Cập nhật:  GMT+7
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6NSxJDhurVr4bqueMSp4bq1QXThurlz4bq14bu1w4Hhuqjhu49z4bq1a+G7l+G7j8OB4bq1QeG7t2XhurXEqcOpxKnhurXEqcWpc+G7meG6tUHhuqjhurV54bq1QOG7t8OBc+G7meG6teG7tMOBxrDEqeG6oy/hu5XhuqXDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buUbGVq4bqzw6Mq4bqo4bq14buJZXPhurXhu5jhu5fDqXLhurXhu7nDqUHhurVw4buXw7Ry4bq1QXTDqXPhurXEqcOpxKnhurXEqcWpc+G7meG6tUHhuqjhurVr4bq74buX4bq1xKnhu5XDgHPhu5nhurXhu5R0ZeG6tVBC4bq1w6Dhu7LEqEVU4buI4bqh4bq1c+G7meG6ueG6qOG6teG6peG6qy/huqXhuqfhurVB4buVxalz4buZ4bq14buJw6l04bq1cWlz4bq1a2nDgeG6tUHhu5fDsnPhurXhu5XDueG6tcSpdeG6tUF04bq5c+G6teG7tcOB4bqo4buPc+G6tUHhu5XhurLEqeG6teG7leG7l8O1c+G6tcSpw6nEqeG6tcSpw4Hhu6vEqeG6tWvhu5fhu4/DgeG6tUHhu7dl4bq1a8aw4buX4bq14bqkduG7l+G6tcSpw6nEqeG6tcSpxalz4buZ4bq1QeG6qOG6tXnhurVA4bu3w4Fz4buZ4bq14bu0w4HGsMSpYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s2pB4buVw4Fy4buJ4bq1auG7leG7l2ps4bq14buXxKhsc0Fs4bu34bqz4bq14bu5QeG6qHFsMeG6s+G6puG7l2pB4buVN+G6teG6peG6qcOiw6Lhu7Phuqw44bq14buVbOG7l+G7meG7lUE34bq1Y2Rj4buz4bqsOOG6s+G6teG7ueG7t8SpMeG6sy8vxKlh4buJZXThu7XDgWVz4buZQeG7t+G7l2HhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6p+G6q8OiL+G6pcOiYmrhuqvhuqVj4bqrxJHhuqljQWThuqnhuqdxYy1y4bqoYeG7oeG7s+G7meG6s+G6tWVxQTHhurNSxJDhurVr4bqueMSp4bq1QXThurlz4bq14bu1w4Hhuqjhu49z4bq1a+G7l+G7j8OB4bq1QeG7t2XhurXEqcOpxKnhurXEqcWpc+G7meG6tUHhuqjhurV54bq1QOG7t8OBc+G7meG6teG7tMOBxrDEqeG6s+G6teG6puG7l2pB4buVMeG6s+G6peG6qcOiw6LhurPhurXhu5Vs4buX4buZ4buVQTHhurNjZGPhurPhurUvw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PigJxRaXPhurVracOB4bq1QeG7l8Oyc+G6tUHhu7d0c+G7meG6tXHhu53EqeG7leG6teG7ueG6tDnhurXEqeG7lcOAc+G7meG6tUHFqeG7l+G6tcSpdeG6tUHhu5XDtOG6tUHhu5fhu41z4bq14buV4bq5c+G7leG6tXDhu5fDtHLhurVB4bu3ZeG6teG6pOG6ueG6tWvhu5fhu4/DgeG6tUHhu7dl4bq1QXThurlz4bq1auG7l8O1c+G6tXPhu5Xhu4dy4bq14buZ4buX4bq94buX4bq14bu1w4Hhuqjhu41B4bq1QcOtc+G6teG7mcawxKnhurXEqcOpxKnhurXhuqRoc+G6tWvhu4/hurVB4buX4buPcuG6tcOsc+G6teG6pOG6ueG6teG7icOB4burxKnhurXEqcOpxKnhurXEqcWpc+G7meG6tUHhuqjhurXhu7Phu5Xhur3hu5fhurXEqeG7leG7ncOB4bq1QeG7t8OpxKnhu5XhurVz4buV4buXw7Vy4bq1cOG7leG7gcSp4bq14buz4buV4bqixKnhurXEqeG7lcOAc+G7meKAneG6tS3hurXEqOG7lcOD4bq1QeG7ncSp4buV4bq14buyxKhFVOG7iOG6tUzhu7fhu5fEqWXhurUp4buXcXHhu5dlcuG7ueG6tcSp4buVdOG6teG7ieG7l+G7jUFh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4oCcQOG7l3PhurVBxrBB4bq1ceG6ueG6tcSpdeG6tXDhu5V04bq9c+G7meG6teG6p8Oiw6LhurXEqcWpc+G7meG6tUHhuqjhurXEqXXhurVB4bu34bqi4bq14bu5eeG6tUHhurvhu5fhurVA4bu3w4Fz4buZ4bq14bu0w4HGsMSp4bq1QeG7leG6ssSp4bq14bu54bqy4bq1xKl14bq1RUrhu7bhurXDoOG7ieG7l8Oyc+G6tXFl4buX4bq1cOG6quG6teG7meG6tOG7l+G6tcSpw4Nl4bq1UsSQ4bqh4bq1a+G6rnjEqeG6teG7meG7l2V04bq1auG7ncSp4buV4bq1QeG6u+G7l+G6tVLEkOG6teG6pOG6ueG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXEqcO6c+G6teG7s+G7leG6veG7l+G6tWvGsOG7l+G6tXLhu4NB4bq14bqkduG7l+G6tXPhu5nDgeG6qOG6tcSp4buv4bq14buJ4bud4bq1cXThurvhu5fhurVw4buV4bul4buX4bq1xKnDqcSp4bq14bu54bq5c+G6teG7meG7l2V04bq1auG7ncSp4buV4bq1xKnDg2XhurXEqeG7lcOAc+G7meG6tUHFqeG7l+G6tXPDgmXigJ3hurXigJPhurXFqHPhu5nhurVF4bu3QeG6teG7lHThu5llcznhurXEqeG7leG7l+G7jXPhurVx4bqueMSp4bq14buZ4buXZeG6tUHhu5Xhu53hurVB4bu34bqud3Phu5nhurVr4bqwc+G7meG6tWtpw4HhurVB4bq74buX4bq1xKnFqXPhu5nhurVB4bqo4bq14buIYeG6teG7tuG7l3Fs4bqo4bq14buS4buXc2VzxKnhu5dlceG6tcSp4buVdOG6teG7ieG7l+G7jUFh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Ojxahz4buZ4bq1xKnhu5V04bq14buJ4buX4buNQeG6tUHhu5XDsnI34bq14oCcS+G7l+G7j8OB4bq1c+G6ueG6qOG6teG7meG7l8OA4buz4bq1xKnDqcSp4bq1xKnFqXPhu5nhurVB4bqo4bq1QOG7t8OBc+G7meG6teG7tMOBxrDEqeG6tcSpdeG6tUHhu5XDtOG6teG7tcOBZeG6qOG6tXHhurvhu5fhurXEqcOB4burxKnhurXEqeG7leG7r+G7l+G6tWp04bq1xKnDqcSp4bq1csaw4buX4bq1a2zhurVqw7ll4bq14buVw4PhuqjhurVz4buXw7Jy4bq14bqo4buNQeG6tcSpw4Nl4bq14buVw7nhurVq4bqud3Phu5nhurVz4buV4bqu4bq1a8Oq4bq1cOG7lcWpc+G7meG6tcSpw7pzYeKAneG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDoyjhurl04bq1xKnDgcaw4buX4bq1c+G6v3LhurVz4buZdMOp4buXOeG6teG7ssSoRVThu4jhurXEqeG7lXThurXhu4nhu5fhu41B4bq14bu34buHc+G7meG6tcSp4buVxqFz4buV4bq14bu1w4Hhuqjhu49z4bq1QOG7t8OBc+G7meG6teG7tMOBxrDEqeG6tWvDquG6tXPhu5nhur9z4bq1xKnhur1z4bq1xKnhu6/hurXhu7XDgWVz4bq1c+G6ueG6qOG6tUHhu5fhu41z4bq14buV4bq5c+G7leG6tcSpw6nEqeG6tcSpw4Hhu6vEqeG6tWvhu5fhu4/DgeG6tUHhu7dl4bq1QXThurlz4bq1auG7l8O1c+G6tWvGsOG7l+G6teG6pHbhu5fhurXEqcOpxKnhurXEqcWpc+G7meG6tUHhuqjhurV54bq1QOG7t8OBc+G7meG6teG7tMOBxrDEqeG6tWvhurvhu5fhurVx4bqixKnhurXhuqThurnhurXhu5Thu6lz4buZ4bq1UMWpc+G7mWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6Mo4bq5dOG6tUHhu5XDqXPhu5nhurVkOeG6tSll4bu54buV4buXc+G7mUF0c+G6teG6pOG6ueG6teG7iOG7gcSp4bq1UOG7l3Phu5XhurVrw6rhurVr4bq7QeG6tWvhuq54xKnhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1QeG7leG7pWXhurVB4buVw4HDrXPhurVyZXPhu5nhurVBxqFz4buV4bq14buJ4bqudsSp4bq1c+G7mXThu4NB4bq1c+G7leG7h3LhurXhu5nhu5fhur3hu5fhurXhu7XDgeG6qOG7jUHhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1QeG7t2Vz4buV4bq1xKnhu5Vo4buz4bq1cG104bq1auG6ueG7l+G6tUHhu7d0c+G7meG6teG6pOG7l8O1xKnhurVBw4Fnc+G6tUHhu5XDg+G6tXDhu5fDtHLhurVBdMOpc+G6tcSpw4Nl4bq1xKnDqcSp4bq1xKnFqXPhu5nhurVB4bqo4bq1QOG7t8OBc+G7meG6teG7tMOBxrDEqeG6tXPhu5fDsnLhurXhuqjhu41B4bq1QeG6u+G7l+G6tVLEkGHhurXEqMOpxKnhurVz4buV4bq54bq1xKnhu5XhurDEqeG6tUHhu7fDqcSp4buV4bq1eeG6tUDhu7fDgXPhu5nhurXhu7TDgcawxKnhurXhu4nDgeG7q8Sp4bq14buz4buV4bq94buX4bq1xKnhu5V04bq14buz4buVbeG7s+G6tcSpw6nEqeG6tcSp4buv4bq14bu1w4Flc+G6teG7tcOB4bq9c+G6tXHhuqrhurVz4bqudsSp4bq1c+G7mXThurnhu5fhurVw4buXw7Ry4bq1QeG7t2XhurXEqcOpxKnhurXEqcWpc+G7meG6tUHhuqjhurVw4buN4bq1QXTDqXPhurV54bq1a+G7nWXhurXhu7Phu5Xhuq7hu69z4buZ4bq14bqkduG7l+G6tXHhuqrhurVqdOG6tXF04bq1c+G7meG6u+G7l+G6teG6pOG7j+G6tWVz4bq1c+G7l3Phu5XhurXhu7XDgcawxKnhurXhu5nhu5dlYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDoyjhurl04bq1c+G6v3LhurXhuqfDouG6p8OiOeG6tcSpw6nEqeG6tXPhu5XhurnhurVxw63hu7PhurXhu7Phu5XDqeG7s+G6tVLEkOG6tWvDquG6tcSp4buVaOG7s+G6tUHhu5XDgcOtc+G6teG7tcOB4bqo4bq1a+G7nXPhu5XhurXhu7nDs+G6tXF04bq74buX4bq1xKnDqcSp4bq1xKnFqXPhu5nhurVB4bqo4bq1QOG7t8OBc+G7meG6teG7tMOBxrDEqeG6tXDhu5Xhu6Xhu5fhurXEqcOpxKnhurXhu7nhurlz4bq14buZ4buXZXThurVq4budxKnhu5XhurXEqeG7leG6sHPhu5nhurVw4buVdMOpc+G6tcSpw4Nl4bq1UsSQ4bq1c+G7jcOB4bq1c+G7leG6ruG6teG7lcO54bq1cOG7lcWpc+G7meG6tUHDgWdz4bq1QeG7lcOD4bq1xKnDqcSp4bq1QeG7l8Oyw4HhurXEqeG7lcOBw6xz4bq1cOG7l8O0cuG6tUF0w6lz4bq1xKnDg2XhurVz4bqudsSp4bq1c+G6ueG6qGHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NA4buV4bulZeG6tUHhu5XDgcOtc+G6tXPhurnhuqjhurVrw6rhurVB4bu3ZXThurXEqeG7lXThurXhu7LEqEVU4buI4bq14bu1w4Hhuqjhu49z4bq1QeG7l+G7jeG7s+G6tcSpw61z4bq1a2nhuqjhurVrw4PhurXEqcOpxKnhurXhu5nhu5do4bqo4bq1QXfhurVx4bq5cuG6teG6pOG7l8O1xKnhurXEqcODZeG6tXDhu5fDtHLhurVBdMOpc+G6tUDhu7fDgXPhu5nhurXhu7TDgcawxKnhurVy4bq54bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7ieG7neG6tcSp4buV4bujc+G7leG6teG7ueG6tGXhurVx4bq74buXOeG6teG7tcOB4bqo4buPc+G6tXFo4bqo4bq1cXfhu5fhurVw4buVZeG7l+G6tUHhurbhurVz4buVZ3PhurXhuqThu5fDsnPhurXEqcWpc+G7meG6tUHhuqjhurVw4buXw7Ry4bq1QXTDqXPhurV54bq1QOG7t8OBc+G7meG6teG7tMOBxrDEqeG6teG6pOG6ueG6tUF04bq5c+G6teG7tcOB4bqo4buPc+G6tXHhurJl4bq1xKnhu5XDuXPhurXEqcWpc+G7meG6tUHhuqjhurVy4bq54bq14buVw7nhurVw4buXw7Ry4bq1QeG7t2Vh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Oj4buyxKhFVOG7iOG6tcSp4buVdOG6teG7ieG7l+G7jUHhurXhu5XDueG6tWvDquG6tXHhurJl4bq1xKnhu5XDuXPhurXhu5Vl4buX4bq1xKnFqXPhu5nhurVB4bqo4bq1cOG7l8O0cuG6tUF0w6lz4bq1a8O04bq1cOG7l8O0cuG6tUHhu7dl4bq1ceG6ueG6tcSpxalz4buZ4bq1QeG6qOG6tVDhu7JS4buY4bq14buUw4FleuG7lWxz4bq1eeG6tUDhu7fDgXPhu5nhurXhu7TDgcawxKnhurXhuqThurnhurXEqcWpc+G7meG6tUHhuqjhurXhu7Lhu7fhu5fEqWzhuqZlQWzhu7fhu5V0w4Hhu7lsxKh0dOG7s2zhu7fhu7nhurV54bq14buU4bupc+G7meG6tVDFqXPhu5lh4bq1QOG7t3Rz4buZ4bq1cuG7q0HhurXEqcOB4burxKnhurVw4buXw7Ry4bq1QeG7t2XhurVwbXThurVq4bq54buX4bq1Y+G6tUHDgWlzOeG6tcSpw6nEqeG6tXPhu5Vnc+G6teG6pOG7l8Oyc+G6tVLEkOG6tWvDquG6tcSpdeG6tUHhu5XDtOG6tUHhu7fDgeG6qOG6tcSpw63hu7PhurVraeG6qOG6tWvDg+G6teG6pOG6uXThurVBaEHhurXEqeG6veG6tcSpw6nEqeG6tUHhu5XFqXPhu5nhurVB4buXc+G6tXLhurnhurXhu5XDueG6teG6qMOyw4HhurXEqWnDgeG6tS3hurXhu7Zsw4FBbOG7t+G7ueG6tWvhuq5l4bq1QeG7l3PhurXhuqThurl04bq1QeG7lcOpc+G7meG6teG6peG6pWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6Phu4jhurnhurUp4buXcXHhu5dlcuG7ueG6tcSp4buVdOG6teG7ieG7l+G7jUHhurVz4buVZ3PhurXhuqThu5fDsnPhurXEqcODZeG6teG7ssSoRVThu4jhurVrw6rhurVB4bubcuG6teG7t2XhurVr4bqueMSp4bq1cuG7q0HhurXhuqThurnhu5fhurVB4buV4buX4buNw4HhurXhu7l1QeG6tUHhu5fhu49y4bq1w6xz4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1cOG7leG7l+G6tUHhu5fhu41z4bq14buV4bq5c+G7leG6tXDhu5fDtHLhurVB4bu3ZWHhurXigJxA4buVxalz4buZ4bq14buJw6l04bq14buVxaly4bq1c2XhuqjhurVw4buVxalz4buZ4bq1c8Oyc+G6teG7ieG7neG6teG7leG7l8O0w4HhurXhu7ll4buX4bq1QeG7lWx04bq14buJaEHhurVwQuG6teG6quG6tXPhu5nhu5Xhu59l4bq1c+G6uXThurVy4bq54bq1c3XhurXEqeG7leG7o+G6teG6rMOBaEHhurXhu7Phu5XDqUHhurVB4bq24bq1cnRz4buZ4bq1csOBxrBz4bq1QeG6u3ThurXhu7dl4bq1csWp4buX4bq1QeG7t+G6ruG7r3Phu5nhurVx4bq5c+G7leG6tXLhurtz4buV4bq1xKnhu5V04bq1xKnDqcSp4bq1xKnFqXPhu5nhurVB4bqo4bq1eeG6tUDhu7fDgXPhu5nhurXhu7TDgcawxKnhurVr4bq74buX4bq1ceG6osSp4bq14bqk4bq54bq14buU4bupc+G7meG6tVDFqXPhu5nigJ3hurXigJPhurXhu4jhurnhurXEqeG7lXThurXhu4nhu5fhu41B4bq1QeG7lcOycmHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6Phu4jhurnhurXEqcSCc+G7meG6tUHhurbhurXEqeG7lcaw4buX4bq1xKnhu5Xhu6PhurXhu7fhu6fhurXEqcOpxKnhurVxdOG6u+G7l+G6tUHhu5Xhu5fhu43DgeG6teG7uXVB4bq1c+G6ueG6qOG6tXPhu5Xhuq5z4buZ4bq1xKnhu5V04bq14buJ4buX4buNQeG6tcSp4buVw4Bz4buZ4bq1QeG6ruG7r3Phu5nhurVrxrDhu5fhurXhu5nhu5fGsHPhu5nhurXhuqR24buX4bq1c+G7lcOCc+G7meG6teG7meG7m+G6tXLhurnhurXEqcOpxKnhurVB4buVZXPhu5XhurVB4bu3ZeG6tXDhu5fDtHLhurVBdMOpc+G6tWvDquG6tUHhu5Vo4bqo4bq1a+G6rnjEqeG6tUHhu7d0c+G7meG6tXPhu5XDgnPhu5nhurVxaXPhurVw4buXw7Ry4bq1QeG7t2XhurVracOB4bq1QeG7l8Oyc+G6tXnhurVz4buVw4Jz4buZ4bq1xKnFqXPhu5nhurVB4bqo4bq1cOG7lcOpxKlh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NFw4FB4buVdOG7t+G6s8OjQOG6oHPhu5nhurVRZ3LhuqMv4buzw6M=

Tùng Lâm

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

EU đầu tư 10 tỷ euro gia tăng hợp tác với ASEAN

EU đầu tư 10 tỷ euro gia tăng hợp tác với ASEAN
2022-12-16 06:24:00

VOV.VN - Khoản cam kết đầu tư 10 tỷ euro vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) công bố tại Thượng đỉnh EU-ASEAN được tổ chức lần đầu...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết