Cập nhật:  GMT+7
FÝJỈU%Ỏ55DỊ2ỳỲ6%ỤỊG“íÝằỎỈ%Ô&Ý”ỈTƠ&YỈ6Ỷ&ÝỈâỪ7Ỉ6Ýạ[&YF/ÝJGF2ỈU%Ỏ55DỊ2ôỤỎÚỊGỳãỈôÔ&Ỉx7)UẾỈ*>6Ỉ&Ý:*Ỉ6Ỷ&ÝỈ&Y7âỮ&ỈặỲỪ&ỈY<*ỈỌỈTỐ&Ỉ64ƯỈÙỘỈÙỰ&Ỉx7Ồ&YỈỳ4ỸỈÙVỈUỖ6Ỉ6:UẾỈ%Ô*ỈÙŨ2ỈUÝ?ỈUÕUỈ2ÝaỈÝ7â&ÝẾỈ64ƯỈỤ*Ỉ$Ý7âỰ6Ỉ6Q6ỀỈỳ7âỈYỲỒ&ỈÚỸỈ&Ýạ&YỈÝÔ&ÝỈÙ>&YỈỠ*ỈÕ2ỈUáỎỈÝ,ỈÙỘỈY:2Ỉ2ÝP&Ỉ5ạ0ỲỈỠ*Ỉ64ÕỲỈ6Ỳ*ẾỈYỲ82Ỉẵ?ỎỈÚỸ7Ỉ&}ỲỈÙỎ7ỈUáỎỈ&Ýằ&YỈ&Yạ"ỲỈ$Ý(&YỈ*ỎâỈ*Ỗ&ỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGFỲ*YỈU%Ỏ55DỊỲíỤ&6Ụ4ỊỈ56â%ỤDỊẳỲÚ6ÝẼỈMNKK2ẵÊỈÝỤỲYÝ6ẼỈMMÒĨ2ẵÊỊỈ54UDỊ//UỀTỎ?37Ỏ&Y64ỲỀặ&/ÚỤ5$6?2/&Ụẳ5/KMJỌ/JJMÚNĨOJNJÒ6OMĨM%Ó-37Ỏ&Y-ÝỲỤ2-*Ụ-KỀ=2ỤYỊỈỎ%6DỊ“íÝằỎỈ%Ô&Ý”ỈTƠ&YỈ6Ỷ&ÝỈâỪ7Ỉ6Ýạ[&YỊỈẳỲÚ6ÝDỊMNKKỊỈÝỤỲYÝ6DỊMMÒĨỊỈ/GF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2íỎ26Ỳ?&ỊGẶỲỮUỈ%Ô*ỈấỈ&YÝ#ỎỈUáỎỈUÕUỈ6Ỷ&ÝỈ&Y7âỮ&ỈặỲỪ&ỈôÔ&Ỉx7)UỈÙỘỈ*Ỏ&YỈ%ỐỲỈ&aỈUạ"ỲỈ64Ừ&ỈYạ[&YỈ*Ớ6ỈUÕUỈỤ*Ỉ6Ý[Ỉ-Ỉe&ÝẼỈỡẶííF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGFTGỳ4ỒỲỈ&YÝỲỮ*ỈÙÕ&YỈ37ấỈ64?&YỈÙ"ỲF/TGF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGiÔỈỳÝÕỲỈỳÝỸỈõÕỲẾỈ648Ỉ6ỐỲỈ6Ý(&Ỉỳ47&YỈỳ4ạ"&YẾỈẵỘỈôỒỲỈỳ4ạ"&YẾỈÝ7âỮ&ỈôỒỲỈợỔ&YẾỈ%Ớ&YỈ&ÝỶ&Ỉ*Ỷ&ÝỈ64?&YỈYạ[&YỈặÔỈ4[*Ỉ4]*Ỉ&ạ]UỈ*Ỗ6ỀỈữỈ67{ỲỈNỌẾỈUÝ7âỮ&ỈÙŨ2ỈẵỠ7ỈÙ)ỲỈặ]ỲỈTÔỈ$Ý(&YỈU;&Ỉ37Ỏ&Ỉ64,&YỀỈỳÝỰỈ&Ýạ&YỈ%P&Ỉ&ÔâỈUỒ*Ỉẵ8UỈUáỎỈTÔỈ4Ỡ6Ỉ%ỐỀỈi0ỲẾỈ5Ỏ7Ỉ4Ỡ6Ỉ&ÝỲỬ7Ỉ&Ổ*ẾỈTÔỈ*]ỲỈ%ỐỲỈÙạ UỈ%Ô*Ỉ6:UẾỈ64Ỏ&YỈÙỲV*Ỉ*>6ỈUÕUÝỈUR&Ỉ6ÝQ&ẾỈUÝ7ỈÙÕ?ỀỈịỚUỈTỲỮ6ỈÝ[&ẾỈ&Ýằ&YỈ&Yạ"ỲỈ%Ô*ỈÙŨ2ỈUÝ?ỈTÔỈÙỬ7ỈÙỰ&Ỉ6ãỈôÔ&Ỉx7)UẾỈ*>6ỈÙỠ6Ỉ&ạ]UỈẵỎỈẵ(ỲỈ*ÔỈ&Yạ"ỲỈ2ÝaỈ&ằỈ%7)&YỈ67{ỲỈ&ÝạỈTÔỈUÝ@ỈTỲỰ6Ỉ37ỎỈ6ỲỈặỲỀỈ“ỳÝ"ỲỈU;&Ỉ64ƯẾỈ6(ỲỈUà&YỈ%Ô*Ỉ6:UẾỈ6(Ỉ5?&ẾỈÙỲV*Ỉ2ÝỠ&ỀỀỀỈỳÝỰỈ&Ýạ&YẾỈYP&ỈJNỈ&Ổ*Ỉ37ỎẾỈ6(ỲỈẵỎ?Ỉ&ÝỘ&YỈÚP&Ỉặ]ỲỈặỲỮUỈUÝỔ*Ỉ5:UỈTỒ&Ỉ6ÝỞ&ẾỈ%Ô*ỈÙŨ2ỈUÝ?Ỉ*Ỷ&Ý”ẾỈTÔỈõÕỲỈ$VỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGìỠ7Ỉ*)UỈJNỈ&Ổ*ỈYỖ&Ỉặ]ỲỈ6Ý"ỲỈÙỲV*ỈU?&Ỉ64ỎỲỈ86ỈUáỎỈTÔỈõÕỲỈUÝÔ?ỈÙ"ỲỀỈýỎ7Ỉ$ÝỲỈ5Ỳ&ÝỈ4ỎẾỈTÔỈõÕỲỈ2ÝÕ6ỈÝỲỮ&Ỉ&Ýằ&YỈÚỠ7ỈÝỲỮ7Ỉ%ỐỈUáỎỈU?&ỀỈỳÝỰỈ&Ýạ&YẾỈ6Ỳ&ỈUÝÕ7Ỉ*ỖUỈTỮ&ÝỈÙỎ?ỈặS&Ỉ%Ô*Ỉ64ÕỲỈ6Ỳ*Ỉ&Yạ"ỲỈ*ŨỈ&ÔâỈặa&Ỉặ1ỀỈờÝ(&YỈ6ÝVỈUÝỠ2Ỉ&ÝQ&Ỉ5ăỈ6ÝQ6ẾỈTÔỈõÕỲỈU9&YỈUÝ<&YỈÙỘỈ(*ỈU?&ỈY!ỈUắỎỈUP7ỈUả7Ỉ$ÝỖ2Ỉ&[ỲỀỈỳÝỰỈ&Ýạ&YỈÙỰ&ỈÙỞ7Ỉ(&YỈTÔỈUà&YỈ&ÝQ&ỈÙạ UỈUÕỲỈ%ỖUỈÙP7ỀỈịỰ&Ỉ%8UỈYỲỎỈÙỶ&ÝỈ$ÝÕ&ÝỈ$ỲỮ6ẾỈÝỎỲỈ&Yạ"ỲỈ&(&YỈÚỞ&Ỉ*]ỲỈÙÔ&ÝỈÙạỎỈU?&ỈặỬỈ&ÝÔỀỈ“ỳ(ỲỈặ)&ỈặỠ6ỈặỒỈ6ãỈ&Ý.Ỉ&Ừ&ỈUăUỈ*ỠâỈUà&YỈUÝỸ7ỈÙạ UỀỈẶỶỈặQâẾỈUÝ7âỮ&ỈUÝỔ*Ỉ&Yạ"ỲỈU?&Ỉ$Ý(&YỈ*ỎâỈ*Ỗ&Ỉ&ÔâỈ$Ý(&YỈ2ÝỒỲỈ%ÔỈặỲỮUỈ37ÕỈ5ảUỀỈỳÝỰỈ&Ýạ&YẾỈặỰ6Ỉ6Ýạ[&YỈ64?&YỈ%;&YỈ6(ỲỈUảỈÙỎ7Ỉ*ỘỲỀỈỳ(ỲỈ6Ýạ[&YỈUÝ?Ỉ5ăỈ6ÝỲỮ6Ỉ6Ý;ỲỈặÔỈ%?Ỉ%Ỗ&YỈặỬỈ6ạ[&YỈ%ỎỲỈUáỎỈU?&”ẾỈTÔỈõÕỲỈT>UỈTỐUÝỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGFỲ*YỈU%Ỏ55DỊỲíỤ&6Ụ4ỊỈ56â%ỤDỊẳỲÚ6ÝẼỈOĨÓĨ2ẵÊỈÝỤỲYÝ6ẼỈLÒNO2ẵÊỊỈ54UDỊ//UỀTỎ?37Ỏ&Y64ỲỀặ&/ÚỤ5$6?2/&Ụẳ5/KMJỌ/JJMÚNĨOJNNL6NNÓJ%L-37Ỏ&Y-ÝỲỤ2-*Ụ-LỀ=2YỊỈỎ%6DỊ“íÝằỎỈ%Ô&Ý”ỈTƠ&YỈ6Ỷ&ÝỈâỪ7Ỉ6Ýạ[&YỊỈẳỲÚ6ÝDỊOĨÓĨỊỈÝỤỲYÝ6DỊLÒNOỊỈ/GF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2íỎ26Ỳ?&ỊGíÕUỈ6Ỷ&ÝỈ&Y7âỮ&ỈặỲỪ&ỈÙỰ&Ỉ6ãỈôÔ&Ỉx7)UỈUÝa2ỈỒ&ÝỈ%ạ7Ỉ&ỲỮ*Ỉặ]ỲỈ2ÝaỈÝ7â&ÝẾỈ64ƯỈ$Ý7âỰ6Ỉ6Q6Ỉ6ÝỎ*ỈYỲỎỈUÝạ[&YỈ64Ỷ&ÝỈYỲỎ?Ỉ%ạ7Ỉ-Ỉe&ÝẼỈỡẶííF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGíà&YỈ&ÝạỈTÔỈõÕỲẾỈKÒỈTÔỈ*ŨỈặÔỈJMỈỤ*Ỉ&Ý.Ỉ$Ý7âỰ6Ỉ6Q6Ỉ0ỈÝ7âỮ&ỈôỒỲỈợỔ&YỈÙỰ&Ỉặ]ỲỈUÝạ[&YỈ64Ỷ&ÝỈYỲỎ?Ỉ%ạ7ỈUÝằỎỈ%Ô&ÝỈÚ?Ỉỳ{ỈUÝảUỈởỤÚỲ2ỤỎUỤỈ2Ý)ỲỈÝ 2Ỉặ]ỲỈô>ỲỈÂỈ6ỰỈ6Ý(&ỈTỒ&Ỉ6{ỈUÝảUỈÙỬ7ỈU:Ỉ&Ýằ&YỈ&}ỲỈÙỎ7Ỉ4ỲỪ&YỀỈịả&YỈ64ạ]UỈ&}ỲỈÙỎ7ẾỈ*}ỲỈ&Yạ"ỲỈÙỬ7ỈUÝ,&ỈUÝ?Ỉ*Ỷ&ÝỈ*>6ỈUÕUÝỈÙ)ỲỈ*Ớ6Ỉ$ÝÕUỈ&ÝỎ7ỀỈỳ7âỈ&ÝỲỪ&ẾỈ2ÝP&Ỉ%]&ỈÝ,ỈYỚ2Ỉ&ÝỎ7Ỉ0ỈÙỲV*ỈUÝ7&YỈ%ÔỈ6Ố*ỈYÕUỈ%ỐỲẾỈ6ÝQ*ỈUÝỴỈT.ỈTỪỈUÝ7âỮ&ỈUÝỔ*Ỉ5:UỈ5ảUỈ$Ý.ỤỈặÔỈặƯỈTỬỈ&Y?ÔỲỈUáỎỈ*Ỷ&ÝỀỈỳÝỰỈ&Ừ&ẾỈ$ÝỲỈÙạ UỈUÕUỈ6Ỷ&ÝỈ&Y7âỮ&ỈặỲỪ&ỈôÔ&Ỉx7)UỈ%Ô*Ỉ6:UẾỈ64Ỏ&YỈÙỲV*ỈặÔỈ%ăỎỈUÝ,&ỈUÝ?Ỉ&Ýằ&YỈT>ỈÕ?Ỉ37P&Ỉ*]ỲẾỈ%;&YỈỎỲỈUà&YỈ64Ô?ỈÚỞ&YỈUỒ*Ỉẵ8UỀỈô,Ỉ&YÝ#ẾỈ*Ỷ&ÝỈ$Ý(&YỈ6ÝVỈÙVỈ&}ỲỈT7<&Ỉ“YỚ*Ỉ&ÝỠ*”Ỉ6Ỳ&ÝỈ6ÝP&ỈặÔỈ6ÝVỈẵÕUỈ6ÝỪ*Ỉ&ằỎỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGỳ4ăUỈ6ỲỰ2Ỉ6ÝỎ*ỈYỲỎỈÝ?Ố6ỈÙ>&YẾỈUÝỸỈwÝỎ&ỈỳÝỸỈợỲỪ&ẾỈíÝáỈ6ỸUÝỈô>ỲỈÂỈ6ỰỈ6Ý(&ỈTỒ&Ỉ6@&ÝỈ$Ý(&YỈ$Ý.ỲỈ4ạ&YỈ4ạ&YỈ64ạ]UỈUỒ*Ỉẵ8UỈUÝỞ&Ỉ6ÝăUỈUáỎỈ&Ýằ&YỈ&Yạ"ỲỈ64?&YỈU7>UỀỈJÒỈ&Ổ*ỈYỖ&ỈT:Ỉặ]ỲỈÝ>ỲẾỈUÝỸỈợỲỪ&ỈÝỲV7Ỉ$ÝÕỈ4!Ỉ6Ở*Ỉ6ạẾỈ6Ỷ&ÝỈUỒ*ỈUáỎỈ2ÝaỈÝ7â&ÝẾỈ64ƯỈỤ*Ỉ$Ý7âỰ6Ỉ6Q6ỀỈíÝỸỈTỲỰ6ẾỈÙ(ỲỈ$ÝỲỈUÝ@Ỉ*>6ỈÝÔ&ÝỈÙ>&YỈ37Ỏ&Ỉ6Ở*ỈÚ9Ỉ%ÔỈ4Ỡ6Ỉ&Ý.ỈUà&YỈÙáỈ5ạ0ỲỈỠ*Ỉ64ÕỲỈ6Ỳ*ỈÝ,ỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGẶỶỈ6ÝỰẾỈ$ÝỲỈỳ{ỈUÝảUỈởỤÚỲ2ỤỎUỤỈUÝỲỎỈ5ƯỈặỬỈấỈ6ạ0&YẾỈ$ỰỈÝ?ỐUÝỈ6{ỈUÝảUỈUÝạ[&YỈ64Ỷ&ÝẾỈÚS7ỈU(&YỈặỲỮUỈTQ&Ỉ4>&Ỉ&Ýạ&YỈUÝỸỈợỲỪ&ỈU9&YỈUÕUỈUÕ&ỈT>ỈÝ>ỲỈ$ÝÕUỈặS&Ỉ6Ý7ỈẵỰ2Ỉ6Ý"ỲỈYỲỎ&Ỉ6ÝỎ*ỈYỲỎỈặÔỈ&}Ỉ%ăUỈặQ&ỈÙ>&YỈ2ÝaỈÝ7â&ÝẾỈ64ƯỈ$Ý7âỰ6Ỉ6Q6ỈÙỰ&ỈÚăỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊG“í(&YỈ5ảUỈUáỎỈUÝ8&YỈ6(ỲỈT.Ỉ4ỎỈÙỘỈÙạ UỈÙỬ&ỈÙÕ2Ỉẵả&YỈÙÕ&YỀỈíÝ8&YỈ6(ỲỈÝỐ&ÝỈ2Ý8UỈ$ÝỲỈ6ÝỠâỈ&ỲỬ*Ỉặ7ỲỈ64Ừ&Ỉ*(ỲỈONỈ2ÝaỈÝ7â&ÝỈặÔỈ&ÝỲỬ7Ỉ64ƯỈ$Ý7âỰ6Ỉ6Q6Ỉ0ỈLỈÝ7âỮ&ẼỈôỒỲỈợỔ&YẾỈỳ4ỲỮ7ỈwÝ?&YẾỈõỲ?ỈợỲ&ÝỀỈbỲỈUà&YỈTỒ?ẾỈÙỞâỈ%ÔỈ64ỒỲỈ&YÝỲỮ*Ỉ$Ý(&YỈ6ÝVỈ&Ô?Ỉ37Ừ&Ỉ64?&YỈU7>UỈÙ"ỲỈÝ,”ẾỈUÝỸỈợỲỪ&Ỉ&:ỲỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGFTGiỖUỈ*>6Ỉ&ÝỸ2ỈUP7F/TGF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGíÝ7âỮ&Ỉ64;ỈặỬỈUÝạ[&YỈ64Ỷ&ÝỈYỲỎ?Ỉ%ạ7ỈÙPâỈấỈ&YÝ#ỎỈặãỎỈÙạ UỈ6{ỈUÝảUỈặÔ?ỈÙP7Ỉ6ÝÕ&YỈM/KĨKMẾỈUÝỸỈợỪỈỳÝỸỈỡY,UỈc&ÝẾỈx7Ồ&Ỉ%ấỈÚăỈÕ&Ỉ6ỐỲỈỳ{ỈUÝảUỈởỤÚỲ2ỤỎUỤỈẶỲỮ6ỈỡỎ*ỈÙỘỈUÝỲỎỈ5ƯỈ&Ýằ&YỈ%"ỲỈ4Ỡ6Ỉ6Ở*ỈÝ7âỰ6ỀỈíÝỸỈc&ÝỈUÝ?ỈTỲỰ6ẾỈ6ãỈ&Ổ*ỈKĨĨỌẾỈởỤÚỲ2ỤỎUỤỈÙỘỈ64ỲV&Ỉ$ÝỎỲỈ*>6Ỉ5)ỈÝ?Ố6ỈÙ>&YỈ6Ỷ&ÝỈ&Y7âỮ&Ỉ6ỐỲỈx7Ồ&YỈỳ4ỸỀỈỡÝằ&YỈÝ?Ố6ỈÙ>&YỈ&Ý.Ỉ%ƯỈ&Ýạ&YỈ$Ý(&YỈ$Ủ*Ỉ2ÝP&ỈấỈ&YÝ#ỎỈT7{ỲỈÙP7ỈÙỘỈÙỚ6Ỉ&Ử&Ỉ*:&YỈUÝ?ỈUÕUỈÚăỈÕ&Ỉ%]&ỈUáỎỈ6{ỈUÝảUỈặỬỈ5Ỏ7ỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGỳỲỰ2Ỉ&)ỲỈ&Ýằ&YỈ6ÝÔ&ÝỈU(&YẾỈ&Ổ*ỈKĨKKẾỈởỤÚỲ2ỤỎUỤỈUÝ?Ỉ4ỎỈÙ"ỲỈìăỈÕ&Ỉ“ỳỔ&YỈUạ"&YỈÚỸUÝỈặaỈUÝỔ*Ỉ5:UỈ5ảUỈ$Ý.ỤỈ6Ở*Ỉ6ÝP&Ỉ&ÝƠ*ỈUỒỲỈ6ÝỲỮ&ỈUÝỠ6Ỉ%ạ &YỈU7>UỈ5)&YỈUÝ?ỈTÔỈ*ŨỈU:Ỉ64ƯỈ$Ý7âỰ6Ỉ6Q6Ỉ6@&ÝỈx7Ồ&YỈỳ4Ỹ”ỀỈỳ4?&YỈ$Ý7(&Ỉ$Ý{ỈÚăỈÕ&ẾỈ&Ýằ&YỈÝ?Ố6ỈÙ>&YỈ“UÝằỎỈ%Ô&Ý”ỈUÝ?Ỉ2ÝaỈÝ7â&ÝẾỈÙỚUỈTỲỮ6Ỉ%ÔỈUÕUỈTÔỈ*ŨỈU:ỈU?&ỈTỸỈ$Ý7âỰ6Ỉ6Q6ỈÙạ UỈẵỤ*Ỉ%ÔỈ2ÝP&Ỉ$Ý(&YỈ6ÝVỈ6ÝỲỰ7ỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGFỲ*YỈU%Ỏ55DỊỲíỤ&6Ụ4ỊỈ56â%ỤDỊẳỲÚ6ÝẼỈOJJM2ẵÊỈÝỤỲYÝ6ẼỈMLOO2ẵÊỊỈ54UDỊ//UỀTỎ?37Ỏ&Y64ỲỀặ&/ÚỤ5$6?2/&Ụẳ5/KMJỌ/JJMÚNĨOJOKÓ6OÓỌ%M-37Ỏ&Y-ÝỲỤ2-*Ụ-JỀ=2ỤYỊỈỎ%6DỊ“íÝằỎỈ%Ô&Ý”ỈTƠ&YỈ6Ỷ&ÝỈâỪ7Ỉ6Ýạ[&YỊỈẳỲÚ6ÝDỊOJJMỊỈÝỤỲYÝ6DỊMLOOỊỈ/GF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2íỎ26Ỳ?&ỊGíÕUỈ6Ỷ&ÝỈ&Y7âỮ&ỈặỲỪ&ỈôÔ&Ỉx7)UỈ%Ô*Ỉ6:UỈUÝ?Ỉ2ÝaỈÝ7â&ÝỈ64ƯỈ$Ý7âỰ6Ỉ6Q6Ỉ-Ỉe&ÝẼỈỡẶííF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGởỲỮ6Ỉ*ÔỲỈặ]ỲỈUÕUỈÝ?Ố6ỈÙ>&YỈUáỎỈìăỈÕ&Ỉ“ỳỔ&YỈUạ"&YỈÚỸUÝỈặaỈUÝỔ*Ỉ5:UỈ5ảUỈ$Ý.ỤỈ6Ở*Ỉ6ÝP&Ỉ&ÝƠ*ỈUỒỲỈ6ÝỲỮ&ỈUÝỠ6Ỉ%ạ &YỈU7>UỈ5)&YỈUÝ?ỈTÔỈ*ŨỈU:Ỉ64ƯỈ$Ý7âỰ6Ỉ6Q6Ỉ6@&ÝỈx7Ồ&YỈỳ4Ỹ”ỈÙỘỈÝ[&ỈKỈ&Ổ*ẾỈUÝỸỈỡY,UỈc&ÝỈÝỲV7ỈặỰ6Ỉ6Ýạ[&YỈ%;&YỈUáỎỈ2ÝaỈÝ7â&ÝỈ6Ýạ"&YỈ4Ỡ6Ỉ$Ý:Ỉ%Ô&ÝỀỈí7>UỈ5)&YỈ$Ý:Ỉ$ÝỔ&ỈUÔ&YỈ$ÝỲỰ&Ỉ&Ýằ&YỈặỰ6Ỉ6Ýạ[&YỈÙ:Ỉ$Ủ?ỈÚÔỲỈÚỎỲỈÚỜ&YỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGẶỶỈ6ÝỰẾỈ&Y?ÔỲỈ&Ýằ&YỈÝ?Ố6ỈÙ>&YỈ%]&ẾỈÙạ UỈ%Ừ&Ỉ$ỰỈÝ?ỐUÝẾỈ%ỸUÝỈ64Ỷ&ÝỈTÔỲỈTỒ&ẾỈUÕ&ỈT>ỈÚăỈÕ&ỈU;&ỈUÝ8Ỉ64,&YỈ6{ỈUÝảUỈUÕUỈUÝạ[&YỈ64Ỷ&ÝỈYỲỎ?Ỉ%ạ7Ỉ“UÝằỎỈ%Ô&Ý”ỀỈịVỈ6ÝăUỈÝỲỮ&Ỉ&Ýằ&YỈÝ?Ố6ỈÙ>&YỈ&ÔâẾỈUÕ&ỈT>ẾỈ&ÝỞ&ỈặỲỪ&Ỉ6{ỈUÝảUỈÙỘỈ6Ỷ&ÝỈ&Y7âỮ&ỈTỖUỈ*>6Ỉ&ÝỸ2ỈUP7ỈÙVỈÙạỎỈ6Ỷ&ÝỈ&Y7âỮ&ỈặỲỪ&ỈôÔ&Ỉx7)UỈÙỰ&Ỉặ]ỲỈ2ÝaỈÝ7â&ÝỈặÔỈ64ƯỈ$Ý7âỰ6Ỉ6Q6Ỉ$Ý:Ỉ$ÝỔ&Ỉ0Ỉx7Ồ&YỈỳ4ỸỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGỳÝỤ?ỈUÝỸỈỡY,UỈc&ÝẾỈ$ÝỲỈ&YÝỤỈặỬỈấỈ6ạ0&YỈUáỎỈUÝạ[&YỈ64Ỷ&ÝỈặÔỈ&ÝQ&ỈÙạ UỈÙỬỈ&YÝỸỈÙỰ&Ỉ6ãỈởỤÚỲ2ỤỎUỤẾỈ*>6Ỉ5)ỈUÝáỈ6ỲỮ*ỈUỖ6Ỉ6:UẾỈ%Ô*ỈÙŨ2Ỉ0ỈôÔ&Ỉx7)UỈặÔỈUÕUỈ6Ỷ&ÝỈ&Y7âỮ&ỈặỲỪ&ỈÙỘỈ&ÝỲỮ6Ỉ6Ỷ&ÝỈÙỔ&YỈ$ấỈ6ÝỎ*ỈYỲỎỀỈẶạ 6Ỉ*,ỲỈ4Ô?ỈUỒ&ỈặỬỈ$Ý?Ồ&YỈUÕUÝỈÙỸỎỈ%ấẾỈ&Y(&Ỉ&YằẾỈặỔ&ỈÝ:ỎỀỀỀẾỈỌỈ6Ỷ&ÝỈ&Y7âỮ&ỈặỲỪ&ỈÙỘỈÚÔ&ÝỈ64,&ỈKỈ&YÔâỈÙVỈYỚ2ỈY1ẾỈYỲỎ?Ỉ%ạ7ỈặÔỈUÝỔ*Ỉ5:UẾỈ%Ô*ỈÙŨ2ỈUÝ?Ỉ&Ýằ&YỈ$ÝÕUÝỈÝÔ&YỈÙỚUỈTỲỮ6ỈTƠ&YỈUỒỈ64ÕỲỈ6Ỳ*ỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGbỲỈUà&YỈÝỐ&ÝỈ2Ý8UỈ$ÝỲỈ6ÝỠâỈ2ÝaỈÝ7â&ÝẾỈ64ƯỈỤ*Ỉ$Ý7âỰ6Ỉ6Q6Ỉ6ÝỎ*ỈYỲỎỈUÝạ[&YỈ64Ỷ&ÝỈÙỬ7ỈU:Ỉ5ăỈÙ{ỲỈ6ÝỎâỈặỬỈ&Y?ỐỲỈÝỶ&ÝỀỈỳãỈẵỎỈ%ỐẾỈ*,ỲỈ&Yạ"ỲỈÚạ"&YỈ&ÝạỈYỖ&Ỉ$Ự6ỈÝ[&ỀỈí9&YỈặ]ỲỈ&ÝỎ7ẾỈÝ,ỈYÝỲỈ%ỐỲỈ&Ýằ&YỈÝỶ&ÝỈỒ&ÝỈÙÕ&YỈ&Ý]Ỉặ]ỲỈ&aỈUạ"ỲỈ4Ố&YỈ41Ỉ64Ừ&Ỉ*(ỲỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGờÝ(&YỈUÝ@ỈYỲ82ỈUÕUỈ2ÝaỈÝ7â&ÝẾỈ64ƯỈ$Ý7âỰ6Ỉ6Q6ỈUÝỔ*Ỉ5:UỈ&Y?ỐỲỈÝỶ&ÝẾỈUÕUỈ6Ỷ&ÝỈ&Y7âỮ&ỈặỲỪ&Ỉ6ÝỎ*ỈÚăỈUÝạ[&YỈ64Ỷ&ÝỈYỲỎ?Ỉ%ạ7ỈU;&ỈÚÔ&ÝỈ$ÝÕỈ&ÝỲỬ7Ỉ6Ý"ỲỈYỲỎ&ỈÙVỈÝạ]&YỈÚS&Ỉ&Ýằ&YỈTÔỈ*ŨỈUÕUÝỈUỖ6Ỉ6:UẾỈ%Ô*ỈÙŨ2ỈUÝ?Ỉ64ƯỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGỳÝ(&YỈ37ỎỈ6Ý(&YỈÚỸUÝỈặỲỪ&ẾỈÝ,ỈYắỲỈYỖ*Ỉ6Ý(&YỈÙỲỮ2ẼỈ“ỳỠ6ỈUỒỈ*,ỲỈ&Yạ"ỲỈÙỬ7Ỉẵả&YỈÙÕ&YỈÙạ UỈ%Ô*ỈÙŨ2ỀỈíÝ8&YỈ6ỎỈ5ỨỈÙŨ2ỈÝ[&Ỉ$ÝỲỈTỲỰ6ỈUÕUÝỈUÝỔ*Ỉ5:UỈUÝ?Ỉ*Ỷ&ÝỈUà&YỈ&ÝạỈ&Yạ"ỲỈ6ÝỞ&ỀỈẶỶỈặQâẾỈÙã&YỈÙVỈ&}ỲỈÙỎ7Ỉ*ỘỲỈ&ÝỠ&ỈUÝỶ*Ỉ*Ỷ&Ý”ỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2i?ÚâỊGí9&YỈặ]ỲỈ&Ýằ&YỈ%"ỲỈ&ÝỖ&ỈYắỲỈỠâẾỈU7)ỲỈT7{ỲỈYỲỎ?Ỉ%ạ7Ỉ0ỈÝ7âỮ&ỈôỒỲỈợỔ&YẾỈUÕUỈ6Ỷ&ÝỈ&Y7âỮ&ỈặỲỪ&ỈÙỰ&Ỉ6ãỈôÔ&Ỉx7)UỈÙỘỈ6Ớ&YỈ%ỐỲỈUÝ?ỈUÕUỈ2ÝaỈÝ7â&ÝỈ&Ýằ&YỈÚa&YỈUaỈUỖ6Ỉ6:UỈ*ÔỈ*Ỷ&ÝỈ*Ỏ&YỈ6ÝỤ?ỀỈô,ỈÝŨ&ỈYỚ2Ỉ%ỐỲỈ&ÝỎ7ỈTƠ&YỈ&Ýằ&YỈUÕỲỈ(*ẾỈTỖ6Ỉ6ỎâỈẵỲỰ6ỈUÝỚ6ỀỈõỲỞâỈ2Ý86ỈỠâỈÚạ"&YỈ&ÝạỈUỒỈ&Yạ"ỲỈUÝ?ẾỈ%S&Ỉ&Yạ"ỲỈ&ÝQ&ỈÙỬ7ỈUỒ*Ỉ6ÝỠâỈỠ*ỈÕ2Ỉ64?&YỈ%;&YỀF/2GF2ỈU%Ỏ55DỊ2b76Ý?4ỊGx7Ỏ&YỈôỲỮ2F/2GFÚỲặỈU%Ỏ55DỊÚ4Ụ%Ỏ6ỤÚỊGF564?&YGỳỲ&Ỉ%ỲỪ&Ỉ37Ỏ&ẼF/564?&YGỈF7%ỈU%Ỏ55DỊ6Ỳ6%Ụ-6Ý7*T-Ỏ&Ú-5Ỏ2?ỊGF%ỲGFỎỈ6Ỳ6%ỤDỊợỎ&Ỉ6.ỎỈ6Ỷ&ÝỈâỪ7Ỉ6Ýạ[&YỊỈÝ4ỤXDỊ/%Ỏ&-6?Ỏ-6Ỳ&Ý-âỤ7-6Ý7?&Y-JÓMMỌKỀÝ6*ỊGFỲ*YỈ54UDỊ/*ỤÚỲỎ/JKĨ/&Ụẳ5/KLĨÓ/JJMÚJKĨLMJO6NKLO%Ọ-L-TỎỲ-UỎ2-%Ỏ-âỤ7-6Ý7Ề=2YỊỈỎ%6DỊ“íÝằỎỈ%Ô&Ý”ỈTƠ&YỈ6Ỷ&ÝỈâỪ7Ỉ6Ýạ[&YỊỈ/GF/ỎGFÚỲặGF564?&YGFỎỈ6Ỳ6%ỤDỊợỎ&Ỉ6.ỎỈ6Ỷ&ÝỈâỪ7Ỉ6Ýạ[&YỊỈÝ4ỤXDỊ/%Ỏ&-6?Ỏ-6Ỳ&Ý-âỤ7-6Ý7?&Y-JÓMMỌKỀÝ6*ỊGợỎ&Ỉ6.ỎỈ6Ỷ&ÝỈâỪ7Ỉ6Ýạ[&YF/ỎGF/564?&YGF2ỈU%Ỏ55DỊÝỤỎÚỊGỡY?ÔỲỈ%Ô*Ỉ6)6ỈU(&YỈ6ÕUỈÚỐâỈặÔỈÝ,UẾỈ&Ýằ&YỈ&Ổ*Ỉ37ỎẾỈỳ4ạ"&YỈỳỲV7ỈÝ,UỈ6ÝỸỈ64Ỡ&ỈcỲỈỳắẾỈÝ7âỮ&Ỉỳ4ỲỮ7ỈwÝ?&YỈU:Ỉ&ÝỲỬ7ỈÝ?Ố6ỈÙ>&YỈ6ỲỰ2Ỉ5ảUỈUÝ?ỈÝ,UỈ5Ỳ&ÝỈU:ỈÝ?Ô&ỈUỒ&ÝỈ$Ý:Ỉ$ÝỔ&ỈÙạ UỈÙỰ&Ỉ64ạ"&YỈÝ,UỈ6Q2Ỉ6)6ỈÝ[&ẾỈ64?&YỈÙ:ỈU:ỈUÝạ[&YỈ64Ỷ&ÝỈ“íỚ2Ỉ%ÕỈâỪ7Ỉ6Ýạ[&Y”ỀỈẶ]ỲỈ&Ýằ&YỈ6Ý(&YỈÙỲỮ2Ỉ*Ỏ&YỈấỈ&YÝ#ỎỈ&ÝỞ&ỈặỔ&Ỉ5Ở7Ỉ5ỖUẾỈUÝạ[&YỈ64Ỷ&ÝỈY:2Ỉ2ÝP&Ỉ%Ỏ&Ỉ6.ỎỈ6Ỷ&ÝỈâỪ7Ỉ6Ýạ[&YẾỈ%;&YỈ&ÝỞ&ỈÕỲẾỈ2ÝÕ6ỈÝ7âỈ647âỬ&Ỉ6Ý)&YỈ6)6ỈÙŨ2ỈUáỎỈÚỞ&Ỉ6>UỈ“ỳạ[&YỈ6ÝỞ&ẾỈ6ạ[&YỈÕỲ”ẾỈ“ợÕỈ%Ô&ÝỈÙ9*Ỉ%ÕỈ4ÕUÝ”Ỉ64?&YỈUÕ&ỈT>ẾỈYỲÕ?ỈặỲỪ&ẾỈ&ÝỞ&ỈặỲỪ&ẾỈÝ,UỈ5Ỳ&ÝỈUáỎỈ&ÝÔỈ64ạ"&YỈặÔỈU>&YỈÙ<&YỀF/2GF/ÚỲặGF/%ỲGF%ỲGFỎỈ6Ỳ6%ỤDỊịỰ&Ỉặ]ỲỈ5ảỈ*Ữ&ÝỈ“UÝằỎỈ%Ô&Ý”ỊỈÝ4ỤXDỊ/ÚỤ&-ặ?Ỳ-57-*Ụ&Ý-UÝ7Ỏ-%Ỏ&Ý-JÒMOJJỀÝ6*ỊGFỲ*YỈ54UDỊ/*ỤÚỲỎ/JKĨ/&Ụẳ5/KMJM/JJMÚLKĨJKĨJ6JJJÒ%O-37Ỏ&Y-ÝỲỤ2-*ỎY-LỀ=2YỊỈỎ%6DỊ“íÝằỎỈ%Ô&Ý”ỈTƠ&YỈ6Ỷ&ÝỈâỪ7Ỉ6Ýạ[&YỊỈ/GF/ỎGFÚỲặGF564?&YGFỎỈ6Ỳ6%ỤDỊịỰ&Ỉặ]ỲỈ5ảỈ*Ữ&ÝỈ“UÝằỎỈ%Ô&Ý”ỊỈÝ4ỤXDỊ/ÚỤ&-ặ?Ỳ-57-*Ụ&Ý-UÝ7Ỏ-%Ỏ&Ý-JÒMOJJỀÝ6*ỊGịỰ&Ỉặ]ỲỈ5ảỈ*Ữ&ÝỈ“UÝằỎỈ%Ô&Ý”F/ỎGF/564?&YGF2ỈU%Ỏ55DỊÝỤỎÚỊGỳãỈ&ạ]UỈb&ÝỈẵỎỈẵ(ỲẾỈỳ{ỈUÝảUỈởbõỈÙỘỈU:Ỉ*Ớ6Ỉ6ỐỲỈẶỲỮ6ỈỡỎ*ẾỈÙỰ&Ỉx7Ồ&YỈỳ4ỸỈặ]ỲỈ*?&YỈ*7)&ỈY:2Ỉ5ảUỈ“UÝằỎỈ%Ô&Ý”ỈUÝ?Ỉ*Ồ&ÝỈÙỠ6Ỉ6ã&YỈÝả&YỈUÝỸ7ỈT?*ỈÙỐ&ỈUÝỲỰ&Ỉ64Ỏ&ÝỀỈịVỈ6ÝăUỈÝỲỮ&Ỉ5ảỈ*Ữ&ÝỈ37Ỏ&Ỉ64,&YỈỠâẾỈKNỈ&Ổ*Ỉ37ỎẾỈUÕ&ỈT>ẾỈ&ÝỞ&ỈặỲỪ&ỈÚăỈÕ&ỈÙỘỈ$Ý(&YỈ&Yã&YỈ&}Ỉ%ăUẾỈặạ 6Ỉ37ỎỈ&ÝỲỬ7Ỉ$Ý:Ỉ$ÝỔ&ẾỈ6ÝắỈ6ÝÕUÝỀF/2GF/ÚỲặGF/%ỲGF/7%GFÚỲặỈU%Ỏ55DỊU%4ỊGỈF/ÚỲặGF/ÚỲặG

Quang Hiệp

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gian nan khoan giếng mùa nắng hạn

Gian nan khoan giếng mùa nắng hạn
2024-05-18 05:00:00

QTO - Mới bước sang tháng 5, nắng nóng khốc liệt đã diễn ra khắp nơi trong tỉnh. Nhu cầu nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất của người dân vì thế ngày một...

Những trang thư không im lặng

Những trang thư không im lặng
2024-05-04 05:00:00

QTO - Chiến tranh ngày càng ác liệt trên chiến trường Quảng Trị nên thời gian bên nhau của Tiểu đội trưởng Hoàng Văn Kiệm với người vợ mới cưới không được...

Chân trời chân sóng

Chân trời chân sóng
2024-04-29 05:40:00

QTO - Hơn ba mươi năm trước tôi và những người bạn lần đầu về Cửa Việt. Hồi đó tôi vừa mới tốt nghiệp đại học, bạn bè có người như tôi, có người đã đi làm...

Nối tiếp mạch nguồn cách mạng

Nối tiếp mạch nguồn cách mạng
2024-04-27 05:53:00

QTO - 49 mùa xuân trôi qua kể từ khi đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị luôn tiếp nối mạch nguồn...

Thương Huyền, “Ngôi sao tương lai”

Thương Huyền, “Ngôi sao tương lai”
2024-04-13 05:00:00

QTO - Khi chỉ mới 15 tuổi, Hoàng Thị Thương Huyền (sinh năm 2002) đã lặn lội từ quê nhà Vĩnh Long, Vĩnh Linh vào TP. Huế tham gia và đoạt giải Ba cuộc thi...

Đường đến vương miện

Đường đến vương miện
2024-04-06 05:00:00

QTO - Cũng như nhiều cô bé, từ nhỏ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (sinh năm 2005), một người con Quảng Trị đang sống, học tập tại TP. Hồ Chí Minh từng ước mơ một...

Seoul - mùa hoa ngân hạnh

Seoul - mùa hoa ngân hạnh
2024-04-02 18:40:00

QTO - Tôi đến Seoul, thủ đô của Hàn Quốc vào cuối Thu, đầu Đông. Là thành viên đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam, ngoài thời gian làm việc với Hội Nhà báo...

Soi mặt dòng Sê pôn

Soi mặt dòng Sê pôn
2024-03-31 06:30:00

QTO - Dọc miền biên ải từ Bắc chí Nam, tôi hay dừng lại ở những thị trấn ven sông, nhất là những dòng sông phân định ranh giới quốc gia. Cái cảm giác bồi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết