Cập nhật:  GMT+7
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmxW4bqq4buf4bqo4buNduG7ocSC4buN4buxxILDgeG7iOG7jeG6osSC4buf4buN4bqm4buf4bqo4bqiw6zhu43hu4rDjU5G4bqo4bqi4buN4buxcOG6qOG7jeG6qOG6ok7hu4LEguG7jWPhu6Xhuqjhu40oxILhu7nhu4jDrOG7jcOg4bud4buN4busw4nhu43hu4rDg3LhuqzDrOG7jeG7seG7o+G6quG7jeG7rcOJ4bqo4bqi4buNw5Xhu4bEguG7jVZw4bqo4bqiw6zhu40+w4Phu5/hu43huqhO4buG4butw6zhu408xIPEg+G6oeG7jWPEgkHhu4rhu40+4bud4bqsay/Dg8O1bGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySCp34bud4buvw7JsPsOD4bul4bqo4buN4bqkxqDhu43huqjEgkHhuqzhu43hu5XDtOG7jeG6qHLhuqzhu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43huqjhuqJO4buCxILhu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu4rhurzhu63hu41j4bul4bqo4buNKMSC4bu54buIw6zhu43DoOG7neG7jeG7rMOJ4buN4bqs4bud4bqo4bqi4buNw4NE4buNKuG6uuG7jeG7rUzhu53hu43hu7Dhu6Phu63hu43DteG7my/hu5nhu43EqcO14bub4buT4buVLcO04buP4buPxqFqw63hu43huqTGoOG7jeG6qMSCQeG6rOG7jeG7k+G7j+G7jeG6qHLhuqzhu43hu63Dg8SC4bu34bqo4buN4buKw4Nz4bqo4bqi4buNKMODd+G7jcOj4bud4bqow4PDrOG7jeG6osSCcMSC4buNSMODQ+G6qOG6ouG7jcOD4buI4buSQeG6qOG7jSpO4buG4bqo4bqi4buNKkLhu53hu43hu5sv4buX4buNxKnDteG7m+G7lcahLcO04buP4buPxqFqw6zhu43Dg+G7iOG7kkHhuqjhu412xanhu4jhu43hu4rEguG7teG6qOG7jeG7rUzhu53hu43huqzEguG7ueG6qOG7jT7hu53huqzhu412TuG7hOG7reG7jcOD4bqq4buf4bqo4buN4buK4bqq4buf4bqo4buN4bqixIJwxILhu41Iw4ND4bqo4bqi4buNw5Xhu5/hu412QuG6qOG7jeG6qMODxrDhuqjhu43hu6/hu53huqjDg+G7jcODxIJB4buI4buN4buc4bqow4Phu43Dg0rhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG7isOD4buCxILhu43huqThu5Thu412w4rEguG7jeG6rOG7hsSCw6zhu43huq/hu7A8xIPEg+G6oWM+4buN4buK4bqy4bqow4Phu43huqHhu4hw4bqo4bqi4buNxIPDjeG6tuG7jcOVw5Phu53hu43hu4rDiuG7jeG7rcODT+G7reG7jeG7rcOD4bqq4buNduG6quG7n+G6qOG7jXbhu6HEguG7jeG7scSCw4Hhu4jhu43huqLEguG7n+G7jeG6puG7n+G6qOG6osOs4buN4buKw41ORuG6qOG6ouG7jeG7sXDhuqjhu43hu4rEguG7teG7iOG7jeG7scSCw4Hhu4jhu43hu61M4bud4buNduG6uuG6qOG6ouG7jeG7seG7n+G6quG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG7iuG6vOG7reG7jeG7isODxILDgeG7iOG7jcOM4bq44buNY+G7peG6qOG7jSjEguG7ueG7iOG7jcOV4buf4buNw6Dhu53hu43hu6zDieG7jeG7isOD4buI4bq84but4buNw7Thu43Dg+G7iOG7kkHhuqjhu40qTuG7huG6qOG6ouG7jSpC4budw6zhu41W4bud4bqkw43DieG6qOG6ouG7jcON4bud4buN4buKw4NM4buNdsOJ4buNKuG7n+G7jT7hurzEgsOs4buNw5Xhu5/huqrhu43DlcSC4bu34bqo4bqi4buNKXLhuqjhuqLhu43hu6zDg0zhu43hu4rhurbhu63Dg+G7jSrhurrhu43hu6zDg+G6ruG7jTzEguG6qMOD4buNw5Xhu5/hu4124bu34bqo4buN4buKw4Ny4bqsw6zhu43hu7Hhu6Phuqrhu43hu63hu6Phuqrhu43huqzhurzhu4rhu43DjOG6uOG7jeG7iuG6sOG6qMOD4buNw4PhurDhuqjDg+G7jXbhurbhu53hu41Iw4NO4buA4bqo4bqi4buNw5Xhu4bEguG7jeG7reG7o+G7reG7jXbhurrhuqjhuqLhu43hu63Dg+G6ruG7jeG6pnHhuqjDg+G7jXbhu6Hhuqrhu41WcOG6qOG6osOs4buNPsOD4buf4buN4bqoTuG7huG7rcOs4buNPMSDxIPhuqHhu41jxIJB4buK4buNPuG7neG6rOG7i+G7jcSD4buhxILhu43hu4rDg0zhu412w4nhu40q4buf4buNPuG6vMSCw6zhu4124bqq4buf4bqo4buNdnHhu43DleG7n+G6quG7jcOVxILhu7fhuqjhuqLhu40pcuG6qOG6ouG7jeG7sOG7o+G7reG7jcOV4buf4buNdk7hu4Thu63hu4124bq64bqo4bqi4buN4butw4Phuq7hu40+4bqi4buI4buSw4Dhuqjhu408xILhuqjDg+G7jcSDw43EguG7t+G7isOs4buN4busw4NM4buN4buK4bq24butw4Phu43huqhO4buG4but4buN4buKxILhu7dI4buL4buNxIPhu6HEguG7jeG7seG7iMOKxILhu43huqJ1SOG7jeG6rHXhu4rhu43huqLEguG7n+G7jeG6puG7n+G6qOG6osOs4buN4buKw41ORuG6qOG6ouG7jeG7sXDhuqjhu43DtOG7jcOD4buI4buSQeG6qOG7jSpO4buG4bqo4bqi4buNKkLhu53DrOG7jVbhu53huqTDjcOJ4bqo4bqiw6zhu4124bq64bqo4bqi4buN4butw4Phuq7hu43hu6zDg0zhu43hu4rhurbhu63Dg+G7jeG6qE7hu4bhu63hu412ceG7jeG7seG7n+G7kuG7jeG7isSQ4buN4bqoxILhu7nhuqzhu43hu4rDjeG7peG6qOG7jeG7isONROG6qOG6ouG7jeG7isONTuG7huG7reG7jeG7iuG6sOG6qMOD4buN4butcOG6rOG7jeG7rUzhu53hu4124bq64bqo4bqi4buN4bux4buf4bqq4buN4but4buj4but4buN4buv4bul4bqo4buN4buK4bq84butw6zhu412deG7reG7jeG7scSCQeG7iuG7jeG6puG7n+G7jXbhurrhuqjhuqLhu43hu7Hhu5/huqrhu41j4bul4bqo4buNKMSC4bu54buIw6zhu43DoOG7neG7jeG7rMOJ4buN4bqs4bud4bqo4bqi4buNw4NE4buN4buw4buj4but4buNKuG6usOt4buN4bqiw4PEguG7jeG6qMODxrDhuqjDrOG7jeG7scSCw4Hhu4jhu43hu69O4buA4bqo4bqi4buN4bqow4Phu47huqjhuqLhu43hu63DieG6qOG6ouG7jeG6puG7neG6qsOs4buN4buKw4Phu5/huqjDg+G7jeG7iuG6ruG7rcOD4buN4butTOG7neG7jXbhurrhuqjhuqLhu43hu7Hhu5/huqrhu41j4bul4bqo4buNKMSC4bu54buIw6zhu43DoOG7neG7jeG7rMOJ4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43DtOG7jeG7reG7iOG6vOG7reG7jeG6pMOD4buj4bqo4bqi4buN4butw4PEguG7t+G6qOG7jeG6osSCcMSC4buNSMODQuG6qOG6ouG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG7iuG6vOG7rcOs4buN4buKw4PhurjhuqjhuqLhu43huqjDg+G7p+G7iuG7jXbhu6fhu4rhu43huqhO4buG4but4buNw5Xhu5/hu41J4buI4buj4buN4buKw43hurDhuqjDg+G7jXbDisSC4buN4bqs4buGxILDrOG7jXbEguG7jeG6puG7teG6qOG7jeG7rUzhu53hu43huqjhuqJO4buCxILhu41j4bul4bqo4buNKMSC4bu54buIw6zhu43DoOG7neG7jeG7rMOJ4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43DjMOS4buN4bqo4bqiw4PEgkFI4buN4buQ4bul4buS4buN4buvw5LhuqjhuqLhu43DleG7n+G7jeG7sXDhuqrhu43DlUHhu43Eg8OK4buNSeG7iOG6uOG7reG7i+G7jVbhurrhuqjhuqLhu43hu63Dg+G6ruG7jeG7rXLhuqjhu43hu6914bqo4buNduG6uuG6qOG6ouG7jeG7seG7n+G6quG7jeG7reG7o+G7reG7jeG7r+G7peG6qOG7jeG7iuG6vOG7reG7jeG7isON4bu14bqo4buNduG6tuG7neG7jeG7seG7n+G6qOG7jcO04buNw4Phu4jhu5JB4bqo4buNKk7hu4bhuqjhuqLhu40qQuG7neG7jcOV4buf4buNVuG7neG6pMONw4nhuqjhuqLhu43hu4rDjeG6quG6qOG6ouG7jeG7isOD4buCxILhu43huqLEguG7neG6qOG7jXbhu7fhuqjhu43hu63FqeG6qOG7jUjDg+G7o+G7iuG7jcOD4buI4buS4buNw4Phu4Dhuqjhu43huqjhu47hu53hu43huqjDg+G7juG6qOG6ouG7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43hu4rDkuG7iMOs4buN4bqk4bu34buK4buNSeG7iHDhu412ceG7jXbhu6Hhu4rhu412TuG7hOG7rcOs4buN4buKcuG6qOG6ouG7jeG7rU7hu4LhuqjhuqLhu43huqTDg+G6uMSC4buNduG7ocSC4buNduG6quG7n+G6qOG7jeG6pOG7t+G7iuG7jeG7iuG6quG7n+G6qOG7jeG7r+G7peG6qMOs4buNSMOD4buj4buK4buNw4Phu4jhu5Lhu43DleG7ncSC4buN4buKw41D4buN4buKxILhu7Xhu4jhu43hu7HEgsOB4buI4buN4butTOG7neG7jeG6osSC4buf4buN4bqm4buf4bqo4bqiw6zhu43hu4rDjU5G4bqo4bqi4buN4buxcOG6qMOs4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buN4butQuG7jeG7iOG7kuG7jeG7iuG6ruG6qMOs4buN4bqiTuG7gOG6qOG6ouG7jeG6rOG7q+G7iOG7jcOV4buf4buNw5XGsOG6qOG7jXbhurzhuqjhuqLhu43hu7Hhu5/hu43hu63huqrhuqjDrOG7jXbhu6nhu5Lhu43huqzhu6HhuqjDg+G7jcOMcOG6qOG7jeG7kOG7iOG7p+G7isOs4buNSMOD4buj4buK4buN4buKw43EgsOB4bqo4buN4bqkxILhuqjDg+G7jeG7iuG7t8Os4buN4but4bqq4bqo4buNd+G6rOG7jUjDg3DEguG7jXZO4buE4but4buNw4NE4but4buNw4Phu5/huqjDg8Os4buNduG7n+G6quG7jeG7iuG7oeG6quG7jeG6qOG6osOD4bu5w6zhu43hu63Dg3Lhuqzhu43DjELhu63hu43DjE/hu63hu43huqTDg8SQd+G7jeG7iuG6uOG7iuG7i+G7i+G7i+G7i+G7jeG6okJI4buNSMODxanhuqjhu43hu5Dhu6Xhu5Lhu43hu6/DkuG6qOG6ouG7jUnhu4jhu7Xhu43Dg07hu4DhuqjhuqLDrOG7jXbhu6fhu4rhu43huqhO4buG4but4buN4bqo4bqi4buf4buS4buN4but4buf4bqo4bqi4buN4bqixILhu5/hu4jhu412eUjDrOG7jcOVcuG6qOG7jeG6rMSC4bqow4Phu4vhu41W4bqq4buf4bqo4buNdnHhu4124bu34bqo4buN4buKw4Ny4bqs4buN4bq14buS4buN4bux4bud4bqo4buNxIPhuqU8xIPEg+G6oeG7jWPEgkHhu4rhu40+4bud4bqs4buL4buNxIPEguG7t0jhu4124bqq4buf4bqow6zhu4124bq64bqo4bqi4buN4butw4Phuq7hu40q4buI4buU4bqow4Phu41WcOG6rMOs4buN4busw4NM4buN4buK4bq24butw4Phu43huq/hu7DEg+G6pTzEg8SD4bqhYz7hu412ceG7jeG6osODxILhu43huqjDg8aw4bqo4buNw5Xhu5/hu43hu7HEgsOB4buI4buN4buvTuG7gOG6qOG6ouG7jeG6qMOD4buO4bqo4bqi4buN4butw4nhuqjhuqLhu43huqbhu53huqrhu43DleG7n+G7jeG7isOD4buf4bqow4Phu43hu4rhuq7hu63Dg+G7jeG7rUzhu53hu4124bq64bqo4bqi4buN4bux4buf4bqq4buN4but4buj4but4buN4buv4bul4bqo4buN4buK4bq84but4buN4buKw43huqrhuqjhuqLhu43hu63DieG6qOG6ouG7jeG7reG7iOG6vOG7reG7jXbhu6fhu4jhu43hu4rDjeG7neG6qMOD4buN4bqixIJwxILhu41Iw4NC4bqo4bqi4buN4buv4bul4bqo4buN4buK4bq84but4buNw5Xhu5/hu43hu5Dhu6Xhu5Lhu43hu6/DkuG6qOG6ouG7jXbhu6fhu4rhu43huqhO4buG4butw6zhu43hu63FqeG6qOG7jUjDg+G7o+G7iuG7jcOD4buI4buS4buNw4Phu4Dhuqjhu43huqjhu47hu53hu43DleG7ncSC4buN4buKw41D4buN4buKxILhu7Xhu4jhu43hu7HEgsOB4buI4buN4butTOG7neG7jeG7reG7o+G7reG7jeG6osSC4buf4buN4bqm4buf4bqo4bqiw6zhu43hu4rDjU5G4bqo4bqi4buN4buxcOG6qMOs4buN4bqm4buf4bqs4buN4buK4bq44buK4buNw4Phu4Dhuqjhu43huqjhu47hu53hu43DleG7ncSC4buN4buKw41D4buN4bqoQ+G6qOG6ouG7jeG7reG6uOG7iuG7jcOVxrDhuqjhu4124bq84bqo4bqi4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu4rDg+G7neG6rOG7jeG6osSC4bud4buN4buKw4PDkuG7reG7jcODxIJB4bqo4buN4buK4bq44buK4buN4but4buj4but4buNSMOD4bqq4bqo4bqi4buN4buKw43hu5/huqrhu43hu4rDg8SC4buNduG7iOG7neG7jeG7kuG7teG7iOG7jeG6qE7hu4bhu63DrOG7jeG7reG7o+G7reG7jeG7reG7iOG6vOG7reG7jcOVxrDhuqjhu4124bq84bqo4bqi4buN4buv4bqq4buNPHXhu4rhu43hu4rDjcaw4bqo4buNSMOD4buj4buK4buNduG6vOG6qOG6ouG7i+G7jVbhuqrhu5/huqjhu4124buhxILhu43hu7HEgsOB4buI4buN4bqixILhu5/hu43huqbhu5/huqjhuqLDrOG7jeG7isONTkbhuqjhuqLhu43hu7Fw4bqo4buN4buKxILhu7Xhu4jhu43hu7HEgsOB4buI4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buNY+G7peG6qOG7jSjEguG7ueG7iMOs4buNw6Dhu53hu43hu6zDieG7jeG7iuG6suG6qMOD4buN4bqh4buIcOG6qOG6ouG7jcSDw43hurbhu412ceG7jeG7isSC4bu3SOG7jeG7isOD4buI4buN4buY4buN4bqkxILhu7fhuqjhu43hu61y4bqo4buN4buvdeG6qOG7jeG7rUzhu53hu43hu63hu6Phu63hu4124bq64bqo4bqi4buN4butw4Phuq7hu43huqZx4bqow4Phu4124buh4bqq4buNVnDhuqjhuqLDrOG7jT7Dg+G7n+G7jeG6qE7hu4bhu63DrOG7jTzEg8SD4bqh4buNY8SCQeG7iuG7jT7hu53huqzhu43DleG7n+G7jeG7isSC4bqo4buN4buKTkbhuqjhuqLhu43DjXThuqjhuqLhu43DleG7hsSC4buN4bqoxILhu7nhuqzhu43DlcSC4bqow4Phu43hu6/DksOs4buN4buKw5Lhu43Dg+G7n+G6quG7jXZO4buE4but4buN4bqs4bud4bqo4bqi4buNw4NE4buN4buw4buj4but4buNKuG6usOs4buN4bqow4Phu6Xhuqjhu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu63hu6Phu63hu43hu6/hu6Xhuqjhu43hu4rhurzhu63hu43Dg+G7iOG7kkHhuqjhu40qTuG7huG6qOG6ouG7jSpC4bud4buNw5Xhu5/hu41W4bud4bqkw43DieG6qOG6ouG7jcODT+G7neG7jUnhu4jhu5Lhu7fhu4rhu43hu4rhu6Xhuqzhu43hu4rDg8OS4but4buNw4PEgkHhuqjhu43hu4rDg3PhuqjhuqLhu43huqbhu4TEguG7jeG6qMODxIJB4bqs4buNw5VLw6zhu43huqxL4but4buN4buKxILhu7Xhu4jhu43huqzhu5/hu41W4buhxILhu43Dg+G6vMSC4buNVnDhuqjhuqLhu43hu63hu6Phu63hu43hu63hu6dI4buNdnHhu4124bu54buNw43hu53DreG7jeG6qOG6ouG7iOG7kkHhuqjhu43huqzhurzhu4rhu43huqZD4bqo4bqi4buN4buKw4N34bqq4buNVnDhuqjhuqLDrOG7jcODROG7reG7jeG7isawSOG7jcOV4buf4buN4bqm4buf4bqs4buN4buKw4N34bqq4buN4buK4bun4bqs4buN4bqiTuG7gOG6qOG6ouG7jXbhu6Hhuqrhu412T+G7reG7jSrhurrhu43hu6zDg+G6ruG7jTzEguG6qMODw6zhu41Iw4Phu6fhuqjhu412xanhu4jhu43hu5Dhu6Xhu5Lhu43hu6/DkuG6qOG6ouG7jSpO4buG4bqo4bqi4buNKkLhu53hu43DleG7n+G7jVbhu53huqTDjcOJ4bqo4bqi4buN4buKw41G4buN4buKw4Phu5/huqjDg+G7jcOD4buI4buS4bu14bqo4buN4bqkxILDgeG7iOG7jeG6rOG7q+G7iOG7jeG7rUzhu53hu43huqzEguG7ueG6qOG7jeG6qMSoxILhu43huqjDg07hu43huqbhu4LEguG7jeG7rXLhuqjhu43hu6914bqo4buN4butTOG7neG7jcSDw4rhuqjhuqLhu43hu7Dhuq7hu43hu4rDg07hu40p4bu14buN4buu4buI4bup4bqo4buL4buN4busTeG6qOG6ouG7jeG7isON4bqq4bqo4bqi4buN4butw4Phu4jhu5Lhu7fhuqjhu412xILhu43huqjhu5/hu5LDrOG7jXbhuqrhu5/huqjhu43huqLEguG7n+G7jeG6puG7n+G6qOG6osOs4buN4buKw41ORuG6qOG6ouG7jeG7sXDhuqjhu43huqjhuqJO4buCxILhu41j4bul4bqo4buNKMSC4bu54buIw6zhu43DoOG7neG7jeG7rMOJ4buNdnHhu4124bu34bqo4buN4buKw4Ny4bqs4buNw5Xhu5/hu43hu4rDg3NI4buNw4NO4buA4bqo4bqi4buN4buKTkbhuqjhuqLhu43huqjEgkHhuqzhu43hu63hu6Phu63hu41j4buI4bud4buNKkrhuqjhuqLhu43hu4rhu6HEguG7jeG6pMOD4buI4buNVuG7ueG6qOG7jSpK4bqo4bqi4buNLeG7jcOgw4PEqOG7jcSDw4NEw63hu43hu4rDg3Lhuqzhu41J4buI4bu14buN4buw4buj4but4buNRuG7jT7hu53huqzhu41W4buf4bqow6zhu40+4bqiw4NB4buN4buc4bqo4buL4buNY8SCQeG7iuG7jcSDw4Phu5/huqjDg2svSGw=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 19

Hội nghị báo cáo viên Tỉnh uỷ lần thứ 19
2008-06-23 10:30:25

Ngày 20/6/2008, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị đã tổ chức hội nghị báo cáo viên (BCV) Tỉnh uỷ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2006-2010 và thông tin định kỳ cho cán bộ cao, trung cấp đã...

Thành lập công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị

Thành lập công đoàn ngành Công Thương Quảng Trị
2008-06-23 08:24:21

Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, hợp nhất giữa Sở Công nghiệp và Sở Thương mại Du lịch để thành lập Sở Công...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết