Cập nhật:  GMT+7
ởẺùuẶGữỖỖọtỒẽẼƠGÂtỡ;ÒuẺNẼuẴĐuƠẾHuỘỚẪIở/ẺùỡởỒuẶGữỖỖọtỒ2ÂữẲtỡờẽạảợu-u;yuỮỔỖÂIữGuGẮIuàữIu;ẼƠŨuẴCỚuẴữIẸuẴRIẸuƠỔQỌẶuHNƠuẶÒuẺNẼuFẺKIẸuƠẺĐuƠLƠuẺÒIuẴĐuIẺữIẺuẶẺÌIẸuỘỚữŨuƠỔÔuGxẼuẶÍIuẴQỎIẸuẶẺẼBIuƠẺỵIẸơở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡẻữỚuIẺÚIẸuƠẺẠƠuẰxẼuẪuẶẺCuÔuÙỊIẸuẰyIẸu;ẺữHỒẼÍIỖuáÂữẸỚÂuẺMẼuẸẼÚữuƠỚẢIỗuÙỊIẸuửueỔÂHẼÂỔuáÂữẸỚÂuẴQÕẶuỦÂHuGwuẶÒuẺNẼuẴĐuẸẼỜỒuỮỔỖÂIữGuÙwuàữIu;ẼƠŨuGẠŨuGxẼuƠẺĐuẲẼDIơu:ÔẼuƠỔÍIẸuGỜẶuỮỔỖÂIữGuẶẺỆuỒẺyẼuẴÌIuƠẼBỒuẴNẼuẶỚLẼuẰyIẸuéeẹuƠẺẾuàữIu;ẼƠŨuẶPIẸuẶẺAIẸuẶÌuẸẾuỒẺyẼuGÍuGỵIẸuƠỔQỌẶuẴNẼuFẺvẶẺuẻỤữIỖÂữỗuẴNẼuẶẺỆuÙSữuHỌẼuƠẾHuGxẼuẴQÕẶuẶẺẼBIuƠẺỵIẸuÔuÙỊIẸuựuỖữỚuưuƠỔÃIuGẼẪIuƠỞẶuẶẺỆuẰẼBƠuẺỊữuÙwuƠẺỚữơở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡịẠIuẴCuẶỠữuàữIu;ẼƠŨuÔuƠỔÃIuƠẺỚữuỮỄữỦuù-ủuẶẺỆuGwuỖữẼuGẢHuÙCuẶẺẼBIuƠẺỚÃƠỗuIẪIuẶÌuƠẺĐuƠẼIuỔỷIẸuKIẸuàữIẶẼIẼuỖẨuFẺKIẸuƠẼBỒuƠỞẶuỖUuẲỞIẸuỖÒuẴMuủ-ư-ụuIÚữuHwuỘỚữŨuÙCuũ-ụ-ủ-ùuẺÍỹẶuũ-ũ-ụơuàỹƠuFẺvẶỗuẲỢuẽÍỚỔÂỗuẻẼGÙữỗuẹÍẲỤÂGGỗu1ữỔẶẼữuÙwuàữẼẶÍIuẶÌuƠẺĐuÙỵIẸuHỹƠuÙẾuIẺÚIẸuẶẺẠIuƠẺQÒIẸuFẺvẶuIẺữỚỗuIẺQIẸuÙỌẼuGTẶuGQÕIẸuỔẠƠuẺỢIẸuẺÃỚỗuẴẼCỚuẴÌuỖẨuFẺKIẸuyIẺuẺQÔIẸuIẺẼCỚuẴBIuỖTuẶẺỚĂIuẰỀuẶẺÍuƠỔÃIuẴẠỚuIwŨuẶỠữuKIẸuàữIẶẼIẼơở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡ2ÒIuIÚữỗuẲÍuỒẺỊIẸuƠẺỠuÙLIuGwuẴẼĐHuŨBỚuIẺẠƠuẶỠữuẻỤữIỖÂữỗuHwuẺỈuGxẼuFẺKIẸuẶÌuẴQÕẶuỖTuỒẺỞẶuÙỞuẶỠữu:ữỔƠGÂŨuÙwuạÂẼGuẽữŨGÍỔuÙẾuẶẺẠIuƠẺQÒIẸỗuIẪIuàữIu;ẼƠŨuỖẨuFẺKIẸuỒẺyẼuỘỚvuÙẠƠuÙyuƠỔÍIẸuÙẼDẶuỖỳIuGỢIẸuẰwIuƠẺỵIẸơuẽỚŨuIẺẼẪIỗuẺwIẸuỒẺỊIẸuIẸTuẶỠữuẴNẼuẶẺỠuIẺwuÙẮIuẶẢIuỒẺyẼuẶyIẺuẸẼvẶuƠỔQỌẶuIẺÚIẸuẴÕƠuƠẠIuẶKIẸuẺÍỹẶuỒẺyIuẶKIẸuÙỌẼuƠLẶuẴNuẶữÍuẶỠữuẻỤữIỖÂữỗuẴỹẶuẰẼDƠuGwuƠỔẪIuẺữẼuẶvIẺỗuẴĐuFẺKIẸuƠTuẴĂŨuHẾIẺuÙwÍuƠẺBuFẺÌơở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡịẠIuẴCuẶỠữuỮỔỖÂIữGuƠỔẢHuƠỔỈIẸuẺÒIuIẺẼCỚuỖÍuÙỌẼuàữIu;ẼƠŨỗuFẺẼu“;vẶuỒẺvÍuƠẺỠ”uÙSữuƠẺẼBỚuIẼCHuƠẼIỗuÙSữuFẺKIẸuẰẼBƠuẶvẶẺuẸẺẼuẰwIuGxẼuÙSữuỒẺỊIẸuƠẺỠuỘỚvuẺỌuẺẪIẺuƠỔÍIẸuƠỔÃIuƠẺỚữuú-ụuƠỔQỌẶuẻẶẺữGFÂơuẳIẸuỉÂIẸÂỔuỖẨuFẺKIẸuẲEuẸẼyẼuỘỚŨBƠuẺBƠuHỈẼuÙẠIuẴCuIwŨuẶẺỆuƠỔÍIẸuÙwẼuIẸwŨơuẽỚŨuIẺẼẪIỗuƠỔQỌẶuHNƠuẴLẼuƠẺỠuẶẺQữuẰẼBƠuẴBIuẶẺẼBIuƠẺỵIẸuƠỔÍIẸuHỢữuIwŨuIẺQuéeẹuHwuGxẼuẴQÕẶuẶẺÒẼuƠỔẪIuỖÀIuIẺwuƠẺẾuẶÌuGẨuỮỔỖÂIữGuẶPIẸuFẺKIẸuỒẺyẼuỘỚvuGÍuGỵIẸỗuẲỢuẲữIẺuỖvẶẺuƠẺQÒIẸuẰẼIẺuẶỠữuẺỈuÙẮIuẶỊIuFẺvuẲwẼuÙỌẼu;ẺữHẰÂỔGữẼIỗuỉữGẶÍƠƠỗu1ẼẰẰỖỗu,ẼữẰŨuÙwuẹÍỖẼẶFŨơở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡàỹƠuFẺvẶỗuẲÍuéeẹuẴữIẸuỖÔuẺÚỚuHNƠuƠỔÍIẸuIẺÚIẸuẺwIẸuỒẺỊIẸuIẸTuŨBỚuFẤHuIẺẠƠuẺẼDIuIữŨuÔueỔÂHẼÂỔuáÂữẸỚÂuờẴĐuƠẺỠIẸuGQỌẼuùừuẰwIợuHwuGxẼuÙỵIẸuÙwẼuƠỔỞuẶNƠuIẺQu,ŨÂỔỗu0ữẰẼÍuÙwu9ÍẺIỖÍIỗuIẪIuẶÌuƠẺĐuỦÂHuẴÀŨuGwuẶÒuẺNẼuFẺKIẸuƠẺĐuƠLƠuẺÒIuẶẺÍuẶvẶuẶẺÀIuỖỜƠuẶỠữuỮỔỖÂIữGuIẺQu1ẼỔÍỚẲỗueÍẲÍGỖFẼỗu1ÂỔÙẼIẺÍỗu;ữzÍỔGữ…uƠẾHuGxẼuỖTuƠTuƠẼIuẶỢIẸuẰyIuIỳIẸu“ỖvƠuƠẺỠ”ơở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡ;ÒuẺNẼuẴữIẸuIỷHuƠỔÍIẸuƠẢHuƠữŨuIẪIuIBỚuIẺQuỮỔỖÂIữGuÙwuàữIu;ẼƠŨuGxẼuƠẼBỒuƠỞẶuẰĨuGỐuIÚữuƠẺẾuẺỈuẶẺỆuẶÌuƠẺĐuƠTuƠỔvẶẺuHẾIẺuẶẺRuẴSIẸuẴOuGÓẼuẶẺÍuỖLuỒẺÃIơở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡởƠữẰGÂuỖƠŨGÂọtHữỔẸẼIộụỒỦuữỚƠÍtỡởƠỔỡởƠẲỡẽỰuGDuẶQÕẶuờẶvẶuƠỔÃIuẴvIẸuẶẺỜuƯợở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡ-ueỔÂHẼÂỔuáÂữẸỚÂộở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡụừơùúỗuùựuẸẼỎuũưộuỮỖƠÍIuịẼGGữu-uạÍỔỤẼẶẺộuịẼGGữuẶẺẠỒuIUữỗuƠẺỵIẸuựở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡụùuẸẼỎộuỮỔỖÂIữGu-uéeẹộuỮỔỖÂIữGuẶẺẠỒuùuƠỔvẼuỔQỐẼỗuƠẺỵIẸuựở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡẹÂữẲẼIẸu-u0ỚGẺữHộu.MIẸuẰữIẺỗuẶẺỠuIẺwuƠẺỵIẸuựở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡẻƠÍFÂu-uẻỚIẲÂỔGữIẲộuẻƠÍFÂuẶẺẠỒuIUữỗuƠẺỵIẸuửở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡỉẼẸữIu-uỉÂỖƠu2ữHộuỉẼẸữIuẶẺẠỒuẴMIẸuIUữỗuƠẺỵIẸuửở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡụủuẸẼỎuủúộuàữIu;ẼƠŨu-uẻỤữIỖÂữộuàữIu;ẼƠŨuẶẺẠỒuùuƠỔvẼỗuùuƠỔvẼuỔQỐẼỗuƠẺỵIẸuửở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡ-uáữuáẼẸữộở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡụừơùúỗuụùuẸẼỎộu!ỖỒữIŨÍGu-uàữGữẸữộu.MIẸuẰữIẺỗuẶẺỠuIẺwuƠẺỵIẸuựở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡụựơùúỗuủuẸẼỎộuẹữŨÍuịữGGÂẶữIÍu-u:ữỔẶÂGÍIữộu:ữỔẶữuẶẺẠỒuùuƠỔvẼỗuùuƠỔvẼuỔQỐẼỗuƠẺỵIẸuửở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡ-uẻÂỔẼÂuỮộở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡụựơùúỗuùuẸẼỎuũưộuỮ;uàẼGữIu-u1ÂIÍữộuàẼGữIuẶẺẠỒuùuƠỔvẼỗuƠẺỵIẸuửở/ỒỡởỒuẶGữỖỖọtỒ:ÍẲŨtỡ1ơáuờạẸỚMIuỮỖẼữIẰÍÍFẼÂơu;vẶuƠỔÃIuƠỔTẶuƠẼBỒuƠỔẪIu2ẽị;uƠẺĐuƠẺữÍỗuẻ;ẽịùưỗuịẽ;2,uƠẺĐuƠẺữÍỗu:ÌIẸuẴvuẽịỗua+ợở/Ồỡở/ƠẲỡở/ƠỔỡở/ƠữẰGÂỡẽỔẢIuẽKI


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Tôn vinh hát then

Tôn vinh hát then
2012-10-26 05:42:05

(TNO) - Liên hoan hát then, đàn tính toàn quốc lần thứ 4 tổ chức tại Lạng Sơn từ ngày 4-6.11. Liên hoan gồm chương trình biểu diễn hát then của 9 tỉnh, triển lãm Di sản văn hóa...

Kim Jae-joong gặp lại khán giả VN

Kim Jae-joong gặp lại khán giả VN
2012-10-26 05:41:47

(TNO) - Ngôi sao Hàn Quốc Kim Jae-joong (ảnh) sẽ trở lại VN trong chương trình Kim Jae-joong Exclusive fan meeting in Vietnam, và sẽ có buổi họp với người hâm mộ VN vào ngày...

Tom Cruise kiện vì thông tin “bỏ rơi con gái”

Tom Cruise kiện vì thông tin “bỏ rơi con gái”
2012-10-26 05:40:38

(TNO) - Ngôi sao sê ri phim Điệp vụ bất khả thi Tom Cruise vừa đệ đơn lên tòa án Los Angeles (Mỹ) hôm 24.10 để kiện tạp chí In Touch và Life & Style vì đăng tin anh bỏ rơi...

Tuyển Việt Nam thua ngay trận ra quân VFF Cup 2012

Tuyển Việt Nam thua ngay trận ra quân VFF Cup 2012
2012-10-25 08:45:33

(TNO) - Tối 24.10, dù chơi rất cố gắng nhưng tuyển Việt Nam (VN) vẫn phải nhận trận thua đầu tiên tại giải bóng đá giao hữu quốc tế VFF Cup 2012. Thua 0-1 trước Turkmenistan...

Nhạt nhòa tuyển VN

Nhạt nhòa tuyển VN
2012-10-25 08:45:04

(TNO) - Tuyển VN gây thất vọng cho gần 10.000 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất (TP.HCM) tối qua khi thua Turkmenistan 0-1 ở trận khai mạc VFF Cup.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết