Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buo4butw6MyIOG6pVfEg+G6qVfhu4vDrTfhuqlX4oCcICXhuqnDo1cx4bq74bqp4bqj4oCdVzHEg2HhuqlX4bqjxINixq8vw6NZ4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZow4MyJDBW4buo4bqkw6PDqeG6qeG6o1cgw6PhurNXMWLhuqnhuqNX4bqjYmhXw7Uq4bqrVyDDqeG6qeG6o1cg4buJ4bq9IFdow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqThu4ot4buQw4NXIGwkVzHhurckV2jDo27hu4HhuqnhuqPDmlfhu4vDs1fhuqXDo8SDVzFuJFfDtSrhuqtXw7V94bqpV8OjKuG6qcOjw5pXICUgVzDDslcl4bqpVzHEg2HhuqlX4bqjxINiV2ZXSeG7iT/huqnhuqNX4buKw63hurdXMTpX4buLw61mV+G7i8OjKuG6qcOjV+G6reG6veG7i1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1cxxIPDoeG6rVcxOOG6qVfDoz5oVzBd4bqpV+G7i8Oj4buJV8OjxKnhu4tXMcOp4bqp4bqjVzE/4bqrV+G6pcOjJSDDo1cw4buJV+G6p+G6tyDDo1fhu4vDs1fhuqnDo8SDOeG7iVcx4bq3JFdow6Nu4buB4bqp4bqjVzE44bqpV+G7i8OjJOG6rVdp4buJJOG6qcOaV+G7i8OtP8SDV+G6qeG6o8OjxINh4bqtw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr8SD4bqt4bqjVyDhuqckw6zDrOG7nlbEg+G7rTLhuqnhu4syw61WV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7Thu7bhu7Jo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2nhu4kk4bqp4bqj4buLw63Eg8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53hu7JZ4bu4L1lZ4bu0MOG7tFnhu7Lhu7TDneG7tFnhu4vhu7Yjw53DneG6p0At4bqnMuG7i8Ot4buJ4bqr4bqp4bqjMOG6o8Odw5nDomjhuqNWVyThuqfhu4vhu55W4butw6MyIOG6pVfEg+G6qVfhu4vDrTfhuqlX4oCcICXhuqnDo1cx4bq74bqp4bqj4oCdVzHEg2HhuqlX4bqjxINiVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7Thu7bhu7JWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jhuqjDo+G7j+G6qeG6o1figJwgJeG6qcOjVzHhurvhuqnhuqPigJ1XMcSDYeG6qVfhuqPEg2JX4buLw61mV+G7i8OjKuG6qcOjV+KAnCDDoz7hu4tX4bqnxINh4buJ4oCdV+G6o8SDxKloV8Oj4buJ4buTYeG6qVfDg27hu4fhuqnhuqNXw4NiJFfhu4sm4bqrV8OtJFfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fDrD/huqlXaMOjW+G6rVcw4buJV+G6p+G6tyDDo1cxISBX4buLw61u4bqp4bqjVy1XcOG6qcOjVFfhuqbDmeG7isavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7isOzV+G7i8Ot4buJ4bqp4bqjV+G7izzhuq1X4buKSMOZV3bDqeG6qeG6o1fDgypXMcSDV+G7i8OjMuG6q1dJ4buJ4bq5IFfhuqfhur1XPVfhuqXDo+G6qz/huqnhuqNXw6Phu4HhuqlX4bu44bu2V+G6peG6rVcxw6FX4bqp4bqjbuG7hSBX4bqnN+G6qVfDg27hu4fhuqnhuqNXw4NiJMOaVyDDo8Sp4bqp4bqjV+G7iyRXw6w2VyIs4buLV+G6oyFoV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G7i+G7iSRXIsSD4bqpVyAk4bqrV8Oj4buB4bqpV+G7i8OtO+G6rVfhuq0z4buLV8O14buHxINXICXhuqnDo1dp4buJJuG7i1fhuqnDo25XICUgV+KAnMOsP8SDV+G7iyThu5PigJ1XMCrEg1dp4buJM+G7i1fhuqPEg+G7jyRX4bqtKuG7iVfhu5Ek4bqpw6NXIGwkV+G6qcSpxINXw63Ds+G6qeG6o1fhu4rDrW7hu4PhuqnhuqNXw4zhu4HhuqlXw6Nq4bqp4bqjV8O14bq1w5lXdmJX4bqnKlfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1figJwgJeG6qcOjVzHhurvhuqnhuqPigJ1XMcSDYeG6qVfhuqPEg2JXMSThuqnhuqNX4bqp4bqjKuG7k1cxN+G6rVfhuq0k4bqp4bqjV+G6pybEg1fhuqnhuqPhu4nhurvhuqlXMcSDYeG6qVfhuqk74bqp4bqjV8Oj4buP4buJV+G6ryDDo1fhu4vDrTfhuqlXw7Vq4bqp4bqjVzE+4buLVzF74buTV+G6qSzhuqnhuqNX4bqjxINiV+G6qSrhu5PDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qEnhu4k/4bqp4bqjV+G7isOt4bq3V8OjxINh4bqpVyBiV1k9VzDDslcl4bqpV+G6qcOjKlfhuq0l4buTVzHEg2HhuqlX4bqjxINiVzE6VzHEg1fDtSrhuqtXw7V94bqpV8OjKuG6qcOjV+G7i8OjbuG7geG6qeG6o1fhuq0mxIPDmlfhu4t9aFfhu4vDreG7ieG6qeG6o1cgw6NsV+G7kzjhu4lXZlcx4bq3JFciKuG6qVfDo+G7ieG7k2HhuqlXw4Nu4buH4bqp4bqjV8ODYiTDmVd2POG7k1fhuqcqV+KAnOG7i8SDOeG6rVfhuqk74bqp4bqjVzEhIFcixINh4buL4oCdVzHDoVcx4bq3JFdow6Nu4buB4bqp4bqjV+G7i8Oj4buJV8OjxKnhu4tXMXvhu4lX4buLbldow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVcw4buJV+G6p+G6tyDDo1cg4bq94bqp4bqjVzHhurvhuqnhuqPDmlfhu4vDoyThuq1XaeG7iSThuqnDmlfhuqnhuqPDo+G6s1cwbmfhuqnhuqPDmlfhu4vDrT/Eg1fhuqnhuqPDo8SDYeG6rVcx4buDxINXw6zhurnhuqnhuqNXw7U74bqpV8OjYiRXIj/huqlXMeG6tyTDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7sW7hu4cgVzF74buJw5pX4buLw6034bqpVzHhurckVyIq4bqpV8Oj4buJ4buTYeG6qVfDg27hu4fhuqnhuqNXw4NiJFcxOlfhu4sm4bqrVzFu4buFIFcgJSBXw6w/4bqpV2jDo1vhuq1XMOG7iVfhuqfhurcgw6NXaMOj4bqr4bqp4bqjV2jDo8Spw5pXw6M+aFcwXeG6qcOaV+G7i8Oj4buJV8OjxKnhu4tXMOG7iVfhuqXDoyUgw6PDmVfhu4rDreG6q+G6qeG6o1cxYsOaV+G6qcOjxIM54buJVzDhuqsk4bqpw6NX4bqp4bqjw6PEg2Fow5pXw6Phur1X4bqjxIMkVzHhurHhuqnDo1cxOlfhuqXDoz/huqtXw6wl4buLw5pXMXvhu4lX4buLblfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1cgJSBX4bqtw6lXw6PhurHhuqnDo1cw4buJV+G6p+G6tyDDo1fhuqnhuqPDo+G6s1cwbmfhuqnhuqPDmlfhuqXDoyXhuq1XaMOjJVciN+G6qVcgJuG6qcOjV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+KAnCAl4bqpw6NXMeG6u+G6qeG6o+KAnVcxxINh4bqpV+G6o8SDYldmV+G7kTpXw4Nu4buH4bqp4bqjV+G7ijzhuqnDmlfDg27hu4fhuqnhuqNXSMOjauG6qeG6o8OaV+G7ijzhuqlX4bqmxIM34bqpw5pX4buKPOG6qVfDg+G7hWjDmlfhu4vDo+G6t1fhu4vDrT7huqlX4bqkw6MyV8OMJOG6qcOj4oCmxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVzDhu4vDo+G7ieG6rSJWV8Os4buL4buT4bqnMuG7nlbDtMSDMOG7i8OjVFcjWFho4buRVVfDozLEg+G6o8Oj4buLVFfhu7Thu7bhu7Jo4buRVVZXw6zDrSDhu55WLy8gw5kiJOG6q2nhu4kk4bqp4bqj4buLw63Eg8OZw7XhuqkvMDLDrOG6peG7i+G6q2gv4bqpMsO0w6wvw53hu7JZ4bu4L1lZ4bu0MOG7tFnhu7Lhu7Thu7LDneG7uOG7i+G7slnhu7hA4bqnWS3huqcy4buLw63hu4nhuqvhuqnhuqMw4bqjWcOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVuG7rcOjMiDhuqVXxIPhuqlX4buLw6034bqpV+KAnCAl4bqpw6NXMeG6u+G6qeG6o+KAnVcxxINh4bqpV+G6o8SDYlZXw7TEgzDhu4vDo+G7nlYjWFhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55W4bu04bu24buyVlcv4buoxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7rSRo4buLxIPhuqvhuqlW4buo4bqow6PEgznhu4lXIibhuqlX4buLw601VzE44bqpV+G7i8OjJOG6rVdp4buJJOG6qcOaVyDDo2toVz/huqnDo1fhuqXGoVfhuqnEg2Hhuq1X4buLJsSDVzHEg8Oh4bqtVzDhu4lX4bqn4bq3IMOjV8OVbuG7g+G6qVfDo+G6qyRXIMOjPOG6qVfhu4vDreG7g8SDV+G6qS7huq1XICbhuqnDo1figJwgJeG6qcOjVzHhurvhuqnhuqPigJ1XMcSDYeG6qVfhuqPEg2JXZlfhu5E6V8ODbuG7h+G6qeG6o1fhu4o84bqpw5pXw6Phu4nhu5Nh4bqpV8ODbuG7h+G6qeG6o1fDg2IkVy1XcOG6qcOjVFfhuqbDmeG7isavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6qC7huq1XIjfhuqlXICbhuqnDo1fhuqjDoypX4bqtJeG7k1cxxINh4bqpV+G6o8SDYlfDg27hu4fhuqnhuqNX4buKPOG6qVfhu4smxINX4buLw6PDqeG6qVfhu4o84bqpV8OV4bq14bqpw6PDmlfhu5E6V8ODbuG7h+G6qeG6o1fhu4o84bqpw5pXw6Phu4nhu5Nh4bqpV8ODbuG7h+G6qeG6o1fDg2Ikw5pXMcSDw6Hhuq1XMOG7iVfhuqfhurcgw6NXw5Vu4buD4bqpV8Oj4bqrJFcgw6M84bqpV+G7i8Ot4buDxINXIGwkVyThuqnDo1fhuqjhuqPhu4nhu5PDoOG6qVfDlTvhuqlXdm8gVzEk4bqp4bqjV+G6pypX4bqt4bq94buLV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVzHEg8Oh4bqtVzE44bqpV+G6pcOjw6nhuqnhuqNX4buLw6PDoVfhu4vDo8SDOOG7iVcgbCRX4bqpw6PEgznhu4lXMOG7iVfhuqXDoyUgw6NX4bqlw6PEg1cxOOG6qVfhuqXDoyXhuq1XaMOjJVfhuq3EgznhuqlX4buKPOG7k1dJ4buJP+G6qeG6o1fhu4rDreG6t8OZV3Zu4buFIFfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1cgJSDDo1cxPOG7k1fhu7ZX4bqpO+G6rcOaV+G7i8OtN+G6qVcwxINh4bqpV+G7i+G6ryDDo1dYw5rhu7RXw6MkV8O14buHxINXw6zhurlX4buLxIM54bqpV+G6pcOj4bqrP+G6qeG6o1fhuqN74bqpV1lX4buL4bqzVzHhurvhuqnhuqNXMcOhV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV8O1buG7g+G6qVfDo+G6qyRXMSRXw6wsIFfhuq0q4buJw5pXw6NhV+G7i8Oj4bq54bqp4bqjVyDDo2PEg1fhuqnhuqPDo+G6s8OaVzDhurcgw6NXw7VrV1vhuq1X4buLw6PDsiDDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG7neG6qcOjV3ZvIFcgw6PEgyRXw6w1VFfigJzDleG7h8SDV+G6p+G7hcSDV+G7i8OjOFfhuqku4bqtV+G6qeG6oyThu5NXMG7hu4fEg1cgw6M84bqpVyAlIFfhu4vhu4kkVyLEg+G6qVcxxINh4bqpV+G6o8SDYsOaV+G7kSRX4buRJFfhuqcqVzFu4buD4bqp4bqjVyDDozzhuqlX4buLw63hu4PEg1fhu5Ek4bqpw6NXIsSDOCBX4bqpN+G6qVfDtW7hu4PhuqlXw6PhuqskVyBsJFfhuqPEgyRXMeG6seG6qcOjV+G7i8Oj4buJV8OjxKnhu4tXMcOp4bqp4bqjVzE/4bqrV+G6p27hu4XhuqnhuqNX4bqlw6MlIMOjVzE44bqpV+G7i8OjJOG6rVdp4buJJOG6qcOaVyDDo2toVz/huqnDo1fDtSpX4buLw60/xINX4bqp4bqjw6PEg2Hhuq3DmVfhu4rhuq/huqnDo1fDrcSDN+G6qeG6o1fhu4vDs1fhuqnhuqMq4buTV+G6reG6u+G6qeG6o1dZLeG7tlfhu4s44buLV+G6qOG6o+G7ieG7kzfhuqlXMSXhuqlXSeG7ieG7mVfhuqw64bqrV8O1w7MkV8Ot4bq7xIPDmlfDlW7hu4PhuqlXw6PhuqskVyDDozzhuqlX4buLw63hu4PEg1cxYuG6qVfhuqXDo+G6qz/huqnhuqNXWeG7tsOZWFhYV+G6p27hu4Xhu4tX4bqlw6MlIMOjVzE44bqpV+G7i8OjJOG6rVdp4buJJOG6qcOaVyDDo2toVz/huqnDo1fDtSpX4buLw6NuZuG6qeG6o1fhu4vDo28gV1vhuq1X4buLw6PDsiDDmVfhuqjhuqPhuqsqxINXMOG7iVfhuqXDoyUgw6NX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buL4bqz4bqpw6NXIGPhuqlXIGJXw60+4buLV+G6qcOjxIM54buJVzDhu4lX4bqlw6MlIMOjV+G6qeG6o+G6qybEg1fhu4vhurPhuqnDo1fhuqnDo25X4bqo4bqjw6NhV+G7neG6qcOaV3YqV+G6qCnhuqnhuqPDmlfhu4rDo8OzJFfhu4rDo8SDN+G6qVfDg+G7iTjDmldJ4buJP+G6qeG6o1fhu7HhurHhuqnDo+KAncOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buv4buJV+G6pcOjJSDDo1fhuqXDo8SDVzE44bqpV+G7i8OjJOG6rVdp4buJJOG6qVfhu4smxINX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXMcSDw6Hhuq1XMOG7iVfhuqfhurcgw6NX4buLw6034bqpVzHhurckVyIq4bqpV8Oj4buJ4buTYeG6qVfDg27hu4fhuqnhuqNXw4NiJFfDrT7hu4tXIj7hu4tX4bqp4bqj4buDV8O1OVfDtTVXMTRoV+G6qTfhuqlX4buLw6Phu4FXw7UqV8OjxINh4bqpVzEmxINXMW7hu4UgV+G7iybhuqtX4bqpN+G6qVciZsSDV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G7i+G7iSRXIsSD4bqpVzHEg2HhuqlX4bqjxINi4oCm4bqlOOG7i1fDo+G7hWhXaeG7iSThuqnhuqNXID/huqnDo1fDo2rhuqnhuqNXw7XhurVXIGwkV+G6qcSpxINXw63Ds+G6qeG6o8OZV+G7rcOj4bq3V0jDoybhuq1X4buKw6Mk4bqpw6NX4bqow6Mq4bqpw5pXMOG7iVfhuqXDoyUgw6NXMTjhuqlX4buLw7NX4buKSMOZV3bDqeG6qeG6o1fDgypXIMOjxIMkV8OsNVRX4oCc4buKw6nEg1fhu4vDo8OyIFfDrMOyVyI+4buLV+G6qeG6o+G7g1fhuqXDo8SDVzE44bqpVzE84buTw5lX4oCc4butJeG6qcOjVzHhurvhuqnhuqPigJ1XMcSDYeG6qVfhuqPEg2JX4bqtKlfhu4vDqcSDVyLEgzjhu4tXaeG7iSRX4bqtJuG6qeG6o1fhu5E6V8Oj4bq9xINX4buLw6034bqpV+G7i8Ojw7IgV+G7izhXw6Phuqsq4bqpw6NX4buLw60l4bqp4bqjV8O1KlfDoz5oVzBd4bqpV8Oj4buB4bqpV+G6qcOjxIM54buJw5lX4buKw6nEg1cgP+G6rVfhu4vDoz7hu5NX4buLw7JXw6Mq4bqrV8O14bqxV2nhu4k3V8OjbuG7geG6qeG6o1fhuq3hurHhuqnDo1cgYlfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1cgw6nhuqnhuqNX4buLw63hurHhuqnDo1fhuqnDo25X4buLw6M4w5lXdjzhu5NX4bqnKlcx4buF4buLV+G7i8OtP8SDV+G6qeG6o8OjxINh4bqtVzF74buTVyA/4bqtV+G7kcSpIFfDtSpX4buLw6PEqVfDteG6t8OaV+G6pcOjJSBX4buRJFfhuqnDo+G7j+G6qeG6o1fhuqnhu4HEg1fhu4vDqcSDVzE6V+G7i8Oz4bqp4bqjVzE44bqp4oCdw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhuqjhuqPhuqsqxINX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqhJMOt4bqtw6zhu4sk4buTw5pXw6Phuqvhuq0yw6zhu4sk4buTw5pX4buLw6PhurFX4bqpw6PEgznhu4lXaeG7iSXhuqlXICpXaMOjN8OaVzHhurckVzHEg8Oh4bqtV+G6qeG6o8Oj4bqzVzBuZ+G6qeG6o1fhuqN74bqpV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+KAnCAl4bqpw6NXMeG6u+G6qeG6o+KAnVcxxINh4bqpV+G6o8SDYlcgbeG6qeG6o1cxJOG6qeG6o1fhu4vDrWZX4buLw6Mq4bqpw6NX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXMcSDw6Hhuq1XMTjhuqlX4buLw6Phu4lXw6PEqeG7i1fhuqdu4buF4bqp4bqjV+G6p+G7h+G6qVcw4buJV+G6pcOjJSDDo1cxOOG6qVfhu4vDrT/Eg1fhuqnhuqPDo8SDYeG6rcOZV+G7isOjMuG6q1fhu4vDo8Op4bqp4bqjV+G7i8SD4bqpV+G7i8OzV0jDo2PhuqnhuqNXw5U74bqpV8OjYiQt4buKw6PDqeG6qeG6o1fhu4vEg+G6qVfDo+G7ieG7k2HhuqlXw4Nu4buH4bqp4bqjV8ODYiRXIMOj4bqrVyLEgzjhu4vDmlfhu4vDs1fhuqXDo8SDVyAlIFcww7JXJeG6qVcxxINh4bqpV+G6o8SDYlfhu4vDrTfhuqlXMeG6tyRXIirhuqlXw6Phu4nhu5Nh4bqpVzFuJFfDtSrhuqtXw7V94bqpV8OjKuG6qcOjVzE6VyBiV+G6qcOjxIM54buJVzHhurckVzHEg8Oh4bqtV+G7i8OjJOG6rVdp4buJJOG6qcOaVzDhu4lX4bqn4bq3IMOjVzFu4buFIFcxe+G7iVfhu4tuV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjVyIqxINXIj/huqlX4bqpN+G6qVcxOlfhu4sm4bqrV8OsbyBXw6M+aFcwXeG6qVcgw6PhuqtX4bqlw6MlIMOjVzDhu4lX4bqn4bq3IMOjV+G7i+G6seG6rVcxOOG6qcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buK4bqv4bqpw6NXw63EgzfhuqnhuqNX4buLw7NX4bqp4bqjKuG7k1fDnVgvWVcxOOG6qVfDneG7uC9ZL8OdWMOd4buyV+G7iybEg1cxxIPDoeG6rVcw4buJV+G6p+G6tyDDo1fDlW7hu4PhuqlXw6PhuqskVyDDozzhuqlX4buLw63hu4PEg1cxYuG6qVfhuqXDo+G6qz/huqnhuqNX4buyWMOZWFhYV+G6p27hu4Xhu4tX4bqlw6MlIMOjVVdp4buJJeG6qVcgKldow6M3V8OD4bqr4bqtxIMt4bqkw6MyV8OMJOG6qcOjV2ZX4buROlfhu4o84bqpV8OD4buFaFcxYuG6qVfhuqXDo+G6qz/huqnhuqNXI8OZWFhYV+G6p27hu4Xhu4tX4bqlw6MlIMOjVVfhuqTDozJXw4wk4bqpw6NXw5Uk4bqn4bqnMuG7k1fhuqAkw63huq1XMWLhuqlX4bqlw6Phuqs/4bqp4bqjV+G7tMOZWFhYV+G6p27hu4Xhu4tX4bqlw6MlIMOj4oCmxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/Eg+G6reG6o1cg4bqnJMOsw6zhu55WxIPhu60y4bqp4buLMsOtVlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55Ww7TEgzDhu4vDo1RXI1hYaOG7kVVXw6MyxIPhuqPDo+G7i1RX4bu04bu24buyaOG7kVVWV8Osw60g4bueVi8vIMOZIiThuqtp4buJJOG6qeG6o+G7i8OtxIPDmcO14bqpLzAyw6zhuqXhu4vhuqtoL+G6qTLDtMOsL8Od4buyWeG7uC9ZWeG7tDDhu7RZ4buy4bu04buy4bu2w53hu4tAWUDhu7ThuqdZWC3huqcy4buLw63hu4nhuqvhuqnhuqMw4bqj4bu0w5nDomjhuqNWVyThuqfhu4vhu55W4butw6MyIOG6pVfEg+G6qVfhu4vDrTfhuqlX4oCcICXhuqnDo1cx4bq74bqp4bqj4oCdVzHEg2HhuqlX4bqjxINiVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueViNYWFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbhu7Thu7bhu7JWVy/hu6jGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4butJGjhu4vEg+G6q+G6qVbhu6jhuqjDo8SDOeG7iVcxxIPDoeG6rVcw4buJV+G6p+G6tyDDo1cxJOG6qeG6o1cxbuG7hSBXMXvhu4lX4buLblciN+G6qVcgJuG6qcOjV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVzDDslcl4bqpVzHEg2HhuqlX4bqjxINiVy1XcOG6qcOjVFfhuqbDmeG7isavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu7Hhuqsw4buTVuG7qOG6qMOjLuG6rVfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1figJwgJeG6qcOjVzHhurvhuqnhuqPigJ1XMcSDYeG6qVfhuqPEg2JX4buLw6PDsiBXw6zDslfhu4vDrWZX4buLw6Mq4bqpw6NXMcSDw6Hhuq1XMTjhuqlXMOG7iVfhuqfhurcgw6NXw6M+aFcwXeG6qcOaV8Oj4buJ4buTYeG6qVfDg27hu4fhuqnhuqNXw4NiJFfhuqlixINXw63EgzfhuqnhuqNXw7UqV+G7i+G6s+G6qcOjV0nhu4k/4bqp4bqjV+G7isOt4bq3VzE6V8O1KlcxJOG6qeG6o1fhuqnhur9X4bqnw7IgV+G6pTfhu4lX4bqjZMSDw5pX4buLw6Phu4lXw6PEqeG7i1cxe+G7iVfhu4tuw5lX4buKw61uZuG6qeG6o1dIw6Nj4bqp4bqjV8OVO+G6qVfDo2IkLeG7isOjw6nhuqnhuqNX4buLxIPhuqlXw6Phu4nhu5Nh4bqpV8ODbuG7h+G6qeG6o1fDg2IkV+G6qOG6o+G7ieG7k8Og4bqpV+G7isOj4bq3V8OD4buJ4buTOeG6qVcgw6PhuqtXIsSDOOG7i8OaV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVzDDslcl4bqpVzHEg2HhuqlX4bqjxINiV+G7i8OtN+G6qVcx4bq3JFciKuG6qVfhuqcqV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVzDDslcl4bqpV+G7i8SDN+G6qVdow6PhuqvhuqnhuqNX4buLw63huqvhuqnhuqNX4bqn4bq14bqpw6NXw7XDsiBX4bqpO+G6qeG6o1fhuqdu4buF4bqp4bqjV+G7iyXEg1fhu4sm4bqrw5pXIMOj4bq54bqp4bqjVyLEgzjhuqlXMcOqxINX4bqlw6Phuq9Xw6N94buJw5pXIj/huqtXw7VhV+G6rcOpxINX4buLw61u4buD4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jhu7E34bqpVyAm4bqpw6NXMWLDmlcxPOG7k1cgbeG6qeG6o1fhuqcqV+G6reG6veG7i1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1figJwgw6M+4buLV+G6p8SDYeG7ieKAnVcxw6FXw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G7iybhuqtXw60kV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV8OsP+G6qVdow6Nb4bqtVzDhu4lX4bqn4bq3IMOjVzEhIFfhu4vDrW7huqnhuqNX4bqjYmhXaMOje+G6qVfhu4sm4bqrV8O1xINhIFfhuqcq4bqtV8O1KlcgP8SDV+G7i8OjxINh4bqpVzHhu4PEg1fDrOG6ueG6qeG6o1cgw6PhuqtX4bqp4bqjbuG7g8SDVzA84bqpw5pX4buLw6PEqSBXMVvhu5NX4bqk4buKLeG7kMODVzHhurckV2jDo27hu4HhuqnhuqNXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqnDmVfhu6/huqtXw7V94buTw5pXMcOhV+G6pcOjJMSDV+G7i8OjJSBXw7UqV2jDoyXhu4tXw6Phu4nhu5NX4buLxIM54bqtV+G6qTvhuqnhuqPDmlcgw6PEqeG6qeG6o1fhu4vDqcSDVzEk4bqp4bqjV+G6qeG6v1fhuqfDsiBX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlX4bqpw6PEgznhu4lXIMOj4bqv4bqpw6NXw6wlIMOjV+G7i8Oj4buJV8OjxKnhu4vDmlfDo+G6v1fhu4vDreG7hVcgw6PhuqtXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlXMOG7iVfhuqfhurcgw6NXIOG6veG6qeG6o1cx4bq74bqp4bqjw5lX4buKw63huqvhuqnhuqNXMWLDmlfhu4t9aFfhu4vDreG7ieG6qeG6o1fhuqU34buJV+G6o2TEg1cxe+G7iVfhu4tuV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjVyAlIFfDrD/huqlXaMOjW+G6rcOaVzDhurcgw6NXw7VrVzDhu4lX4bqn4bq3IMOjV+G6o3vhuqlXICUgV+G6pcOj4buJV8O1w7IgVyBiVzDDslcl4bqpVzHEg2HhuqlX4bqjxINiVVfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhu4vhuqvhu4nDrVfhu4vhu4nhu5M44bqpV+G6oyzhuqlXw7Xhu4fEg1cgJSBXMcSDw6Hhuq1XMTjhuqlX4bqnPOG6qVcgfeG6qVfhuqnDo25XMMSDV+G7i+G6ryDDo1fDjDzhuqlXIiThu5NX4buKKlfhu63hu4HhuqnDmlfhuqjDoypXMSrhu5NX4bqmJOG6q1fhu7E/4bqrw5pX4butb1cxxIPDoeG6rVfhuqYq4bqp4bqjV8OVPOG7k8OZw5nDmVcxw6FX4buLJuG6q1fDrMOyV2jDo+G6q+G6qeG6o1dow6PEqcOaV+G7i8OtP8SDV+G6qeG6o8OjxINh4bqtVyDDo+G6q1cw4buJV+G6pcOjJSDDo8OZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buo4buKw60/xINXMGQgV+G7i8OjMuG6q1fhuqnEqcSDV8Otw7PhuqnhuqNX4bqtxIM54bqpV+G7ijzhu5NXSeG7iT/huqnhuqNX4buKw63hurfDmlfDoyrhuqnhuqNX4buLw6074bqtV+G7i+G7iSRXIsSD4bqpV8O1buG7geG6qVfDreG6veG6qeG6o1fDteG7h8SDV+G6qcOj4buP4bqp4bqjVyAl4bqpw6NXaeG7iSbhu4tX4oCc4bqlw6PDquG6qeG6o1fhuqfhurvigJ1XMSThuqnhuqNX4buLw6PhuqvhuqnhuqNX4buLw6M/V+G6o+G7ieG6u+G6qeG6o1dp4buJJOG7k1cxYuG6qVfhuqPEg2LDmlcibyBX4buLw60k4bqpw6NX4oCcICXhuqnDo1cx4bq74bqp4bqj4oCdVzHEg2HhuqlX4bqjxINiVyBsJFdJ4buJP+G6qeG6o1fhu4rDreG6t1cxJOG6qeG6o1cwe+G6qVfDo+G6qyrhuqlX4buLw6PEg2HhuqnDmVfhu4rDs1fhuqnDo+G7j+G6qeG6o1cg4buB4bqpV+G6o8SDYlfhu4o84buTLeG6qCThuq1X4bqpYuG6qeG6o1cibyBXIGwkV+G6rcSDOeG6qVfhu4rDreG7ieG6qeG6o1fhuqkk4buTVzE6V+G7i8OjKuG6qcOjV+G6qeG6o+G7ieG7kzfhuqlX4bqnxINh4buJV+KAnDF74buJV8O1KuG6q+KAnVcxw6FXw6w/4bqpV+G7keG7iT7hu4tXMcSDYeG6qVfhuqk74bqp4bqjw5pX4bqjYmhXaMOje+G6qVcxP+G6rVciP+G6q1ck4bqpV+G6qcSD4bqpw6NX4bqpO+G6qeG6o1fhuqdu4buF4bqp4bqjV2nhu4nhurkgV+G6o8SDJMOaVzHhurvhuqnhuqNX4buLw6Phu4PEg1fDo+G6seG6qcOjV+G7i8OjKuG6qcOjV+G6qTfhuqlX4bqpw6Phu4/huqnhuqNXMcSDw6Hhuq1X4buLw60/xINX4bqp4bqjw6PEg2Hhuq1Xw6M+aFcwXeG6qcOaV+G7iybhuqtXMcSDw6Hhuq1X4bqpw6M+4bqpVzDhu4lX4bqn4bq3IMOjV+G6pcOjJSBXIsSDYeG7i1cgw6PhuqtXSeG7iT/huqnhuqNX4buKw63hurfDmcavL2jhu6jGr2hXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu53hu4nhu4vDo+G6q8OtVuG7qOG6pjdX4buKw61u4buD4bqp4bqjxq8vaOG7qMavMMSDw7VXIOG6pyTDrMOs4bueVjDDrTLhuqck4buLMjBW4buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buo4buKxIPhuqlX4bqnxIM34bqpV2nhu4kk4bqpVMavL8Os4buLw63huqvhuqnhuqPhu6jGr+G7ieG6p1cg4bqnJMOsw6zhu55W4buLxIPhu4vhuqcyLeG7i8Oj4buJ4bqtIi0k4bqpMC3DrCRo4bqrVuG7qMav4bqnxIPhu6jGryRX4buLxIPhu4vhuqcy4bueVsODxINh4buJV2nhu4k/V+G7i8OzVyAlIFcww7JXJeG6qVcxxINh4bqpV+G6o8SDYlZXw6PDrTLhuqHhu55WL8OjxIMy4buJLWnhu4kkLeG7i+G7iS0gJCAtMOG7iS0k4bqpLTDEgzLhuqkt4bqjxIPhuqstWUDhu7I94bu4w53DmcOj4buL4bqtVuG7qMavxIPhuq3huqNXw6zDrSDhu55WL+G6rTIwxIMkL1nDnVgv4bqpMsO0w6wvw53hu7JY4buyL1lZ4bu0MOG7tFjhu7bDnVlYI+G7i+G7sllYWeG6p8OdLeG6pzIt4bqtxIPhuqnDoy3DneG7suG7tOG7uMOZw6Jo4bqjVlck4bqn4buL4bueVuG7rcOjMiDhuqVXxIPhuqlX4buLw6034bqpV+KAnCAl4bqpw6NXMeG6u+G6qeG6o+KAnVcxxINh4bqpV+G6o8SDYlZXL+G7qMavLyThu6jGrzDEg8O14buoxq/DrOG7i8Ot4bqr4bqp4bqj4buoxq8kV+G7i8SD4buL4bqnMuG7nlbDg8SDYeG7iVdp4buJP1fhu4vDs1cgJSBXMMOyVyXhuqlXMcSDYeG6qVfhuqPEg2JWV8Ojw60y4bqh4bueVi/Do8SDMuG7iS1p4buJJC3hu4vhu4ktICQgLTDhu4ktJOG6qS0wxIMy4bqpLeG6o8SD4bqrLVlA4buyPeG7uMOdw5nDo+G7i+G6rVbhu6jDg8SDYeG7iVdp4buJP1fhu4vDs1cgJSBXMMOyVyXhuqlXMcSDYeG6qVfhuqPEg2LGry8k4buoxq8vw6zhu4vDreG6q+G6qeG6o+G7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55Ww6MyJDBW4buow4wk4buJV+G6pcOjxINXMcSDV8O1KuG6q1fDo+G6qybhu4tXMeG6veG6qeG6o8OaVyAlIFcww7JXJeG6qVcxxINh4bqpV+G6o8SDYlfhuqbEgzfhuqlX4bqmfWhXLVdIw6PhuqvhuqnhuqNXw4Phu4nhu5NXLVdIw6PhuqvhuqnhuqNX4bqo4bqj4buJ4buTN+G6qVcxOlfDtX3huqlXw6Mq4bqpw6NXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT9Xw7U5V+G6rSHhu4tX4bql4bubV+G7i8Oj4buJfeG7i8OaVzHhurvhuqnhuqNX4buLw6Phu4PEg1fhuqNiaFdow6N74bqpV+G6pyrhuq1X4buLO+G6qeG6o1fhuqnhuqPhu4nhurvhuqlX4buLw6Phu4lX4bqp4bqjPOG6qVfDrCUgw6PDmlfhuqPEgz/Eg1dp4buJ4buTOOG7i1fDtcSDYSBX4bqnKuG6rVcgw6PhuqtX4bqp4bqjbuG7g8SDV+G6pyThuqtXMeG6veG6qeG6o8OaVyI/4bqrV8O1YVfhuq3DqcSDV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fDtSpX4buL4bqvIMOjVyDDsiBX4buLw6Mk4bqtV+G6o8SDJFcgJSBXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNXJOG6qVfDrMSD4bqpw6NX4buROlfDo+G6vcSDV+G7iybEg1cx4bq3JFdow6Nu4buB4bqp4bqjw5nGry9o4buoxq8vMMSDw7Xhu6jGry/huqfEg+G7qMavL+G7ieG6p+G7qMavMMSDw7VXIOG6pyTDrMOs4bueViDhuqfDrVbhu6jGry8wxIPDteG7qMavLzDEg8O14buo

Lê Trường

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Tam giác vàng” du lịch biển, đảo

“Tam giác vàng” du lịch biển, đảo
2023-04-21 04:41:00

QTO - Quảng Trị hiện có 75 km bờ biển với các bãi biển đẹp, có hệ thống giao thông thuận lợi, phong cảnh thiên nhiên hữu tình. Cách bờ biển Cửa Tùng, Cửa...

Về miền di sản

Về miền di sản
2023-04-21 04:38:00

QTO - Sau hơn 20 năm thiết lập, “Con đường di sản miền Trung” đã tạo nên thương hiệu riêng của du lịch 5 địa phương gồm Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên...

Chuyển đổi số để phát triển ngành du lịch

Chuyển đổi số để phát triển ngành du lịch
2023-04-19 05:23:00

QTO - Hiện nay, tại Quảng Trị, ngành chức năng và các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch đã và đang nỗ lực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ...

Khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch biển

Khai thác tiềm năng, thế mạnh du lịch biển
2023-04-17 09:53:00

QTO - Tỉnh Quảng Trị được đánh giá là có lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế biển, trong đó có du lịch biển. Những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã và đang tập...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết