Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShC4buXZltw4buPa+G7g1twOOG6qeG7hVvhu6/hu6U3IS/hu4UiKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4buEYzfhuqt9KOG7nkJL4bqqWy1bQuG7l2ZbcOG7j2vhu4Nba+G7heG7q2vhu4Nb4bqpcuG7j2tbcDjhuqnhu4Vb4buJ4buF4buNa+G7g1tq4bqzdlvhu4nhu4VmW+G6qW1b4bqp4buFcnbDqmtb4oCca21r4buD4oCdW2Lhur9ba+G7g+G7peG7l2ZbYuG7l2Zb4bufcjdrW3HhurdqOlvhuqh0a+G7g1vEqeG6o2pba+G7g+G7peG7l2ZbcTdb4bqp4buFw61b4bqp4buFc1t3W+G6qeG7hXJ2w6prW+G6qXLhu49rW3A44bqp4buFW2s5bFvigJzEqTlqW+G6pXLigJ1b4bqtaVvhuqnhu5lb4bufcjdrW+G7n3LDoWtbxKl3W+G7oTdb4bufcnbhurtxW2Jpa+G7hVvhu6/hu6lb4buj4buFYXFb4buFbMSD4bqpW3E44bqpW+G7o+G7heG6pWpbauG7lWZb4bqpw7o3W0vhu4NyduG7gWtbS+G7hcOicVvhu7dr4buFW+G6qW1b4buj4buFOFvhu4nDvVvEqXXhuqlbcDjhuqnhu4Vb4bqtOGtb4bqp4buFYXZb4buFN3Zb4buJ4buF4buNa+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShL4buF4bura+G7g1tr4buD4bul4buXZlt24bq5cltwOOG6qeG7hVti4bq7a1tq4bq5W2rhuqVrP1vigJzhu59yd1vhuqnhu4Xhu6tb4buF4buZa1vhu7E5a+G7g+KAnVssS+G7g3J24buBa1vhuqxna+G7hS5bxKlhZlvhu4nhu4Xhu41r4buDW2rhurN2W+G7n3I3a1tx4bq3alti4bq7a1tr4buF4bura+G7g1vhuqnhurdyW+G6qeG7hXJ2w6prW3Hhu4Xhu5dmW3DGsFvhu4nhur9bceG7oeG6uWs6W0Jm4bq9clvhu4nhu4Vm4bq7a1vhu4VvW33hu4U3bFtx4bq3altx4buRa1tx4buhZ30/W3Hhu49rW3Hhu4Xhu5dmW+G7g2Y3a1vhu7E5W3Fm4bq9a1vhuq1h4bqpW8SpOVvhuqnhu4VydsOqa1txaGpbYuG7pcah4bqpW3A44bqp4buFW2poa+G7hVvhuqnhurVrP1vEqeG7pXJb4buDZuG7q1vhuq3DoWxb4bufcsOhaz9bYm/huqlbcDjhuqnhu4Vb4buxOVtxxalbYm1bxKk5W+G6qcOhW+KAnMSpw6Lhu6Nba+G7g+G7jWvigJ1b4bux4buVZlti4buXZlvhuq3Do2vhu4Nba+G7heG7q2vhu4Nb4bqpcuG7j2tbcDjhuqnhu4Vb4bqpw7o3W+G7oWbhurlr4buDW2poa+G7hTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShL4bq7clti4bq/W3dbcWFmW2vhu4Xhu6tr4buDW+G7n3I4a1vhuqk5W+G7o+G7heG6uVvigJzhuqlt4bqp4oCdW+G7m1vhu4Q5W0vDtGY/W1Hhu6Jb4buEw7Vb4bqo4buFZ1tKZmvhu4U/W+G6qOG6tWtbUeG7heG7mTo6Oj9basO0cVtr4buFbWpba+G7g+G7peG7l2ZbYjdr4buDW3F1W3HDouG7o1txOGtb4bqp4buFcnbDqms/W3E3dlvhuqnhurVqW2vhu4Xhu6tr4buDW+G6qXLhu49rW3A44bqp4buFW2vhu4PDoVtqOXJbceG7hWNsW3Hhu4Xhu5dmW+G7g2Y3a1tx4buFaFvhuqnhu4Xhuq9r4buDW+G7o+G7hcOhZltibDhrW+G7g2Y5W2JsOGtba2xrP1tiZ+G6qeG7hVtx4buFaVvEqTlba+G7heG7q2vhu4Nba+G7g+G7peG7l2ZbcOG7pXJbccOi4bujW3A44bqp4buFW+G7r+G7pTdbYjdr4buDW3Hhu6E3bFti4buRZlvigJzhu4U5a+G7g+KAnTpb4buI4buF4buNa+G7g1vDtWtbOWxba+G7heG7pVvhuqvhurdrW+G6qeG7heG7mWZbcWNqP1tr4buD4bqjaltr4buD4buFZzdbccWpa+G7g1vhuqlsa1txY2pbasOza+G7g1tqN2vhu4Vb4bqtw6Nr4buDW+G6rTdsW+G6q2bhurlqP1twbGZbYmZbcGxmW8SpYWZbauG7lWZb4buhc3Fb4buxZ1tx4buhw6FbcWbhur1rP1tx4buF4bul4buXa+G7g1tr4buD4bul4buXZlvhuqnhu4Xhu5lmW3A44bqp4buFW2LDoFtx4buFw7M3W3Hhu4Vyw6JrP1vhu4Phu6lmW+G7hWhr4buFW+G6qeG7hXXhu6Nb4buvY2pbcWhr4buFW3Hhu6Fha+G7g1twOOG6qeG7hVtx4buh4bul4buV4bqpW2JtP1vhu4PEg+G7o1tr4buFN3JbceG7oTdsW2Lhu5FmW3A44bqp4buFW2vhu4U3a+G7hVvhuqnhu4Vta+G7gz9b4bqpbmtbxKlhZltx4buFaFtrbWZbYsO6W+G6qeG7hXJ2w6prW+G7seG6vVtwOOG6qeG7hT9b4buJZuG6v3Jba+G7heG7pVvhu4Xhu41qW2tvW2rDtHFb4buNa+G7g1tq4buVZlti4bqzclvhu4NmOFtx4buFOWvhu4Vb4bqp4buNa+G7g1vhuq3DoWtbZmtbYuG6tXJb4bqpcuG7j2tb4oCc4buw4budW2LhurnigJ1b4bqpw7o3W+G7sMO5W1Hhu6Fva+G7g1vhu6Lhu4V1a+G7g1tr4buF4bura+G7g1siNltx4buhZsOqcltiw7Vr4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFmauG7g1tw4buh4bqp4bu4fS8v4bqpOuG6rTds4bufcjdr4buDceG7oWY64buxay/huqtjcOG7iXFs4bujL2tj4butcC8iNCI2LzE14bqrXV02XTQxM3EiICIgMDXEqSI64buL4buj4buDfVsvKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KEpma+G7hVvhu4VvNypb4bu1a+G7hVvhu4jhu4VsNzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShL4bq7cltxaGvhu4Vb4bqp4buXW2vhu4Phu4VjW+G7sTlmW+G6qeG6t3Jb4bqp4buFcnbDqmtb4bqpw7o3W2rhurN2W+G7jWvhu4Nb4bqp4buF4buZZltwOOG6qeG7hVvhu7Hhu5VmW2vhu4U3cj9b4bqp4buF4bqj4bqpW2vhu4Vm4bq9cltr4buD4bul4buXZlvEqXLhu41rW2LEg3Fb4bqp4bq3clvhu4XDs2YqW+G7sGhbcDdsW3A44bqp4buFW+G6qcO5W2LhuqNxW+G7scOidiVbUDdsW8SpYWZb4bqtw7Nb4buhN1tqw7RxW31i4buPa+G7g31bcWbhur1rW+G6qeG7hcOtW2Lhur9banI3W2rhurN2W+G6qXLhu49rW3A44bqp4buFW2s4cSVb4bqow7lr4buDW+G6qeG7heG6r2vhu4Nb4buJ4buFbVtx4buhw6FbxKnhu5dmP1vhuq3hu5tmW2vhurtyWzdmW2JtW3DhurFrW3A5a+G7g1vhuq3Ds1vhu6E3W3Hhu6HhuqFqW3Hhu6Fmw6pyW2LDtWvhu4NbanI3W+G6qeG7hWbhurvhuqlb4bqtaGvhu4VbceG7oThr4buDW2pja1vhuqnhu5Fb4bux4bq9W3Hhu6Hhu6Vr4buDW+G6rTl2W3Hhu6Fsa+G7g1tr4buFOVvhu4U3dlvhu7E5Zltx4buh4bqhaltx4buhZsOqcltiw7Vr4buDW2pyN1vhuqnhurd2W+G6qcOha+G7hVtx4buh4bqhaltxcuG7kWZbYsSDcVvhu5tbcOG6t2tb4bux4bul4buXa1tx4buFaFvhu6HDslvhu6E5a+G7g1tx4buFc1vhuqnhu4Xhu5lmW3A44bqp4buFW+G6qcO5P1twOOG6qeG7hVvhuqnhu5Fb4bux4bqna1vhuqlua1vhu6FlW+G6qeG7hThrOlvhu7A5W3Dhu49ba+G7g+G7peG7l2Zb4bqp4buF4buZZltwOOG6qeG7hVtx4buFxrDhuqlb4buhN1ti4buNa+G7g1ti4bq7a1vhu7Fha1tr4buD4bul4buXZj9b4bqp4buFZ1tncVtxN1vhuqltW3Hhu4Xhur9b4buJZuG6v2pb4bqp4buF4buna+G7g1ti4bulxqHhuqlb4bqt4bubZltw4buPW3Hhu4U5a+G7hVvhu7Fm4bq5a1tx4buFN2pb4bqrxrBba+G7heG7q2vhu4Nb4bqp4bq3clvEqWHhuqlb4bqtw7Q/W2vhu4Xhu6tr4buDW+G6q2bhu4FrW2I5a1twOOG6qeG7hVvhu6/hu6U3W3Hhu6HhurlrW+G6qcOhW2vhu6Xhu5Xhuqk6W+G6qG1b4bqpcmvhu4NbceG7hWhb4bqjcVvhuqltW+G6qeG6tXJba+G6uWtbauG6s3Zba+G6oWpb4buD4bq1a1ti4bq3dj9ba+G7g+G7heG6vVvhuq1y4buNa1vhuq04a1twOOG6qeG7hVvhu6/hu6U3W+G6oWtba+G6uWtbxKk5alvhu6E3Olvhu7Vr4buFW+G7hGw5a+G7g1tL4buDb+G6qVvhu7Bm4bq5az9basO0cVvhu4NmOGxb4buxZuG6uWtb4bubW+G7hDlbS8O0Zj9ba+G7gzl2W2vhu4M5dlvEqeG6uWtbxKnhu5Xhu6Nba+G7heG7pWvhu4Nb4bqp4bunW+G7ieG7hWZbazlsW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqpbVvhu4Nm4buXW+G6q2F2P1s3a+G7hVvEqWFmW2LhurtrW+G6qTjhuqlb4bqp4bupN1vhu4U5a+G7g1twOOG6qeG7hVvhuqnDuT9bceG7hcOialvhuqnhu4VnW+G6qeG7mVtw4bubW3Hhu4VyW+G7g2xqW2LDtWvhu4NbazhxW2Lhur9banI3W3A44bqp4buFW+G6qcO5W+G7seG6vVvhuq04a1vEqWFmW+G7iWbhurtqW8Sp4buXZjpbS+G7hWbhur1yW+G7ieG7hWZbfeG7seG7lX1bYuG7pcah4bqpW2vhu4Xhu6tr4buDW+G6qXLhu49rW3A44bqp4buFW8SpOWpb4bqtw6Nr4buDW+G7g2bhurN2W+G6q21bZmtbceG7oeG7peG7leG6qVtr4bqhalsiNjEyWyzhuqlua1vhu4NvZlvEqTlbcDjhuqnhu4VbcWbhur1rW+G6qeG7hWbhurtrLlvhuqltW+G7g2Y4W3Hhu4VpW3Hhu6Hhu6Xhu5dr4buDW3Hhu5VmW+G7sTlmW3Hhu6Fmw6pyW2LDtWvhu4M6W1Fna+G7hVvhu6E3P1tq4buTZltx4buFOGvhu4NbcOG7j1txZuG6vWtbN2vhu4Vb4buwZuG6uWtbceG7hXJb4bux4bq9W3HFqVvhuq1y4buNa1vhuq04a1twOOG6qeG7hVvhuqnDuVvhuq1m4bq7a1tr4buD4buF4bq9W3E3dltx4buhOGZbazl2W3Hhu4U5a+G7hVtr4buDcsO1a1tx4buFcltr4buFw6Lhu6Nb4bqp4buFZ2vhu4Vb4bqpw7o3W+G7g2Y3W2Joa+G7hVs3a+G7hTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhu4jhu4U44bqpW+G7seG7lWZbN2vhu4Vb4buEbDlr4buDW0vhu4Nv4bqpW+G7sGbhurlrP1s3a+G7hVvEqOG6uVvhu7DhuqFrW+G7hMah4bujW+G7r2NqW2vhu4Phu4Xhur1b4bqtcuG7jWtb4bqtOGtbcDjhuqnhu4Vb4bqpw7lbxKk5W2vhu4Phu4Xhur1b4bqp4buFZ2vhu4U6W+G7sOG7j2tbYuG7pcah4bqpW2I5bFtxYWxb4bqp4buFcnbhurlrW2vhu4M5a+G7hVvhuqnhu41r4buDW2vhu4Phu4XDqltx4buF4buNa+G7g1txZms/Wzdr4buFW+G7hMah4bujW2I3altq4bq5W3A44bqp4buFW+G6qcO5W3HFqVvhu7Fmw6rhuqlbcWhr4buFW+G6qeG7l1vhu6Phu4XDoWZbYmZb4oCcxKl0a+G7g+KAnVtqw7RxW+G6qXLhu49rW3A44bqp4buFW+G6qcO6N1vhu4Vv4bqpW+G7g2bDoVtL4buDcnbhu4FrW+G7hGbhurtrW8So4bq5Olvhu7Vr4buFW2vhu4XDomtb4buhN1tr4buFZuG6vXJba+G7g+G7peG7l2Zb4bqpw7lr4buDW2vhu4Xhu6VbN2vhu4U/W+G6qeG6tWtbcWhqW2vhu4Xhu6tr4buDW+G6qXLhu49rW3A44bqp4buFW+G7r+G7pTdb4bqpw7lbazd2W2dxW2Lhu6XGoeG6qVtxOGZb4bqtw6FrOltR4buF4bq7W+G7ocO1Zls3a+G7hVvhuq3huqNxW3E3dlvhu6/hurd2W+G6q8awa+G7g1tx4buF4bul4buZa+G7g1vhu4Vmw6pyW+KAnFA44bqp4buFW+G6qcO5W+G7hDlbUeG7hTlr4buF4oCdP1tx4buh4bubW3Hhu4U5a+G7hVtqw7RxW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6rXLhu41rW+G6rThrW3A44bqp4buFW+G6qcO5W+G6qeG7hXJ24bq5a1tr4buD4buFZsOq4bujOltL4buDcsO1a1twOOG6qeG7hVs3a+G7hVvhu4TGoeG7o1vhuqltW3Hhu4VoW3Hhu4XDonFbYjdb4bqrYWvhu4Nba+G7heG7pWvhu4Nb4bqp4buFw7pbduG6u3JbccWpW2vhu4Xhu6tr4buDW3HDultwOOG6qeG7hVvhuqnDujdb4bqp4buZW+G7n3I3a1vhu7E5W+G7g2Y3W2Joa+G7hTpb4bqow7lr4buDW3Hhu4VsOGvhu4Nb4bqtcsO1a1vhuq3hu5tmW+G6qWxrW+G6qeG7hThyW+G7ieG7heG7jWvhu4NbN2Zba+G7j2Zb4buDbXFb4buNa+G7g1vhuq05P1vhuqnhu4U3W2rEkVtx4buFY2xba+G7g+G7hWbDquG7o1vhuqnhu4Xhu6s/W2vhu4U5W+G6qeG7qTdbceG7hWhb4bqp4buFw6JxP1vhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6rThrW2JmW3Hhu4VoW+G6qcO5a+G7g1vhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6rWbhurtxW+G7r+G7qVvEqXdb4buJ4buFbFtwOOG6qeG7hVvhu6E3W3A3bDpbS+G7heG7pWvhu4Nba+G7g+G7hcOsW+G6qeG7hWxb4bqpdGvhu4M/W3A44bqp4buFW+G6qeG7heG7pzdbYsawa+G7g1tx4buhZltx4buF4bun4bqpP1tx4buF4buNa+G7g1vhu59yN1tr4buF4bura+G7g1tr4buD4bul4buXZlvhuq1y4buNa1vhuq04a1twOOG6qeG7hVvhuqnDuVtr4buF4bulWzdr4buFW+G7hMah4bujP1twOOG6qeG7hVtiw6BbYuG6u2tbYuG7pcah4bqpW+G7seG7lWZba+G7heG7q2vhu4Nba+G7g+G7peG7l2ZbceG7oeG6t2tb4bufcnc/W+G6qW1ba+G7hXJb4bqp4bq1cltw4bupW+G6q3Vr4buDW2vhu4Xhu6Vb4bqp4bq3cltrbWZb4bqpw7o3W2vhu4Phu6Xhu5dmW+G7r+G7pTcqW+KAnOG7nnJ3W+G7scOicVtx4bq1alvhu59yd1tr4buF4bq3azvigJ06IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oS+G7heG7q2vhu4NbceG7heG7peG7mWvhu4Nb4buFZsOqcltwOOG6qeG7hVvhuqnDuVtx4buF4bul4buXa+G7g1tncVvhuqnhu4Vva1vhuqk44bqpW+G7hcO0ZltwOOG6qeG7hVt94buFbDlr4buFW3Hhu6E4a+G7g30/W+G6reG7m2Zb4bqp4buFZlvhu6Phu4VnW3Hhu4Vy4bq5W2rEg3Fb4bqtw6Nr4buDW3Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW8SpOVvhuqk3bD9bceG7hXJb4buJ4buF4buNa+G7g1tiw7pb4bqtdFvhuqnhu4VmOltL4buDbDlmW+G7sWbDquG6qVtx4buF4bul4buXa+G7g1vhu69yduG6uWtb4bqtcuG7jWtb4bqtOGtbcDjhuqnhu4Vb4bqpw7lb4bufcjdbamFr4buDW+G7hTd2W2rhu5tbasO0cVvhuqnhu6k3W+G7hTlr4buDW2vhu4VsW2vhu4XDs1tx4buhbGvhu4Nba+G7g8OyW+G7o+G7heG7j1ti4bq/W3Fmw6prW+G7g2Y3bFvhuqtp4bqp4buFP1vhuqnhu6db4bqpbVvhuqtp4bujW3Hhu4Vyw6JrW8SpxqFmP1tq4buTZltr4bqhaltr4buF4bura+G7g1tr4buD4bul4buXZlvhuq1y4buNa1vhuq04a1twOOG6qeG7hVvhuqnDuVvhu5tb4buEOVtLw7RmW+G7sTlbUeG7olvhu4TDtVvhuqjhu4VnW0pma+G7hVtx4buF4bul4buXa+G7g1tx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVtr4buF4bura+G7g1vigJxiYWZb4buFw7RmW3A44bqp4buFW+G6qcO54oCdW3FhZltw4bq3a1tx4buh4bul4buXa+G7g1tiYWZb4buFb+G6qVvhu4U3dlvhuqnhu41r4buDW+G7sWbhurlrW2Lhur9b4bqtOGtbcDjhuqnhu4Vb4bqp4buFbFtr4buF4bura+G7g1tr4buD4bul4buXZlvhuqltW2vhu4VyW+G6qeG6tXI6W+G7sOG7lWZb4bqpOOG6qVvigJzhuqk3bFtx4buFw7rigJ1bcOG7pXJbccOi4bujW3A44bqp4buFP1vhu4VvW3Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW+G7ieG7heG7jWvhu4NbauG6s3Zb4bufcjdrW3HhurdqW2LhurtrW2vhu4Xhu6tr4buDW+KAnGJhZlvhu4XDtGZbcDjhuqnhu4Vb4bqpw7nigJ1b4bqt4bubZlvhu5tbYuG6t3Zb4buJ4buF4buNa+G7g1vhuqltW+KAnOG7hTlr4buDW+G7hWbhur9q4oCdP1vigJzhu4U5a+G7g1tiw7ThuqnigJ06W0Jpa+G7hVvhu4NmOFtx4buF4bq7W2s5bFvEqTlbasO0cVvhuqly4buPa1twOOG6qeG7hVvhu6/hu6U3W+G7n3J3W+G7hWbhurtqW+G6qW1b4buh4bqzcVtr4buFZuG6vXJbduG6u3JbceG7jypbSzlsW8SpOVvhuqly4buPa1twOOG6qeG7hVtibVvhuqltW2tm4bq5a1tiYWZb4buvN1vhu6/hu6U3Wyzhuqnhu4VnW2dxW3Hhu6Hhu6Xhu5Xhuqlba+G6oWpbIjYxMlvhu4VsxIPhuqlbceG7hcOialvhuqnhu4VnW+G7r3LhurNxW+G6rcOha1vhu5tbceG7heG6u1vhu4nDvVsiNi4/W+G6rcOha1vhu4Phu4/huqlbZmtb4buh4bqzcVtncVvhu4VsxIPhuqlb4buJ4buF4buNa+G7g1vhuqlua1vEqWFmW2Lhu6XGoeG6qVvhuq03bFtr4buFZuG6uXJbcDdyW+G6rTdsW+G6rWbhurtrW3Hhu4Vm4bq5a1vEqWnhuqnhu4VbcOG7qT9b4buFbMSD4bqpW+G6qW1b4buJ4buFZlvEqTlb4bqpcuG7j2tbcDjhuqnhu4Vb4bqpbVvhuqnhu4Xhu6tb4buJd1vhuqnDujdbcTjhuqlb4buDZsOhW+G7oeG6s3FbZ3Fb4buJ4buFZlvhuqnhu4Vpclvhu4l3W+G6qeG7hWxbN2Y6Ojpb4buwOVvhuqk44bqp4buFW2Jpa+G7hVvhu4NmOFtwOOG6qeG7hVvhuqnhu4Xhuq9r4buDW+G6qW1b4buJ4buFcmvhu4NbazlsW+G6qcOhP1tx4bqzcVvhuqnDoVtxdHZb4buF4buna+G7g1vhuqnDujdba+G7g+G7peG7l2Zb4bqtOGtb4buxOVtwxrBb4oCc4buJ4buFZGxbasO1alvhu4nhu4VkbFtqZsOqa+G7g+KAnVvhuqnDujdba+G7g+G7peG7l2ZbanI3OltL4buF4bula+G7g1tiw6BbxKk5W+G6q+G6t2tb4bqp4buF4buZZltwOOG6qeG7hT9ba21mW2vhu4Xhu6Vba+G7hTlbcOG7pXJbccOi4bujW0vhu4NyduG7gWtb4bui4buFOHFb4buEOVvhu4JmN2vhu4NbLOG7hDlbS8O0Zi5bxKk5W+KAnOG6rTlrW+G7seG6vVtiw7Vb4bqp4buF4bunW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqtOWtb4bux4bq9W+G7g2Y44oCdP1vhu4VsxIPhuqlb4bqpbVtr4buD4bul4buXZlvhuqlua1trbWYqW+KAnOG6qDhmW+G7g2hb4bqpbmtbanI3W2Lhu6XGoeG6qVtx4buFaFvhuqlua1vhu6Fl4oCdOlvhuqjhu4Vna+G7hVvhu7FoW3Hhu4Xhurs/W+G6rcOzW+G7oTdba+G7hWbhur1yW3Hhu6Fmw6pyW2LDtWvhu4NbanI3W+G6rcOha1vhuqk44bqpW+G6qXLhu49rW3A44bqp4buFW+G6qcO6N1tL4buDcnbhu4FrW+G7sOG6oWtb4buww6xr4buFP1tRw6FrW0I5P1vhu7DDuVtR4buhb2vhu4Nb4bui4buFdWvhu4M/W0vhu4Phu41bUeG6s3FbUeG7jz9bS+G7g3J24buBa1tRcuG6t2s/W+G7hDlrW0rEg+G6qVtR4bupOjo6W2ZrW3Hhu6Hhu6Xhu5Xhuqlba+G6oWpbIjYxMlvEqTlb4bqp4buFcnbDqmtb4bqtaGvhu4VbceG7heG7peG7l2vhu4M6W+G7sOG6s2tbYuG6vVvEqTlbxKk5altwN2xb4bqtZuG6u3FbYuG7pcah4bqpW+G6qTjhuqlb4bqpcuG7j2tbcDjhuqnhu4Vb4bqpbVtxcuG7kWZbYuG7l2ZbceG7oeG6oWpba+G6oWpbYjdr4buDW+G7m1ti4bq3ciVb4buI4buFZlvhuq1m4bq7cVvhu6HDtWZbceG7hWhbxKk5altx4buF4bq7W2s5bFti4bq/W+G6qeG7hcO6W3Dhu5tb4buF4burclvhuqnhu4VpclvigJxr4buFw6Fb4buFOWvhu4PigJ0lW+G6snZbxKk5W+G6qcOhW2rDtHFb4oCca+G7g+G7hcOqW3Hhu4Vyw6Jx4oCdW2JjbFvhuq04aj9ba+G6oWtba8OtP1vhuqt0a+G7g1txZuG6vWtbYuG6v1tqcjc/W+G6q3Rr4buDW+G7hTlr4buDW2Lhu5FmW+G7hTlr4buDOjo6W+G7sDlbceG6s3Fb4bqpw6Fb4bqpOOG6qVvhu4VsYXFbYsO0a+G7g1tqcjdb4bqtOGtb4bqpw7o3W+G6qTjhuqlb4oCc4bqpN2xbceG7hcO64oCdW3Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW+G6t2pbceG7heG6tWo/W+KAnGJmW2Lhurlq4oCdW+G7seG7lWZba+G7hTdyW2o5W3Hhu4Xhu41mOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KFDhu6VyW3HDouG7o1twOOG6qeG7hVti4bulxqHhuqlb4buhw7VmW3Dhu6lb4bqrdWvhu4Nb4buhN1twN2xbxKk5W+G6qeG6t3Jb4bqp4buFcnbDqmtb4buj4buF4bun4bqpW3Fh4bujW+G7ieG7hTjhuqk6W0vhu4Xhu6tr4buDW2vhu4Phu6Xhu5dmW3Dhu6VyW3HDouG7o1twOOG6qeG7hVtr4buF4bulWzdr4buFW1Fyw6pb4bqp4buFw61bcOG7qVvhuqt1a+G7g1tr4buF4bura+G7g1vhuqly4buPa1twOOG6qeG7hVvhu7Hhur1bxKlp4bqp4buFW3Dhu6k/W+G7iWbhurtrW3Hhu6Fz4bqpW2Lhur9b4buxw6JrW+G6q3Vr4buDW+G6qeG7hWxb4bqpOOG6qVtx4buFZuG6u3Fb4buJ4bq7W+G6qcO6N1tqaGvhu4U6W0vhu4Xhu6Vr4buDW3Dhu49bcDjhuqnhu4VbYm1b4buh4bqzcVtncT9b4buj4buF4bq1a1vEqeG7lWtb4buDZjdbcTlmW3A44bqp4buFW+G6qcO6N1s3a+G7hVtRcsOqW8SpYWZb4bqpbVvhu4NmOFtx4buhaVvhu6Phu4V14bqpW+G7sXVbceG7oeG7pWvhu4Nb4bqtOXZbceG7oWbhur9rW8Spw6BqP1vEqTlqW3E5ZlvEqWbDqnJb4bqp4buFbFvhuqk44bqpW2vhu4U5W2vhu4Phu4Vm4bq5a1vhuqnhu6dyW+G7hWzEg+G6qVti4bulxqHhuqlb4bqpOOG6qVtr4buFOVvhu69y4bqzcVvhuq3DoWtbxKk5alvhuqnhuqFrW+G6qeG7p1ti4bq/W3E4Zlvhuq3DoWtba+G7heG7pVvEqWxhcVtwOOG6qeG7hVtw4bupW+G7sGbDqnE/W3A44bqp4buFW+G7seG6vVvhu4Q5W0vDtGY/W3Fm4bq/cltx4buFcnbhurtxW3Hhu6Hhu6Xhu5Xhuqlba+G6oWpbIjYxMjo6Olti4bulxqHhuqlbcThmW+G6rcOha1vhu6HhurVqW+G7ocO0W+G7g+G6tWtbYuG6t3Y6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buw4buVZltqw7RxW3Dhu49ba+G7g+G7peG7l2Zb4bqp4buF4buZZltwOOG6qeG7hVtiw7Vr4buDW3Hhu4Xhu5dmW8SpOVtr4buFOVtr4buD4buFZuG6uWtb4bqp4buncltr4buF4bulW1Hhu6HhurVrW+G7nnI3a+G7g1tC4bun4bqpLXE44bqpW+G7g2bDoVvhuqly4buPa1vhu4nhu4XDoWxb4bqp4buncltr4buRZltxZuG6u2vhu4Nb4oCcS+G7gzlrW2vhuqFqWzhsW2rDueKAnVssS+G7ruG6rFtR4buF4bq7W+G7g2bhu5VmP1sgXSIwLlvhu7Hhur1bceG7oTdr4buDW+G7o+G7hXXhuqlba+G7g+G7peG7l2Zb4buwZsOqcVtxxalbceG7heG7l2ZbxKh3W2LhurtrW3Hhu4Xhu5dmW0vhu4NyduG7gWs6W+G6rOG6uWtb4bqpYWvhu4Vba+G7g3LDtWtbcDjhuqnhu4VbccWpW2vhu6Xhu5Xhuqlba+G7g2w5Zj9bYuG6v1tib+G6qVtwOOG6qeG7hVvhuqnDujdba+G7g+G7peG7l2Zb4buwZsOqcVvhu7Fm4bq7cVtx4buFaFvhu7E5bFtx4buF4bulW+G7sWbDqmtbxKk5W+G7ieG7heG7jWvhu4NbYsO6W+G6reG7m2Zb4bqpbVtr4buF4bura+G7g1vhuqly4buPa1vhuqnhu5FbcOG7qVtx4buhbGvhu4Nb4bqpOOG6qVtx4buF4bulW+G7sWbDqmtb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu4Xhur1bxKnhu6VyW+G7g2bhu6s6W+G6qOG7hcOtW+G6qW1bceG7heG6v1txxrBbamhr4buFW3Dhu6VyW3HDouG7oz9bcDdsW+G6qeG7hXXhu6NbcTlmW8SpZsOqcltxxalba+G7heG7q2vhu4Nba+G7g+G7peG7l2Zb4bqp4buF4buZZltwOOG6qeG7hVvhu4nhu4U44bqpW2rhu5VmW+G6qW1bceG7heG6v1tiw7pbceG7pVvEqWbDqnJbYuG6v1vhu7Fm4bq7cVtwOOG6qeG7hTpb4bugbmvhu4Nb4buhw6BbcOG7pXJbccOi4bujW2vhu4Vm4bq9cltr4bqhalvhu7E5W+G6qzlr4buFW+G7hTdmW2vhuqFqW2Lhur9b4buxZuG6u3FbcDjhuqnhu4U/W+G6qXLhu49mW+G6qXRr4buDW1Hhu6HhurVrW+G7nnI3a+G7g1tC4bun4bqpW+G6qcO5a+G7g1ti4bq/W8SpYWZbcTjhuqlb4buj4buF4bqlalti4bq1cltxN3ZbYuG7pcah4bqpW+G6qTjhuqlb4buFb+G6qVvhu4Nmw6Fb4buxOVvhuq1ha1tib+G6qVtiOGvhu4Vb4buDZjhb4bqpN2w6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUeG6s3Fba+G7hWbhurlrP1vhuqnDuWvhu4Nb4bqpbVtr4buD4bul4buXZltw4bulcltxw6Lhu6NbcDjhuqnhu4Vb4bqp4buFw61bcOG7pXJbccOi4bujW8SpOWpb4bqrOXZbceG7heG7pVvhu7Fmw6prW+G6qcO6N1tqaGvhu4Vb4bqp4buF4bunW2dxW2Jv4bqpW3A44bqp4buFOlvhu7Bmw6rhuqlbYm1b4bqpw7lr4buDW+G7ieG7heG7jWvhu4NbcDdsP1vhuqnhu4VnW2dxW3Dhu6VyW3HDouG7o1twOOG6qeG7hVvhuqnDuWvhu4NbxKk5W2rDtHFb4buxZsOq4bqpW8SpOWpbYjhr4buDW+G7n3J3W2Lhur9ba+G7heG7q2vhu4Nb4bqpcuG7j2tbcDjhuqnhu4Vb4bqp4buRW+G7r+G7pTdb4bux4bqna1txw7VrW3FhZltx4buh4bq5a1ti4buXZj9b4buxOVvhuq1m4bq7cVti4bq3cltqw7RxW2vhu4M5dltrOWxbYm1bYuG7pcah4bqpW3E4ZltwZmvhu4VbceG7heG7jWvhu4Nb4bufcjdb4buxZsOq4bqpW2ZrW8SpYWZb4bqr4bul4buVZlvhu4Voa+G7hVtx4buF4bun4bqpW2LEkeG7o1tiw6k/W3HhurdrW+G7iXhb4buF4buZazohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhu4jhu4Thu7dL4buEW1Hhu6Dhu7VL4buCIS/hu6Mo


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gìn giữ nghề của cha ông

Gìn giữ nghề của cha ông
2017-05-12 06:20:03

(QT) - Sự cố ô nhiễm môi trường biển xảy ra vào tháng 4/2016 khiến nhiều làng chài ven biển của tỉnh nói chung và tại xã Hải An (Hải Lăng) nói riêng rơi vào khốn khó. Những ngư...

Bộ đội về làng

Bộ đội về làng
2017-05-10 05:40:46

(QT) - Đến giờ, nhiều người vẫn nhớ như in những vần thơ trong bài “Bộ đội về làng” của Hoàng Trung Thông: “Các anh về mái ấm nhà vui/ Tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ/ Các...

Người dân Vân Hòa sống trong nỗi lo ung thư

Người dân Vân Hòa sống trong nỗi lo ung thư
2017-05-09 04:02:52

(QT) - Tính riêng 10 năm qua, trên 40 người dân thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong đã chết do ung thư. Từ đầu năm đến nay, có 5 trường hợp qua đời vì căn bệnh quái...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết