Cập nhật:  GMT+7
ìAomũẶộFFẻlỆáÁGẶừlịỨymÒHtGmẶĐmGỄẠẴAmẶĨẸẴỹmAĨHmẲẺÁmỹÁIỆmẶộÂmứĐẴỹmẴNmủẺGmGAÁýGmGAẦÁì/AoịìỆmũẶộFFẻlỆ@ừộưlị7AộỆẶHộG.ừGmẻmầẺÁmũổũAmGÀẴAmẲẺÁfmẶộÂmứĐẴỹmẴNmẴỹAÃmAĨHmGKmo/omFvmAĨẾẴỹmẶĨẸẴỹmAĨHmGAtỆmAẸẴmốm–monêmFÂmOẺÁmẴỹĨẼÁmẴỹAÃmAĨHmGKmòo/oó/ónoômOymGỄĨẺũgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịốõêmưsẴmFCmGAộẲmỹÁộmủớÂmAÁỳẲì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịìÁẲỹmFỄũẻlAGGỆể//ỆAộỆẶHộGẴừGgOẴ/àỆẶÂộưF/ÁẲộỹừF/ẶHÂẴỹ-AHH-ẲÂÁgẮỆỹl/ịì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịáEẴỹmũĐẴỹmGÂỗẴmẶờẴAmGAEmũẤmỹuẴmốomGỄÁýHmẴỹĨẼÁmGAộẲmỹÁộmỦ@ẫáì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịáAừÂmỦ@ẩ@mầ.fmẴợẲmónoômGÂỗẴmẴỹỗẴAmứờmỹÁớÁmỂHỌxGmũAÂmồfồmGỄÁýHmẶĨÊGmẴỹĨẼÁmAĨẾẴỹmũổũmũAxmứĐmỦ@ẩ@fmGỄÂẴỹmứẤmoọogõồỏmẴỹĨẼÁmAĨẾẴỹmỦ@ẩ@mAỡẴỹmGAổẴỹễmôoôgnỏòmẶĨÊGmẴỹĨẼÁmAĨẾẴỹmỦ@ẩ@momẶuẴễmồfomGỄÁýHmẶĨÊGmẴỹĨẼÁmAĨẾẴỹmũAxmứĐmCẲmứộHfmGAộÁmFớẴfmưĨỀẴỹmFJũmỆAÌũmADÁmFJũmẰAẨừễmỦ@ẩ@mầ.mỆACÁmAÊỆmOẺÁmẴỹỗẴAm;Ứ-áỦ-ẩ@mỹÁớÁmỂHỌxGmũAÂmõồọgòóòmẶĨÊGmẴỹĨẼÁmAĨẾẴỹmũAxmứĐmGỄÊmũtỆmGAtGmẴỹAÁýỆmOỗmòỏgoõômẴỹĨẼÁmAĨẾẴỹmũAxmứĐmAÉmGỄÊmAẬũmẴỹAyễmGAộẴAmGÂổẴmũAÁmỆAÀmẰAổẲmũANộmủýẴAmỦ@ẫámũAÂmoõồmGỄÁýHmẶĨÊGmẴỹĨẼÁgmaCmẴỹĨẼÁmGAộẲmỹÁộmỦ@ẫámAÁýẴmứờmứơGmỹuẴmốomGỄÁýHmẴỹĨẼÁfmGỐmẶýmủộÂmỆAỊmứơGmốõêmưsẴmFCgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịónnnmẶộÂmứĐẴỹmẴNmủẢmớẴAmAĨẾẴỹì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịáơÁmũHĐũmAẬỆmủổÂmGAĨẼẴỹmẰÕmFổẴỹmóõ/oófmỦớÂmAÁỳẲmÒờmAĐÁmầÁýGm.ộẲmũAÂmủÁxGmũẸmỂHộẴmẴỗỌmOỗmỦĐm;ộÂmứĐẴỹfmGAĨẸẴỹmủÁẴAmOỗmÒờmAĐÁmứvmGỄẠẴAmŨAÀẴAmỆAỊmứymẴỹAẢmGơẲmAÂờẴmGALũmAÁýẴmũổũAmGÀẴAmẶĨẸẴỹmAĨHmẲẺÁmổỆmưÌẴỹmGKmo/o/ónoốmứCÁmOẺÁmẶộÂmứĐẴỹmẴNgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịƯÍmOúỌfmũAÂmứxẴmẰAÁmũAĨộmũẤmỂHỌxGmứẢẴAmũHCÁmũÍẴỹmOymũổũAmGÀẴAmẶĨẸẴỹmAĨHmẲẺÁfmỦớÂmAÁỳẲmÒờmAĐÁmầÁýGm.ộẲmOụẴmGALũmAÁýẴm;HúGmỦớÂmAÁỳẲmÒờmAĐÁmónoọmOỗmGÀẴAmẶĨẸẴỹmAĨHmGAừÂmũổũAmẲẺÁmũAÂmẶộÂmứĐẴỹmẴNmẴỹAÃmAĨHmGKmo/o/ónoốmGAừÂmỂHỌmứẢẴAmũỊộmŨAÀẴAmỆAỊgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịáỄĨẺũmứymÒHtGmẲẺÁfmBẴỹm7AơẲm;ĨẸẴỹmaẸẴm-m7AẤmáEẴỹmỹÁổẲmứCũmỦớÂmAÁỳẲmÒờmAĐÁmầÁýGm.ộẲmũAÂmủÁxGfmFvmũẤmẰAÂớẴỹmónnnmẶộÂmứĐẴỹmẴNmẴỹAÃmAĨHmGKmo/omGẺÁmủẢmớẴAmAĨẾẴỹmẴpẴỹmẴymOẺÁmũổũAmGÀẴAmGỄwẴfmŨÌmGAỳfmẰAÂớẴỹmónnnmẶộÂmứĐẴỹmẴNmFvmẴAúẴmẶĨẸẴỹmAĨHmGAtỆmAẸẴmố-onêmFÂmOẺÁmẴỹĨẼÁmẴỹAÃmAĨHmGKmòo/oó/ónoômGỄẾmOymGỄĨẺũgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlị:ABẴỹmũAÃmẶộÂmứĐẴỹmẴNfmGỄwẴmọngnnnmẶộÂmứĐẴỹmiẰỳmũớmẶộÂmứĐẴỹmẴộẲímứyHmủẢmớẴAmAĨẾẴỹmOẺÁmẲJũmẶĨẸẴỹmAĨHmỹÁớẲmó-ôêgm.ỹHỌwẴmẴAsẴmẶỗmưÂmũổũAmGÀẴAmẲẺÁmẴNmỆAớÁmứỊmònmẴợẲmũBẴỹmGổũmOỗmGAộẲmỹÁộmủớÂmAÁỳẲmÒờmAĐÁfmẴộẲmứỊmòỏmẴợẲmẲẺÁmứĨÊũmẴAúẴmẶĨẸẴỹmAĨHmGCÁmứộmẶỗmẲJũmôỏêmẶĨẸẴỹmủẠẴAmỂHsẴmẰAÁmũẦẴmứÁmẶỗẲgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịáAừÂmũổũAmGÀẴAmẲẺÁmẴỹĨẼÁmẶộÂmứĐẴỹmFvmGAÁýGmAẸẴmưÂmũuẴmGAwẲmỏmẴợẲmẶỗẲmOÁýũmAẬmẲẺÁmứĨÊũmẴAúẴmẲJũmẶĨẸẴỹmGCÁmứộmôỏêmẶĨẸẴỹmủẠẴAmỂHsẴmGỄĨẺũmẴỹAÃmAĨHfmứpũmủÁýGmGAÁýGmGAẦÁmAẸẴmOẺÁmẶộÂmứĐẴỹmẴNmưÂm;HúGmẰABẴỹmỂHỌmứẢẴAmẶĐmGỄẠẴAmổỆmưÌẴỹmũổũAmGÀẴAmẶĨẸẴỹmAĨHmẲẺÁmũỊộmẶộÂmứĐẴỹmẴNfmũẦẴmẶộÂmứĐẴỹmẴộẲmẶơÁmũẤmẶĐmGỄẠẴAgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịƯÂmẶÂmẴỹơÁmGAộỌmứEÁmOymũAÀẴAmFổũAmẶỗẲmẶĨẸẴỹmAĨHmũỊộmẴỹĨẼÁmẴỹAÃmAĨHmẴợẲmónoốmGAtỆmAẸẴmẴAÁyHmFÂmOẺÁmónoôfmFCmẴỹĨẼÁmẴỹAÃmlAĨHmẴÂẴlmẴợẲmónoômứờmũộÂmAẸẴmẰAÂớẴỹmonêmFÂmOẺÁmónoõmOỗmứĨÊũmũÂÁmẶỗmỹÁộmGợẴỹmứĐGmủÁxẴgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịƯÍmứờmứymÒHtGmOymũổũAmGÀẴAmẲẺÁmẴAĨẴỹmứxẴmẴộỌm8HCũmAĐÁmOụẴmũAĨộmứĨộmỄộmũAÃmứơÂmẲẺÁgmŨAÀẴAmOẠmOúỌfmGKmo/omGẺÁfmẶộÂmứĐẴỹmẴNmẴỹAÃmAĨHmOụẴmFvmủẢmGAÁýGmGAẦÁgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlị;ĐmGỄẠẴAmGÀẴAmẶĨẸẴỹmỹÁIỆmẶộÂmứĐẴỹmẴNmứỀmGAÁýGmGAẦÁì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịìÁẲỹmFỄũẻlAGGỆể//ỆAộỆẶHộGẴừGgOẴ/àỆẶÂộưF/ÁẲộỹừF/ẶHÂẴỹ-AHH-ẲÂÁ-ogẮỆỹl/ịì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịỦ@ẩ@mứộẴỹmứymÒHtGmẶĐmGỄẠẴAmẶĨẸẴỹmAĨHmẲẺÁmũAÂmẶộÂmứĐẴỹmẴNmủẺGmGAÁýGmGAẦÁì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịáỄĨẺũmũổũAmGÀẴAmẶĨẸẴỹmẲẺÁmOụẴmũẦẴmủtGmũúỆfmGơÁmủHEÁmAẬỆmủổÂmFổẴỹmóõ/oófmBẴỹm7AơẲm;ĨẸẴỹmaẸẴfm7AẤmGEẴỹmỹÁổẲmứCũmỦ@ẩ@mầ.fmũAÂmủÁxGmỦĐm;Ứ-áỦ-ẩ@mOỗmỦ@ẩ@mầ.mFvmứymÒHtGmỆAĨẸẴỹmổẴmổỆmưÌẴỹmẶĐmGỄẠẴAmGÀẴAmẶĨẸẴỹmAĨHmũAÂmẴNmỹÁẺÁmứỳmỹÁớẲmGAÁýGmGAẦÁmũAÂmứCÁmGĨÊẴỹmẴỗỌgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịŨÌmGAỳfmoỏmẴợẲmứuHmứẤẴỹmủớÂmAÁỳẲfmẶộÂmứĐẴỹmẴNmứĨÊũmGÀẴAmủỡẴỹmọỏêễmẴỹAÃmAĨHmẴợẲmónoốmOỗmốmẴợẲmGÁxỆmGAừÂfmẲÉÁmẴợẲmGÀẴAmGAwẲmòêễmFộHmứẤmũJmẲÉÁmẴợẲmGÀẴAmGAwẲmóêfmGCÁmứộmôỏêgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlịƯÍmOúỌfmBẴỹm7AơẲm;ĨẸẴỹmaẸẴmũỈẴỹmẴAtẴmẲơẴAmứsỌmũAÃmẶỗmứymÒHtGfmẲHCẴmổỆmưÌẴỹfmỆAĨẸẴỹmổẴmẴỗỌmỆAớÁmứĨÊũm8HCũmAĐÁmGABẴỹmỂHộgì/ỆịìỆmũẶộFFẻlỆỦÂưỌlị7gầmimáEẴỹmAÊỆmíì/Ệị


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chung tay chăm lo cho người lao động

Chung tay chăm lo cho người lao động
2017-12-26 19:13:42

(QT) - Công ty cổ phần may và thương mại Gio Linh hiện có 103 đoàn viên/300 công nhân lao động, tăng 67 đoàn viên so với thời điểm công ty mới thành lập. Thực hiện vai trò bảo...

Hai mươi năm đẩy lùi luật tục

Hai mươi năm đẩy lùi luật tục
2017-12-26 19:01:22

(QT) - Bà Hồ Thị Mai (sinh năm 1963), trú tại thôn Ba Ngào, xã Đakrông, huyện Đakrông vừa xây dựng một “góc truyền thông” trong căn nhà nhỏ của mình. Mỗi khi cần hỗ trợ, dân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết