Cập nhật:  GMT+7
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq064buR4buFxrDEkeG7qOG7hcO14bqwc8O1xJHhu49y4bqq4buFxJHDieG7tXPEkcOJw4FzxJE64bux4bur4buFxrDDteG7seG6t8SR4buE4bqw4bq24buR4bur4buFxrDEkWTGsOG7sWhzZMSRMeG7hcaw4buP4bux4bqy4bqy4bqnL3LDqeG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCUuG7keG7hcO1ZOG6rcOiLOG7quG7sOG6pcSRLcSR4buOacSRcuG7hXPEkcO0aHPEkXFz4buFxJE64buR4buFxrDEkeG7qOG7hcO14bqwc8O1xJHDiWfEkeG7hOG6sOG6tuG7keG7q+G7hcawxJHDtOG7neG6tMSRZMawZ+G7qcSRxrBBZMSR4bqy4bqw4bux4burccSRw4lz4buj4buPxJFxc+G7hcSRcmjhu6vEkXLhuqDEgsSRw7Thu7Phu6txxJHhu6nDgXPEkcOJw4FzxJHhu49m4buPxJHhu6txeXPEkeG6tuG7heG7scSR4buO4bqwc+G6tuG6snPhu4Xhu6vhu7HEkTrhu7Hhu6vhu4XGsMO14bux4bq3xJEscuG7keG7scSRMeG7hcaw4buP4bux4bqy4bqy4bqz4bqnL8SC4bqt4bqn4bqy4buF4buNxrDhu5HEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bup4buF4bqwcXPhu6vhuq/hurnEguG6usSR4buF4bq04bqy4buxZOG6reG6p+G6suG6sOG6reG6p+G6ssO14bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3huqdz4bupccSR4buFxrDhurLDoWRkxJHhurbhurDhu4/DoWRy4bqy4bqyxILhuq8vL+G6snLhu5HhurJy4buF4bux4bqz4bqycuG7heG7q3Lhu6tz4buR4bur4bqz4buP4bux4bup4bqzw4nhu6svJnPhu4/hurLhurThurDhu5Hhurbhurllw6nhurnDqWUvxq/hu4XhuqHhurllxq9zceG7hS/hu47hurBz4bq24bqyc+G7heG7q+G7sSs64bux4bur4buFxrDDteG7sStQ4buOK+G7jOG7heG6sOG7j+G7kcaw4bux4bur4buFK8OJKzrhu5Hhu4XGsCvhu6jhu4XDteG6sHPDtSst4bupZTLFqFPDieG7hMOp4bux4buE4bq64bqz4bunxIJxZC/huq064buR4buFxrDEkeG7qOG7hcO14bqwc8O1xJHGsOG7scSR4burcWhzxJHhu47hurBz4bq24bqyc+G7heG7q+G7scSROuG7seG7q+G7hcaww7Xhu7HEkcWpcnnhu6txxJHhurJy4bufxJHDteG6tOG6vMSR4bqy4bqwdcSRw7ThuqrhuqDhu4/EkcSCcuG7seG7q3HEkcO04bu1xJEtxJFJ4burcuG6r8SR4buEUCbhuqcvxILhuq3huqcv4bqyw7Xhuq3huqcv4bqy4bqw4bqt4bqnL+G6suG7heG7jcaw4buR4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq0scuG7keG7scSR4burckXhu6txxJHhurJyeeG7q3HEkeG6snPhu6vEkeG7qcOBc8SRw7Rs4bq8xJHhu6tybeG6suG6t8SR4buN4buF4burxJHGsMOt4burcsSRw7Ro4buxxJHDouG7jMavw5ThuqXEkeG7jsav4buMxJFS4buxZ+G7q3HEkXFz4buFxJEsbOG6vMSR4buM4buF4burxJHhu6py4buFxJE64buR4buFxrDEkeG7qOG7hcO14bqwc8O1xJHhurbhu4XhurTEkeG7q3Jz4bud4bq0xJHGsG7hu6vEkeG7q3Lhu63hu6nEkXJ2xILEkcO0w63EkeG6snLDveG7q3HEkeG7q3Jt4bqyxJHhu49y4bqq4buFxJHDieG7tXPEkXFz4buFxJFyaOG7q8SR4bqycsah4bupxJFy4bqgxILEkcO04buz4burccSRw4nDgXPEkTrhu7Hhu6vhu4XGsMO14bux4bqzxJEs4bqw4bqqw4Hhu4/EkcO04but4bq3xJHDtMOtxJHFqXJ54burccSRdOG6ssSR4burceG6tOG7s+G7q8SR4bqyc+G7q8SRxalyauG7q3HEkcO0w7rhu6ty4bq3xJHDieG6qsOB4burccSR4bup4buL4bqyxJHDteG6tOG6vMSR4burcm3hurLEkeG7qWfEkeG7jMavw5TEkTrhu5Hhu4XGsMSR4buPcuG6quG7hcSRcXPhu4XEkXJo4burxJFy4bqgxILEkcO04buz4burccSRw4nDgXPEkTrhu7Hhu6vhu4XGsMO14buxxJHhu49ydOG7q3LEkcawZ8SR4buPcuG6tOG6vOG7o+G7q8SR4bqyc+G7neG7q8SR4buNaOG7j+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtLHLhu5Hhu7HEkcO04but4bq3xJHDtOG7tXPEkeG7jeG7reG7q3HEkVLhu7Fn4burccSRcXPhu4XEkcWpcnnhu6txxJHhurJy4bufxJHDtGbEgsSRQuG7q3HEkcO04bqq4bqg4buPxJHhu6lC4buPxJHGsOG6qkHhu6txxJHhurJy4buR4buxxJHhu6nhu7Hhu6txxJHhu6nhurTDveG7q8SR4buP4bqs4buFxJHhu6txeXPEkeG6tuG7heG7scSR4burceG6qsOAc8SR4buM4buzxJHDlGfhu7HEkeG7qnLhu4XEkcO14buxxJHhu6lC4buPxJHhurJy4bq04bubxJHhurJoc8SRLGzhurzEkeG7jOG7heG7q8SR4buqcuG7hcSRxrBnxJHhurLhuqpB4burccSRw7TDvXPEkeG7j+G7heG7seG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtLOG6tOG6vMSR4burcnPGoeG7q+G6t8SR4bqyw4DEkTvEguG7seG6sOG6ssSRw7XDsuG7q8SR4burceG6tOG7s+G7q8SR4bqyc+G7q8SR4bqycmzhu6vEkeG7j2/hu6vEkeG6skPEkcO04bu1c8SR4buPcuG6rMSR4bq2bOG7q8SR4buM4buR4bqw4bur4buF4buN4buR4bq0xJHhu49y4buxxJHhu41z4bub4bqy4bq3xJHhu6tx4bq04bq8xqHhu6vEkcO14buxxJE64buR4buFxrDEkeG6ruG6tOG6vOG7m+G6ssSRw7TDuuG7q3LEkeG7q3LhuqrEkcOJb+G6vMSRxalyeeG7q3HEkXLhu53Ekcawc8ah4burxJHhuq7hurThu4Xhu6vEkcO04bub4burxJHhu49y4bq04bq84buj4burxJHhurJz4bud4burxJHhu41o4buPxJHhu6lnxJHGsGfEkeG7jeG6onPEkcaw4buxxJHhu6txaHPEkeG7j27hurTEkeG6snLhuqzEkeG7qeG7heG7q3HEkeG7jXPhu6PhurLEkcO14buF4burcsSR4buOOuG7gcSR4bq24buXxJHFqXJ54burccSRw7XhurThurzEkeG6suG6sHXEkcO04bqq4bqg4buPxJHEgnLhu7Hhu6txxJHDtOG7tcSR4bqy4bqw4bux4burccSR4burckXhu6txxJHhu6vDrOG7qcSR4bqyw4Fz4bqzxJFkxajhu5/EkeG7j2nEkcWpcnPEkTrhu7Hhu6vhu4XGsMO14buxxJHhuq7hurThurzhu5vhurLEkcO0w7rhu6tyxJHhurDhu4XEkcO0c8SR4bqycnXEkTrhu5Hhu4XGsMSRw4nDsuG7q8SR4bq24buXxJHhurJ14bupxJHhu49y4buxxJHhu6l14burcsSRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG7q3HhuqrDgHPEkeG6snLhu4XhurzEkeG6snLhu5tk4bq3xJHhurLDgMSRO8SC4bux4bqw4bqyxJHhu6tyb+G7q8SRw7TDuuG7q3LhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSxyeeG7q3HEkeG6snPhu6vEkeG7q2fhurzEkXLhu7Fn4burxJHhurLhu7Fn4burxJHhurLhurBmc8SR4burceG6quG6oOG7j8SRw4nDgXPEkeG7q3JF4burccSRw7Thu7Phu6vEkeG6snLhu7dzxJHhurLhurDhuqrDgeG7j8SRw7Rs4bq84bq3xJHhu49y4buxxJHhurDhu4nhu6txxJHhu4zGr8OUxJE64buR4buFxrDEkcO04buF4burccSR4bqydeG7qcSR4buPZuG7j3LEkXFzRcSR4buPcmzhu6vEkTrhu7Hhu6vhu4XGsMO14buxxJHFqXJzxJHhu49u4bq0xJHhurJy4bqsxJHhu6tn4bq8xJHhurJyQ+G7hcSR4burcm/hu6vEkcO04buF4burccSR4buPaeG7qcSR4bqycm3hurzEkeKAnOG7jeG6tOG7s+G7q+KAncSR4bqixJHhu4zhu5HhurDhu6vhu4Xhu43hu5HhurThurfEkcOJw4FzxJFxc2lzxJHEgnJmxILEkcawZ8SR4burcXlzxJHhurbhu4Xhu7HEkeG7q3HhuqrDgHPEkeG7jOG7s8SRw5Rn4buxxJHhu6py4buFxJHhurbhu5fEkXFz4buFxJFyaOG7q8SRcuG6oMSCxJHDtOG7s+G7q3HEkeG6snLGoeG7qcSR4bq5xJHhu6vDrOG7qcSR4buP4bqk4burccSRw4nDgXPEkeG7qULhu4/Ekcaw4bqqQeG7q3HEkeG7qeG7uXPEkeG7qeG6pOG7hcSRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG6ssOs4burccSR4bqycsah4bupxJHDqmXhuqHhurfEkeG6suG6qkHhu6txxJHDtOG6qkHhu6txxJHDqcOqxJHhurLhurBz4buj4bq0xJHhu5HhurThurDhu7Ev4bup4bqk4buF4bqz4bqnL8SC4bqt4bqn4bqy4buF4buNxrDhu5HEkeG6tuG6suG6vMaw4buRw6Fk4bup4buF4bqwcXPhu6vhuq/hurnEguG6usSR4buF4bq04bqy4buxZOG6reG6p+G6suG6sOG6reG6p+G6ssO14bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3huqdz4bupccSR4buFxrDhurLDoWRkxJHhurbhurDhu4/DoWRy4bqy4bqyxILhuq8vL+G6snLhu5HhurJy4buF4bux4bqz4bqycuG7heG7q3Lhu6tz4buR4bur4bqz4buP4bux4bup4bqzw4nhu6svJnPhu4/hurLhurThurDhu5Hhurbhurllw6nhurnDqWUvJsav4buR4buFceG6tOG7kS8scuG7keG7sSsx4buFxrDhu4/hu7HhurLhurIr4buE4bqw4bq24buR4bur4buFxrArw4kr4buO4buxw4nhu5Hhu6vhurLhurDhurwr4buOc+G6suG6vCvhu47hu4XEgnPhurLhu4XGsCvhurpQZeG7keG7gTom4bq24buPWuG6suG6uuG6s+G7p8SCcWQv4bqtLHLhu5Hhu7HEkTHhu4XGsOG7j+G7seG6suG6ssSR4buNw7rEkeG7hOG6sOG6tuG7keG7q+G7hcawxJFk4bqy4bqwQ+G7q3HEkcSCcmjhurJkxJHDiXXEkcO04buvc8SR4bupQuG7j8SRxrDhuqpB4burccSR4bqu4bq0ZsSR4buP4buF4buxxJHDosOpZWXhurNlZWXEkeG7jWnhu6txL+G6suG6tG7hu6vhuqXEkS3EkUnhu6ty4bqvxJHhu4RQJuG6py/EguG6reG6py/hurLDteG6reG6py/hurLhurDhuq3huqcv4bqy4buF4buNxrDhu5Hhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG7juG6pOG7q3HEkeG7qeG7teG6ssSRw7Vz4buh4burxJHhu41z4bub4burxJHFqXJm4buPxJHhuqLEkeG7q+G6qsOB4buPxJHhu4Thu6ty4bq3xJHhu6nEqeG7j8SRw7XhuqTEkeG6suG6tOG6vMah4burxJHhu43DvcSR4bq24buXxJHFqXJ54burccSR4buNZuG7q8SR4burcXlzxJHhurbhu4Xhu7HEkeG7j3Jo4bq8xJHhu49m4burcsSR4bq54bq7xJHhurLhurThu7dzxJEscuG7keG7scSRMeG7hcaw4buP4bux4bqy4bqyxJHhu6ty4bqq4burccSR4buMxq/DlMSRw7Thu7VzxJHhu43hu63hu6txxJHhurJy4bqsxJHDtHnEkcav4bux4burw7Xhu7Hhu6vEkeG7hOG6sOG6tuG7keG7q+G7hcawxJHDicOy4burxJHhu49y4bqq4buFxJHhu4/hu63EkcO04bu14burccSR4bqycmZzxJHhu6tn4buxxJHhu49yQuG7q3HEkeG6snfEkcO0c+G7neG6tMSRw7Thu63hurPEkSxyb+G7qcSR4buPcnThurfEkeG6snLhu5Hhu7HEkeG6snPhu5vhurLEkcaw4bu1xJHhurJDxJHDleG7hXPGsOG6vMSR4buo4buFc8awxJHhurfEkWQmcmbhu7HEkeG6snLhuqxkxJHDtMOtxJHhuq7hurThurzhu5vhurLEkcO0w7rhu6tyxJHDtOG7n8SR4buPbuG6tMSR4bqycuG6rMSR4buP4bqs4buFxJHhu6l14burcsSR4bqw4buFxJHDtHPEkeG6suG6sOG7seG7q3HEkcSCcnPGoeG7q8SR4buPcuG6oMSR4bup4bqk4buFxJHDtHnhu6txxJHhurllw6nhurnhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSzhurDhu7Hhu6txxJHhu6tyReG7q3HEkeG7q3Fn4bq8xJHhuq7hurThu4XhurfEkeG7jMavw5TEkeG7hOG6sOG6tuG7keG7q+G7hcawxJHDtMOtxJHhurDhuqbhu4/EkeG6sMO64buPcsSRxrDGoeG7q8SRw7Xhu4Xhu6tyxJHhurZm4buPcsSR4burckXhu6txxJHhu49u4bq0xJHhurJy4bqsxJHhurbhu5fEkcO04bqq4bqg4buPxJFxc+G7hcSRcmjhu6vEkXLhuqDEgsSRw7Thu7Phu6tx4bqzxJHhu4TGsOG7keG6usSR4buw4bq6xrDhu4XDteG7kS3hu45y4buF4bup4buN4buR4bqwxrDhu4Vz4bur4bq3xJHFqHPhu5HhurDhu4Xhu6vEkVFz4buN4buN4bq2xJHDiWfEkeG7kOG7qeG7qeG7heG7q+G6tOG7kcawxJFQ4bqwc+G7qcSC4bux4burccSRw7Thu53hurTEkeG7j+G7rcSR4bqyxqHhu6vEkcOJZ8SR4bqycm/hu6nEkeG7j3J0xJHDtMOtxJHhu4/hu63EkeG7jeG6tOG7t3PEkeG7q+G7rXPEkeG7j3LhurThurzhu6Phu6vEkeG6suG6sEThu4/EkeG6snPhu5vEgsSRw4nDgXPEkcaww63hu6tyxJHDtGjhu7HEkcO04bu1c8SR4buN4but4burceG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4buMbeG6ssSR4burccOAxJHGsMOB4burxJHhu6tybeG6ssSRxrBnxJHhurLhurDhuqrDgOG7q3HEkXLhuqDEgsSR4buP4bqs4buFxJEscuG7keG7scSRMeG7hcaw4buP4bux4bqy4bqy4bqzxJHhu45y4buxxJHDteG6pMSR4buPcsO5xJHhu4/hu6/hu6vEkeG7jWnhu6vEkXLhuqDEgsSRw7Thu7Phu6txxJHhurLDgXPEkXLhu5vhurLEkeG7qeG6pOG7hcSRcXNpc8SR4burZ+G6vMSR4burcuG6quG7q3HEkeG7q3F5c8SR4bq24buF4buxxJHhu49yaOG6vMSR4buPZuG7q3LEkeG7q3HhuqrDgHPEkeG7hOG7q3LEkcOJw7Lhu6vEkcWpcnnhu6txxJHhu4/hu63EkeG6ssah4burxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJHDteG7heG7q3LEkeG6tmbhu49y4bqzxJEscm/hu6nEkeG7j3J04bq3xJFkJnJm4buxxJHhurJy4bqsZMSRw4nDsuG7q8SR4buPcuG6quG7hcSR4buPcsO64bq0xJHhurLhu7fEkeG7j3JC4buPxJHhu6nhu7XhurLEkeG7jeG6tOG7t3PEkcO0Z+G7qcSRxIJyZuG7q8SR4burZ+G7scSRxalyZuG7j8SRw7Thu5/EkeG7j3JC4burccSR4bqyd8SR4bqu4bq04bq84bub4bqyxJHhurJs4bupxJFxc0XEkeG7j27hurTEkeG6snLhuqzEkeG7q2fhurzEkeG6osSRxrBoc8SR4buQ4bupc+G6sOG7heG6suG7keG6tuG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtw5Rs4bq8xJHhu4/hu63EkeG6snLhu5/EkcawZ8SRcnXhu6tyxJHEgnJo4bqyxJHhu6lnxJFSxq8wxJHhu4ThurDhurbhu5Hhu6vhu5HEkTHhu5Hhu6tx4buR4bqwxJHDiWfEkeG7jMavw5TEkeG7hOG6sOG6tuG7keG7q+G7hcawxJHDtWfhu6tyxJHhu49y4buxxJEscuG7keG7scSRMeG7hcaw4buP4bux4bqy4bqy4bqzxJHhu4zhuqJzxJHhurLhurDhuqrDgeG7j8SRw7Thu63hurfEkeG6snPhu53hu6vEkcOJ4bujxJHhu6tn4bq8xJHDtMOtxJHhurJD4burccSR4bqyQ8SR4buPcsO9c8SR4buNaeG7q8SRcuG6oMSCxJHDtOG7s+G7q3HEkcOqxJHhu6vDrOG7qcSRw4lnxJHhu6lC4buPxJHGsOG6qkHhu6txxJHhu4HDqsSR4burcXJ14burxJHhu41p4burcS/hurLhurRu4burxJHhu6lnxJHhu4zGr8OUxJHDtOG7tXPEkeG7jeG7reG7q3HEkcO04bqq4buFxJHhurDhu4XhurPEkeG7jGnhu7HEkeG7qnFyc+G6py/EguG6rQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tuyển Việt Nam thua ngay trận ra quân VFF Cup 2012

Tuyển Việt Nam thua ngay trận ra quân VFF Cup 2012
2012-10-25 08:45:33

(TNO) - Tối 24.10, dù chơi rất cố gắng nhưng tuyển Việt Nam (VN) vẫn phải nhận trận thua đầu tiên tại giải bóng đá giao hữu quốc tế VFF Cup 2012. Thua 0-1 trước Turkmenistan...

Nhạt nhòa tuyển VN

Nhạt nhòa tuyển VN
2012-10-25 08:45:04

(TNO) - Tuyển VN gây thất vọng cho gần 10.000 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất (TP.HCM) tối qua khi thua Turkmenistan 0-1 ở trận khai mạc VFF Cup.

Arsenal bị Schalke hạ gục ở Emirates

Arsenal bị Schalke hạ gục ở Emirates
2012-10-25 08:44:14

(TNO) - Toàn thắng ở hai trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League nhưng Arsenal vừa phải nhận trái đắng trong loạt trận rạng sáng nay (25.10) khi để thua Schalke 0-2 ngay...

Cau trầu trong văn hóa người Việt

Cau trầu trong văn hóa người Việt
2012-10-25 07:52:05

(SGGP).- Ngày 24-10, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mạc phòng trưng bày “Văn hóa trầu cau Việt Nam” tại Hà Nội nhằm...

Pax Thiên đóng phim với mẹ

Pax Thiên đóng phim với mẹ
2012-10-25 07:50:47

(TNO) - Con trai nuôi gốc Việt Pax Thiên (8 tuổi) sẽ tham gia vai diễn nhỏ trong phim Maleficent (do hãng Disney sản xuất) cùng mẹ là ngôi sao Angelina Jolie, theo...

Nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải cao của WB

Nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải cao của WB
2012-10-25 07:50:29

(TNO) - Ngày 24.10, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố tác phẩm nhiếp ảnh Tỏa sáng của tác giả Đinh Mạnh Tài đoạt giải Tác phẩm được chú ý đặc biệt (Special mention prize) tại...

3 đội đặt mục tiêu vô địch VFF Cup

3 đội đặt mục tiêu vô địch VFF Cup
2012-10-24 07:41:32

(TNO) - 19 giờ tối nay tuyển VN sẽ thi đấu trận đầu tiên tại VFF Cup gặp Turkmenistan trên sân Thống Nhất. Cả hai đội này cùng với U.23 Hàn Quốc đều đặt mục tiêu vô địch giải lần này.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết