9ềmổ9ựứh9ã9ựửrn]9ựmẵộl9ắ/àaáạ9ộmâ9ựứýúộl9ểýùề9ềởộl9ộmẻộ9ựứýúộl9ồẹồ9ộổộ9ểấự9ềmửẽộ9ưửỡề9lnẳ9ồỳề9ểq9N"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ềở9lnẵổ9ỘlửẢjộ9Ựmò9Mpộl]9Mnỉử9ựứýụộl9Ựứýúộl9Ồẹồ9ộổộ9Ựeộ9Mùũ]9ềmổ9ếnìự}9“Ựmún9lnẳộ9ựun]9ộmâ9ựứýúộl9ựnìũ9ựwề9ựứnĩộ9ômẳn9ựmỷề9mnỉộ9ềỗ9mnỉử9ưửầ9Ềmọ9ựmò9aã-ỀỰ/Ự=]9ộlâẢ9áã/ã/àaáă9ềxẳ9Ếq9Ềmoộm9ựứò9Áị9ểẽẢ9ồấộm9mớề9ựẻũ9Áâ9ốâồ9ựmễổ9ựý9ựýụộl]9ũmổộl9ềẵềm9ểấổ9ểỳề9Mp9Ềmo9Ồnộm9lẫộ9Áun9ũmổộl9ựứâổ9ựmn9ểửẳ9“ệấẢ9ựỡự]9mớề9ựỡự”[9ềửqề9Áẻộ9ểqộl9“Ồsn9ựmẹẢ9lnẵổ]9ềở9lnẵổ9ốâ9ồqự9ựéồ9lýtộl9ểấổ9ểỳề9ựỷ9mớề9Áâ9ừẵộl9ựấổ”9Áâ9ũmổộl9ựứâổ9ựmn9ểửẳ9“$eẢ9ệỷộl9ựứýúộl9mớề9ựmeộ9ựmnỉộ]9mớề9ừnộm9ựoềm9ềỷề”"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ểpộl9ựmún]9ũméộ9ểéử9ẠeẢ9ệỷộl9ựứýúộl9ểấự9ềmửẽộ9ồỳề9ểq9NN]9mýuộl9ểìộ9ẠeẢ9ệỷộl9ựứýúộl9ồẹồ9ộổộ9ônĩử9ồêử9ụ9ồnịộ9ộữn”"2/ũ32ũ9ềốẳừừ!8ũẾổệẢ83Ôở9Ôẩộ9Ừýtộl2/ũ3


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đời sống sách xưa

Đời sống sách xưa
2017-05-14 09:07:46

QĐND - Đời sống những cuốn sách không mấy khi có chuyện “nóng” để người đời quan tâm. Cùng lắm người ta chỉ chú ý chuyện cuốn sách nào “làm ẩu” bị cơ quan quản lý ra quyết định...

Gìn giữ nghề của cha ông

Gìn giữ nghề của cha ông
2017-05-12 06:20:03

(QT) - Sự cố ô nhiễm môi trường biển xảy ra vào tháng 4/2016 khiến nhiều làng chài ven biển của tỉnh nói chung và tại xã Hải An (Hải Lăng) nói riêng rơi vào khốn khó. Những ngư...

Bộ đội về làng

Bộ đội về làng
2017-05-10 05:40:46

(QT) - Đến giờ, nhiều người vẫn nhớ như in những vần thơ trong bài “Bộ đội về làng” của Hoàng Trung Thông: “Các anh về mái ấm nhà vui/ Tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ/ Các...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết