Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6plWeG7p+G7gHnhu6Xhur/huqrhu5HhuqThur/huqrhu6d14bq/4bubxal1eeG6v+G7p+G7qXnhu6fEkS/hu6fhu4dlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu6bhu53hu4vGocOqZVdCw4F54bq/4oCce+G6rEJ54bul4bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/LeG6v+G6qOG7iXnhu6Xhur/huqpqw73hur8t4bq/4bqq4buReeG6v+G6qsSQRuG6vy3hur/hu6Xhurjhuq554bul4bq/eOG7mULigJ3EkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7lsOBeeG7peG6v+G7m8O9xKl54bq/4buX4bqu4bq/4bqo4bq04bq/N2154bq/4bqk4bun4bu1eeG7peG6v+G7puG7mlnGoOG6qeG6v33hu5RZxqDhur/hu6dCRnR54bq/4bukxanDveG6v1fFqXnhu6fhur93xKnhur944bqi4bqq4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur934buJ4bq/4buX4bq24bq/4bubw7RC4bq/4buGc+G6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G7l0LhuqLhu5fhur/hu4bhu5F54bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7hOG7j0bhur/GocOKeeG7peG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G7l+G7iXnhur/hu5XhuqLhur/hu5fDgXnhu6Xhur/hu5fhu6fhurrhu5fhuqnhur/hu4bFqXF54bq/4buX4bun4bq64buX4bq/4oCce+G6rEJ54bul4bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/LeG6v+G6qOG7iXnhu6Xhur/huqpqw73hur8t4bq/4bqq4buReeG6v+G6qsSQRuG6vy3hur/hu6Xhurjhuq554bul4bq/eOG7mULigJ3huqvhur/hu5bhu4nhu5fhur/huqrFqXFC4bq/4buX4bunxrDhur/hu4Zz4bq/4oCce+G6rEJ54bul4bq/4bqq4bunxKl54bunLeG6v+G6qOG7iXnhu6Xhur/huqpqw70t4bq/4bqq4buReeG6v+G6qsSQRi3hur/hu6Xhurjhuq554bul4bq/eOG7mULigJ3hur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu5Thu4t54bq/4buW4bunw7XhuqThur/hu6fEqXnhu6fhur/hu5bhu5rhu5Y+4bq/4buXxJDhur/huqrhu6d14bq/4bun4buz4buL4bq/4buGxKnhur/hu6VueeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buX4bunQuG7k3nhur94w4rhu5fhur/hu4Zz4bq/4oCc4buXw7R54bqp4bq/dsWpdHjhuqnhur93xalxeOG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6qeG6v+G7l+G7p8aw4bq/4buXw4F54bul4bq/4buGw4Hhur/huqrhurjigJ3hur/hu5dF4buL4bq/4buGxal04buX4bq/4oCc4bum4bu34buX4bq/4bqq4buR4bqk4bq/4buGxKnhur93xKl44bq/4bqq4bun4budw73hur/huqrhurjhur/huqrhurjhurR54bul4bqp4bq/4bubasO94bq/4bub4bq64buX4bqp4bq/4bqk4bunw7154bul4bq/4buX4buJ4buX4bun4bq/4bum4bqg4bq/4buW4bunxrDhur9Yxal54bun4oCd4bqr4bq/VnLhuqrhur/huqZCa+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6quG7p3Xhur/hu6fFqXR54bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buXw4F54bul4bq/4buGxal04buX4bq/4bunxKl54bul4bq/eeG7pcSpRuG6qeG6v+G6pkLhu4vhur9H4bq/4bqq4bun4bq64buX4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur92w43hur93QuG7keG6quG6qeG6v+G6qsWpeeG7p+G6v+G6quG7p8O0eeG6v+G6quG6rOG7ieG7l+G7p+G6v3nhu6fFqXR44bqp4bq/d3Phur93w4DFqeG6v3fEqXjhur/hu4bFqXThu5fhuqnhur/huqrFqXnhu6fhur/huqrhu6fDtHnhur/huqrhu6fhu4nFqeG6v+G7m+G6ouG6v+G6pOG7p8SQ4buX4bq/4buGxJDhur954bun4buPeeG6v8ah4buPeeG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5vDvcSpeeG6v+G7hsWpcXnhuqnhur/hu5fDgXnhu6Xhur/hu5fhu6fhurrhu5fhuqnhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bqr4bq/4buW4bua4buWPuG6v+G7m2zhur/huqrhu6d14bq/4bunxal0eeG6v+G6rEHhur/hu4bhu4vFqeG6v+G6quG6rOG7teG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu4bFqXF54bq/4buX4buJeeG6v+G7leG6ouG6qeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v3bhu6fDgXnhu6Xhur954bul4bq8eeG7peG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6quG7keG6pOG6v3nhu4954bul4bq/4buX4buLw73hur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bub4bqi4bq/4bun4bu34buX4bq/4buGw7V54bqp4bq/4buX4bunQkZxeeG6v3jDgXnhur954bul4bunxal04bqk4bq/4buGxJDhuqnhur/hu4Thu49G4bq/xqHDinnhu6Xhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4bqk4bun4buJ4bqk4bqp4bq/4bqq4buJ4buX4bq/4bqk4bunw7154bul4bq/d8SpeOG6v+G7hsWpdOG7l+G6v3bhu6fDveG7i+G6v+G7p+G7t+G7l+G6qeG6v+G7p8WpdELhur/huqZCa+G6q8SRL+G6pGXEkeG6quG7i+G7lXfhu53hur/huqjhuqpGd+G7neG6scOqeOG7i+G6rOG7pcWpeeG6p+G7g+G6pOG7hOG6v+G7i0LhuqrDvcOqZcSR4bqq4bqsZcSR4bqqxqFlxJHFqXjhu6Xhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqZC4buLeeG7peG6quG6rMWp4bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7h2ln4buDL2bDrcah4buD4buHw6zhu4NpZmfhuqrhu4fhu4No4buD4buF4buBd+G7h+G6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/L2XEkS/huqrGoWXEkS/huqrhuqxlxJHhuqrhuqxlxJHhuqrGoWXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buWw4F54bul4bq/4bubw73EqXnhur83bXnhur/huqThu6fhu7V54bul4bq/4bum4buaWcag4bqp4bq/feG7lFnGoOG6v+G7p0JGdHnhur/hu6TFqcO94bq/V8WpeeG7p+G6v+G6qsWpcuG6pOG6v+G6qsSQ4buX4bq/eeG7j3nhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6v+G7l+G7p8O14bqq4bq/d+G6uOG6snnhu6Xhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5dC4bqi4buX4bq/4buG4buReeG6v+G7m+G6onnhu6Xhuqnhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqThu6fDvXnhu6Xhur/huqrhuqzEqcO94bq/4bqq4bunxanhur/hu5tC4buL4bq/RnFC4bq/eeG6uOG6sOG7l8SRL+G6pGXEkS/huqrGoWXEkS/huqrhuqxlxJEv4bqq4buL4buVd+G7nWXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4bua4bqgeeG7peG6v+G7l+G7p8aw4bq/e+G6rMO0eeG6v3vhu6fhu6vhur8pQnLhuqnhur/hu5bhu6dF4bq/4bqq4bur4buX4bun4bq/4buW4bua4buWPuG6vzdteeG6v+G6pOG7p+G7tXnhu6Xhur/hu6bhu5pZ4bua4bq/LeG6v33hu5RZxqDhur/hu6dCRnR54bq/4bukxanDveG6v1fFqXnhu6fhur/hu5fhu6fDveG6v+G7lcWpcuG6quG6p+G6v+KAnFZy4bqq4bq/4bqmQmvhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur/hu5dC4bqi4buX4bq/4buG4buReeG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu5ts4bq/4bul4buz4bqk4bq/4bqk4bunw7R54bq/eeG7j3nhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6v3nhu6fhu5F54bq/4bqq4bun4bq64buX4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqq4bqs4bur4bqp4bq/4bqqxal54bun4bq/4bqq4bunw7R54bq/4bqq4bunxanhur/hu5tC4buL4bq/RnFC4bq/eeG6uOG6sOG7l+G6qeG6v0fhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/huqzDqHnhur93QkZ0eeG6v+G6pOG7p+G7k3jhur/hu5fhu6fDteG6quG6v+G7m2rDveG6v+G7m+G6uuG7l+G6qeG6v3lteeG7peG6v3fDiuG7l+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7l0Xhu4vhur/hu5fhu4l54bq/4buV4bqi4bqp4bq/4buXw4F54bul4bq/4buX4bun4bq64buX4bqp4bq/4bubw73EqXnhur/hu4bFqXF54bq/4buXw4F54bul4bq/4bubw73EqXnhuqvhur974bqs4bq44bqw4buX4bq/RnFC4bq/4buXw7RC4bq/eeG7p8WpdHjhur/hu4bEkOG6v3jhurDFqeG6qeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4bunReG6v+G6quG6rOG6uOG6rnnhu6Xhuqnhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhur/huqjhu4nhu5fhu6fhur/hu5dF4buL4bq/4buaa3nhu6Xhuqnhur9Z4bunxKnhur954bq44bqw4buX4bq/4buGc+G6v+KAnDnhu49G4bq/xqHDinnhu6Xhur/hu5bhu6fGsHnhu6fhur/huqThu6dF4bq/d8WpcXjhur/hu5fhu6fGsHnhu6fhuqnhur92xalyeeG6v+G6qmrDveG6qeG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur/hu4bEqeG6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G7m+G6onnhu6XigJ3hur/huqrhurzhur954buLRuG6v+G7l0LhuqLhu5fhur/hu4bhu5F54bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7m8ODxanhur/huqpxeeG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+KAnHvhuqxCeeG7peG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6vy3hur/huqrhuqzhu4nhu5fhu6fhur954bunxal0eOG6vy3hur93xalxeOG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6vy3hur/huqjhu4l54bul4bq/4bqqasO94oCd4bq/4buGxKnhur/huqrFqXLhuqThur/huqrEkOG7l+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur/hu5vFqeG6v+G7hsSpw73hur/hu5fhu6fFqXNC4bq/4bqo4buPQuG6v+G7l+G7p8O14bqq4bq/d+G6uOG6snnhu6XigJ3huqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7pMWp4bu5xanhur/hu4bFqXThu5fhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/LeG6v+G7mmt44bq/4buGxal04buX4bq/eeG7p8SpxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmVZ4bunxal0eOG6v3ZI4bq/4bqmQuG7i+G6qeG6v+G6pOG7p8O9eeG7peG6v+G6quG6rMSpw73hur/huqrhu6fFqeG6v+G7m0Lhu4vhur/igJzhu6TFqeG7ucWp4bq/4buGxal04buX4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6vy3hur/hu5preOG6v+G7hsWpdOG7l+G6v3nhu6fEqeKAneG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7lOG7i3nhur/hu5bhu6fDteG6pOG6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G7luG7muG7lj7hur974bqs4bq44bq2eeG7peG6v3vFqXVC4bq/4bun4bu34buX4bq/4bukxanDveG6v+G7luG7p+G7j0Lhur/huqrhuqzFqXV54bq/duG7p+G7i8Wp4bq/4bqo4buPQuG6v+G6rOG6onnhu6Xhuqnhur/hu6fFqXRC4bq/4bqmQmvhuqvEkS/huqRlxJHhuqrhu4vhu5V34bud4bq/4bqo4bqqRnfhu53hurHDqnjhu4vhuqzhu6XFqXnhuqfhu4PhuqThu4Thur/hu4tC4bqqw73DqmXEkeG6quG6rGXEkeG6qsahZcSRxal44bul4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqmQuG7i3nhu6XhuqrhuqzFqeG6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4dpZ+G7gy9mw63GoeG7g+G7h8Os4buDaWZn4bqq4buH4buDaOG7g+G7heG7gXfhu4Phuqvhu6/huqThu6XDquG6vy9lxJEv4bqqxqFlxJEv4bqq4bqsZcSR4bqq4bqsZcSR4bqqxqFlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVnhu6Xhu6fhu6vhur/huqZCRnLhuqrhur/hu5pqxanhur/hu6fhuqLFqeG6v+G7luG7muG7lj7hur974bqs4bq44bq2eeG7peG6v3vFqXVC4bq/4bun4bu34buX4bq/4bukxanDveG6v+G7luG7p+G7j0Lhuqfhur834bup4bq/4bubw73EqXnhur/hu4bFqXF54bq/4buGxKnhur954bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bulxJEv4bqkZcSRL+G6qsahZcSRL+G6quG6rGXEkS/huqrhu4vhu5V34budZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV74buR4bqk4bq/4bqq4bundeG6v3nhu4Dhur834buWV+G7muG6v3vhuqzhurjhurZ54bul4bq/e8WpdULhur/hu6fhu7fhu5fhur/hu6TFqcO94bq/4buW4bun4buPQuG6v+G7m3NC4bq/4buX4buz4bq/eOG6ouG6quG6v+G7m8WpdXjhur/hu5fhu6dCeeG7peG6v+G7m+G7s+G6v3fEqeG6v+G7p3Lhuqrhur934bu1eeG7peG6v+G7l+G7p2144bq/d8O94bq/4bulxanhu4nDveG6v8ahxJDhu5fhur/huqrhu6dy4bq/4bundOG6v+G6quG6rOG7oeG6v+G7hsSp4bq/4bqq4bqs4bu1eeG6v+G6quG7p8WpcXnhur/hu5fhu6fhurrhu5fhur954bul4bq44bq2xanhur/huqThu6fEkOG6v3nhu4Dhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7m+G7qXnhu6fhuqvhur/hu5p14bq/4oCc4bukxanhu7nFqeG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6XigJ3huqnhur/hu5fhu6fhu6vhur/hu5144bq/4bubbOG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur954bul4bq8eeG7peG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6quG7keG6pOG6v3nhu4954bul4bq/4buX4buLw73hur954bun4buReeG6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G6quG6rOG7q+G6qeG6v+G6rMOoeeG6v3dCRnR54bq/4buX4bunQkZxeeG6v3jDgXnhur954bul4bunxal04bqk4bq/4buGxJDhuqnhur/hu5vDg8Wp4bq/eOG6sMWp4bq/4bqk4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6qeG6v+G6unnhu6Xhur/GocSQeeG7peG6v+G7l8OBeeG7peG6v3nhu6Xhu6d04bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4bqqxal54bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6qOG6uOG6v+G6pOG7p2p44bqr4bq/WeG7p+G6tuG6v+G7huG7kUbhuqnhur954bunxal0eOG6v3ZI4bq/4bqmQuG7i+G6qeG6v+G7m2zhur/hu5fhu7Phur/hu4fhu4Phur/hu5fhu6fhu6vhur/huqrDgOG6quG6v3nhu6Xhu6fFqXThuqThur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bub4bqi4bq/4buX4bq+4bq/eeG7p+G7j3nhuqnhur954buPeeG7peG6v+G6qsON4bq/d3Thur/huqrhuqxxeeG6v+G7l+G7p0Lhu5N54bq/4buXReG7i+G6v+G7m+G6osWp4bq/eeG7pcOJ4bq/d3F54bq/w6zhu4PhurPhuqnhur/hu5fhu7Phur9p4bq/4buX4bun4bur4bq/4bubauG6quG6v8ah4buLeeG7p+G6v+G7p8WpdELhur/hu5fhu6fFqXJ54bq/4bqo4but4bq/4bqq4bunxanhur/hu5tC4buL4bq/4buX4bqu4bq/4bqo4bq04bqp4bq/4buF4bq/4buX4bun4bur4bq/4bubauG6quG6v8ah4buLeeG7p+G6v+G7p8WpdELhur/hu6XFqeG7icO94bq/4buGxalxeeG6v8ahakbhur/hu6XFqeG7ucWp4bq/4buXw7XhuqThur/huqrhu7F54bun4bqp4bq/aeG6v+G7l+G7p+G7q+G6v+G7m2rhuqrhur/GoeG7i3nhu6fhur/hu6fFqXRC4bq/4bulxanhu4nDveG6v+G7hsWpcXnhur/GoWpG4bq/4bulxanhu7nFqeG6v+G7l8O14bqk4bq/4bunQkZ0eeG6v+G7l0R54bul4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6v3bhu6fhu5154bq/4bqq4bun4bq44bq0eeG7peG6v3bhu6fhu4nhu5fhur954bun4bq44bqn4bq/4buD4bq/4buVb3nhu6Xhur924bun4budeeG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5bhu6dF4bq/4bqq4bur4buX4bun4bq/feG7lFnGoOG6v+G6quG7sXnhu6fhuqnhur/hu4Phur/hu5VveeG7peG6v3bhu6fhu5154bq/4buXReG7i+G6v1fhu5pX4bua4bq/4bqq4buxeeG7p+KApuG6v+G7h+G6v+G7l+G7p+G7q+G6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7lsOBeeG7peG6v+G7m8O9xKl54bq/4buXw7XhuqThur/huqrhuqxxeeG6v3bhu6fhu5154bq/4bqqw7N54bul4bq/4oCc4bukxanhu7nFqeG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur8t4bq/4buaa3jhur/hu4bFqXThu5fhur954bunxKnigJ3huqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVnhu6XDvcSpxanhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G6tOG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhuqnhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fhu6fhu6vhur/hu5fhu7V54bq/xqHEqXnhu6fhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G7m3Xhur/hu5fhu6dteOG6v+G6qOG7s+G7l+G6v+G7pcWp4buL4bq/4bub4bupeeG7p+G6qeG6v+G7pcWp4buJw73hur/GocSQ4buX4bq/4buXw7154bq/4buX4buJxanhur/hu5fhu6dteOG6v3nhu6XDveG7i3nhuqnhur/hu6fhu7fhu5fhur/hu6XFqeG7ucWp4bqp4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bqr4bq/WeG7p+G6tuG6v+G6qMOK4bq/4buba3jhur/hu5vhu4t54bul4bqp4bq/4buG4bufeeG6v+G6quG6rOG7tXnhur/hu4bFqXThu5fhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bqp4bq/4buGxal04buX4bq/eeG7p8Sp4bq/eXF54bq/4bunxKl54bul4bq/eW144bq/4buX4buz4bq/4bqq4bqscXnhur/DreG7geG6s+G6v3nhu4Dhur834buWV+G7muG6v+G7m2rhuqrhur/GoeG7i3nhu6fhur/hu6fFqXRC4bq/4oCc4bukxanhu7nFqeG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur8t4bq/4buaa3jhur/hu4bFqXThu5fhur954bunxKnhur/igJ3huqnhur/hu4fhu4Hhu4HhurPhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7m+G7qXnhu6fhur954buA4bq/N+G7llfhu5rhur/hu5tq4bqq4bq/xqHhu4t54bun4bq/4bunxal0QuG6v+G7pcWp4buL4bq/4bub4bupeeG7p+G6v+G7hm154bq/4bun4buz4buL4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmVZbXnhu6Xhur/hu5vhuqJ54bul4bqp4bq/4bqq4buPeOG6v+G7p0JGcuG6quG6qeG6v+G7huG7qeG6v3fhurLFqeG6v8aw4buX4bun4bq/4bubw73EqXnhur/hu4bFqXF54bqp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/d+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7pcSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buU4buLeeG6v+G7luG7p8O14bqk4bq/4bunxKl54bun4bq/4buW4bua4buWPuG6v3vhuqzhurjhurZ54bul4bq/e+G7puG7lj7hur/huqrhu6fhu6vhur/huqrhuqzDtXnhur/hu6TFqcO94bq/V8WpeeG7p+G6v3dCw4F54bq/4buE4buJ4buX4bq/4bub4bureeG7p+G6v+G7l+G7p2144bq/d8O94bq/4buGxKnhur/hu5Vrw73hur/hu4Z04bq/4bqmQkZzeeG6qeG6v3fhurLFqeG6v8aw4buX4bun4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4bqk4bun4buJ4bqk4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bub4buJeeG7peG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5vDvcSpeeG6v+G7hsWpcXnhuqnhur954bul4bq44bq2xanhur934buLw73hur/hu5vhuqJ54bul4bq/Y+G7mjfhuqlZV+G7mmThur93xKnhur954bunxal0eOG6v+G7hsSQ4bq/4bqq4bqs4bu3eeG7peG6v+G6quG7j3jhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5fhu6fhurjhuq554bul4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG7ieG7l+G6v+G7l0Xhu4vhur944bupeeG7p+G6q8SRL+G6pGXEkeG6quG7i+G7lXfhu53hur/huqjhuqpGd+G7neG6scOqeOG7i+G6rOG7pcWpeeG6p+G7g+G6pOG7hOG6v+G7i0LhuqrDvcOqZcSR4bqq4bqsZcSR4bqqxqFlxJHFqXjhu6Xhur/huqjhuqzhu5fhurHDqi8v4buX4bqr4buV4buLw73huqZC4buLeeG7peG6quG6rMWp4bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7h2ln4buDL2bDrcah4buD4buHw6zhu4NpZmfhuqrhu4fhu4No4buD4buF4buBd+G7heG6q+G7r+G6pOG7pcOq4bq/L2XEkS/huqrGoWXEkS/huqrhuqxlxJHhuqrhuqxlxJHhuqrGoWXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4bumw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6quG7p3Xhur/huqrhu6fhu4vDveG6v+G6qOG7i0Lhur/hu6XFqeG6tuG6v3dxeeG6v3fhurDhuqThur/hu5dF4buL4bq/4buW4bua4buWPuG6v3vhuqzhurjhurZ54bul4bq/e+G7puG7lj7hur/huqrhu6fhu6vhur/huqrhuqzDtXnhur/hu6TFqcO94bq/V8WpeeG7p8SRL+G6pGXEkS/huqrGoWXEkS/huqrhuqxlxJEv4bqq4buL4buVd+G7nWXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6plWeG7p+G7gHnhu6Xhur95bXjhur/huqZC4buL4bqp4bq/4buU4buLeeG6v+G7luG7p8O14bqk4bq/4bunxKl54bun4bq/4buW4bua4buWPuG6v+G7m2zhur/hu5fhu6dF4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G6pOG7p8OAxanhur/hu6fhurLhuqThur/hu4bhurDFqeG6v+G7lOG7i3nhur/hu6XFqeG7iXjhur/hu6fFqXRC4bq/eeG7p8Sp4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G6qsOD4bq/4buX4bun4bq64buX4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqq4buR4bqk4bqp4bq/4bqmQuG7iXnhur/huqrhuqzFqXThuqrhur/hu5tyeeG6v+G6quG7kXnhur/hu5o34bqp4bq/WVfhu5rhur/hu4Zz4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buGbXnhur/hu5VreeG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6v3dC4buR4bqq4bqp4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqo4buJ4buX4bun4bqp4bq/4buX4buncuG6v+G7m+G6ouG6v+G7l+G7s+G6v3fFqXF54bq/4bqmQuG7i3nhur/hu5tyeeG6v+G6pkJGc3nhur/hu4bEqeG6v3fhurLFqeG6v8aw4buX4bun4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4bqk4bun4buJ4bqk4bq/4buXReG7i+G6v1lX4bua4bqt4bq/xqFCRuG6v+G6quG6rOG7qeG6v+G7l+G7p3Lhur/hu5vhuqLhur/huqjFqXnhu6fhur/hu6fDvWrhuqrhur9Z4bulxKlG4bq/4bqk4bun4buJ4bqk4bq/d0Lhu5Hhuqrhur/hu6fEqXnhu6Xhur/huqrhu6fhu4l54bul4bq/4bubdeG6v3nhu6Xhu6fFqXF54bq/4buX4bq6QuG6qeG6v+G6quG7qXjhur/hu6fFqXVC4bqp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buX4buncuG6v+G7m+G6ouG6qeG6v+G7l+G7p8aweeG7p+G6v+G6qOG7ieG7l+G7p+G6v3jhurDFqeG6q+G6v3vhu6fhurjhurZ54bul4bq/4buEQkZxeeG6v+G6pkLhu4t54bq/4bqq4buPeOG6qeG6v3lueOG6v+G7lW7huqrhur/huqrhu4944bq/4bqq4bq44bqp4bq/eeG7pUJGdHnhur/hu4bhu7d54bul4bq/4buXReG7i+G6v+G7mjfhuqnhur9ZV+G7muG6v+G7m3Xhur/hu5fhu7Phur954bun4buAeeG7peG6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/huqrhu6fFqXLhuqrhur/huqrhu6fDiuG7l+G6qeG6v+G7p8WpdELhur/huqZCa+G6q+G6v+G7luG7muG7lj7hur/hu5ts4bq/4buX4buz4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur92xalyeeG6v3nhu6Xhu6fhu6vhuqnhur/hu5tz4bq/4buEQsO14bqq4bq/duG7q+G6pOG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/4buG4bqwxanhur/hu5Thu4t54bq/4bulxanhu4l44bq/4bunxal0QuG6v3nhu6fEqeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buX4bunbXjhur93w73hur/hu5vhurbFqeG6v+G6qMOAeeG7peG6v+G7huG7keG6quG6v+G7l+G7p8O14bqq4bqp4bq/4bqqxal54bun4bq/4bqq4bunw7R54bq/4buX4bunw73hur/hu5o34bqpWVfhu5rhur954bun4bq44bqn4bq/OeG7o+G6quG6v3nhu4954bul4bq/4buV4buR4buX4bq/d+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhu6fhu53DveG6v+G7m+G7q3nhu6fhur92SOG6qeG6v+G6quG6rOG6uOG6sOG7l+G6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/4bunannhuqnhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v+G7l+G7p8O94bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G6pkLhu4t54bq/4bun4bu34buX4bq/4bqq4buR4bqk4bqp4bq/4bqq4bunbXjhur/hu6fhu7nFqeG6v+G6quG6rOG7i8O94bq/4bqmQsSp4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur924bunxanhur/hu5vDvcSpeeG6v+G7hsWpcXnhuqnhur954bul4bq44bq2xanhur/huqrhu6fhu4954bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bulxanhu4vhur/hu5vhu6l54bun4bq/w4B44bq/4bub4buLQuG6v+G7p8O9annhur95annhuqnhur/hu5tz4bq/4buEQsO14bqq4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fhu6dCRnF54bq/eMOBeeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6pOG7p+G7j3nhur/hu5fDgXnhu6Xhur/hu6XFqWt54bul4bq/xqFqRuG6qeG6v+G6qmrDveG6v+G7m8Wpc0Lhur92xal0eeG6v+G6quG7p0Lhu5F54bq/d+G6ssWp4bq/4bubdeG6v+G7m8O9xKl54bq/4buGxalxeeG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G7p0JG4bq/4bqqw4Dhuqrhur95bXnhu6Xhur93w4rhu5fhuqnhur/huqjhurThur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buX4bunQkZxeeG6v3jDgXnhur/hu5vhuqB54bul4bq/4bqq4bun4bq2xanhur/hu5fhu7Phur/hu5vFqXNC4bq/dsWpdHnhur/hu5fhu6dteOG6v3fDveG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G7pcWp4buL4bq/4bub4bupeeG7p+G6q+G6v1nhu6XDvcSpxanhur/huqzhu4vhur/hu5Thu4t54bq/4buW4bunw7XhuqThur/hu6fEqXnhu6fhur/hu5bhu5rhu5Y+4bq/4bqq4bun4bq44bq2eeG7peG6v+G7hEJGcXnhur/huqZC4buLeeG6v+G6quG7j3jhur93bHnhu6fhur/hu5tqw73hur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4bubw4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buU4buLeeG6v3vhu6fhu4t54bun4bq/4bqq4bqs4buL4bq/eeG7p+G7j3nhur/GoeG7j3nhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu6XFqeG7iXjhur/huqjhu4nhuqrhur/hu4bFqXThu5fhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur/hu5fhu6dy4bq/4bub4bqi4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqo4buJ4buX4bun4bq/d8WpcXnhur/huqZC4buLeeG6v+G7m3J54bq/4buaN+G6qeG6v1lX4bua4bq/eeG7p+G6uOG6v+G6qsWpc3nhur934bq44bqueeG7peG6qeG6v+G7lOG7pjnhu6bhuqnhur/hu5Thu6Zhe+G6qeG6v+G7lOG7pntZ4oCmxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXigJzhu5p14bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/4oCc4bqq4bqs4bu1eeG6v+G7huG7i8Wp4oCd4bq/eeG7p8WpdHjhur/hu4bEkOG6v+G7l0Xhu4vhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6qeG6v+G7m+G7tcWp4bq/4bun4bu5xanhur954bul4bq44bq2xanhur/hu5fhu4l54bq/4buV4bqi4bq/4buXw4F54bul4bq/4bubw73EqXnhur/huqThu6drxanhur95bXnhu6Xhur/hu5vhuqJ54bul4bqp4bq/4bqq4buPeOG6v+G7p0JGcuG6quG6qeG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bqow4rhur93xKnhur954bul4bq44bq2xanhur/hu5vhuqB54bul4bq/4buX4bunxrDhuqnhur954bul4bq44bq2xanhur/hu5vhuqB54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6qeG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G7lWp54bq/4bulw7R54bq/4bulw4nFqeG6v+G6quG7p8O1QuG6v+G7p8WpdULhur/hu6fDvcSpeeG6v+G7l2t54bun4bqp4bq/4bqq4buPeOG6v+G6quG6uOG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5o34bqpWVfhu5rhuqnhur/hu4Thu49G4bq/xqHDinnhu6Xhur/hu5fDgXnhu6Xhur/hu5vDvcSpeeG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bqow4rhur/huqrhuqzhurThur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/huqrDg+G6v8O1eOG6v+G7l0Xhu4vhur94xILFqeG6v+G7mjfhuqlZV+G7muKAneG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu5fhu6fGsOG6v1nhu6VCRsO6eeG6vzdteeG6v1bhu6fhu4t54bun4bqp4bq/4buW4bunReG6v+G6quG7q+G7l+G7p+G6v+G7luG7muG7lj7hur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/e+G7puG7lj7hur/huqrhu6fhu6vhur/huqrhuqzDtXnhur/hu6TFqcO94bq/V8WpeeG7p+G6v+G7l+G7p8Wp4buL4bq/4bqo4buh4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV74bunxalxeeG6v1nhu6fhu495xJEv4bqkZQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chung tay chăm lo cho người lao động

Chung tay chăm lo cho người lao động
2017-12-26 19:13:42

(QT) - Công ty cổ phần may và thương mại Gio Linh hiện có 103 đoàn viên/300 công nhân lao động, tăng 67 đoàn viên so với thời điểm công ty mới thành lập. Thực hiện vai trò bảo...

Hai mươi năm đẩy lùi luật tục

Hai mươi năm đẩy lùi luật tục
2017-12-26 19:01:22

(QT) - Bà Hồ Thị Mai (sinh năm 1963), trú tại thôn Ba Ngào, xã Đakrông, huyện Đakrông vừa xây dựng một “góc truyền thông” trong căn nhà nhỏ của mình. Mỗi khi cần hỗ trợ, dân...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết