Cập nhật:  GMT+7
ềvìiqAoẸẸẩhĐ2wẺAthệ=ẦiAHqiẺÉẠÀữiĐvÃÀữẹiqvẲÀữiẺÂwiĐvọÁiÌòiẺứiÀọÀiỈõivÂwề/vìệềĐiqAoẸẸẩhĐVtorhệê 2ếi-iãGoiEẼoẹiqvÊÀữiẺẶwiqẢirýĐirHipẼẤwiẸwÀvivẠọẺiqóqiÁẶivyÀviEẼỏÀiAJẹiữwóẠirỀqiqẠÀitÁiẺÉẠÀữiữwoisyÀviỹvẶÀữiĐvọÁiẺÂwiÌòiẺứiÀọÀiỈõivÂwiqỆoiQvwivÂwiĐvỀiÀÍiỹvẼiĐvẲijẹiĐvỄẪÀữiịẹiẺvýiỈõi ẼỏÀữi2ÉýẻiSỄBqipwũẺiqvýitÁiqỂÀữiÀvỄiÀữỄẪwirơÀiÀẬwisơĨisoiẸẲiẺvtẠisọẠi2vwủÀiQvÊoẹiẺÉỄẨqisơĨiỹwÀviẺũiqvỆiĨũẼiĐvỀiẺvẼÂqiÌòẠiẸỏÀiỈẼớẺiÀẶÀữiÀữvwứĐiÌòipẼẶÀipóÀiÀvẮiAùẻi ẼóiẺÉyÀviqvẼĨừÀiữwoẠiỹvẠoivĂq-iỹNiẺvẼợẺẹiqvẼĨừÀirýqviqẬiqớẼiỹwÀviẺũẹiqóqivÂisõisờẼiẺỄiqvôÀiÀẼẶwẹiẸỏÀiỈẼớẺiÌẨwiEẼĨiÁẶiAẨÀẹiÁCiÉÂÀữiỹwÀvirẠoÀvẹirýqviÌỀẹiĐvóẺiẺÉwừÀiỹwÀviẺũiữwoisyÀvẹiÀơÀữiqoẠiqvớẺiAỄBÀữiqẼÂqiẸẲÀữẻi2ẼĨiÀvwủÀẹiÁộẺiẺÉówiqỆoiqẬiqvũiẺvýiẺÉỄẪÀữiqỂÀữisõiqẢiÀvÍÀữiẺóqisÂÀữipớẺiABwẹiẺứiÀọÀiỈõivÂwiAtÀiAẮwẹiẺvơÁiÀvợĐiÌòẠiÁÂẺipÂiĐvợÀiẺvoÀvẹiẺvwũẼiÀwủÀẻề/ĐệềẺopAtiẸẺĨAtẩhÁoÉữwÀeịĐỈioẼẺẠhệềẺÉệềẺrệềwÁữiẸÉqẩh//qẻpoẠEẼoÀữẺÉwẻÌÀ/rtẸỹẺẠĐ/ÀtỊẸ/ìljị/ĩmrịìnĩĩjìẺìịkịỉỉAìẻỷĐữhi/ệề/Ẻrệề/ẺÉệềẺÉệềẺrệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệ#ÂẺipẼẤwiẸwÀvivẠọẺiQ@Pi“ỮwoisyÀvivọÀviĐvÊq”iqỆoiQvwivÂwiĐvỀiÀÍiỹvẼiĐvẲijẹiĐvỄẪÀữiịẹiẺvýiỈõi ẼỏÀữi2Éýề/Đệề/Ẻrệề/ẺÉệề/ẺopAtệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệ2ÉỄẨqiẺyÀvivyÀvisẢẹiVÂwi@V"=isõisởĨiÁọÀviẺvHqivwứÀi=ữvýiEẼĨũẺi@wủÀiẺýqviíì/i= @2iữwÍoiPÂiQẶÀữioÀiÌòiVÂwi@V"=iãwứẺi=oÁiÌưi“ ẼỏÀiAJẹiữwóẠirỀqiqẠÀitÁiẺÉẠÀữiữwoisyÀviỹvẶÀữiĐvọÁiẺÂwiÌòiẺứiÀọÀiỈõivÂw”ipồÀữiÌwứqiẺợĐiẺÉẼÀữiỈơĨirHÀữiqóqiÁẶivyÀviQ@Pi“ỮwoisyÀvivọÀviĐvÊq”ẹi“2wưÀivẶÀiÀvơÀ”ẹi“"vỀiÀÍiẺvHqivwứÀioÀiẺẠòÀiữwoẠiẺvẶÀữ”ẹi“ắFisọẠipyÀviĨủÀ”iÌẨwiÀvwưẼivyÀviẺvFqẹiÀÂwirẼÀữivẠọẺisÂÀữiqỀiẺvừẹiẺvwũẺiẺvHqẻiSũÀiÌẨwiÁẶivyÀviQ@Pi“ỮwoisyÀvivọÀviĐvÊq”iowiqỂÀữiÀvợÀiẺvớĨiẺờÁiEẼoÀiẺÉĂÀữiqỆoiẸHisẠòÀiỹũẺẹiẺvỄẬÀữiĨủẼẹiữwÊĐisDiAỡÀiÀvoẼẹiqvwoiẸùiÀvÍÀữiỹvẢiỹvôÀiữwÍoiqóqiẺvòÀviÌwủÀiẺÉẠÀữiQ@Pẻi=ôÁiịíímiqvỳiqẢiịíiẺvòÀviÌwủÀiẺvoÁiữwoẹiEẼoiEẼóiẺÉyÀvivẠọẺisÂÀữiÀvợÀiẺvớĨiÀvÍÀữipẤixqvẹiJiÀữvỵoiẺvwũẺiẺvHqiẺGiQ@PiÁoÀữiAọwiÀủÀiqẢiẺvủÁimíiẺvòÀviÌwủÀiẺHiÀữẼĨứÀiữwoiÀvợĐiQ@PẹisũÀiÀoĨijíiqộĐiÌBiqvẴÀữiẺvoÁiữwoiẸwÀvivẠọẺiẺxqviqHqiÌòisõiẺÉCiẺvòÀviÀvÍÀữivÂwiÌwủÀiÀÃÀữiqẲẺiqỆoiqvwivÂwiẺÉẠÀữiĐvÃÀữiqvẲÀữiẺÂwiĐvọÁiÌòiẺứiÀọÀiỈõivÂwẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệ#ẦwiEẼJiẸwÀvivẠọẺiÁÂẺiAờÀẹiqóqiẺvòÀviÌwủÀisỄBqiqvẼĨừÀiẺỏwiÀvÍÀữiÀÂwirẼÀữiÀvỄei2vHqivwứÀiĐvẠÀữiẺÉòẠiẺvwisẼoi“"vỀiÀÍiẺxqviqHqivĂqiẺợĐẹiAoẠisÂÀữiẸóÀữiẺọẠẹiỈơĨirHÀữiữwoisyÀvivọÀviĐvÊq”ẹiỈơĨirHÀữiữwoisyÀvijiỹvẶÀữẹiỉiẸọqvẹiÉèÀiAẼĨứÀiĩiĐvởÁiqvớẺi“2HiẺwÀẹiẺHiẺÉĂÀữẹiẺÉẼÀữivợẼẹisỏÁisoÀữ”ẹivĂqiẺợĐiÌòiAòÁiẺvtẠiẺỄiẺỄCÀữẹisọẠisFqẹiĐvẠÀữiqóqviVẴiQvxi#wÀvéiẺÉwừÀiỹvowiqóqiqvẼĨủÀisưiĐvơÀiẺxqviẺóqivọwiqỆoiÁoiẺÊĨẹipọẠiAHqiữwoisyÀvẹipọẠiAHqivĂqisỄẪÀữéiẺyÁivwừẼi@ẼợẺiVẶÀiÀvơÀiữwoisyÀvẹi@ẼợẺi"vÃÀữiqvẲÀữiÁẼoipóÀiÀữỄẪwẹi@ẼợẺi"vÃÀữiqvẲÀữiÁoiẺÊĨẹiÁọwirơÁẹiVWã/OWR1éioÀiẺẠòÀiữwoẠiẺvẶÀữẹiỹNiÀôÀữiẺẤiqvFqiqẼÂqiẸẲÀữiữwoisyÀvẹiqvôÁiẸẢqiẸFqiỹvẮtẹiÌứiẸwÀviÁẶwiẺÉỄẪÀữẹipyÀvisổÀữiữwẨw…ề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệQ@PiqÃÀiẺẤiqvFqiẺvoÁiEẼoÀiqóqirwiẺxqviAýqviẸIiẺÉẠÀữiÌòiÀữẠòwiẺỳÀvẹiEẼoisẢivwừẼipwũẺivẬÀiÌưiÌôÀivẢoẹiẺọẠiẺwÀviẺvờÀiÌẼwiẺỄẬwẹiĐvớÀiỹvCwẹiữốÀipẢivẬÀiÌẨwiQ@PẹiÌẨwiẺẤiqvFqivÂwẻiSộqipwứẺẹiẸHiẺvoÁiữwoiqỆoiÀoÁiữwẨwisõiqẢiẺóqisÂÀữiAẨÀisũÀiqóqiữwoisyÀvẹiqẢiẸHiqvwoiẸùiẺÉẠÀữiÌwứqiqvôÁiẸẢqẹiÀẼẶwirọĨẹiữwóẠirỀqiqẠÀiqówiỹvẶÀữiẸoiÌòẠiẺÂwiĐvọÁiÌòiẺứiÀọÀiỈõivÂwẻiPủÀiqọÀvisẢẹiqvýitÁisỄBqiẺẼĨủÀiẺÉẼĨưÀiÌưiỹwũÀiẺvFqẹiỹNiÀôÀữẹiqóqiẺvòÀviÌwủÀiẺÉẠÀữiQ@PisõiẺỄẬÀữiẺÉBiAỡÀiÀvoẼẹiqẾÀữiÀvoẼisẢÀữiữẢĐiEẼNiẺÉủÀiìịẹjiẺÉwứẼisẴÀữẹiẺẤiqvFqiẺvôÁiqóqiẺvòÀviÌwủÀiẲÁisoẼẹivẠọÀiÀọÀẹiẺoÀữiAựẹiẺwũẺiỹwứÁiqvẠiÀvoẼiÁỄBÀiỹvẶÀữiAõwiẺwưÀiÁộẺẹiqơĨẹiqẠÀiữwẲÀữiẺÉýiữwóiịkẹỉiẺÉwứẼisẴÀữiữwÊĐiÀvoẼiĐvóẺiẺÉwừÀiỹwÀviẺũẹiỈơĨirHÀữiữwoisyÀviÀẠiớÁẹipyÀvisổÀữẹiẺwũÀipÂẹivọÀviĐvÊqẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệ#ẦwiQ@PiÁoÀữiÁẦwiẸốqiÁòẼẹiqóqviẺvFqiẺẤiqvFqiẸwÀvivẠọẺiỹvóqiÀvoẼẹiĐvẾivBĐiÌẨwiẺGÀữiAFoiẺẼẤwẻiQ@Pi“2wưÀivẶÀiÀvơÀ”irẠiVÂwi@V"=iĐvỄẪÀữiĐvẲwivBĐiÌẨwiSẠòÀiẺvoÀviÀwủÀiẺvòÀviAợĐiÌẨwiẸHiẺvoÁiữwoiqỆoiịmitÁẻiQ@PiAòiÀẬwiqẼÀữiqớĐiqvẠiqóqitÁiỹwũÀiẺvFqiqvôÁiẸẢqiẸFqiỹvẮtiÌýiẺvòÀviÀwủÀẹiẸFqiỹvẮtiẸwÀviẸỏÀẹiữwẨwẹiữwẨwiẺxÀvẹipyÀvisổÀữiữwẨwẹiĐvÃÀữiqvẲÀữipọẠiAHqiữwoisyÀvẹipọẠiAHqivĂqisỄẪÀữẹiqóqiÌớÀisưisọẠisFqẹiqóqiÁẲwiEẼoÀivứiỈõivÂwẻẻẻiQóqitÁisỄBqiẺvoÁiữwoiqóqiqẼÂqiẺvwiÀÍiqẶÀữiữwoiqvóÀvẹiqóqipẼẤwirõiÀữẠọwẹiẺvoÁiEẼoÀiroÀviAoÁiẺvốÀữiqỏÀvẹiqvwoiẸùiỹwũÀiẺvFqẹiỹNiÀôÀữiẸẲÀữẹiẺẤiqvFqisĂqiẸóqvẹiÌẼwiqvẬwẹiÁGÀữiẸwÀviÀvợẺẹiẺvôÁivẮwiqvwoiẸùiAÊqiẲÁisoẼẹivẠọÀiÀọÀẹiÌwũÀữiÀữvỵoiẺÉoÀữiAwứẺiẸỵẻẻẻiQ@PisõiẺọẠiẸơÀiqvẬwipẤixqvẹiAJiẺvÊiqvẠiqóqitÁiẺẼẤwiÌýiẺvòÀviÀwủÀẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệ#ẶivyÀvi“QvwivÂwiĐvỀiÀÍiẺvHqivwứÀioÀiẺẠòÀiữwoẠiẺvẶÀữ”isỄBqiĐvóẺisÂÀữiẺGiÀôÁiịíìíiÌẨwiịìíiẺvòÀviÌwủÀẻiSừiÁẶivyÀvivẠọẺisÂÀữiqẢivwứẼiEẼỏẹiqvwivÂwisõiĐvẲwivBĐiÌẨwiQẶÀữioÀiỹvẼiÌHqiẺẼĨủÀiẺÉẼĨưÀiqvẠivẬÀiìẻjííiAỄBẺivÂwiÌwủÀẹiĐvỀiÀÍiÌưi@ẼợẺiỮwoẠiẺvẶÀữisỄẪÀữipÂẹioÀiẺẠòÀiữwoẠiẺvẶÀữéiÌợÀisÂÀữiqvýitÁiẺvoÁiữwoivĂqipồÀữiAówiỈtiÁóĨẹiÀvốqiÀvCiqvẴÀữiqẠÀiẺvHqivwứÀisÊÀữiEẼĨisýÀviỹvwiẺvoÁiữwoiữwoẠiẺvẶÀữiÀvỄisÂwiÁỂipỏẠivwừÁẹiỹvẶÀữiÌỄBẺisèÀisẮẹiỹvẶÀữiĐvẢÀữiÀvoÀviÌỄBẺiởẼẹiẺvôÁẹivẦiẺÉBẹiữwÊĐisDiqóqiữwoisyÀviqẢiÀữỄẪwipýiẺowiÀọÀiữwoẠiẺvẶÀữiẺÉủÀiĩiẺÉwứẼisẴÀữẻi=vÍÀữivẠọẺisÂÀữiqỆoiqvwivÂwisõiAòÁiẺvoĨisẤwiÀvợÀiẺvFqẹivòÀviÌwiqỆoiÀữỄẪwiẺvơÀẹiqóÀipÂẹivÂwiÌwủÀẹiĐvỀiÀÍẹiẺyÀviẺÉọÀữipýiỈIiĐvọẺiỹvwiẺvoÁiữwoiữwoẠiẺvẶÀữivọÀiqvũẹiữwoẠiẺvẶÀữiẺÉẠÀữiỹvẼiÌHqisỄBqisỏÁipỏẠioÀiẺẠòÀẹioÀiÀwÀvẹiẺÉợẺiẺHiẤÀisýÀvẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệ#ÂẺiẺÉẠÀữiÀvÍÀữiÁẶivyÀvisỄBqisýoiĐvỄẬÀữẹiQẶÀữioÀiẺỳÀvisóÀviữwóiqoẠisẢiAòiÁẶivyÀvi“ắFisọẠipyÀviĨủÀ”iẺvẼivÊẺisẶÀữisỏẠivÂwiÌwủÀiÌòiữwóẠirơÀiẺvoÁiữwoẻiãẨwiÁẶivyÀviÀòĨẹiqvwivÂwisõiĐvóẺivẼĨiÌowiẺÉÃiẺÉẠÀữiÌwứqiẺẼĨủÀiẺÉẼĨưÀiÌợÀisÂÀữiqvýitÁiữwóẠirơÀiqvớĐivòÀviẺẲẺiqóqiqvỆiẺÉỄẬÀữiqỆoiSỏÀữẹiqvxÀviẸóqvẹiĐvóĐiAẼợẺiqỆoi=vòiÀỄẨqiÌòiqóqiEẼĨisýÀviqỆoisýoiĐvỄẬÀữisưiÉoẹiẺẤiqvFqiẸwÀvivẠọẺiqvẼĨủÀisưiqvẠiqóqiqvýiAòivÂwiÌwủÀiẺẶÀiữwóẠẹiAẴÀữiữvuĐiẺẼĨủÀiẺÉẼĨưÀiÀÂwirẼÀữivẠọẺisÂÀữiqỆoivÂwẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệỸvẶÀữiqvỳirGÀữiAọwiCiqẶÀữiẺóqiẺẼĨủÀiẺÉẼĨưÀẹiỈơĨirHÀữiÁẶivyÀvẹiqẶÀữiẺóqiqỏÁivẢoẹiữwóẠirỀqisẲwiẺỄBÀữiĐvọÁiẺÂwiÌòiẺứiÀọÀiỈõivÂwiqỂÀữisỄBqiqvwivÂwiqvÊiẺÉĂÀữẻiSừiữwóẠirỀqiqỏÁivẢoiqẠÀitÁivỄivẮÀữẹiqvwivÂwisõiqvỆisÂÀữiỹvỏẠiẸóẺiÀốÁiẺyÀvivyÀviẺvoÀvẹiẺvwũẼiÀwủÀẹiqẠÀitÁiqẢipwừẼivwứÀivỄivẮÀữiÌòiẺyÁivwừẼiÀữẼĨủÀiÀvơÀẹiqvỆisÂÀữiĐvẲwivBĐiÌẨwiqẶÀữioÀiỹvẼiÌHqẹiÀvòiẺÉỄẪÀữẹiữwoisyÀviqẢiÀvÍÀữipwứÀiĐvóĐiữwóẠirỀqẹiqỏÁivẢoiĐvẾivBĐẻi2ÉẠÀữijiÀôÁiEẼoisõiqỏÁivẢoẹiữwóẠirỀqiĩitÁiôÀiqvẬwiAủẼiAẮÀữẹiÀữvwứÀiữoÁtẹiÁốqiqóqiẺứiÀọÀiỈõivÂwivẠòÀiAỄẬÀữẹiẺÉCiẺvòÀviÀữỄẪwiqẶÀữirơÀiẺẲẺiẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệPồÀữiÀvÍÀữiÌwứqiAòÁiqỀiẺvừẹiẺvwũẺiẺvHqẹisờĨiẸóÀữiẺọẠisõiữwÊĐiqvẠiqvýitÁivÂwiÌwủÀiĐvỀiÀÍiÀơÀữiẺờÁivwừẼipwũẺẹiÀơÀữiqoẠiÀvợÀiẺvFqiÌưiÌowiẺÉÃiÌòiẺÉóqviÀvwứÁiqỆoiữwoisyÀvẹipwũẺiÌợÀirỀÀữiAwÀvivẠọẺiẺÉẠÀữiÌwứqiEẼỏÀiAJiÌòiữwóẠirỀqiqẠÀitÁiẺÉẠÀữiữwoisyÀvẻi=vÍÀữivẠọẺisÂÀữiqỆoiÁẶivyÀviẸụiAòiÀvÍÀữi“ÌwủÀiữọqvivẴÀữ”isừiỈơĨirHÀữiữwoisyÀvivọÀviĐvÊqẹiỈõivÂwipyÀviĨủÀẹiữẢĐiĐvờÀiỈơĨirHÀữiEẼủivỄẬÀữiÀữòĨiqòÀữiÌôÀiÁwÀvẹiữwòẼisúĐẻề/ĐệềĐiqAoẸẸẩhĐPẠrĨhệ2vẾĨiRẼÀữề/Đệ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chung tay chăm lo cho người lao động

Chung tay chăm lo cho người lao động
2017-12-26 19:13:42

(QT) - Công ty cổ phần may và thương mại Gio Linh hiện có 103 đoàn viên/300 công nhân lao động, tăng 67 đoàn viên so với thời điểm công ty mới thành lập. Thực hiện vai trò bảo...

Hai mươi năm đẩy lùi luật tục

Hai mươi năm đẩy lùi luật tục
2017-12-26 19:01:22

(QT) - Bà Hồ Thị Mai (sinh năm 1963), trú tại thôn Ba Ngào, xã Đakrông, huyện Đakrông vừa xây dựng một “góc truyền thông” trong căn nhà nhỏ của mình. Mỗi khi cần hỗ trợ, dân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết