Cập nhật:  GMT+7
YsO6w6rhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurIpw7nhuqbhu63hu5fhurljKeG7t3bhurvDisO5dsO64bq7w7rDreG6puG6u+G6psO64buXdmIvw7rDqmNi4bqy4bq74buT4butaeG6pOG6pMOj4bq54bqyw5rhu5dp4buZ4bq5Y+G6qSlWV+G6q+G6uy3hurvhu6zDueG7n3bhurvDundpduG6u8O6w63huqbhurvhuqbDuuG7l3bhuqXhurvhu5XDrHbhurvhuqbhu6V2w7rhurvhuqZ3w6x24bq74bq04bqs4bu54buT4bq74but4buNduG6u+G6psO6ReG6u+G7h+G6u+G6psOA4bq74buTw7pF4buT4bq74bqm4buLw7nhurvhu6zhu4t2deG6uyjhuqJ24bq74bqmw4nhurt2dcOs4buG4bq74buHLeG7heG6p8Oqw6rhuqfhurvhu6zDueG7n3bhurvDundpduG6u3VB4buv4bq74buTw7rEkOG6onZ14bq74bqmw4Lhu6d2w7rhurvhu5HDuXLhuqzhurvhu5nDuXN24bq7w7rDreG6puG6u+G6psO64buXduG6u+G7k0Np4bq7aOG6u+G6psawdsO64bql4bq74bqmw4LDuXJ24bq74butxKnhu6/hurvhu5jDueG6u+G6pOG7iXbhurvDimp24bq7w7p4aeG6u+G6psO64buXduG6u+G6psOCxJB2deG6u+G7kcOs4buG4bq7w7rDuXF24bq7w4rhu4/huqbhuqXhurvhuqThu4l24bq74bqyw7rDteG7r+G6peG6u8O64bundsO64bq74buJdsO64bql4bq7dsO64buL4buT4bq74buTQuG6u+G7rcO54bufduG6u+G6tOG6rGl24bq7w4rDrOG6u8Oaw4HDueG6u+G6psO64buJd+G6u+G7kOG7iXfhurvhuqZBduG6peG6u+G6ssO6w63huqbhurvDuuG6rOG7huG6u8O6w63huqbhurvhuqbDuuG7l3bhurvhuqbDgnd2deG6u3XDuWnDueG6u+G7lXfhu4t24bq7w7rDuXF24bq7dmnhu4bhuqfhurvigJzhu65C4buT4bq74buV4bul4buTw7rhurvhu5NDaeG6u+G7rcO54bufduG6u8O6d2l24bq7w7rDreG6puG6u+G6psO64buXduG6u+G7reG7jXbhurvhuqbDukXhurvhuqbEkOG6u+G7scO64bu3dnXhurvhurLDuuG7icO54bq74buVcuG6uzxW4buWKOG7klfhurvhu5Phu7d2deG6u3bDuuG7j3bhurvhu5nDueG6u+G6pOG7iXbhuqXhurvhu6/DrOG6u+G7rcOs4bq74buVcuG6u+G6puG7t3bhurvDisO5dsO64bq7dcO5w63hurvhuqbDgsWp4bq74buTQ2nhurvDimp24bq7w7p4aeG6u+G7mcOzduG6u+G6psOB4buT4bq74buTw7rhuqh2deG6u+G6pmnigJ3huqXhurspKOG6u8Oad8OsdnXhurs24bqsw7N24bq74busxJDhuq52deG6peG6uyzDunjhurvhu5PDukPhurt2w7rDuXHhu6/hurtb4buG4bq74buRaXbhurvhu5jDs3bhurvhuqbDgeG7k+G6u+G7k8O64buldsO64bq74bqyw7pD4bq7dnjDueG6p2Iv4bqyY2LhurLhurvhu5Phu61p4bqk4bqkw6PhurnhurLhu5B34buZ4buG4bq5Y1XDucSC4bq74buVw7Phu4bhuqXhurvhu5Hhu5924bq74buT4buLdsO64bq7dsO64bq8dnXhurvhu5HDrMO54bq74bqmw7rhu5d24bq74buTw4Dhurvhu69pdnXhurvhuqbhu6V2w7rhurvhu7HDuuG6rOG7t3bhurvhu6/DtOG6rOG6u+G7k8O6beG6puG6u+G7k8O64buj4bq74bqp4buTw7pudnXhurvDuuG7i3bhurvhuqbDgnd2deG6u+G7rXPhurvhu5Phu43huqzhurtpduG6q+G6u+G7k3l24bq74buTeOG6u3bDuuG6vHZ14bq74buRw6zDueG6u+G6psO64buXduG6u+G7scO5cuG6rOG6u3bDuuG7i+G7k+G6u+G7k0ThuqXhurvhu63EgsO54bq74buvw4PDueG6p+G6u+KAnCnDgsSQw4Phu5Phurvhu5XDs+G7huG6u+G7k8O6xrDhurvhu5N44bq74bqmw7nhu6F2deG6uynDrOG7huG6peG6u1bhuqp2deG6peG6uynDusOtw7nhurt2w7rEkHZ14bq74buRw7Phu4bhurt1w7nEguG6u+G7rcSCw7nhurvhuqbDuuG7l3bhurvhu5N44bq74buT4buJ4bq74bqmw7nhu6F2deG6u+G6ssO6w4DhurvhuqbDuuG7t3Z14bql4bq74butxILDueG6u8O6w63huqbhurvhu69pdnXhurvhuqbhu6V2w7rhurvDusO5cXbhurvhu5Xhu4vDueG6p+G6u+G7kkR2deG6u+G7k3jhurt2w7rDuXDhuqzhurvhu5HDrMO54bq7w7rDreG6puG6u+G7r8ODw7nhurvhu5nhurhp4bq74bqmw4Lhu5924bq74buZw7N24bq74buTaeG6u+G6psO64buXduG6p+G6u1Z1aeG7huG6u+G7k+G7ieG6u+G6psO64bqi4bq74buSw7pD4bq74bqmxanhu5PDuuG6u8OaQeG6u+G7ksO64bul4bq74buuw7l2w7rhurvhu5NEdnXhurvhu5N44bq74bqmw7py4bq74buVxJBp4bq7w4rDrHfhurvhu5XDuXHhuqzhurvhuqbDuuG7l3bhurvhu5XEkOG6ruG7k+KAneG6peG6u+G7t3Z14bq7w5p3w6x2deG6u+G7lEXhu5PhurvDmuG7j+G6rOG6peG6uzRC4bq74bqmw4LEkOG6sHZ14bq7NELhurs0anbhurvDunhp4bq74buZw7N24bq74bqmw4Hhu5PhuqXhurvhu5DDgeG6uzTDmi0pKS3hu5jhu6zhuqXhurt2eMO54bqnYi/hurJjYuG6suG6u+G7k+G7rWnhuqThuqTDo+G6ueG6suG7kHfhu5nhu4bhurljKcO64buXd+G6u+G7kWl24bq74bqmw4Dhurvhu5PDukXhu5PhuqXhurt2w7rhurx2deG6u+G7seG7hOG6u+G7rcO54bufduG6u8O6d2l24bq74bqmw4LEkMOD4buT4bq74buTeOG6u+G6psawdsO64bq7dsO6xJDhurvhu5Br4buT4bq74buw4buLduG6u+G7r2l2deG6u8OKcOG6u+G7k8O6Q+G6u+G7huG7oeG6rOG6u+G7rcOs4bq74bqmw7rhu5d24bq74buTw4Dhuqfhurspw7rDrcO54bq7VnXhuqzhu4bhu5924bq74but4buLw7nhurvhu69pdnXhurvDinDhurt24bq6aeG6u+G6psO54buh4bqm4bq74buvQuG7k+G6u+G7k8OA4bql4bq7duG6umnhurvhuqbDueG7oeG6puG6u+G7r0Lhu5Phurvhu7HDueG7r+G6p+G6uynhuqzhu4bhurt2w7rDueG7n3bhuqXhurvhuqbhu4vDueG6u+G7rcO54bufduG6u8O6d2l24bq7dsOs4buG4bql4bq74bq04bqsaXbhurvhu5XDuXLhu6/hurvhu63DrOG6u+G7k3fDueG6u+G6psOCw712deG6u+G6psO64buXduG6u+G7k8OA4bqn4bq74oCc4buSw63hu5Phurvhu5nDs3bhurvhuqbDgeG7k+G6u+G7k0Np4bq74buTw7rhuqh2deG6u+G6pmnhurvhuqThu7l2deG6u+G7lWl24bq74buA4buXduG6peG6u+G7k3jhurt1w7lpd+G6u+G7rcSQ4bqs4bq7w4pqduG6u8O6eGnhuqfhurvDmsOt4bqm4bq74bqmw7rhu5d24bq74buTRHZ14bq74butaXbhurvhuqbhu7Np4bq7dsO6w7lw4bqs4bq74buZw7N24bq74bqmw4Hhu5Phuqfhurvhu5LDuuG6qHZ14bq74bqmaeG6u+G7k3jhurvhuqbDuuG7l3bhurvhu5PDgOG6peG6u+G6psO64buXduG6u+G7k+G7icO54bq74buRw7nhu5924bqn4bq74buSw7rhuqh2deG6u+G6pmnhurvhu5NEdnXhurvhu5N44bq74bqmw7rhu5d24bq7deG7ueG7k+G6u+G7k0Np4bq74buZw7N24bq74bqmw4Hhu5Phurspw6zhu4bhuqXhurtW4bqqdnXhurvDisOs4bq74buTRHZ14bq74buTeOG6u+G7k0Np4bq74buZw7N24bq74bqmw4Hhu5Phurvhu7HDusOt4buT4bqn4bq74buQaXbhurvhuqbDgOG6u+G7k8O6ReG7k+G6u+G7scO64bqs4buG4buhduG6u+G7scO64bul4buTw7rhurvDisOs4bq74bqk4buj4bq7xJDhuqzhurvhuqbDueG7n3bhurvhu5PDreG7k+G6u+G6psO54buh4bqm4bq74buvQuG7k+G6u+G6psO64buXduG6u+G7k8OA4oCd4bqn4bq7KcOCw7l2w7rhurtWdeG6rOG7hnN2Yi/hurJj


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Miên man nỗi nhớ

Miên man nỗi nhớ
2024-05-26 09:30:00

QTO - Nhân đọc tập thơ “MIỀN NHỚ” của Nguyễn Văn Dùng

Kim Jae-joong gặp lại khán giả VN

Kim Jae-joong gặp lại khán giả VN
2012-10-26 05:41:47

(TNO) - Ngôi sao Hàn Quốc Kim Jae-joong (ảnh) sẽ trở lại VN trong chương trình Kim Jae-joong Exclusive fan meeting in Vietnam, và sẽ có buổi họp với người hâm mộ VN vào ngày...

Tom Cruise kiện vì thông tin “bỏ rơi con gái”

Tom Cruise kiện vì thông tin “bỏ rơi con gái”
2012-10-26 05:40:38

(TNO) - Ngôi sao sê ri phim Điệp vụ bất khả thi Tom Cruise vừa đệ đơn lên tòa án Los Angeles (Mỹ) hôm 24.10 để kiện tạp chí In Touch và Life & Style vì đăng tin anh bỏ rơi...

Tuyển Việt Nam thua ngay trận ra quân VFF Cup 2012

Tuyển Việt Nam thua ngay trận ra quân VFF Cup 2012
2012-10-25 08:45:33

(TNO) - Tối 24.10, dù chơi rất cố gắng nhưng tuyển Việt Nam (VN) vẫn phải nhận trận thua đầu tiên tại giải bóng đá giao hữu quốc tế VFF Cup 2012. Thua 0-1 trước Turkmenistan...

Nhạt nhòa tuyển VN

Nhạt nhòa tuyển VN
2012-10-25 08:45:04

(TNO) - Tuyển VN gây thất vọng cho gần 10.000 khán giả có mặt trên sân Thống Nhất (TP.HCM) tối qua khi thua Turkmenistan 0-1 ở trận khai mạc VFF Cup.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết