Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9L4bupdeG7l+G6peG6uXXhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu3xqHhu6vhuqVN4bupdeG7l+G6pcag4bq94bqlcsah4bq7dOG6peG7t8ah4bq74bqldcah4bq5dcah4bqldcah4bubw7ThuqDhuqXhuqzEguG6pWvGoeG7m8O1dOG6pW3DusOqw4DhuqXDgOG6veG7m+G6pcOB4bq/dcSDL8ah4bqt4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7fGoG7hurlsw6Lhuq/huqPhu7g9w6PhuqUt4bqlPcaheeG7m+G6peG7l+G7m+G6uXXhuqXhu7nhuqDhurnDoeG6pUvhu6l14buX4bql4bq5deG6pcOAxqHhur11xqHhuqXhu7fGoeG7q+G6pU3hu6l14buX4bqlxqDhur3huqVt4buB4bql4bu3xqHhurvhuqXDgMah4bq9dcah4bqla+G7qXXhu5fhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6peG6rMSC4bql4bq7deG6pcOAQeG7rXThuqVr4buD4bu34bqlw4Dhur3hu5vhuqXDgeG6v3XDoeG6pXPhurThurnhuqVt4bq/w7rhuqVrxqHhu5vDtXThuqVtw7rDqsOA4bqlw4Dhur3hu5vhuqXDgeG6v3XhuqV04bq94bqlbeG7q+G7m+G6pcOA4bq2w7114buX4bql4buXaULhuqXhurt14bqlbcO04bqg4bqlw4HhuqThuqVsxIJ14buX4bqldOG6ueG6pcOA4bqiQsOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvVeG7l+G6vULhuqXhuq3huqcv4bqt4bqnL+G6qeG6p+G6rcSRw6HhuqVL4bupdeG7l+G6peG6uXXhuqU94bu24bqlTeG7qXXhu5fhuqXGoOG6veG6pXXGoeG7i3XhuqVt4bq2w71r4bqlbXd14bqlw4Dhu6vhuqXhu5fhu5vhurtr4bqlw4Dhu63hu5vhuqXhu7fGocOqdOG6pWvhuq7hurnhuqXhurl1xqHhuqVM4bq2d3Xhu5fhuqXGoOG6oELhuqVLw6DhuqXDgEHhuqLhuqXDgMOq4bub4bqlxqHhuqBC4buRdeG6pT1B4bub4buR4bqg4bql4bu2xqHDunXhu5fhuqXhuqzDtOG6peG6rOG7m+G7kWvhuqVq4buf4bqlcsOy4bql4buX4bub4bq5deG6pcOAQeG7rXThuqVrxqHhu5vDtWvhuqXhuqpu4bqldOG6u0LhuqVKUiPhuqUj4bubQeG7m+G6oMOB4bqldOG6veG6oOG6pW3FqeG6pS3huqVtbnXhuqVKUiPhuqXEkWJM4bqt4bqlLeG6peG6p8OpY8Og4bqtYuG6peG6rOG6vcO64bqlw4BB4bq24bq54bqla8ODdeG7l+G6pXXhu5fhur1C4bqlcsah4bub4bql4bq5dcah4bqlbeG7k+G6peG6qm7huqXDgMOq4bub4bqlS+G7qXXhu5fhuqXDgELhuqVL4bu24bqlPeG6tuG6peG6rMOtdeG6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6peG7luG7m+G6ucO64bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXhu7jhuqDhur914buX4bqlPUHhu5/DoOG6pSPhurnhuqDhuqVyxqHhu5vhuqXDgOG7m8O14bu34bqldcah4buLdeG6pcOAxqHhu6l14buX4bqlw4Dhu5t1w6HhuqU9xqHhurbDvXXhu5fhuqXDgOG6u+G6pVXhu5fhuqBC4buZdeG6pcagw7rhur3hu5vhuqVV4bq5dMOh4bql4bu2xqHDueG6pcOAQeG6tuG7s3Xhu5fhuqVL4bq4PeG7tuG6pU3hu6l14buX4bqlxqDhur3huqVt4buB4bqla8ah4buh4bqlbcOqw7rhuqVN4but4bub4bqlSyNNPT3hu7bhuqXhuqzDtOG6pT09e8ag4bqlcsah4buJdeG6pcOAQeG6tnd14buX4bql4bqs4bq9w7rhuqVr4bqg4buta+G6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG6ucOh4bql4bqq4bq7a+G6pXThu5t1xqHDoOG6peG7uOG6oOG6ueG6pXXhu5fhuqDhu7F14bqlw4Dhu5t14bqla+G6ruG6ueG6peG7ueG6oMOsdeG6pWvGoeG6onXhu5fhuqVr4bqgdeG7l+G6pWvDreG7t+G6pWvhurB14buX4bqldcah4bq24bqla+G7qXXhu5fhuqXDgOG6u2vhuqVB4bq94bqlw4HDuuG6u8OAw6HhuqXDgeG6vXXhu5fhuqVz4buna+G6pW3hu6vhu5vhuqXDgOG6tsO9deG7l8Oh4bqlS+G7qXXhu5fhuqXhurl14bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ah4bur4bqlbeG7geG6pXXGoeG6uXXGoeG6pWvGocO5deG7l+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXGoeG7m+G7kXXhuqXhuqnhuqVt4bur4bub4bqlw4DhurbDvXXhu5fhuqVKw4Phu5vhuqXGoOG6puG6oOG6pT3hu5vDtXXhuqXhuqMjVeG6peG6rcOpZcSRw6PhuqXhuqzhur3huqVT4buP4bqlPOG7h3XhuqXhurh1xqHhuqU94bqgw6114bql4bqjI1XhuqXhuq3DqcOp4bqpw6PDoeG6pW3DtOG6oOG6pcOAQeG6ouG6peG7t8ah4bq2eXXhu5fhuqVN4bupdeG7l+G6pVPhurZ3deG7l8Oh4bqlPeG7tuG6pU3hu6l14buX4bqlxqDhur3huqVrw7nhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pWrhu5vhu5PhuqDhuqXGoeG7m+G7kXXhuqV14buXxqHhu5vhuqXhuqzDrXXhuqV14buPdeG6pW3hu4HhuqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqXDgOG7i+G7t+G6pW3hu5PhuqXhu7fGocSCa+G6peG6rMSC4bqla+G7qXXhu5fhuqXDgOG6u2vhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhurnDoOG6pU3hurt14buX4bqla8ah4bqi4bqlQ+G6pXPhur3huqVr4bq/4bqlxqHhurnhu5vhuqVt4bur4bub4bqlw4DhurbDvXXhu5fhuqV14bq9QuG6pW3DtOG6oOG6pXXhu5fGoeG7m+G7kXXhuqV04bq54bqlw4DhuqJCw6DEgy/hu7fhuq/Eg8OA4bq5anNu4bqlw4HDgEJzbjPDonThurlB4buX4bubdTnhuqnhu7fhuqrhuqXhurnhuqDDgMO6w6Lhuq/Eg8OAQeG6r8SDw4Bs4bqvxIPhu5t04buX4bqlw4FBazPDoi8va8OgauG6ucO64bu54bqg4bq5deG7l8OAQeG7m8Og4bqsdS9sbsOBcsOAw7rhu7cvdW7huqjDgS/huq3EkWLDqS9iZWxj4bqp4bqnYmJjY8OA4bqt4bqpY8SRxJHhuqlz4bqtw6Bx4bu34buXw6LhuqUv4bqvxIMvw4Bs4bqvxIMvw4BB4bqvxIPDgEHhuq/Eg8OAbOG6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r+G7uOG6oOG6ueG6pcOAQeG6oELhuqXhuqpvw4DDoeG6pUvhu6l14buX4bql4bq5deG6pW3hu4HhuqV1xqHhurl1xqHhuqVrxqHDuXXhu5fhuqXDgOG7o3ThuqXDgMahw61C4bqla8ah4bubw7Vr4bql4bqqbuG6pWvhuq7hurnhuqVq4buf4bqlxqHDquG7m+G6pUvDoMSDL+G7t+G6r8SDL8OAbOG6r8SDL8OAQeG6r8SDL8OA4bq5anNu4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPcOq4bub4bqlS3fhuqXhu7nhuqDhurl14bqlS+G7qXXhu5fhuqXhurl1w6HhuqXDgEHhurZ4a+G6pWvGoeG6snXhu5fhuqVr4bqy4bql4bqs4bq94bqlc+G7i+G7t+G6pXPhuqDhu4t14bqlw4Hhu4Nr4bqlam914bqla+G6ruG6ueG6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG6ueG6peG6rOG7m+G7j3XDoeG6pT3hu5vDtXXhuqXhuqzhur3huqU94bqgw6114bqlbeG7geG6pcOAxqHhurThurnhuqV1xqHhu4t14bql4buXaULhuqVB4bq54bql4bqsxILhuqXDgEHhu6104bqlw4BB4buPdcOg4bqlS8SC4bqlw4DGoeG7k8Oh4bql4bqs4bq9w7rhuqXhu5fDrHXhuqXDgEHhurbhurnhuqV14buX4bq9QuG6peG6reG6py/huq3huqcv4bqp4bqn4bqtxJHDoeG6pWvhur/huqXGoeG6ueG7m+G6peG7l2bhu7fhuqV1xqHhurnhuqDhuqXhuqzhur3huqVq4bq9deG6pWrDqmvhuqXDgEHhu6104bqla+G7g+G7t+G6pcOA4bq94bub4bqlw4Hhur91w6DhuqVSxqHhu5vhuqVt4bub4bqlauG7reG6pW3DtXXhuqXDgEHhurZ4a+G6pXLGoeG6oOG6peG6rMOCa+G6pWvhu6914buX4bqlS+G7qXXhu5fhuqXDgELhuqVL4bu24bqlPeG6tuG6peG6rMOtdeG6peG6qmlC4bqlbMOCdeG7l+G6peG7luG7m+G6ucO64bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqXhu7jhuqDhur914buX4bqlPUHhu5/huqXDgMah4buj4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcah4bub4buRdeG6pWvGoeG7m8O1a+G6peG6qm7huqV04bq7QuG6pUpSI+G6pcSRYkzhuq3huqUt4bql4bqnw6ljw6Dhuq1i4bql4buX4buDdeG6pWvGoeG7o+G6ueG6pXLGocO54bq54bqlcsah4bupdeG7l+G6pXXhu5fhurZ54bub4bqlw4BB4bupdeG7l+G6pWvDuuG7m8Og4bqlPcahw61C4bqlw4DGoeG6oOG7i3XhuqVzw73hu5vDoeG6pT3huqDDrXXhuqVt4bqydeG7l+G6pXXhu5fDuuG6veG7m+G6pWvhur91xqHhuqXhu5fhu5t44bub4bqla+G7pXXhuqU94bubw7V14bqlbeG7rcOA4bqldcah4buL4bu34bql4bqs4bq9w7rhuqXDgEHDunXhu5fhuqVzw61C4bqlw4BB4butdOG6peG6qm7DoOG6pSPhurnhuqDhuqVyxqHhu5vhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bqlxqHhur11xqHhuqXhuqzhu5vhuqXDgEHDucOA4bqlc+G7p8OAw6HhuqVr4bq/4bqlxqHhurnhu5vhuqV04bq5deG7l+G6pW3DtXXhuqXDgOG7m+G7kXThuqVrw6x04bqlbeG7seG6pWvDrHThuqVr4bur4bql4bqseOG7m+G6pcOB4bur4bqlw4Dhu5vDtHXhuqXhuq3DoWXhuqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqVt4buxdeG7l+G6peG6rOG6veG6pWvGoeG7m+G6ueG6pXXGoeG6ueG6oOG6pcOA4bub4buP4bqg4bql4bqq4bq94bubw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq894bubw7Xhu7fhuqXDgMSCa+G6pW3DreG6oOG6pcOAQeG6uXXGoeG6peG6rHjhu5vhuqU94bqgw6114bql4bqs4bq94bqlPeG7m8O1dcOh4bql4bqp4bqlbeG7q+G7m+G6pcOA4bq2w7114buX4bqldeG6vULhuqVyxqHhurnhu5vhuqV1xqHhu4t14bqlw4BB4bq2eGvhuqVtw7nhuqVt4buB4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pXXGoeG7m8O04bqg4bql4bqsxILhuqVrxqHhu5vDtXThuqVtw7rDqsOA4bqlw4Dhur3hu5vhuqXDgeG6v3XhuqVyxqHhurtrw6DhuqVVxqHhurbhuqXhuqzhur3DuuG6pcOAQeG6tuG6ueG6pXXhu5fhur1C4bql4bqtYi9lL+G6qeG6p+G6rcSRw6HhuqXDgMOq4bub4bql4bu54bqg4bq7deG6pXXhurZ4a+G6peG6qWPhuqVV4buX4bup4bql4bu44bqgQsO0dcOh4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ah4bur4bqlTeG7qXXhu5fhuqXGoOG6vcOh4bqlbeG7q+G7m+G6pcOA4bq2w7114buX4bqlPeG7m8O1deG6pW3hu4HhuqVrw7nhuqXGoeG6vXXGoeG6peG6rOG7m+G6pXPhurThurnhuqVt4bq/w7rhuqVrxqHhu5vDtXThuqVtw7rDqsOA4bql4bqt4bql4bqqbuG6pXThu6nhuqXDgOG7qeG6pVHhuqDhu7fhu5vDgG5B4bqldOG6veG6oOG6pW3FqeG6pS3huqVtbnXhuqVKUiPhuqXEkWJL4bqt4bqlLeG6peG6p2XhuqnDoMOpZOG6pWvhuq7hurnhuqXhurl1xqHhuqVV4buX4bqgQuG7mXXhuqU84buHdeG6pcag4bqm4bqg4bql4bq4w6DhuqXDgEHhuqLhuqXDgMOq4bub4bql4bu3xqHhurZ5deG7l+G6pU3hu6l14buX4bqlU+G6tnd14buX4bqlQeG7seG7m+G6pXThurl14buX4bqlbeG7m+G6pWvDrHThuqVr4bur4bqlw4DDquG7m+G6pcOA4bubw7R04bqla8OsdOG6pW3hu7HhuqVt4bq2w71r4bqlw6nhuqXDgEHhu5vhu5HhuqDhuqVt4buxdeG7l8Og4bqlTcO1deG6pcOA4bur4bub4bqldeG7l+G6vULhuqXhuqvhuqcvZS/huqnhuqfhuq3EkcOh4bqlw4DDquG7m+G6peG7ueG6oOG6u3XhuqXhu5t1w4BuQXVuw4DhuqVNw63huqDhuqU9QeG6tnl14buX4bql4buz4bql4bu3xqHhurZ5deG7l+G6pU3hu6l14buX4bqlU+G6tnd14buXw6HhuqU94bubw7V14bql4bqs4bq94bqlPeG6oMOtdeG6pXPDveG7m+G6pWzEgnXhu5fhuqXDgXfhuqXGoeG7s+G6pWvhuq7hurnhuqXhurl1xqHhuqVV4buX4bqgQuG7mXXhuqU84buHdeG6pSPDoOG6peG6o3Phur3huqV1xqFpdeG6peG6rOG7m+G7j3XhuqXDgOG7m+G7kXThuqVVb8OAw6PhuqVt4buB4bqlc8OtQuG6pcOAQeG7rXThuqXhuq3huqVNPUxN4bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqU8buG7l+G6ucOBckLhuqV04bq94bqg4bqlbW514bqlw4BB4buf4bql4buX4bub4bq74bqlY+G6pcOAQeG7m+G7keG6oOG6pW3hu7F14buXw6DhuqVNZmvhuqVq4bub4buRw4DDoeG6peG6rOG6vcO64bqlcsahw7rhur914buX4bql4bqt4bqn4bql4buX4bubeeG6pXXhu5fhur1C4bqlxJEv4bqt4bqnL+G6qeG6p+G6rcSRw6HhuqXDgeG6ueG6oOG6pXLGoeG7m+G6pWrhur114bqlasOqa8Oh4bqlPeG7m8O1deG6pW3DtXXhuqVL4bupdeG7l+G6pcOAQuG6pT1VxqDGoOG6pVQ9POG6pT3GoeG6okLhuqVVxqFpdeG6pW1mw4DhuqV04bqg4bq54bql4bqp4bqn4bqn4bqlcuG7l+G6pcOB4buDw4DhuqXhu7fGoeG7m+G6pWThuqXhuqzhur3huqXhuq1j4bqn4bqlcuG7l+G6pcOAxqFv4bu34bql4bu3xqHhu5vhuqXhuq3huqXhuqzhur3huqVC4buP4bqg4bqla8Os4bqg4bql4buX4bub4bq5w7rhuqXDgMOq4bub4bqlcuG7m+G7kcOA4bql4bqr4bqr4bqlU0PhuqU9xqHhurZ5deG7l+G6pVLhu5vhu5HDgMOh4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ah4bur4bqlTeG7qXXhu5fhuqXGoOG6vcOg4bqlVcah4buLdeG6pXPhu5F1xqHhuqXDgOG6tOG6pUvhu6l14buX4bqlw4BCw6HhuqVz4bq74bub4bql4bqqbuG6pVPhu4F04bqlbeG7m8O04bqg4bqlcsah4bub4buTdeG6peG7qeG6pcOA4bup4bqla8ah4buz4bqlw4Hhu4PDgMOh4bqlw4DGoW/hu7fhuqVtw7V14bql4buX4bub4bq5w7rhuqVt4bqideG7l+G6pW3hu5/hurnhuqVrxqHhu6HhuqXDgEHhu491w6DhuqVNw7V14bqlc+G6omvhuqV14bq9QsOh4bqlPeG6oMOtdeG6pcOAQcOCa+G6pcOA4bubw7Xhu7fhuqV1xqHhu4t14bqlxqHhur114buX4bql4bqs4bq94bqlc+G6tOG6ueG6peG6uXXGoeG6pVPhu4F04bqlbOG7m+G6pWvGoeG6oELhu5N14bqlbcO1deG6pcOAQeG6tnhr4bql4bu54bqg4bq7deG6pWrhu4/huqXDgMah4bqg4bub4bql4bu44bqgQ+G6pU3DqsO64bql4buXw6x14bqlbcO54bqlw4Hhu43huqVrw7nhuqV14buX4bq2eeG7m+G6peG7l+G7m+G6ucO64bqlw4Dhu5vDtHXDoOG6pVXhu5fhurlC4bqlw4HhurnhuqDhuqVyxqHhu5vhuqXhurl1xqHhuqVT4buBdOG6peG6rOG6tOG6ueG6pUF54bub4bqlbeG7m+G6pcOAxqHhu6PhuqU94bqgw6114bql4bqs4bq94bqlPeG7m8O1deG6pXPhu5vDtHXhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pcOB4bur4bqlw4Hhu4PDgOG6pcOAxqFv4bu34bqlbcO1deG6pXV34bub4bqlcsah4bq7a+G6pW3hu5PhuqVq4bq7deG6peG6rHjhu5vhuqXDgeG7q+G6pcOA4bubw7R14bqlxqF3deG6peG6rcOhZOG6pcOAQeG7m+G7keG6oOG6pW3hu7F14buXw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq88eOG7m+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXDgOG6veG7m+G6pXPhu5vhu5HhuqDDoeG6pWvGoeG6onXhu5fhuqVr4bqy4bqlw4DGoeG6oOG6pcOAxqHhu4vhu7fhuqVt4bq2w71rw6HhuqVLd+G6peG7ueG6oOG6uXXhuqVL4bq/dcah4bqlw4HhurvDgOG6pW3hu5vDtOG6oOG6pcOAQeG6ueG6pUvhu6l14buX4bql4bq5deG6pcOAxqHhur11xqHhuqXhu7fGoeG7q+G6pU3hu6l14buX4bqlxqDhur3huqVt4buB4bqlQeG6ueG6peG7ueG6oELDtcOA4bqlbeG7n3XGoeG6pXLGoeG7s+G7m+G6pcOA4bur4bql4bqsxILhuqXhurt1w6HhuqVyxqHhu7Phu5vhuqXDgOG7q+G6pWrhu5/huqVr4bq5deG6peG6rOG6veG6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVz4buRdcah4bqlauG7g8OA4bqlw4DDqnThuqXhu5fhu5vhurl04bqlbeG7q+G7m+G6peG6rHjhu5vhuqU94bubw7V14bql4bqs4bq94bqlPeG6oMOtdcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPcahbsO64bqlbcOq4bub4bqlbOG7m+G7kXXhuqVL4bupdeG7l+G6peG6uXXhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu3xqHhu6vhuqVN4bupdeG7l+G6pcag4bq94bqlw4DGoeG7o+G6pcOA4bujdcah4bqlxqHhu6N1xqHhuqXDgEHhu6104bqla+G7g+G7t+G6pcOA4bq94bub4bqlw4Hhur914bqlw4BB4buPdeG6pW3hu5/hurnhuqVq4bq9deG6pW3hurl14buX4bqla8O54bqldcah4bqmdeG7l+G6pWzhu5vhu5l14bqlauG7m8O1deG6peG7t8ah4bqya+G6pcOAw6rhu7fDoeG6pXXGocOtw4DhuqVz4bq94bql4bqs4bq9w7rhuqXDgMaheeG7m+G6pW3hu5vhu5N04bqldMOD4bq54bqldOG6tuG6ueG6peG7l+G7m8O54bql4bqs4bq94bql4bqs4bq9w7rhuqXDgMaheeG7m+G6peG7l+G7m+G6uXXhuqVyxqHhuqBC4bq5w6DhuqVNaULhuqVrxqHhu511xqHhuqVz4bq94bqlbeG7m8O04bqg4bqlcuG7m+G7kXXhuqVrxqHDuuG6pWvhurtr4bqlc8O6w6rhu5vhuqXDgOG7reG7m+G6peG7t8ahw6p04bqlxqHDusOqw4DhuqVt4butdeG7l+G6peG6rOG6veG6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqXGoeG6vXXGoeG6peG6rOG7m+G6peG7t8ahw6p04bqlw4Dhu63hu5vDoOG6peG7uOG6oOG6ueG6pWvhu6l14buX4bqlw4Dhurtr4bqlw4DhuqDDrHXhuqXDgEHhurnhuqVy4bub4buTdOG6pcOBw7rhurvDgOG6pXLGoW/hu7fhuqVy4buddeG6pW3hu5/hurnhuqVq4bq9dcOh4bqlS+G7qXXhu5fhuqXhurl14bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ah4bur4bqlTeG7qXXhu5fhuqXGoOG6veG6pW3hu4HhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlxqHhu5vhu5F14bqldcah4bubw7ThuqDhuqXhuqzEguG6pcOAQeG7rXThuqVr4buD4bu34bqlw4Dhur3hu5vhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhur9C4bqlQeG6ueG6peG6rOG6vcO64bqlw4DGoXnhu5vhuqVt4bub4buTdOG6pXXDueG7m+G6pcOAQeG7j3XDoOG6pVXGoeG6tuG6peG6rOG6vcO64bqlcsah4bqgQuG6ueG6pXXhu5fhur1C4bql4bqt4bqp4bqlQcOqdeG7l+G6pcOB4bq7deG7l+G6pXXhu5fhur1C4bql4bqt4bqrL8OpL+G6qeG6p+G6rcSRw6HhuqXhu7nhuqDhurnhuqVr4bupdeG7l+G6pcOA4bq7a+G6pcOA4bqgw6x14bqlw4BB4bq5w6HhuqXDgOG7r+G6pWvhu6l14buX4bqlw4Dhurtr4bqlS+G7qXXhu5fhuqXhurl14bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ah4bur4bqlTeG7qXXhu5fhuqXGoOG6veG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXGoeG7m+G7kXXhuqXDgMOq4bub4bqldeG7l+G7geG6pcOA4bq24bqlbeG6tnl14buX4bqlVeG7l+G6oELhu5l14bqlTOG6oOG6pS3huqVTQ+G6pT3GoeG6tnl14buX4bqlUuG7m+G7kcOA4bqla8O54bql4bqt4bqldeG6uXThuqXDgMah4bq5dcah4bqldeG7m+G7j3XhuqVt4bubw7ThuqDhuqVyxqHhu5vhu5N14bql4bqqbuG6pXThurtC4bqla8O54bqldcah4bubw7ThuqDhuqVsw63huqDhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6pXXhu5fGoeG7m+G6peG6rMOtdcOg4bqlUsah4bub4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcah4bub4buRdeG6pcOAxqHDrULhuqVzw4Jr4bqlc+G6tsO9deG7l+G6pUvhu6l14buX4bql4bq5dcOh4bqlbeG7q+G7m+G6pcOA4bq2w7114buX4bqldeG6vULhuqVt4buB4bqlasWp4bqla8ahw6pC4bqlbeG7k+G6pXPDquG7m+G6peG6reG6peG6qm7huqV04bq7QuG6pXThurl14buX4bqlSlIj4bqlxJFi4buUw6nhuqUt4bql4bqr4bqrZWPDoeG6peG6reG6peG6qm7huqVtw6rhu7fhuqXhuqzhur3huqXhuq3huqV04bq7QuG6pWvhu4PDgOG6pWvDrHThuqXDgOG6uULDoOG6pVXGoeG7i3XhuqVt4bufdcah4bqlbWlC4bqlc+G6veG6pcOA4bq94bub4bqlw4Hhur914bqlw4BB4butdOG6pWvhu4Phu7fDoeG6pU3hu63hu5vhuqVLI009PeG7tuG6peG6rMO04bqlPT17xqDhuqXhuqzhur3DuuG6pWvhuqDhu61r4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4bq54bql4bqs4bq94bqlbeG7geG6peG6quG6u2vhuqVt4bufdcah4bqlbeG6tsO9a+G6pW3hu6vhu5vhuqXDgOG6tsO9deG7l+G6pXXhu5fGoeG7m+G6peG6rMOtdeG6pXPhur3huqVNw7rhur114bqlPcah4bq5dcah4bql4bu2xqHhurZ3deG7l+G6peG6oyNV4bql4bqtw6llY8Ojw6HhuqXDgEHhuqLhuqXDgMOq4bub4bql4bu3xqHhurZ5deG7l+G6peG6rcOh4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ah4bur4bqlTeG7qXXhu5fhuqXGoOG6vcOg4bql4bu44bqg4bq54bqlbcOt4bqg4bqlw4BB4bq5dcahw6HhuqXhu7bGoeG6tnd14buX4bqlbeG7geG6pXLGoeG6ueG7m+G6pXXGoeG7i3XhuqXGoeG6vXXGoeG6peG6rOG7m+G6pcOAQeG7rXThuqVr4buD4bu34bqlw4Dhur3hu5vhuqXDgeG6v3XhuqXhuqzhur3DuuG6pW3hu4904bqldeG7l+G6vULhuqXhuq3huqkvw6kv4bqp4bqn4bqtxJHDoOG6pU3hurbDvWvhuqVq4bubw7XDgMOh4bql4bu2xqHhurZ3deG7l+G6pXPhur3huqVt4bur4bub4bqlw4DhurbDvXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5F14bqldOG6ueG6pcOA4bqiQuG6peG6rOG6veG6pcOA4bq0deG7l+G6pWvDueG6pcOA4bubw7R14bql4bq7deG6peG6rMO04bqlw4Dhu63hu5vhuqXDgEHhu6104bqla+G7g+G7t+G6peG6rOG6veG6peG6rOG6tOG6ueG6pWvGocOt4bu34bqlxqHhur11xqHhuqXhuqrDunXhu5fhuqXhurt14bql4bqs4bq9w7rhuqXhu5fhu5vhuqbhurnhuqXDgMah4bq7deG7l+G6pcSRL+G6qeG6p+G6rcSRw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq/hu5bDrHXhuqVtaULhuqVz4bq94bql4bqs4bq9w7rhuqVtw6zhuqDhuqXDgMah4bq7deG7l+G6peG6reG6qS/huqnhuqfhuq3EkcOh4bqlS3fhuqXhu7nhuqDhurl14bqlS+G6v3XGoeG6pcOB4bq7w4DhuqVt4bubw7ThuqDhuqXDgEHhurnhuqVL4bupdeG7l+G6peG6uXXhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu3xqHhu6vhuqVN4bupdeG7l+G6pcag4bq94bqlbeG7geG6pUHhurnhuqXhu7nhuqBCw7XDgOG6pW3hu591xqHhuqVyxqHhu7Phu5vhuqXDgOG7q+G6peG6rMSC4bql4bq7dcOh4bqlcsah4buz4bub4bqlw4Dhu6vhuqVq4buf4bqla+G6uXXhuqXhuqzhur3huqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bqlc+G7kXXGoeG6pWrhu4PDgOG6pcOAw6p04bql4buX4bub4bq5dOG6pW3hu6vhu5vhuqXhuqx44bub4bqlU+G7j+G6pcag4bq/4bub4bqlPcah4bq9dcah4bql4bqjI1XhuqXhuq3DqWXhuqvDo8Oh4bqlw4BB4bqi4bqlw4DDquG7m+G6peG7t8ah4bq2eXXhu5fhuqVjw6HhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu3xqHhu6vhuqVN4bupdeG7l+G6pcag4bq94bql4bqsw7ThuqXGoeG6vXXGoeG6peG6rOG7m+G6pcOAQeG7rXThuqVr4buD4bu34bqlw4Dhur3hu5vhuqXDgeG6v3XDoOG6pT3GoW7DuuG6pXLDtcOA4bql4bu54bqg4bq/4bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4bq5w6HhuqXhuqzhur3DuuG6pXLGocO64bq/deG7l+G6peG6reG6peG7l+G7m3nhuqV14buX4bq9QuG6peG6qWQv4bqt4bqtL+G6qeG6p+G6rcSRw6HhuqU9xqHhur11xqHhuqVt4butw4DhuqV1xqHhu4vhu7fhuqV1xqHhur3huqVsaXXhuqXDgEHhu4914bqlbeG6tnl14buX4bqlVOG6ueG7m+G6pcag4buDa+G6pU3DtcOh4bql4bu3xqHhurZ5deG7l+G6pWPDoeG6pcOAxqHhur11xqHhuqXhu7fGoeG7q+G6pU3hu6l14buX4bqlxqDhur3huqXDgEHhu6104bql4bqt4bqldOG6u0LhuqXDgOG7nXXGoeG6peG6quG6u2vGoeG6pcOA4bq5QuG6peG6rOG6veG6pcOB4bur4bqlw4Dhu5vDtHXhuqXGoXd14bqlY+G6p+G6p+G6pXXhu5fhur114bqlbeG7sXXhu5fDoOG6pSPhurnhuqDhuqVyxqHhu5vhuqXDgMahw4Jr4bqlxqHhu5vhu5F14bqlxqHhur11xqHhuqXhuqzhu5vhuqXhuqzhur3huqVBeeG7m+G6pcah4bub4buRdeG6pcOAQeG6tnl14buX4bql4buXaULhuqXhurt1w6HhuqU9xqHhur11xqHhuqVt4buB4bqlauG7n+G6pcOA4buv4bqlw4DhuqDDrHXhuqXDgEHhurnhuqVL4bupdeG7l+G6peG6uXXhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu3xqHhu6vhuqVN4bupdeG7l+G6pcag4bq94bql4bu3xqHhurvDgOG6pcah4bub4buRdeG6peG6rOG6veG6pWrhu4PDgOG6peG7l+G7m+G6psOg4bql4bu44bqg4bq54bqlbeG7m8O04bqg4bqlw4BB4bq54bqldOG7s+G6pUHhu6114buXw6HhuqVL4bupdeG7l+G6peG6uXXhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu3xqHhu6vhuqVN4bupdeG7l+G6pcag4bq94bqla+G7pXXhuqVz4bq9dOG6pUHGsOG6pcOAxqHhu4904bqldcah4bubw7ThuqDhuqXhuqzEguG6pcOAQeG7rXThuqVr4buD4bu34bqlbMO64bqlPcah4bq9dcah4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pcOAQcO6deG7l+G6pXLGocO64bq/deG7l+G6pcOAxqF54bub4bql4buX4bub4bq5deG6pcOAxqHhurt14buX4bql4bqt4bqn4bql4bqs4bq94bqlw4DGoeG6u3Xhu5fhuqXhuq3huq0v4bqp4bqn4bqtxJHhuqXhuqx44bub4bqlw4DGoeG6ruG6pW3DusOqdeG6pWvGoeG6oOG7m+G6peG7ueG6oOG6ueG6peG7qeG6pWvhuqThurnhuqXhu5fhu5vDueG6pcahw7pma+G6peG7l+G7g+G7t+G6pWvGoeG7q8OAw6HhuqXDgMah4bq7w7rhuqXhu6nhuqVr4bqk4bq54bqlw4Hhu4PDgOG6pWrhur/DuuG6peG6rOG7keG6pW3hu63DgOG6pXXGoeG7i+G7t+G6pXXGoeG6veG6pWxpdeG6pcOAQeG7rXThuqVr4buD4bu3w6DhuqU9xqHhur11xqHhuqVr4bqwdeG7l+G6pXPhur3huqVt4bur4bub4bqlw4DhurbDvXXhu5fhuqVrw7nhuqXDgOG7m8O0deG6peG6u3XhuqXhuqzhur3huqXDgeG6pOG6pWzEgnXhu5fhuqV04bq54bqlw4DhuqJCw6HhuqXhuqzhurThurnhuqV04buBdeG6pcahw6p14bqlw4DDg+G6peG6rOG6vcO64bqlw4DGoeG6u3Xhu5fhuqXhuqsv4bqp4bqn4bqtxJHDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r0rhur/DuuG6pcag4bq9xIMv4bu34bqv


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dân khổ vì dự án treo hơn 20 năm

Dân khổ vì dự án treo hơn 20 năm
2017-12-06 19:19:15

(QT) - Dự án xây dựng cầu vượt đường sắt đoạn nối Quốc lộ 9 với Quốc lộ 1 thành phố Đông Hà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đến nay gần 20 năm nhưng những vấn đề liên quan vẫn...

Đốt củi sưởi ấm bất cẩn gây cháy nhà

Đốt củi sưởi ấm bất cẩn gây cháy nhà
2017-12-03 17:18:14

(QT) - Lúc 1 giờ sáng hôm nay 3/12/2017, nhà anh Hồ A Lùa (30 tuổi) ở bản 7, xã Thuận, huyện Hướng Hóa đã bốc cháy dữ dội. Do đêm khuya lại có gió to nên toàn bộ ngôi nhà và...

Chú trọng công tác đảm bảo môi trường

Chú trọng công tác đảm bảo môi trường
2017-11-30 21:39:14

(QT) - Thời gian qua, trước thực trạng vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có những diễn biến phức tạp, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã chủ...

3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”

3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”
2017-11-29 15:36:04

(QT) – Hôm nay 29/11/2017, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Mai Chiếm Thắng (sinh năm 1980) tại Quảng Trị về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết