Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14buyxrBP4buX4bqkdOG6puG7l+G7ueG7hOG6puG7l0/hu5Dhu4jhurjDguG7l+G7s+G6quG7l09Nw5Phu57hu5fhurjhu6fhu5fhu5rDuuG7l+G7m2/hu5/hu5/GoeG7l0zDk+G7peG7l0vhuqR14bq64buX4bq4SOG7jy/huqThu5vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VLKEF04bu34buVw7XDsuG6teG6p+G7jeG7ly3hu5co4buCw4nhu5fhurh04bue4buX4bub4bubL+G7m+G7nS/hu53GoeG7m3Fu4buXT+G6pEHhurrhu5fhurjDgsOTRuG6uOG7l0/huqbhurjhu5dP4buY4buX4bu04buC4bq4w4Lhu5d04bq44buXT0LhurjhuqRu4buX4bqz4bqkw4rhurjDguG7l+G7tOG7peG6uOG6pOG7l051T+G7l+G6p03Dk+G7nuG7l+G6uOG7p+G7l09H4bqm4buXS+G6pMO5w4nhu5fhu7Thu4LhurjDguG7l3Thurjhu5dPQuG6uOG6pOG7l+G7muG7mHThu5fhu7PGsE/hu5fhuqR04bqm4buX4bu54buE4bqm4buXT+G7kOG7iOG6uMOC4buX4buz4bqq4buXT03Dk+G7nuG7l+G6uOG7p+G7l+G7muG6qOG7l+G6pMO64bq44bqk4buX4bua4bqm4buXReG7mHThu5fhu7nhu6Xhurrhu5fhu7XhuqThuqbEgsOJ4buX4bu54bq6w7lP4buXT8O64bqm4buXTuG7peG6uOG7l0XDuuG7lzHDgsOT4bue4bqy4bq44buX4bqn4bqkdOG6uOG6pOG7l+G7suG6qOG6uOG6pOG7l8OyTuG6puG6uOG6pOG7l+G6uMWpw4nhu5fhu5tzc+G7m+G7jW7hu5dPTcOS4buXT8O54bqm4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5fhu7jhu5Lhu7Xhu5fhu7TDjeG7l+G7msO64buX4bqz4bqkw7nDieG7l8Oqxanhurjhu5fhuqfDk+G7r+G6uOG7l8OyTuG6puG6uOG6pOG7l+G6uMWpw4nhu5fhu5tzcuG7o+G7jW7hu5dPTcOS4buXT8O54bqm4buX4bqkw5Phu57hurDhurjhu5cpdOG7lyFNdOG6pm7hu5dPQuG6uOG6pOG7lyHhuqZ04buXIHThuqZv4buPL0vDteG7j0904buzRUHhu5dOT+G7nkVBw6zhu5XDiXRNw4Lhuqbhurhs4budS+G7ouG7l3TDk0/hurrhu5XDteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu4/huqbDicOC4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu1b+G7s3ThurpMw5N04bq4w4JPTeG6pm/hu5rhurgv4bu3QU7EkE/hurpLL+G6uEHhu5xOL+G7m3Hhu6HGoS/hu59y4bu34bub4bubcOG7neG7n+G7neG7oU/hu5vhu53hu6Fy4bubcUXhu5tvREvDguG7leG7ly/DteG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bu0w43hu5dMw5N04bq44buX4bu14bul4bq44bqk4buXTnVP4buX4bu54bqm4bquw5Phu5dPTXThu5dFduG7nuG7l8SQ4bqkecOT4buX4bu1w5PhurjDguG7l+G6pHThuqbhu5fhu7nhu4Thuqbhu5dP4buQ4buI4bq4w4Jv4buX4buk4bq44bqkbOG7l+G6tW8o4buPL0vDteG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7jy9PdOG7s0VBw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bqnTeG7kMOM4bu14buX4bu54bq8buG7l0/DueG6puG7l09C4bq44bqk4buXIeG6pnThu5cgdOG6pm7hu5cxw4LDk+G7nuG6suG6uOG7l+G6p+G6pHThurjhuqThu5fhu7LhuqjhurjhuqRu4buX4bqz4bqkw7nDieG7l8Oqxanhurjhu5fhuqfDk+G7r+G6uOG7l+G7msO64buXw4lHT+G7l+G7ueG7hOG6puG7l0/hu5Dhu4jhurjDguG7l8SQ4bqkdeG7teG7l+G7ueG7p+G7l+G7t+G7jOG6uMOC4buXT+G6pMOV4buX4bu54bq6w7nhurjhu5dP4bqkw5PDg+G7l+G7okHhu5fhu4Lhu5dP4buC4buXT+G7lOG7l0V14bqmbuG7l050w5Phu5fhu7nhurzhu5dFduG7nuG7l8OC4bqmduG7nuG7l0/hu4rhu5fhu6JBbuG7l+G7teG6pOG7kuG6uMOC4buXw4nhuqbhurjhuqThu5fhurjhuqThu6/hurjhu5fhu7fhu6/hurjhu5fhu7lBw4nhu5fhu7nhuqbhu5fhu7V3w4nhu5fhu7Xhu4Ru4buXT+G6pMSC4buX4bu14bqkdkvhu5dPw7nhuqbhu5fhurjhuqThuqbhuq7Dk+G7l0/huqbhurDDieG7l+G7tXfDieG7l+G7uUbhu5dPTcOD4bq44buX4bu54bqqdOG7l+G7s8O64bq44buX4bu1deG7teG7l09C4bq44bqk4buXIeG6pnThu5cgdOG6pm7hu5fhu7jGsOG7teG7lzHhu4LhurjDgm7hu5ci4bq6w4nhu5fhuqfDk8OJ4oCm4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XDqsOM4bqm4buX4bqkw7rhurjhuqThu5fhu5rhuqbhu5fhurjDuuG7nm7hu5fhu7V14bu14buX4bu54buE4bqm4buXT+G7kOG7iOG6uMOC4buX4bu54bun4buX4bu14bqk4bqmxILDieG7l+G7ueG6usO5T+G7l+G6pMO64bq4w4Lhu5dPUuG7l+G7uUbhurjDgm/hu5fhuqV0w5Phu5fEkOG6pOG6puG7l+G7tcON4buXTMOTdOG6uOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l+G6uMWp4bq4w4Lhu5dL4bqkdU/hu5dF4bqw4bq44bqk4buXT03Dk+G7nuG7l+G6uOG7p27hu5fhu7fhurrhu5dO4buI4buX4buz4bqq4buX4buzxrBP4buX4bq4w4Phurjhu5fhu7LhuqjhurjhuqThu5fhu5rDuuG7l+G6p8OT4buv4bq44buX4bu54bun4buXT+G6qMOJ4buX4bu5xILhurjhu5fhu6Lhu6fhu5fhuqfDuuG7l8Oi4buOT27hu5fhuqTDk+G7nuG6sOG6uOG7l+G7uHTEkE3hu4LhurjDguG7l+G7ueG6tuG7l0V54bq44buXT03hu4Thurhv4buXIuG6pOG6uuG7peG6uMOC4buX4bubcuG7l8OC4bqm4buK4buX4bq4w4LDuuG7nuG7l+G7m8ahL+G7m+G7nS/hu53GoeG7m3Fu4buX4bqkdOG6puG7l+G7ueG7hOG6puG7l0/hu5Dhu4jhurjDguG7l+G7ueG7p+G7l+G7s+G6quG7l0Xhu5Thu7Xhu5dF4buQ4buI4bq4w4Lhu5fhu7XhuqThu5Lhu7Xhu5fhurjFqeG6uMOC4buX4buzxrBP4buXw4LhuqbGoG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtcSp4bqnTeG7kMOM4bu14buX4bu54bq8buG7l+G7msO64bq64buXRcOS4bu14buX4bubc+G7l8OC4bqm4buK4buX4bujxqHhu5dL4bqkw5JP4buXT+G7hOG6puG7l+G7m8ahL+G7m+G7nS/hu53GoeG7m3Fu4buXT0jhu5fhu7Xhu4LhurjDguG7l0914bu14buX4bu54bqqdOG7l+G7s8O64bq44buX4bqn4buv4bq44buXIOG6uuG6uMOCbuG7l+G7uEbhurjhu5fhu7LhuqbDg+G6uOG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buX4bqn4bqkw5N44bq44buXS+G6pOG7hOG6puG7l+G6pOG7iEvhu5fhu5rDjOG6puG7l+G7tOG7guG6uMOC4buXdOG6uOG7l+G7ouG7p+G7l+G6p+G7r+G6uOG7lyDhurrhurjDguG7l0/Dk3fhurjhu5dPTXThu5dPw7nhuqbhu5fEkOG6pMOT4buX4bua4buU4bu14buX4buzxILhurjhu5fhu7nDiuG7l+G7tOG7r+G7nuG7lzBBbuG7l0/huqTDk0fhu7Xhu5dP4bqk4buC4bq44buXIOG6uuG6uMOC4buX4bq1w5Phu55u4buX4bui4bun4buX4bqn4buv4bq44buXIOG6uuG6uMOCbuG7l+G6pMOT4bue4bqw4bq44buXKOG7kMOM4bq4w4Lhu5co4bq8dOG7l0vhuqR1T+G7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l8OJR0/hu5fhurjhuqThurzDieG7l+G7ueG7hOG6puG7l0/hu5Dhu4jhurjDguG7l+G7uXThurjDguG7l094S+G7l09Nw5PhurjDguG7l+G7mnjhurjhu5fhu7XhuqTDk+G7nuG6tuG6uOG7l+G6pMO64bq4w4Lhu5dP4buY4buX4buzxILhurjhu5fhu7nDiuG7l0XDg+G6uOG7l+G7okHhu5fDiXXhu57hu5dv4buPL0vDteG7j0904buzRUHhu5dOT+G7nkVBw6zhu5XDiXRNw4Lhuqbhurhs4budS+G7ouG7l3TDk0/hurrhu5XDteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu4/huqbDicOC4buXTk3hu7XDrOG7lS8v4bu1b+G7s3ThurpMw5N04bq4w4JPTeG6pm/hu5rhurgv4bu3QU7EkE/hurpLL+G6uEHhu5xOL+G7m3Hhu6HGoS/hu59y4bu34bub4bubcOG7neG7n+G7neG7oU/hu5vhu53hu6Fy4bubcUXhu51vREvDguG7leG7ly/DteG7jy9P4bu3w7Xhu48vT03DteG7j09Nw7Xhu49P4bu3w7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1IOG7lOG7teG7l0Xhu5Dhu4jhurjDguG7l+G7uEbhurjhu5fhu7LhuqbDg+G6uOG7l0vhuqTDiuG6uMOC4buX4bqn4bqkw5N44bq44buX4bu5dOG6uMOC4buXxJDhuqbhurbDieG7l+G7ucSCw4nhu5dO4buE4buXS+G6pHXhurrhu5dFeMOT4buX4buz4bqq4buX4buzxrBP4buXw4LhuqbGoG/hu5fhu6ThurjhuqRs4buX4bqz4bqk4buQw4zhu7Xhu5fhuqdNw5PhurjDguG7jy9Lw7Xhu48vT+G7t8O14buPL09Nw7Xhu48vT3Thu7NFQcO14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtSLhuqThuqbhu5dL4bqkdU/hu5fhuqThuqbhurDhurjhu5dPSOG7l+G7teG7guG6uMOC4buXT3Xhu7Vu4buX4bu1deG7teG7l+G7ueG7hOG6puG7l0/hu5Dhu4jhurjDguG7l0Xhu4jhuqbhu5fhu7fhu47hurjDguG7l+G7ucODw4nhu5dP4buE4bqm4buX4bu54bun4buX4bua4buST+G7l+G7s+G7gOG7l+G6pMO64bq4w4Lhu5fhu5rDuuG7l+G7teG6pMO54bue4buXT03hu4Thurjhu5fhu5rDuuG6uuG7l03hu5jhurjDgm/hu5fhuqd04bq4w4Lhu5fhu5p4T+G7l0/huqTDk+G7l0/DueG6puG7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l09N4buQ4buK4bq4w4Lhu5fDgkbDieG7l+G7oeG7l+G7teG6pOG6psSC4bu14buX4buiQeG7l8OJdeG7nuG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7Xhurzhu5fhu7Phuqbhurbhurjhu5fEkOG6puG6tsOJ4buXTuG6unVPbeG7l3Dhu5dP4bqk4buM4bq4w4Lhu5fhu7nhu5ThurjDguG7l+G7m2/hu5/hu5/GoeG7l0zDk+G7peG7l0vhuqR14bq64buX4bq4SOG7l+G7teG6vOG7l+G7teG6pOG6puG6rsOT4buX4bu3w7rhuqbhu5fhu53hu6Hhu5fhu7XDieG7l+G7msO64buX4bub4bud4buX4bu1w4lu4buXT0jhurjDguG7l09N4bq+4bq4w4Lhu5dF4buQ4buI4bq4w4Lhu5fhu5tyxqHhu5fEkMOCb+G7l+G6p3ZP4buX4bu14bul4buXTuG7hOG7l0vhuqR14bq64buX4bq4SOG7l09Nw4Phurjhu5fhu7nhuq7Dk+G7l+G7t+G6uuG7l+G6p03Dk+G6uMOC4buX4bq1w5Phu4Thu7Xhu5dO4bul4bq44buX4buiw5N2T2/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p+G6pEHhurrhu5fhu7XDjeG7l0zDk3Thurjhu5fhu7XhuqThu5Lhu7Xhu5fhurjFqeG6uMOCbuG7l07hu4Thu5dL4bqkdeG6uuG7l+G6uEjhu5dPTcOD4bq44buX4bu1deG7teG7l+G7ueG7hOG6puG7l0/hu5Dhu4jhurjDguG7l8OJw5N04buXT8O54bqm4buXIMO64bq6buG7l0/huqjDieG7l+G7tXXhu7XhuqThu5dPeEvhu5fEkMSCT+G7l0/DueG6puG7l+G7tXXhu7Xhu5fEkOG6pMOT4buXTeG7mOG6uMOC4buX4bu34bq+4bu14buX4buz4bqmw4Phurjhu5fDguG6psOM4bqmbuG7l+G7teG6pOG7iuG7l+G7ucODw4nhu5dP4buE4bqm4buX4bu34buM4bq4w4Lhu5dP4bqkw5Phu57huq7hurjhu5fhu7XhuqTEqOG7l+G6pMO64bq4w4Lhu5fhu5rhu5Dhu4hP4buXTuG7guG6uMOC4buX4buz4bqmw4Phurjhu5fDguG6psOM4bqm4buX4bqlw4Phu5fhurPhu4Lhurhu4buXTnTDk+G7l+G7ueG6vOG7l+G7t+G7jOG6uMOC4buX4buiQeG7l8OJdeG7nuG7l+G7mnjhurjhu5fhu7XhuqTDk+G7nuG6tuG6uOG7l+G7ueG6tuG7l+G7ueG7kHThu5fhu5rDuuG6uuG7l+G6uEfhuqbhu5fhu7nhuqp04buXT+G6psODw5Phu5dP4bqk4buO4buXT03hurrhurjDguG7l+G7t+G6qkvhu5fhuqfEgk/hu5cxw4LDk+G7nsOD4bq44buX4bu5deG6uG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDtSjhuqbhurDhurjhu5dF4buU4bu14buXReG7kOG7iOG6uMOC4buX4bu5dOG6uMOC4buXT+G6psSCS+G7l0/hu47hu7Xhu5fhu7nhuqbhuq7Dk+G7l09NdG7hu5dFw7rDieG7l03hu4bhu5fhu5rhu47hu5fhu5rhuqbhurDhu7Vv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XhurVvKC3hurPhuqThu5DDjOG7teG7l+G6p03Dk+G6uMOC4buPL0vDtQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dân khổ vì dự án treo hơn 20 năm

Dân khổ vì dự án treo hơn 20 năm
2017-12-06 19:19:15

(QT) - Dự án xây dựng cầu vượt đường sắt đoạn nối Quốc lộ 9 với Quốc lộ 1 thành phố Đông Hà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đến nay gần 20 năm nhưng những vấn đề liên quan vẫn...

Đốt củi sưởi ấm bất cẩn gây cháy nhà

Đốt củi sưởi ấm bất cẩn gây cháy nhà
2017-12-03 17:18:14

(QT) - Lúc 1 giờ sáng hôm nay 3/12/2017, nhà anh Hồ A Lùa (30 tuổi) ở bản 7, xã Thuận, huyện Hướng Hóa đã bốc cháy dữ dội. Do đêm khuya lại có gió to nên toàn bộ ngôi nhà và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết