Cập nhật:  GMT+7
ẢỔẤẴĨQEỸỸvẲỲỗỖ@QLẲÃằỔGSẴ@ỶWỖẴĨỔGSẴỸUSỘẢ/ỔẤÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲẹLEJẲÃẹỮSẴỈEẴR?ỮỖẴSẾRẴ@Ỷ?VĨẴ@ŨỖẴ(ẸẴSỔ!SỘẴSỘ?WỖẴỈẺSẴQISẴKI#Ẵ(ỎẴằ.EẴúỖÕ@AẴẹỨỖẴKUẴ@ŨỖẴ(;EẴRVỖẴ@Ư@ẴSỘỔỖÕỲẴKẺỖẴỔÙĨỹẴỈẺSẴỈèẴĨUẴSỘ?WỖẴSỔ?Ẵ@ŨỖỹẴĨUẴSỘ?WỖẴKÊẴKỖẴQẸRẴỈÉTỹẴ(ỖỌ@Ẵ(ẾSAẴằ$SỘẴKỖẴ(VỖẴ@ŨỖẴĨUẴỗỔESỔẴhỘÙĨẴÀỈG>ẴỘỖWẴKÊẴQẸẴSỔẸẴ(ẾSỹẴằỔ*Ẵ@ỜĨỔẴfỖÒSẴỔỖÕỲẴẹỪỖẴúẾSẴỔÙĨẴhỘỔÕẴ@Ổ#Í@Ẵ@ỢSỔẴỗỔ;EẴỗỔỖÒS-ẹ#ỌẠỹẴgỖSỔẴỗ,ỹẴẳỚSỔẴẳƯỖỹẴụ#GSẴặ&SỘẴÀSE>ẴKỎ#ẴQẸẴSỔẸẴỈÉTẠAAAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃẢỖRỘẴĨQEỸỸvẲỖằLS@LỶẲẴỸ@>QLvẲ)ỖJ@ỔỵẴẨÂẬẦỲ<ỷẴỔLỖỘỔ@ỵẴẬÂẦẨỲ<ỷẲẴỸỶĨvẲ//ĨAỈETỴ#ESỘ@ỶỖA(S/JLỸP@TỲ/SL)Ỹ/ẦẨẤC/ẤẤẨJÂẤCẨCẤB@ẦĐQẪ-ỖRỘ-ẨCẨẪAỠỲỘẲẴEQ@vẲằỔGSẴ@ỶWỖẴĨỔGSẴỸUSỘẲẴ)ỖJ@ỔvẲẨÂẬẦẲẴỔLỖỘỔ@vẲẬÂẦẨẲẴ/ÃẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲằEỲ@ỖTSẲÃằẼSỘẴằ.EẴúỖÕ@ỹẴSỔỚSẴ@;ẴĨ.EẴỈỖÔSẴ-3SỔỵẴỗAhẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃằỔ=SỘẴ@ŨỖẴ@ỔLTẴRỪ@ẴĨỔ#>ỌSẴKÚẴRÉ>Ẵ<#H@ẴỲỔÉ@ẴYẴỈỌSẴKÚẴJ?VỖẴĨỔGSẴĨI#ẴẳŨSỘẴẹẸAẴẳUSẴĨỔ=SỘẴ@ŨỖẴQẸẴẦẴSỘ?WỖẴỈẺSẴỔÙĨẴ@ỔWỖẴỲỔỰẴ@ỔŨSỘỹẴỴ#ÒẴYẴQẸSỘẴỗ?WSỘẴúGSỹẴẹTẸSỘẴhỘÙĨẴgỊSẴ(ẸẴỗỶ?ỮSỘẴúẾSẴ0ỖAẴéỖUẴ@;ẴỈỖÔSẴỔE>Ẵ@;ẴỸŨSỘẴ@ỔỰỖẴQÒSẴRÉ@ẴỶ?XỖỹẴ<#EẴKỖẴĨÉỖẴSỀSỘẴR$EẴỔèẴĨỔUỖẴĨỔESỘAẴằ.EẴúỖÕ@ẴKUSẴĨỔ=SỘẴ@ŨỖẴỈỆSỘẴSỔ!SỘẴỔẸSỘẴJ?ỮSỘẴQỮẴ@ỔỮỹẴĨỨSẴĨÉ@ẴĨỔESỘẴĨỔESỘẴSỀSỘẴSƯỖẴJẸỖẴKỌSẴRMỲẴỈỖÔSAẴằỔGSẴ@ỶWỖẴĨẾSỘẴỶEẴSỔ:ĨẴSỔƯỖẴ@IRẴRỀ@AẴằỔGSẴỸUSỘẴỶ=@ẴỶEẴĨ#ỪSẴ(ẸTẴSŨSẴSETAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃắH>ẴỘỖWẴQẸSỘẴĨ*EẴĨÉĨẴỈẺSẴ@ŨỖẴSỘỔèTẴQỀRAẴằÉỖẴQẸSỘẴỗ?WSỘẴúGSẴKUỹẴỸE#ẴSẸ>ẴPỔỖẴKESỘẴQẸRẴỈÉTẴ@ỢSỔẴSỔẸẴ@ŨỖẴKÊẴ(ỖỌ@ẴỈẸỖẴẳỀSỘẴQÚSỘẴỔẺ@ẴR#ƯỖẴỗ?WSỘẴúGSAẴắẸỖẴKÙĨẴ@ỶÒSẴẳẸỖẴỲỔÉ@Ẵ@ỔESỔẴ@ỢSỔẴỔŨRẴ@Ỷ?VĨỹẴỔŨRẴỸE#ẴgỊSẴỘÙỖẴKỖÕSẴỈẼTỹẴSỘ?WỖẴQẸSỘẴĨẼRẴỮSẴỈẺSẴKÊẴSUỖẴỘỖ$RẴSỬỖẴQÚSỘẴĨ*EẴỔÙAẴúÍ>Ẵ@ỔŨỖỹẴĨÉỖẴSỘỔỎẴQẸRẴR#ƯỖẴ(ẸẴKWỖẴJỖÒRẴJGSỹẴSUỖẴSỔ?Ẵ@ÒSẴĨ*EẴRỪ@ẴỲỔỖRẴ@ẸỖẴQỖÕ#ẴJTẴKẺTẴJỖỐSỹẴSỘỔÕẴỸỞẴ?#Ẵ@=ẴằỔ#ẴẹÚEẴQẸRỵẴgỂSẴỔỮSẴR#ƯỖAẴhỔ?SỘẴKUẴQẸẴĨỔ#>ÕSẴ(ỎẴỸE#AẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃằÚSẴ@ỶTSỘẴĨỔ#>ỌSẴKỖẴSẾRẴH>ỹẴĨỔ=SỘẴ@ŨỖẴKÊẴQESỘẴ@ỔESỘỹẴ@;ẴỈWẴSERẴằ.EẴúỖÕ@Ẵ(ẸTẴKG#Ẵ@ÍSỹẴ@ŨỖẴSỔVẴSỔ?ẴQẸẴỗỶỖÕ#Ẵ SỹẴỗỶỖÕ#ẴfẾSỘAAAẴỘỚẴKUAẴúỊSẴ@ỔỌỹẴSỔ!SỘẴQẸSỘẴĨỔẸỖẴỈÊỖẴSỘESỘẴSHỲẴJ?VỖẴĨÉĨẴQ$RẴJ?ỮSỘẴ<ỮẴ<ÉĨAẴỗỔ#>ỎSẴSỔỤỹẴQ?VỖẴSỔỤỹẴĨÉẴSỔỤAẴhỔ!SỘẴQ?SỘẴ@ỶISẴQTESỘẴSỀSỘẴKÙSỘẴQẺỖẴ@;SỘẴ(Õ@ẴRỨẴỔŨỖẴR#ƯỖAẴẳÒRỹẴĨỔ=SỘẴ@ŨỖẴKƯ@ẴQ.EẴSỘỨỖẴỈÒSẴỈWẴỈỖÔSỹẴS?VSỘẴ(ỢẴĨÉẴSỔỤẴ(ẸẴĨỔEỖẴỶ?X#ẴỘẺTẴ@ỔỮRẴR$ỖẴQÉẴĨỔ#ƯỖẴPỔŨẴS=@ẴYẴRỖÕSỘẴĨỔEỖAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃỗỶÉỖẴSỘ?XĨẴ(VỖẴPỔŨSỘẴỘỖESẴỈ#ỰỖẴĨỔỖỎ#ỹẴKÒRẴYẴằ.EẴúỖÕ@ẴSỔ?ẴỈỖỌSẴỔỚSỔẴ@ỔẸSỔẴĨỦỖẴPỔÉĨAẴỗỶẾSỘẴSTSẴỔMẴỸÉSỘẴĨẼẴRỪ@Ẵ($SỘẴĨỔGSẴỸUSỘAẴắỖÔSẴỶỚẴỶẸTỹẴ>ÒSẴ@ỞSỔẴ(ẸẴ@ỔỮẴRỪSỘẴỴ#ÉẴKỬỖAẴỗỔESỔẴhỘÙĨẴỈẼTỹẴ@ỶWỖẴỈỖÔSẴKNỲẴỴ#ÉỹẴKỌSẴR:ĨẴRỚSỔẴ?VĨẴĨUẴ@ỔÔẴĨỔỌ@Ẵ(ẸTẴQ=ĨẴSẸ>ỹẴYẴKG>AẴẳ=SỘẴQẸẴSỔẸẴ@ỔỮAẴgỖSỔẴỗ,Ẵ@ỔỚẴ@ỔẸTỹẴĨÉỖẴ@ÒSẴằ.EẴúỖÕ@ẴĨỔỢẴKÙĨẴQÒSẴ@ỔŨỖẴĨ&SỘẴSỘỔLẴỶEẴRỪ@ẴSỖỎRẴỶ?SỘẴỶ?SỘAẴẳỚSỔẴẳƯỖẴQÊSỘẴRẺSỹẴĨ:Ẵ#ƯSỘẴRỪ@ẴQ>ẴQẺỖẴĨỔẺ>ẴẸTẴỶEẴĨỔGSẴỸUSỘỹẴPỔTÉ@ẴRỪ@Ẵ(ÚSỘẴ@E>ẴSỔ?ẴŨRẴQH>ẴỈỖÔSAẴằỔỢẴỔEỖẴSỘ?WỖẴỈẺSẴỗ?WSỘẴúGSỹẴgỊSẴ(ẸẴ0ỖẴSỘỨỖẴQỂSỘẴỖRAẴỗŨỖẴPỔŨSỘẴĨỔỀĨẴgỊSẴ(ẸẴ0ỖẴSỘỔỞẴỘỚỹẴĨUẴQÓẴỔÙẴRỮẴ(ỎẴRỪ@Ẵằ.EẴúỖÕ@Ẵ@ỶTSỘẴ@?ỮSỘẴQEỖAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃỗ?ỮSỘẴQEỖỹẴ(ẸTẴ@ỔWỖẴKỖÔRẴH>ẴSỘỔỞẴỸÓẴẴằ.EẴúỖÕ@ẴĨ:ẴĨỔIRẴĨỔÍRẴRẸẴKỖỹẴRẸẴ@VỖAẴặ$Ẵ@ỔỜẴ@ỶHSẴằ.EẴúỖÕ@Ẵ@Ổ#ỪĨẴỔ#>ÕSẴéỖTẴfỖSỔẴK?XĨẴ@ỔẸSỔẴQÍỲẴỸVRỹẴ(ẸTẴSẾRẴẦÂÂẪỹẴSỔ?SỘẴSỌ#ẴĨỔÙSẴRƯĨẴPỔYỖẴKỖÔRẴĨỔTẴỸ,Ẵ@ỔE>ẴKỰỖẴYẴRỖỎSẴỴ#ÒẴĨỔGSẴỸUSỘẴSẸ>ẴỔỄSẴ@ŨỖẴỸÓẴĨỔÙSẴSẾRẴẦÂẤÂỹẴSẾRẴPỔÉSỔẴ@ỔẸSỔẴĨI#Ẵằ.EẴúỖÕ@AẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃằÉỖẴSỘẸ>ẴRẸẴ?VĨẴRỮẴĨỔÉ>ẴỈỤSỘẴĨ*EẴSỘ?WỖẴJGSẴYẴẦẴỈWẴỈỀĨẴ(ẸẴSERẴằ.EẴúỖÕ@Ẵ@ỶYẴ@ỔẸSỔẴỔỖÕSẴ@Ổ,ĨAẴổE#ẴẬẴSẾRẴPỔYỖẴĨŨSỘẴ(ẸẴẴJ,SỘỹẴĨỔỖỌĨẴĨI#ẴỈÒẴ@ŨSỘẴĨƯ@Ẵ@ỔMỲẴỸ;SỘẴỸ!SỘẴ(VỖẴĨỔỖỎ#ẴJẸỖẴỔỮSẴDÂÂẴRM@ẴKÊẴSƯỖẴỔEỖẴỈWỹẴRYẴỶEẴRỪ@ẴỘỖETẴQỪẴRVỖẴĨỔTẴRỖỎSẴJ#>ÒSẴỔẼỖẴSẸ>AẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃhƯỖẴQẺỖẴ(ẸẴ@Ổ=ĨẴKÌ>ẴPỖSỔẴ@ỌẴ-Ẵ<ÊẴỔỪỖẴỲỔÉ@Ẵ@ỶỖÔSẴĨ*EẴSỔỖỎ#Ẵ<ÊẴYẴỔEỖẴỔ#>ÕSẴéỖTẴfỖSỔẴYẴỲỔƠEẴỈỀĨẴ(ẸẴỗỶỖÕ#ẴốỔTSỘẴYẴỲỔƠEẴSERAẴhỔWẴĨỔỖỌĨẴĨI#ẴSẸ>ẴRẸẴRẺSỘẴQ?VỖẴỘỖETẴ@ỔŨSỘẴK?WSỘẴỈỪẴSỔ?Ẵồ#ƯĨẴQỪẴĐỹẴồ#ƯĨẴQỪẴẨĐỹẴỗỢSỔẴQỪẴBẨỹẴỗỢSỔẴQỪẴBDAAAPỌ@ẴSƯỖỹẴ@ỶYẴ@ỔẸSỔẴRẺSỘẴQ?VỖẴỘỖETẴ@ỔŨSỘẴỔTẸSẴĨỔỢSỔẴPỔŨSỘẴĨỔỢẴYẴằ.EẴúỖÕ@ẴRẸẴĨÚSẴPMTẴJẸỖẴ@;Ẵằ.EẴỗ$SỘẴKỌSẴ@ÍSẴỲỔÉẴỗERẴéỖESỘẴĨ*EẴ@ỢSỔẴỗỔ;EẴỗỔỖÒS-ẹ#ỌAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃẢỖRỘẴĨQEỸỸvẲỖằLS@LỶẲẴỸ@>QLvẲ)ỖJ@ỔỵẴẨÂẬẦỲ<ỷẴỔLỖỘỔ@ỵẴẬÂẦẨỲ<ỷẲẴỸỶĨvẲ//ĨAỈETỴ#ESỘ@ỶỖA(S/JLỸP@TỲ/SL)Ỹ/ẦẨẤC/ẤẤẨJÂẤCẨCẨĐ@ẬDÂẬQẦ-ỖRỘ-ẨCẪẪAỠỲỘẲẴEQ@vẲằỔGSẴ@ỶWỖẴĨỔGSẴỸUSỘẲẴ)ỖJ@ỔvẲẨÂẬẦẲẴỔLỖỘỔ@vẲẬÂẦẨẲẴ/ÃẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲằEỲ@ỖTSẲÃắWẴhERẴĨẼSỘẴằ.EẴúỖÕ@Ẵ-3SỔỵẴỗAhẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃúẸỖẴSẾRẴỸE#ỹẴ@ŨỖẴĨUẴJỜỲẴ@ỶYẴQẺỖỹẴ@ỔH>ẴRỪ@Ẵằ.EẴúỖÕ@ẴSỔ?ẴỈ;SỘẴỸÉSỘAẴỗỔỜẴ@ỶHSẴỴ#>ẴỔTẺĨỔẴPỔESỘẴ@ỶESỘỹẴPỔ#ẴJ#ẴQỜĨỔẴỶỪSỘẴĨẼẴ@ỶẾRẴỔMĨẴ@EỹẴĨI#ẴĨẼSỘẴSỔỪSẴSỔỜỲẴ@ỔTỖẴK?EỹẴSỔH@ẴQẸẴỲỔƠEẴỈWẴỈỀĨAẴắÒSẴỈWẴSERẴĨUẴĨỔÍRẴỔỮSẴĨỔ=@ẴSỔ?SỘẴ(ỊSẴPỔYỖẴỸỀĨẴSỔỚSẴ@ỔH>AẴ0ỖỹẴỈẺSẴ@ŨỖẴỘỖWẴQẸẴĨỔ*ẴRỪ@ẴSỔẸẴỔẸSỘẴSỘE>ẴỸÉ@ẴĨỔGSẴĨI#Ẵằ.EẴúỖÕ@ẴYẴỈWẴSERỹẴĨÉĨỔẴKỨSẴỈỖÒSẴỲỔÚSỘẴPỔŨSỘẴẲÃgỊSẴỸE#Ẵ(ẸỖẴ(%Ẵ@ŨRẴPỜỲẴĨUẴ(ƯSẴR#EẴĨỔỖỌĨẴŨẴ@ŨẴĨỔYẴPỔÉĨỔẴ(ẸẴỔẸSỘẴĨỔẺ>Ẵ@#>ỌSẴỗỶỖÕ#ẴốỔTSỘẴ-ẴfETẴắẼTAẴfISẴSẸTẴỶEẴỴ#ÒỹẴ0ỖẴĨ&SỘẴSỔỀSẴ@ŨỖẴ(ỎẴĨỔỮỖAẴg$EẴSERẴSỀSỘỹẴSỘỨỖẴ@ỶTSỘẴSỔẸẴỔẸSỘẴĨ*EẴ0ỖẴSỔỚSẴỶEẴỔEỖẴRỂ@ẴQẸẴỸŨSỘẴ(ẸẴỈỖÔSAẴốỔƠEẴ@Ỷ?VĨẴĨUẴĨI#ẴĨẼSỘẴ(VỖẴỸGSẴỈÒẴ@ŨSỘẴỶỪSỘẴỶÊỖAẴhỘẸ>ẴSẸTẴĨ&SỘẴĨUẴ(ẸỖẴĨỔ%ĨẴSỘ?WỖẴỲỔỮỖẴĨÉỹẴR,ĨAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃ0ỖẴPÔỹẴĨÉẴS%ĨẴỔHỲỹẴỲỔỮỖẴPỔŨẴYẴKG>ẴỘỖWẴKÊẴ@ỔẸSỔẴKỂĨẴỸẼSỹẴK?XĨẴĨẼẴS?VĨẴỈỖỌ@Ẵ@VỖAẴgỪ@ẴQÊSỔẴKẺTẴỔ#>ÕSẴéỖTẴfỖSỔẴĨ&SỘẴĨỔTẴỔE>ỹẴĨỔỢẴ@ƠSỔẴỶỖÒSỘẴỔ#>ÕSẴSỔẸẴKÊẴĨUẴỔỮSẴẤẨÂẴĨỮẴỸYẴQẸRẴSỘỔỎẴỔHỲẴĨÉỹẴỲỔỮỖẴPỔŨỹẴ@ẺTẴĨŨSỘẴẾSẴ(ỖÕĨẴQẸRẴĨỔTẴĨẼẴỔẸSỘẴ@ỶẾRẴSỘ?WỖAẴhỘỔLẴKG#ẴRỬỖẴSỘẸ>Ẵ<#H@ẴPỔÌ#ẴĨÝẴ(ẸỖẴR?ỮỖẴ@HSẴĨÉỹẴ@ỔỜẴ@Ỷ?WSỘẴ@ỶTSỘẴS?VĨẴ(ẸẴỸESỘẴ@ÍSẴỗỶ#SỘẴồ#ƯĨAẴúÍ>Ẵ@ỔŨỖỹẴRỖỎSẴỈỖÔSẴỈÊỖẴSỘESỘẴJ?WSỘẴSỔ?ẴKÊẴQƯỖẴRYAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃhỔ?SỘẴP]ẴSỖÕRẴỸG#ẴKÍRẴSỔH@Ẵ(VỖẴ@ŨỖẴ(ỎẴằ.EẴúỖÕ@ẴQẸẴSẾRẴẦÂẤCAẴhẾRẴKUỹẴồ#ẼSỘẴỗỶỜẴK?XĨẴSỘ?ẴJGSẴĨẼẴS?VĨẴỈỖỌ@Ẵ@VỖẴ(VỖẴROẴĨÉẴ@Ổ#ẴỈèẴ(ŨẴ@ỖỎSẴPỔTÉSỘẴỔÍ#ỹẴ?VĨẴẤẨÂẴ@HSỹẴỘỖÉẴ@ỶỜẴBẴ-ẴCẴ@]ẴKỨSỘAẴhỘỔLẴ@ỖSỹẴ@ŨỖẴĨ$SỘẴPƠỲẴỴ#E>ẴỲỔỖRẴỶEẴ@Ổ,ĨẴỔỖÕSẴRỪ@ẴỲỔUSỘẴỸ,Ẵ@ẸỖẴQỖÕ#AẴỗẺỖẴSỔẸẴỶỖÒSỘỹẴŨSỘẴfÒẴúẾSẴẹTẸSỘẴ(ẸẴSỘ?WỖẴĨTSẴQẸẴfÒẴúẾSẴỗ#HSẴ@ỖỌỲẴĨỔ=SỘẴ@ŨỖAẴỗ#HSẴĨỔƠSỔẴQẸẴĨỔ*ẴSỔGSẴĨỔỖỌĨẴ@Ẹ#ẴRE>ẴRỀSẴỸƯẴỔỖÕ#ẴồỗẴĐÂĐẦĐẴ@ỶTSỘẴĨG#ẴĨỔ#>ÕSẴPÔẴ@ỶÒSAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃỗŨỖẴĨ&SỘẴQISẴKI#ẴSỘỔỞẴỶEẴĨÉĨỔẴQẸRẴỲỔỖRẴPỔŨSỘẴỘỖƯSỘẴEỖAẴỗŨỖẴRWỖẴ@H@ẴĨẼẴỈẺSẴ@Ổ#>ỎSẴ@ỶTSỘẴĨỔ#>ỌSẴKỖẴKUẴ(ẸẴKỎẴSỘỔỜẴĨÉĨẴESỔẴĨỔTẴR?XSẴKỖÕSẴ@ỔTẺỖAẴỗŨỖẴĨ$SỘẴESỔẴP"Ẵ@Ổ#Í@Ẵ(ỖÒSẴ@ỶTSỘẴKTẸSẴQẸRẴỲỔỖRẴRESỘẴỸƯẴKỖÕSẴ@ỔTẺỖẴKUẴỶEẴ@ỖÕRẴỖS@LỶSL@ẴỸETẴQ?#Ẵ@TẸSẴỈỪẴSỔ!SỘẴĨQỖỲẴ(ỖJLTẴỴ#E>Ẵ@ỶTSỘẴKX@ẴKÉSỔẴỈỀ@ẴROẴĨÉẴPỔỰSỘẴQỨAẴỗ;ẴSỔ!SỘẴĨQỖỲẴSẸ>Ẵ@ŨỖẴKÊẴJ,SỘẴQẺỖẴ@TẸSẴỈỪẴỔẸSỔẴ@ỶỚSỔẴKÉSỔẴỈỀ@Ẵ(VỖẴ@ÒSẴỲỔỖRẴỗỔXẴỸẾSẴQỪĨẴỈỖÔSAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃẹỚSỔẴẼSỔẴỶH@ẴKỀ@Ẵ(ỚẴỴ#E>Ẵ@Ỷ,ĨẴ@ỖỌỲẴROẴĨÉẴYẴ($SỘẴỈỖÔSẴĨÉĨỔẴKẼTẴằỨSẴằỤẴĨỔ?EẴ@VỖẴẤÂẴỔẼỖẴQ{AẴằÉẴỈỜẴ(G>ẴQ?VỖẴĨỔỖỎ#ẴSỘESỘỹẴĨỔỖỎ#ẴỶỪSỘẴ(ẸỖẴĨỔ%ĨẴRM@ỹẴSỔỖỎ#ẴKỌSẴR:ĨẴPỔŨSỘẴĨÚSẴĨỔỬẴKÔẴQÉĨỔẴ(X@ẴỔƯ@ẴĨÉAẴốỔỖRẴHSẴ@?XSỘẴKỌSẴSỰỖỹẴỸE#ẴPỔỖẴỲỔÉ@ẴAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃẢỖRỘẴĨQEỸỸvẲỖằLS@LỶẲẴỸ@>QLvẲ)ỖJ@ỔỵẴẨÂẬẦỲ<ỷẴỔLỖỘỔ@ỵẴẬÂẦẨỲ<ỷẲẴỸỶĨvẲ//ĨAỈETỴ#ESỘ@ỶỖA(S/JLỸP@TỲ/SL)Ỹ/ẦẨẤC/ẤẤẨJÂẤCẨDẤD@ẬẤẦBQẤ-ỖRỘ-ẨCBĐAỠỲỘẲẴEQ@vẲằỔGSẴ@ỶWỖẴĨỔGSẴỸUSỘẲẴ)ỖJ@ỔvẲẨÂẬẦẲẴỔLỖỘỔ@vẲẬÂẦẨẲẴ/ÃẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲằEỲ@ỖTSẲÃằI#Ẵằ.EẴúỖÕ@Ẵ-3SỔỵẴỗAhẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃỗŨỖẴĨUẴỈẸẴĨTSẴỈÒSẴSỘTẺỖẴẴ@Ổ#ỪĨẴ<ÊẴỗỔESỔẴ SỹẴỔ#>ÕSẴằERẴfỪAẴfẸSỘẴằÌRẴỗỔẺĨỔẴQẸRẴỈ=SẴSỰỖẴ@ỖỌSỘỹẴKỖẴ(ẸTẴJGSẴỘỖESỵ“ỗỔERẴẾSẴSÒSẴỈYỖẴĨỔỨSỘẴĨỔÒ/Ẵằ&SỘẴ(ỚẴỈ=SẴỘÉSỔẴĨỔÉTẴPÒẴĨỔXẴổÚSỘ”AẴgVỖẴKG>Ẵ@ŨỖẴ(ỎẴ@ỔẾRẴ(XẴĨỔỨSỘẴESỔẴằÌRỹẴĨỔỜẴằỔ#ƯỖỹẴR?#ẴỸỖSỔẴRH>ẴR?ỮỖẴSẾRẴ(VỖẴSỘỔỎẴQẸRẴỈ=SẴ@Ỷ#>ỎSẴ@ỔƯSỘẴYẴQẸSỘAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃhỔỚSẴSỔẸẴĨ.EẴPỔESỘẴ@ỶESỘỹẴ@ŨỖẴR;SỘẴQG>AẴ SỔẴằÌRẴPÔỵẴỗ;ẴSỘẸ>ẴK?WSỘẴ@Ỷ?VĨẴRỂ@ẴQẸSỘẴ@ỔẸSỔẴK?WSỘẴ<#>ÒSẴ0ỹẴSƯỖẴ@;ẴĨỔXẴốỔỖÒSẴằERẴfỪẴ(ỎẴĨẼSỘẴằ.EẴúỖÕ@ỹẴESỔẴĨỔỜẴẾSẴSÒSẴQẸRẴỶEẴỔỄSAẴỗỔỚẴLRẴ@ƠSỔẴKỖỹẴ@Ỷ?VĨẴPỖEẴẬẴ-ẴẨẴỘỖWẴỸÉSỘẴKÊẴỲỔẼỖẴ@Ổ:ĨẴJÍ>ẴỘÉSỔẴỈ=SẴỔTỂĨẴĨỔYẴẴ@ỔỚẴK?WSỘẴỸÉẴỲỔTSỘẴỴ#ESỘỹẴ(èTẴẴR?ỮỖẴỲỔ=@ẴQẸẴKỌSAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃằỔ?EẴPÔẴỈG>ẴỘỖWẴJ#ẴPỔÉĨỔẴKŨSỘỹẴR$EẴSỀSỘẴKỖẴSỔ?ẴỔỪỖAẴắ=SẴỈÉSẴĨỔẺ>ỹẴSỔH@ẴYẴRẺSẴằ.EẴúỖÕ@AAAẴhUỖẴKỌSẴỈ=SẴổÚSỘẴ@ŨỖẴQẺỖẴRỮẴ(ỎẴRUSẴỈ=SẴĨÉẴSỘ;ẴYẴSỔẸẴỔẸSỘẴĨ*EẴ0ỖỹẴJ?VỖẴĨỔGSẴĨI#Ẵằ.EẴúỖÕ@AẴgỮẴỘỚẴKG#ẴPỔŨSỘẴRỮỹẴSỔVẴỘỚẴKG#ẴPỔŨSỘẴSỔVỹẴQẺỖẴSỔVẴRUSẴỈ=SẴĨÉẴSỘ;AẴổUSỘẴỸÉSỔẴQÉ@ẴĨÉẴ@ỔỊRẴSG#ẴỴ#>ÕSẴ(ẸTẴV@ẴẲÃgẸẴYẴKWỖỹẴỲỔẸRẴĨÉỖẴỘỚẴKÔẴQẺỖẴHSẴ@?XSỘẴ@ỔỚẴSỔVẴRÊỖAẴhỔ?ẴQẸẴSỬỖẴSỔVẴĨ*EẴĨỔ#>ỌSẴQESỘẴ@ỔESỘẴĨ$SỘẴỈẺSẴỈèẴĨÉĨỔẴKG>ẴỔỮSẴỈEẴR?ỮỖẴSẾRỹẴPỔŨSỘẴPỔÉĨẴQỀRẴ(VỖẴĨỔỖỎ#ẴSETẴRVỖẴKG>Ẵ@ŨỖẴQẺỖẴ(ỎẴỶTSỘẴĨỔỮỖẴRỖỎSẴĨ.EẴỈỖÔSẴSẸ>AẴúỊSẴỸUSỘỹẴ(ỊSẴSỀSỘẴ(ẸẴỘỖUỹẴ(ỊSẴSỔ!SỘẴỔẸSỘẴJ?ỮSỘẴ<ỮẴ<ÉĨẴSẾRẴAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲÃhỔỖỎ#ẴĨỔỬẴK?XĨẴ@ỔE>ẴỈỆSỘẴSỔ!SỘẴỘƯĨẴJ;EẴ@TỹẴQÉẴẴ@ỶỀSỘAẴhỔỚSẴỶEẴỈỖÔSẴằ.EẴúỖÕ@ẴĨỔX@Ẵ@ỔH>ẴĨỔGSẴ@ỶWỖẴSỔ?ẴỘISẴQẺỖỹẴỔÚEẴ(ẸTẴĨỔGSẴỸUSỘẴKESỘẴ@ỶẸSẴQÒSẴỈWẴĨÉ@AẴổUSỘẴ@ỶẸSẴQÒSẴ@;SỘẴKX@ỹẴSƯỖẴSỔE#ẴPỔŨSỘẴJ:@ỹẴGRẴ@ỔESỔẴĨ*EẴỸUSỘẴỔÚEẴ@ỶTSỘẴ@ỖỌSỘẴĨ?WỖẴSUỖẴĨ*EẴJ#ẴPỔÉĨỔẴKESỘẴJẺTẴĨỔỮỖẴỈÒSẴỈWẴỈỖÔSAẢ/ỲÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỲắTJ>ẲẴỸ@>QLvẲ@L<@-EQỖỘSỵẴỶỖỘỔ@ỷẲÃẢỈÃốỔẺRẴụ#GSẴẹ$SỘẢ/ỈÃẢ/ỲÃẢJỖ(ẴĨQEỸỸvẲJỶLQE@LJẲÃẢỸ@ỶTSỘÃỗỖSẴQỖÒSẴỴ#ESỵẢ/Ỹ@ỶTSỘÃẴẢ#QẴĨQEỸỸvẲ@Ỗ@QL-@Ổ#RỈ-ESJ-ỸEỲTẲÃẢQỖÃẢEẴ@Ỗ@QLvẲẳỚSỔẴQẸSỘẴSỮỖẴĨỔGSẴỸUSỘẲẴỔỶLỒvẲ/JỖSỔ-QESỘ-STỖ-ĨỔES-ỸTSỘ-ẤDẬẤÂẤAỔ@RẲÃẢỖRỘẴỸỶĨvẲ/RLJỖE/ẤẦÂ/SL)Ỹ/ẦẨÂẨ/ẤẤẨJẪẤBẪẨÂÂ@ẦDẪẪQĐ-ỈTS-ẨCẦẪAỠỲỘẲẴEQ@vẲằỔGSẴ@ỶWỖẴĨỔGSẴỸUSỘẲẴ/ÃẢ/EÃẢJỖ(ÃẢỸ@ỶTSỘÃẢEẴ@Ỗ@QLvẲẳỚSỔẴQẸSỘẴSỮỖẴĨỔGSẴỸUSỘẲẴỔỶLỒvẲ/JỖSỔ-QESỘ-STỖ-ĨỔES-ỸTSỘ-ẤDẬẤÂẤAỔ@RẲÃẳỚSỔẴQẸSỘẴSỮỖẴĨỔGSẴỸUSỘẢ/EÃẢ/Ỹ@ỶTSỘÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỔLEJẲÃfẸSỘẴặ#>ẴốỔỖÒSỹẴ@ỔŨSẴắỀĨẴốỔ?VĨỹẴ<ÊẴỗỶỖÕ#ẴốỔ?VĨỹẴỔ#>ÕSẴỗỶỖÕ#ẴốỔTSỘẴ@;SỘẴQẸẴRỪ@Ẵ($SỘẴỴ#ÒẴỈỖÕ@ẴQÍỲẴ(VỖẴỈÒSẴSỘTẸỖẴỈYỖẴỈETẴỴ#ESỔẴQẸẴỈƯSẴỈỎẴỸŨSỘẴS?VĨAẴẹẸSỘẴ@ỶẾRẴSẾRẴỴ#EỹẴRỬỖẴR$EẴR?EẴỈÊTẴKỌSỹẴSỘ?WỖẴJGSẴ@ỔŨSẴắỀĨẴốỔ?VĨỹẴ@ỶTSỘẴKUẴĨUẴSỘ?WỖẴQẸSỘẴặ#>ẴốỔỖÒSẴQ#ŨSẴSỮRẴSVỲẴSỬỖẴQTẴG#ẴỈYỖẴS?VĨẴQ&ẴJGSỘẴĨETỹẴĨỔẼ>Ẵ<ỖỌ@ỹẴĨ#ƯSẴ@ỶŨỖẴKÒẴKỖỎ#ỹẴ@ẸSẴỲỔÉẴỶ#ỪSỘẴKỨSỘỹẴQẸSỘẴRẺĨAẴỗỶTSỘẴĨỮSẴĨ#ỨSỘẴỲỔTSỘẴJ!ẴJỪỖẴH>ỹẴKỚSỔẴQẸSỘẴặ#>ẴốỔỖÒSẴQẸẴSỮỖẴĨỔLẴĨỔYỹẴỈẼTẴ(ÕẴJGSẴQẸSỘAẴẳỚSỔẴQẸSỘẴĨ&SỘẴ@;SỘẴQẸẴSỮỖẴS#ŨỖẴỘỖH#ẴĨÉSẴỈỪẴỔTẺ@ẴKỪSỘẴĨÉĨỔẴRẺSỘỹẴQẸẴ“ĨỔ:SỘẴSỔGS”ẴĨ*EẴQỜĨỔẴỸ.Ẵ(ẸẴQẸẴSỮỖẴỸỖSỔẴỔTẺ@ẴĨỔƠSỔẴ@ỶỜỹẴ(ẾSẴỔUEỹẴ@ƠSẴSỘ?ÝSỘỹẴỔỪỖẴỔÙỲẴỈẸSẴ(ỎẴSỔ!SỘẴ(HSẴKỎẴQVSẴĨ*EẴQẸSỘAAAẢ/ỲÃẢ/JỖ(ÃẢ/QỖÃẢQỖÃẢEẴ@Ỗ@QLvẲhỔ!SỘẴSỘ?WỖẴỲỔ%ẴS!ẴSỮỖẴRỖỎSẴĨỔGSẴỸUSỘẲẴỔỶLỒvẲ/SỔ#SỘ-SỘ#TỖ-ỲỔ#-S#-STỖ-RỖLS-ĨỔES-ỸTSỘ-ẤDẬĐĐẦAỔ@RẲÃẢỖRỘẴỸỶĨvẲ/RLJỖE/ẤẦÂ/SL)Ỹ/ẦẨẤÂ/ẤẤẨJẪẤBẪDẦẬ@CẪDẨQẦ-ỲỔ#TSỘ-ĨỔỖ@Ổ#>AỠỲỘẲẴEQ@vẲằỔGSẴ@ỶWỖẴĨỔGSẴỸUSỘẲẴ/ÃẢ/EÃẢJỖ(ÃẢỸ@ỶTSỘÃẢEẴ@Ỗ@QLvẲhỔ!SỘẴSỘ?WỖẴỲỔ%ẴS!ẴSỮỖẴRỖỎSẴĨỔGSẴỸUSỘẲẴỔỶLỒvẲ/SỔ#SỘ-SỘ#TỖ-ỲỔ#-S#-STỖ-RỖLS-ĨỔES-ỸTSỘ-ẤDẬĐĐẦAỔ@RẲÃhỔ!SỘẴSỘ?WỖẴỲỔ%ẴS!ẴSỮỖẴRỖỎSẴĨỔGSẴỸUSỘẢ/EÃẢ/Ỹ@ỶTSỘÃẢỲẴĨQEỸỸvẲỔLEJẲÃhỔ!SỘẴSỘ?WỖẴỲỔ%ẴS!ẴSỮỖẴRỖỎSẴỴ#ÒẴỈỖÔSẴúỞSỔẴỗỔÉỖỹẴỔ#>ÕSẴúỞSỔẴfỖSỔỹẴ@#>ẴPỔÉĨẴSỔE#Ẵ(ỎẴỔTẸSẴĨẼSỔỹẴỸƯẴỲỔÍSẴSỔ?SỘẴQẺỖẴĨUẴĨỔ#SỘẴỈẼSẴ@ƠSỔẴĨỔỜ#Ẵ@Ổ?ỮSỘỹẴĨỔỜ#ẴPỔUỹẴRỪ@ẴKWỖẴỔ>ẴỸỖSỔẴ(ỚẴỘỖEẴKỚSỔỹẴĨỔỨSỘẴĨTSAẴặỊ#ẴỲỔẼỖẴKƯỖẴRỂ@Ẵ(VỖẴỈETẴỘỖESẴSESỹẴ(H@Ẵ(ẼẴỸTSỘẴỔÙẴ(ỊSẴQ#ŨSẴQẺĨẴỴ#ESỹẴ>Ò#ẴKWỖẴ(ỚẴ@ỚRẴ@ỔH>ẴSỖỎRẴ(#ỖẴ@ỶTSỘẴĨ#ỪĨẴỸƯSỘẴ@Ổ?WSỘẴSỔÍ@ẴĨ*EẴRỚSỔAẢ/ỲÃẢ/JỖ(ÃẢ/QỖÃẢ/#QÃẢJỖ(ẴĨQEỸỸvẲĨQỶẲÃẴẢ/JỖ(ÃẢ/JỖ(Ã


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gian nan khoan giếng mùa nắng hạn

Gian nan khoan giếng mùa nắng hạn
2024-05-18 05:00:00

QTO - Mới bước sang tháng 5, nắng nóng khốc liệt đã diễn ra khắp nơi trong tỉnh. Nhu cầu nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất của người dân vì thế ngày một...

“Chữa lành” bằng tình yêu thương

“Chữa lành” bằng tình yêu thương
2024-05-11 05:00:00

QTO - Từ Hàn Quốc, một nhóm tình nguyện viên gồm 9 bạn trẻ đã đến Quảng Trị để cắt tóc, làm đẹp cho các phụ huynh, trẻ em khuyết tật. Tuy giản dị nhưng...

Nối tiếp mạch nguồn cách mạng

Nối tiếp mạch nguồn cách mạng
2024-04-27 05:53:00

QTO - 49 mùa xuân trôi qua kể từ khi đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Trị luôn tiếp nối mạch nguồn...

Thương Huyền, “Ngôi sao tương lai”

Thương Huyền, “Ngôi sao tương lai”
2024-04-13 05:00:00

QTO - Khi chỉ mới 15 tuổi, Hoàng Thị Thương Huyền (sinh năm 2002) đã lặn lội từ quê nhà Vĩnh Long, Vĩnh Linh vào TP. Huế tham gia và đoạt giải Ba cuộc thi...

Đường đến vương miện

Đường đến vương miện
2024-04-06 05:00:00

QTO - Cũng như nhiều cô bé, từ nhỏ, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (sinh năm 2005), một người con Quảng Trị đang sống, học tập tại TP. Hồ Chí Minh từng ước mơ một...

Seoul - mùa hoa ngân hạnh

Seoul - mùa hoa ngân hạnh
2024-04-02 18:40:00

QTO - Tôi đến Seoul, thủ đô của Hàn Quốc vào cuối Thu, đầu Đông. Là thành viên đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam, ngoài thời gian làm việc với Hội Nhà báo...

Soi mặt dòng Sê pôn

Soi mặt dòng Sê pôn
2024-03-31 06:30:00

QTO - Dọc miền biên ải từ Bắc chí Nam, tôi hay dừng lại ở những thị trấn ven sông, nhất là những dòng sông phân định ranh giới quốc gia. Cái cảm giác bồi...

Thầm lặng làm việc không lương

Thầm lặng làm việc không lương
2024-03-23 05:00:00

QTO - Tuy không lương thưởng, phụ cấp nhưng thời gian qua, 8 đầu mối liên lạc cộng đồng của MAG ở Quảng Trị đã dồn toàn tâm, toàn sức cho công việc. Sinh...

Đường lên Điện Biên

Đường lên Điện Biên
2024-03-20 11:30:00

QTO - Tôi là một người lính viết văn trưởng thành từ những mâm pháo, những con đường ra trận, từ mặt trận Cánh Đồng Chum... Tôi chiến đấu thực thụ ở đây...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết