Cập nhật:  GMT+7
w6nGsOG7heG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsW+G7qUN54buf4buB4bq5aOG7h+G7o8SC4bup4buHxqHhu7fhu7PFqeG7hzktWeG7n8SpxalE4buf4buH4bubxrDhurzEqeG7h+G7o2/hu7PFqeG7h3hJ4buH4bubxrDhurbhu6nhu4fDvUXEqeG7h8Wp4bupbeG7qeG7h8O94bqy4bupw6kvxrDhu4XhurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxq/hu5/EqeG7neG7geG6ucSRW+G7suG7tGXhu4ct4buHw53hu43hu5vhu4fhu51F4buH4buzxalrSOG7h2ZpY+G7heG7g+G7h3lr4buHxrBs4buz4buH4bubxrDhu7dD4buH4bujw7nhu4fhu5tq4bub4buH4buaWcag4buH4bujb+G7s8Wp4buHeEnhu4dDxrDEqcO94buH4bud4buA4buHw71FxKnhu4fFqeG7qW3hu6nhu4dm4buD4buFZ+G7h+G7s8aw4bq84buzxanhu4fhu5vGsOG7teG7h+G7o3Thu7Phu4fhu4XDrOG7h8Wp4bup4bq04buH4bubxrDhu6l1ROG7h+G7s8SpSGLhu4fhu5vGsOG7r+G7h+G7m+G7t+G7h+G7heG7gy/hu4Vo4buH4buaWcag4buHOS1Z4bufxKnFqUThu5/hu4fFqeG7huG7qeG7h+G7hG/hu7Phu4fGoW3hu7Phu4fhu5vhu7fhu4fhu5vGsOG7guG7h3hJ4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5vGsOG6uOG7h0Phu63hu5vGsOG7h+G7mlnGoOG7h+G7o3Thu7Phu4fhu5rhuqDhu7PFqeG7h0NI4buH4bua4bqu4buH4bqsxrDhu5Phu7Phu4fGoOG7t+G7s8Wp4buH4bujauG7h+G7msawREhz4buz4buH4buzxanGsOG7qcO64bqs4buHOeG7qcO6Q+G7h+G7ssSpw73hu4fEkTk84bumZWPDqS/huqzhurnDqUPEqcaheeG7n+G7h0JDSHnhu5/hurPhu4HDvcSp4bqqxanhu6nhu7Phuqlm4bqsR+G7h8SpREPhu7Xhu4HhurnDqUPhuqrhurnDqUPhu53hurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buHxKl5Q+G6s+G7geG7geG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4HGsEND4bqs4bqpLy9DxrDhu59DxrDEqeG7tWNDxrDEqeG7s8aw4buz4bup4buf4buzY+G7m+G7tcO9Y+G7hOG7sy884bup4bubQ0Thuqrhu59CZuG7g+G7hWbhu4Xhu4MvxqDhu5zDombhu4ND4bqq4bu14buzxanDombhu4Phu7NE4bu14bubL+G7muG7nDnDombhu4Phu5pZxqDDombhu4PGr8Spw6Jm4buD4buy4bu14bupw6Jm4buDecSpw6Jm4buD4bu1w6Jm4buDfcSp4bqqeOG7ncSpY3fhuqzFqeG7gS/hurnhu5rhu6I54buH4bub4bq4xKnhu4fhu5pZxqDhu4fGoOG7t+G7s8Wp4buH4bujauG7h8ava+G7h+G7ssSC4bup4buHLeG7h03hu7PGsOG6qeG7h8Od4bup4buzxrDhu4dbxJDDqS/huqzhurnDqS9D4bud4bq5w6kvQ+G6quG6ucOpL0PEqcaheeG7n+G6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurlbxrDhu5/hu7Xhu4fhu6Phu7di4buHxqHEqeG7s+G7h0Phuq7hu4fhu5vGsMOK4bub4buHxJHGoFvhu5pl4buH4bubxrDhurzEqeG7h+G7s8aw4buZ4buz4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu6Nv4buzxanhu4d4SeG7h+G7m+G6uMSp4buHaOG7h+G7mlnGoGLhu4dD4bqq4bu14buzxanhu4fhu6Phu7fhu4fhu5pZxqDhu4fGr+G7tWvhu7PFqeG7h8So4buzxrDhu4fFqOG7qcSp4buHWcSp4bup4buH4bubxrDhurzEqeG7h0fhu6nhu7Phu4fhu6PhurzDguG7m+G7h+G7m8aw4buC4buHeEnhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m8aw4bq44buHQ+G7reG7m8aw4buH4buE4bux4buHxqHhu5NE4buH4buiw4rhu5vhu4fhu6PEqeG7s8Wp4buH4buj4bup4buH4bub4bqg4buzxanhu4dDauG7m2Lhu4fhu4Rr4buHWMawauG7s8aw4buHxq/hu7nEqeG7h+G7m+G7t+G7h+G7m8aw4bq44buHQ+G7reG7m8aw4buHeWvhu4fhuqDhu7PFqeG7h1lz4buHW+G7qXThu7Phu4fEqOG7s8awYuG7h3jhu6lzw73hu4dD4bqq4bq84bqk4buzxanhu4fGocSp4buz4buHxanhu6lqw73hu4dCakPhu4fhu5vhurjEqeG7hzk84bumY+G7h+G7ssaw4bq84buzxanhu4dDxrDhu5/hu7Xhu4fhuqDhu7PFqeG7h1vhuqrhu5Phu7Phu4fhu5xESOG7h1lIYuG7h0PhuqrhurzhuqThu7PFqeG7h8agW+G7muG7hzktWeG7n8SpxalE4bufYuG7h2bhu4fhu5pZxqDhu4fhu7NrSOG7h+G7o27hu4fhu6Ntw73hu4fGoW3hu7Xhu4fhu5vGsMOz4bub4buH4bubxrDDs+G7s+G7h0Jy4buH4bud4buA4buHxanhu6lt4bupY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurkk4buzxanhu4dZSOG7h+G7s+G7t+G7qeG6qeG7h+KAnMOdxIJD4buHQuG6ouG7h+G7mlnGoOG7h+G7hOG7l+G7s+G7h+G7m+G7ueG7s+G7h3jGsMSQ4bub4buHw73Ds+G7m+G7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bubxrDhu6/hu4fhu4R14buHw73hu41D4buHxanhu6nhu5FI4buHQ+G6tGPhu4fhu5rGsMSQ4buzxanhu4dD4bqg4bup4buH4bubxrDhurzEqeG7h8ah4bupdEPhu4fhuqrDgGLhu4fhu7LEqeG7hOG7qcahxKnhu7N44buHfWvhu6nhu4fFqOG7ueG7s+G7h0Jy4buH4bud4bu14buHxKnhu6nhu4fhuqhEbeG7s+G7h3lJ4buH4buEa+G7h8awQeG7h0Jy4buH4bujb+G7s8Wp4buHeEnhu4fhu7PGsOG6vOG7h0PGsHThu4fhu7Nr4bu1YuG7h+G7o27hu4fhu5vGsERIw7nhu7Phu4fFqeG7qcSp4bu14buH4bubxrDhu7Xhu4fGr2vhu4dDduG7s8aw4buHxrDEqUjhu4fhu5vGsOG6vMSp4bqt4buHxq/EqUjhu4fhu7PGsOG6vOG7h+G7mlnGoOG7h8ava+G7h+G7ssSC4bup4buHW+G6p1vhu4fhu4Rr4buH4bujxILhu6nhu4dD4bqqceG7h+G7m+G6uMSp4buHxrBBYuG7h+G7s2/DveG7h+G7s8SpSOG7h+G7m0Xhu7PFqeG7h+G7o2rhu4c5LVnhu5/EqcWpROG7n2Lhu4dC4bu14buzxanhu4dm4buHxqFt4buz4buH4bujb+G7s8Wp4buHeEnhu4d5bOG7qeG7h+G7m8awROG7s8Wp4buH4bubxrDhu4Lhu4d4SeG7h+G7m+G6uMSp4buH4bubxrDhurjhu4dD4but4bubxrDhu4fhu7LFqURI4bul4buz4buHPkThuqLhu5vhu4fGr8SC4bupY+G7h+G7ssaw4bq84buH4buE4buZSOG7h3lr4buH4bqsxrBsw73hu4d5ROG7mUPhu4fhu7Nz4buz4buHxqBb4bua4buHQ2zDveG7h0PGsOG6tOG7qeG7h+G7m8aw4bq8xKnhu4fhu5vGsOG7keG6rOG7h+G7s8aw4buZ4buz4oCdY8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4bqq4bq84bqy4bub4buHQuG7gOG7h+G6qETEqeG7s+G7h0PDtMO94buH4buj4buN4bub4buHxqHhu6nDukPhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7neG6vOG7h3lE4buZ4buz4buH4buEdeG7h8awxKnhu6nhu4fhu6PEguG7qeG7h8ah4bu34buzxanhu4fhu5vhurjEqeG7h+G6oOG7s8Wp4buH4buyxalESOG7peG7s+G7h+G7osOK4bub4buHWOG7qXPhu7Phu4fEkeG7o8Sp4buzxanhu4fGoeG7reG7h0Nsw73hu4fFqeG7qcSpw71lYuG7h+G6oOG7s8Wp4buHWUjhu4fhu5vGsOG7teG7h8awxKlI4bqp4buH4oCcxqBb4bua4buH4bubxrDhurzEqeG7h+G7s8aw4buZ4buz4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu6Nv4buzxanhu4d4SeG7h+G7m+G6uMSp4buH4buaWcag4buHxq9r4buH4buyxILhu6nhu4fhu4Rr4buH4bujxILhu6nhu4dD4bqqceG7h8ava+G7h+G7ssSC4bupY+G7h1vGsOG7n+G7teG7h0hzROG7h+G7m+G7k0Thu4fhu5vhurjEqeG7hzk84bumYuG7h8ahbeG7s+G7h+G7o2/hu7PFqeG7h3hJ4buH4bqsxrBt4bup4buH4bub4bu34buH4bubxrDhu4Lhu4d4SeG7h+G7m+G6uMSp4buH4bubxrDhurjhu4dD4but4bubxrDhu4fhu5pZxqDhu4fhu7PGsOG6vOG7s8Wp4buHxKnhu7PGsOG7h1jhu6lz4buz4buH4bujxKnhu7PFqeG7h0Phuqrhu7Xhu7PFqeG7h+G7hOG7ueG7s8Wp4buHecSp4bu14buHeUnhu4fhu7Nz4buz4buH4buaWcag4buH4buza0jhu4dCcuG7h+G7m8aw4buv4buHeeG7kUjhu4fhu5vGsOG7guG7h3hJ4buH4bub4bq4xKnhu4fFqeG7qWrDveG7h+G7o+G6ouG7m+G7h+G7o+G7qXVE4buHxrBr4buzxrBjw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVtESOG7h+G7s8aw4bupc+G7s2Lhu4fhu5vGsOG7guG7h3hJ4buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhuqzGsG3hu6nhu4fhuqhExKnhu7Phu4dD4bqqQeG7s8Wp4buH4buzxrDhu5FDY+G7h+G7ouG7k0Thu4dDROG7k+G7s+G7h0LEqURi4buHOTzhu6bhu4dCcuG7h3lrw73hu4fhu4Thu6nDuuG7m+G7h+G7m8OJ4buHQ8aww7nhu4fhu4ThurLhu6nhu4d5buG7s8aw4buH4bujbOG7teG7h2bhu4fhu5pZxqDhu4fhu7NrSOG7h+G7hGvhu4fGsEHhu4fhuqzGsG3hu6nhu4fhu5vGsMOK4buzxanhu4fDveG7qeG7s8aw4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu7PFqUTDg+G7s+G7h3nhu4Dhu5vhu4d44bup4buzxrDhu4dDdOG7h+G7m+G7t+G7h0PGsMO54buH4buzROG6oOG7qeG7h+G7o8SC4bup4buHxqHhu7fhu7PFqeG7h3nDtEThu4fhu51r4bupY+G7hznhu7Hhu4fGoFvhu5rhu4fhuqrhu5FD4buHeeG7teG7h+G7s8WpbOG7qWLhu4fhu7N0ROG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4buj4bq44buHeeG7gOG7m2Lhu4fhu5pZxqDhu4fhu5vGsOG7r+G7h+G7m8aw4bq24bup4buH4buj4bq8w4Lhu5vhu4fhu4Rr4bup4buH4buE4bu54buzxanhu4fhu6Phu5NE4buH4bqqw4Phu6nhu4fGocOB4buH4bubRMSC4bub4buHQnLhu4fhu53hu5fhu7Phu4fhu6N04buz4buH4buE4bqm4buHxanhu6lt4bup4oCdY8OpL+G6rOG6ucOpQ8SpxqF54buf4buHQkNIeeG7n+G6s+G7gcO9xKnhuqrFqeG7qeG7s+G6qWbhuqxH4buHxKlEQ+G7teG7geG6ucOpQ+G6quG6ucOpQ+G7neG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4HhurnDqeG7qcO9xanhu4fEqXlD4bqz4buB4buB4buHQuG6quG7m+G6s+G7gcawQ0PhuqzhuqkvL0PGsOG7n0PGsMSp4bu1Y0PGsMSp4buzxrDhu7Phu6nhu5/hu7Nj4bub4bu1w71j4buE4buzLzzhu6nhu5tDROG6quG7n0Jm4buD4buFZuG7heG7gy/GoOG7nMOiZuG7g0Phuqrhu7Xhu7PFqcOiZuG7g+G7s0Thu7Xhu5svW3vEqOG7ssOiZuG7g+G7nF3DoMOiZuG7g1nDoF9Yxq/hu4Phu4Vjd+G6rMWp4buBL+G6uVvhuqrhurzhuqThu7PFqeG7h8agW+G7muG7h8Wp4bupbeG7qeG7hzktWeG7n8SpxalE4buf4buHW+G6quG7k+G7s+G7h+G7nERI4buHWUjhu4ct4buHTeG7s8aw4bqp4buHWMawbeG7h8av4bu5xKnDqS/huqzhurnDqS9D4bud4bq5w6kvQ+G6quG6ucOpL0PEqcaheeG7n+G6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurlb4bqq4bu14buzxanhu4d4xrDhu6nhu4fhu6Phu7di4buH4bqg4buzxanhu4dZc+G7h8OhRMO04buz4buHW8aw4bqg4buzxanhu4ct4buHxanhu6lqw73hu4fhu6PhuqLhu5vhu4fhu6Phu6l1ROG7h8awa+G7s8aw4buH4bub4bq4xKnhu4fhu5pZxqDhu4fGr2vhu4fhu7LEguG7qeG7h+G7s+G7t+G7qeG6qeG7h+KAnDk84bum4buHSHNE4buH4bub4buTROG7h+G6rMawbeG7qeG7h+G7m+G7t+G7h+G7m8aw4buC4buHeEnhu4fhu5vhurjEqeG7h+G7m8aw4bq44buHQ+G7reG7m8awY+G7h+G7msawxJDhu7PFqeG7h0PhuqDhu6nigKbhu4d54buRSOG7h+G7o8O0ROG7h+G6qsSp4buH4bubxrDhurjhu4dD4but4bubxrDhu4fhu6PDueG7h3hJ4buHxqHDtEjhu4fFqeG7qeG6tGPhu4dbxrDhu5/hu7Xhu4fhuqhESOG7h+G7o+G7reG7s8aw4buH4bub4bq4xKnhu4fGoFvhu5rhu4fFqeG7qW3hu6li4buHxanhu6lqw73hu4fhu6PhuqLhu5vhu4fhu6Phu6l1ROG7h8awa+G7s8aw4buHeWvhu4fhu7PFqeG6vOG6tOG7qeG7h0PGsMSpSOG7h0PGsHThu4fhu5vGsOG6uOG7h0Phu63hu5vGsOG7h8Wp4bupbeG7qeG7h+G6qERIdEPhu4fhu7PGsOG7guG7s8Wp4buH4buE4bupw7rhu5vhu4fDvWvhu4fhu5vGsOG6uOG7h0Phu63hu5vGsOG7h+G7o8O54buHeWzhu6lj4buH4buyxalrSOG7h2fhu4Nj4buJYuG7h+G7m8awxJDhu7PFqeG7h0PhuqDhu6nhu4fhu6Nu4buHxanhu4bhu6nhu4fhu6Nv4buzxanhu4d4SeG7h+G7m+G7t+G7h+G7m8aw4buC4buHeEnhu4fhu5vhurjEqeG7h0PhuqDhu6lj4buHfcSp4bu14buHeMaw4bqg4buzxanhu4fhu5vGsOG7keG6rOG7h+G7s8aw4buZ4buz4buHxqFt4buz4buH4bujb+G7s8Wp4buHeEnhu4fhu6Phu7fhuq3igJ1jw6kv4bqs4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uSjhu4fFqeG7qW3hu6nhu4fGr2zhu7PFqeG7h+G7s8aw4buRQ2Lhu4fhu7PFqeG7tWvhu6nhu4dD4bqqceG7h8ava+G7h+G7ssSC4bup4buH4bub4bq4xKnhu4fGoeG7k0Thu4dY4bupc+G7s+G7h+G7m+G7ueG7s+G7h+G7m+G7t+G7h0Phuqpx4buHWMawauG7s8aw4buHxq/hu7nEqeG7h+G7hGvhu4fhu6Jr4buH4buyw7Xhu7PFqeG7h+G7m8aw4bq8xKnhu4fhu6Nv4buzxanhu4d4SWPhu4dbxrDhu5/hu7Xhu4fhuqDhu7PFqeG7h1lIYuG7h+G7mlnGoOG7h8avbeG7qeG7hzzGsOG7ueG7s8Wp4buHQ2zDveG7h+G7o2/hu7PFqeG7h3hJ4buH4bubxrDhurbhu6nhu4fhuqThu4fGsGzhu7PFqeG7h+G7s8aw4buRQ2Phu4fGoFvhu5rhu4fhu6Nu4buHQ+G7qXThuqzhu4dDw4nhu5vhu4fFqeG7qcSp4buHxrBs4buz4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu5tq4bub4buH4buaWcag4buH4bujdOG7s+G7h+G7s8Wpa0jhu4dnY+G7heG7hWLhu4dD4bqq4bq84bqy4bub4buHeMaw4bup4buHQ+G7qXThu7Phu4fGsGvhu7PGsOG7h8ah4bqi4bub4buHQ8awb8O9Y8OpL+G6rOG6ucOp4bqs4buH4bubecSpQkLhurPhu4HhuqzGoOG7teG7nUjhu4Hhurko4buHw73EgkPhu4fhu53hu6nhu6Xhu7Phu4dD4bupdOG7s+G7h3jGsGrhu5ti4buH4bubxrDhu6l1ROG7h+G7s8SpSOG7h8ah4buTROG7h1vGsMOJSOG7h+G7m+G6uMSp4buHfWvhu6nhu4fFqOG7ueG7s+G7h8OhRMO04buz4buHW8awa+G7s8aw4buH4bubxrDhu7Xhu4fGoeG7qXRDYuG7h+G7s3RE4buH4bua4bqg4buzxanhu4dDSOG7h8OhRMO04buz4buHW8aw4bq4SOG7h8SR4bua4bqg4buzxanhu4dDSOG7h+G7m+G6uMSp4buH4bufw73hu4dD4bqqxKnhu6nhu4fhuqDhu7PFqeG7h8ah4buTROG7h+G7s2tI4buHLeG7hzw5ZeG7h+G7m8aw4bu3Q+G7h8O9RMSp4buH4buyxKnhu4Thu6nGocSp4buzeOG7h31r4bup4buHxajhu7nhu7Phu4dDxrDhu7Hhu4fGoeG7k0Thu4dbxrDDiUjhu4dCw7Xhu7Phu4dCa+G7s8Wp4buH4bujw4Phu7PFqeG7h0nhu4fhuqzGsGrhu7Phu4fhuqhESHRD4buH4bub4bq4xKnhu4c5POG7puG7h3lr4buH4bubxrDhu7Xhu4fhu6PEguG7qeG7h8ah4bu34buzxanhu4fhu7NrSOG7h+G7m8aw4bq24bup4buH4bqk4buHxq9s4buzxanhu4fhu7PGsOG7kUPhu4fEkT5ESOG7h+G7m8awdOG7h8ah4bu34buzxanhu4fhu6Nq4buH4bubxrBESHPhu7Phu4fhu7PFqcaw4bupw7rhuqxi4buH4buzxanGsOG7qXPDveG7h+G7m+G7kcO94buH4bubxrBESMO64buz4buH4buF4buH4bqg4buzxanhu4fhu5vGsOG6uOG7h8awxKnhu6nhu4fhu6PEguG7qeG7h8ah4bu34buzxanhu4fhu4Rr4buHZuG7h8Sp4buzxrDhu4fhu5/DveG7h+G6qERt4buz4buHeUnhu4dm4buH4bujxILhu6nhu4fGoeG7t+G7s8Wp4buH4bubxrDhurbhu6nhu4fhuqThu4fhu5tF4buzxanhu4fDvcSCQ+G7h8Wp4bupbeG7qWVj4buH4buyxrDhurzhu7PFqeG7h+KAnOG6rMawbeG7qeG7h0fhu4bhu4d5SeG7h+G7m23hu4dm4buH4bujxILhu6nhu4fGoeG7t+G7s8Wp4buH4bub4bq4xKnhu4fGoeG7k0Thu4fGr+G7qcO54buz4buH4bqk4buHw71FxKnhu4dD4bqq4bq84bqy4bub4oCdYuG7h8ah4buTROG7h1vGsMOJSOG7h+G7s+G7t+G7qWPDqS/huqzhurnDqUPEqcaheeG7n+G7h0JDSHnhu5/hurPhu4HDvcSp4bqqxanhu6nhu7Phuqlm4bqsR+G7h8SpREPhu7Xhu4HhurnDqUPhuqrhurnDqUPhu53hurnDqeG6rOG7h+G7m3nEqUJC4bqz4buB4bqsxqDhu7Xhu51I4buB4bq5w6nhu6nDvcWp4buHxKl5Q+G6s+G7geG7geG7h0Lhuqrhu5vhurPhu4HGsEND4bqs4bqpLy9DxrDhu59DxrDEqeG7tWNDxrDEqeG7s8aw4buz4bup4buf4buzY+G7m+G7tcO9Y+G7hOG7sy884bup4bubQ0Thuqrhu59CZuG7g+G7hWbhu4Xhu4MvxqDhu5zDombhu4ND4bqq4bu14buzxanDombhu4Phu7NE4bu14bubL+G7ssWoXcOg4bue4buyw6Jm4buD4bucXeG7msOiZuG7g1vGr13DoF/hu5vGsETDombhu4ND4bup4bubxrDDombhu4Phu5pZxqDDombhu4PGoeG7teG7s8Wpw6Jm4buD4budxKnDombhu4N9xKnhu6nFqeG7teG7s8OiZuG7g8OhRMSp4buzw6Jm4buDW8awxKnhu7PGsF9Yxq/hu4Phu4Vjd+G6rMWp4buBL+G6uSThu7PFqeG7h+G7ssWpREjhu6Xhu7Phu4fhu6LDiuG7m+G7h1vGsMOJSGLhu4fhu5vGsOG6uOG7h0Phu63hu5vGsOG7h+G7mlnGoOG7h31r4bup4buHxajhu7nhu7Phu4fDoUTDtOG7s+G7h1vGsGvhu7PGsOG7hy3hu4dN4buzxrDhuqnhu4dYxrBt4buHxq/hu7nEqcOpL+G6rOG6ucOpL0Phu53hurnDqS9D4bqq4bq5w6kvQ8SpxqF54buf4bq5w6nhuqzhu4fhu5t5xKlCQuG6s+G7geG6rMag4bu14budSOG7geG6uVvhuqrhurzhuqThu7PFqeG7h8agW+G7muG7h8Wp4bupbeG7qeG7h3jGsOG6oOG7s8Wp4buH4bujw4Phu7PFqeG7h0Phu7Hhu7PGsOG7h+G7hOG6suG7qeG7h0nhu4d44bupdOG7s+G7h+G7s2tI4buH4buE4bux4buH4bubxrDhu7Xhu4fhuqrDsuG7s8WpYuG7h+G7m8aw4bq8xKnhu4fhu5vhu7fhu4d4dEPhu4d5ROG7meG7s+G7h+G7m8aw4bur4buzxrDhu4dDxrDDiuG7m2Lhu4fGoeG7k0Thu4fGr+G7qcO54buz4buH4bub4bu34buHQuG6pOG7h8aw4buCROG7h+G7m23hu4fGr2vhu4fhu7LEguG7qeG7h1vhuqdb4buH4buEa+G7h33Gr8agY+G7omvhu4fhu7LDteG7s8Wp4buHxrDEqUjhu4d4xrDhuqDhu7PFqWPhu4dZxKnhu7Phu4c8xrDhurzhurbhu7PFqcOpL+G6rOG6uQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Tuyển Việt Nam thua ngay trận ra quân VFF Cup 2012

Tuyển Việt Nam thua ngay trận ra quân VFF Cup 2012
2012-10-25 08:45:33

(TNO) - Tối 24.10, dù chơi rất cố gắng nhưng tuyển Việt Nam (VN) vẫn phải nhận trận thua đầu tiên tại giải bóng đá giao hữu quốc tế VFF Cup 2012. Thua 0-1 trước Turkmenistan...

Nhạt nhòa tuyển VN

Nhạt nhòa tuyển VN
2012-10-25 08:45:04

(TNO) - Tuyển VN gây thất vọng cho gần 10.000 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất (TP.HCM) tối qua khi thua Turkmenistan 0-1 ở trận khai mạc VFF Cup.

Arsenal bị Schalke hạ gục ở Emirates

Arsenal bị Schalke hạ gục ở Emirates
2012-10-25 08:44:14

(TNO) - Toàn thắng ở hai trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League nhưng Arsenal vừa phải nhận trái đắng trong loạt trận rạng sáng nay (25.10) khi để thua Schalke 0-2 ngay...

Cau trầu trong văn hóa người Việt

Cau trầu trong văn hóa người Việt
2012-10-25 07:52:05

(SGGP).- Ngày 24-10, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam khai mạc phòng trưng bày “Văn hóa trầu cau Việt Nam” tại Hà Nội nhằm...

Pax Thiên đóng phim với mẹ

Pax Thiên đóng phim với mẹ
2012-10-25 07:50:47

(TNO) - Con trai nuôi gốc Việt Pax Thiên (8 tuổi) sẽ tham gia vai diễn nhỏ trong phim Maleficent (do hãng Disney sản xuất) cùng mẹ là ngôi sao Angelina Jolie, theo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết