Cập nhật:  GMT+7
.ể]}ậỉ6ỡỡỶ{ờPễpỉb{!ỄỳBỳ}ừ8}Ễở6j}ẫễẻq}ậểijể}ợq6j}ểẽ}pởéj}ậồ}ỡơ}ậ7ậ}pểo6}pểqẵj}ừẻ}ẫaĩ}ầak}6j}pk8j./ể]!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờỂb6ẩ{!;Pễj}Pụậ,}-}Jệ8ữ}0/ &}jệùổễ}ẫụjệ}ẫẳq}Pô}ậểụậ}Jàjệ}ỉùỗjệ}Jệqữéj}pư}Ễở6j};ỳBKỄ,&}òjệ}Ĩkể6ĩĩ6ẩ}Bỡỉ6ĩễ}ậểk}ầễẹp}Pbểở6j}ừ8}Ậồ}ợq6j}Jàjệ}ỉùỗjệ}Jệqữéj}pư}Ợqọậ}pẹ};ỄỳBỳ,}ẫá}jểặp}pởf}ẫễẻq}ậểijể}ợq6j}ểẽ}pởéj}ậồ}ỡơ}ậ7ậ}pểo6}pểqẵj}ừẻ}ẫaĩ}ầak}6j}pk8j?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẬ6ờpễkj{!.ễĩệ}ỡởậỶ{//ậ?ầ6kợq6jệpởễ?ừj/ẩbỡịpkờ/jbựỡ/" [5/]]0ẩ[[2[213p4"5 ỉ]?ìờệ{}6ỉpỶ{ỄỳBỳ}ừ8}Ễở6j}ẫễẻq}ậểijể}ợq6j}ểẽ}pởéj}ậồ}ỡơ}ậ7ậ}pểo6}pểqẵj}ừẻ}ẫaĩ}ầak}6j}pk8j{}ựễẩpểỶ{3 2{}ểbễệểpỶ{05[{}/!./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẬ6ờpễkj{!Ậểu}phậể}Pô}ậểụậ}Jàjệ}ỉùỗjệ}Jệqữéj}pư}Ễở6j};ỳBKỄ,}Ĩkể6ĩĩ6ẩ}Bỡỉ6ĩễ}ờể7p}ầễêq}ừộễ}ầ7k}ệễộễ}p9ễ}Pbểở6j?}Ajể};pù}ỉễẽq,%}ỄỞJỳ/PPỬỪJ./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ờể7p}ầễêq}p9ễ}ểnờ}ầ7k}ậểqjệ}ừộễ}Pôjệ}Ệễ7ĩ}ẫọậ}ỄỳBỳ}Ở6ề6bỉ}Ệởkỡỡễ}ơ}Pbểở6j}ỡ6q}ậqõậ}ểnờ}pởùộậ}ẫl}pởkjệ}jệ8ữ&}òjệ}Bỡỉ6ĩễ}ậểk}ầễẹp}ừễẽậ}ẫễẻq}ậểijể}ợq6j}ểẽ}ậu6}ể6ễ}ầéj}ẩũ6}pởéj}ậ7ậ}pểo6}pểqẵj}6j}pk8j}ệễrờ}ỄỳBỳ}ữéj}pằĩ}ừộễ}ậ7ậ}ểk9p}ẫõjệ}ể9p}jểằj}ậu6}Ễở6j&}ẫỏjệ}pểổễ}jệàj}ậểãj}ầặp}ịw}ỡũ}ầặp}ẫỏjệ}ể6ữ}ĩằq}pểqấj}j8k?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Jệùổễ}ẫụjệ}ẫẳq}ỳBKỄ}ỉùq}v}ởảjệ}ừễẽậ}pở6k}ẫôễ}jéj}jểảĩ}ĩtậ}ẫfậể}ửằữ}ẩũjệ}ỉmjệ}pễj&}ể6ễ}ầéj}jéj}ể9j}ậểẹ}ậ6j}pểễẽờ}pủ}ầéj}jệk8ễ}ẫê}p9k}ẫễẻq}ịễẽj}ậểk}ểỗờ}p7ậ}ừ8}ẩqữ}pởg}pở6k}ẫôễ}ĩõp}ậ7ậể}“ẫ7jệ}pễj}ậẵữ”}jểảĩ}ệễaễ}ợqữẹp}ậ7ậ}ừặj}ẫẻ?}ỳBKỄ}ừ8}ỄỳBỳ}ẫá}jểặp}pởf}ởảjệ}ỄỳBỳ}jéj}pể6ĩ}ẩũ}Ểõễ}jệểh}ừẻ}Ể9p}jểằj}ậu6}Ễở6j}ỉẳj}pểụ} [}ẫê}ểễêq}ởó}ểồj}ậểùồjệ}pởgjể}ể9p}jểằj}ậu6}jùộậ}j8ữ&}ậújệ}jểù}jàjệ}ỉũậ}ậu6}ậ7ậ}jể8}ịểk6}ểnậ}Ễở6j?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ừẻ}ịểa}jàjệ}ầ6j}ẫễẻq}ể8jể}ỄỳBỳ}ở6}jệểh}ợqữẹp}ờểaj}ẫọễ}Ễở6j}p9ễ}ậqõậ}ểnờ}ỡạờ}pộễ&}òjệ}Bỡỉ6ĩễ}jểặj}ĩ9jể}jẹq}ẫễẻq}j8ữ}ẩễếj}ở6&}jể8}ậểụậ}pở7ậể}Ễở6j}ỡe}ẫù6}ở6}jểứjệ}ợqữẹp}ẫhjể}ờểs}ểỗờ}ừ8}ỳBKỄ}ỡe}ể8jể}ẫõjệ}pởéj}ậồ}ỡơ}j8ữ?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ừẻ}ờểẳj}ĩgjể&}òjệ}Ệởkỡỡễ}ịểăjệ}ẫhjể}ỄỳBỳ}ỡắj}ỡ8jệ}pễẹờ}ptậ}ểỗờ}p7ậ}ừộễ}Ễở6j&}pgĩ}ịễẹĩ}ẫọễ}pểk9ễ}jệểễéĩ}prậ}ừ8}ậl}pfjể}ểẽ}pểọjệ}ừộễ}jùộậ}j8ữ?}Òjệ}jểặj}ĩ9jể}ậ7ậ}ậqõậ}pểak}ỉqẵj}ừẻ}ừễẽậ}ịểòễ}ờểtậ}pểo6}pểqẵj}ể9p}jểằj}ĩ6jệ}péj}Ịẹ}ểk9ậể}ể8jể}ẫõjệ}ậểqjệ}pk8j}ẩễẽj};ÌẬỜKỳ,}ẫ6jệ}jảĩ}pởkjệ}ậểùồjệ}pởgjể}jệểh}ỡũ}ừ8}ừấj}ỡe}ẫùỗậ}ẩqữ}pởg?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Òjệ}ỉ9ậ}ợq6j}ởảjệ}ểỗờ}p7ậ}ệễứ6}ỄỳBỳ}ừ8}Ễở6j&}ậújệ}jểù}pểo6}pểqẵj}pọp}ẫdờ}ĩ8}ể6ễ}ầéj}ẩũ}ịễẹj}ẫ9p}ẫùỗậ}ỡe}ệlờ}ờểẳj}ịểòễ}ờểtậ}ÌẬỜKỳ?}Ầéj}ậ9jể}ẫl&}ợq6j}ậểụậ}j8ữ}ậújệ}ờểaj}ẫọễ}ầặp}ịw}ể8jể}ẫõjệ}ợqằj}ỡũ}j8k}jểảĩ}ừ8k}ậ7ậ}ậồ}ỡơ}ể9p}jểằj}ừ8}jể8}ĩ7ữ}ẫễẽj}p9ễ}ầặp}ịw}jồễ}j8k}pởéj}pểẹ}ệễộễ?}Òjệ}ịểăjệ}ẫhjể}ỄỳBỳ}ẫá}ừ8}ỡe}ịểòjệ}ầh}ỡư}ẩtjệ}ỉ8ĩ}ậòjệ}ật}ậểfjể}pởh?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Pởkjệ}jểứjệ}pể7jệ}ệẳj}ẫằữ&}ỄỳBỳ}ẫá}ờể8j}j8j}ừẻ}ừễẽậ}Ễở6j}pểễẹq}ểỗờ}p7ậ}ừộễ}ậồ}ợq6j}j8ữ?}Pể7jệ}]]/"[""&}ỄỳBỳ}ẫá}pểòjệ}ợq6}ĩõp}jệểh}ợqữẹp}ữéq}ậẳq}Ễở6j}ểỗờ}p7ậ}ẫễẻq}pở6}ậ7ậ}ẩặq}ừẹp}ể9p}jểằj}p9ễ}ĩõp}ỡọ}ậồ}ỡơ}ậểù6}ẫùỗậ}ậòjệ}ầọ?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ễở6j}ẫá}ầ7ậ}ậ7ậ}ậ7k}ầqõậ}pởéj}ừ8}ịểăjệ}ẫhjể}ầaj}ậểặp}ểm6}ầgjể}ậu6}ậểùồjệ}pởgjể}ể9p}jểằj}jùộậ}j8ữ?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Ễở6j}ậsjệ}ậ7ậ}ậùổjệ}ợqọậ}pểẹ}ệễộễ}ẫá}ịv}ÌẬỜKỳ}ừ8k}pể7jệ}3/"[]1&}pểbk}ẫl}Pbểở6j}ậểặờ}jểẵj}ĩõp}ỡọ}ể9j}ậểẹ}ẫọễ}ừộễ}ậểùồjệ}pởgjể}ể9p}jểằj}ậu6}jùộậ}j8ữ}ẫê}ẫôễ}ỉặữ}ừễẽậ}ẩớ}ầo}ậ7ậ}ỉẽjể}pởủjệ}ờể9p?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{!Pqữ}jểễéj&}Ĩý}ẫá}ởrp}ịểoễ}pểo6}pểqẵj}ừ8k}pể7jệ}1/"[]4}ừ8}7ờ}ẫãp}pởơ}ỉ9ễ}ậ7ậ}ầễẽj}ờể7ờ}ẫồj}ờểùồjệ}pởủjệ}ờể9p&}ịểễẹj}Ễở6j}ậújệ}ậạp}ệễaĩ}ĩõp}ỡọ}ậ6ĩ}ịẹp}ậu6}jùộậ}j8ữ}pởkjệ}pểo6}pểqẵj?}Ậ7ậ}ậqõậ}ẫ8ĩ}ờể7j}jểảĩ}ịểòễ}ờểtậ}ÌẬỜKỳ}ầạp}ẫẳq}ừ8k}pể7jệ}0/"["]}p9ễ}Ừễbjj6};ỵk,?}Pqữ}jểễéj&}ừấj}ậểù6}ậl}ầùộậ}ẫõp}ờể7}j8k}ỡ6q}ừmjệ}ẫ8ĩ}ờể7j}ĩộễ}ẫằữ}jểặp}ừ8k}pể7jệ}4/"[""?./ờ!.ờ}ậỉ6ỡỡỶ{ờẦkẩữ{}ỡpữỉbỶ{pbửp-6ỉễệj%}ởễệểp*{!.ỡpởkjệ!Ẫãjệ}ỵjể./ỡpởkjệ!.ễ!};PPỬỪJ,./ễ!./ờ!


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Thùng thuốc súng” ở Trung Đông

“Thùng thuốc súng” ở Trung Đông
2023-03-05 06:05:00

(ND) - Cộng đồng quốc tế quan ngại sâu sắc trước tình hình an ninh ngày một xấu đi ở khu Bờ Tây, vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine, đặc biệt là bạo lực bùng phát ở thị...

Ukraine thất thủ ở điểm nóng Bakhmut?

Ukraine thất thủ ở điểm nóng Bakhmut?
2023-03-02 12:59:00

QTO - Cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết quân đội nhiều khả năng phải rút khỏi Bakhmut - cứ điểm quan trọng trấn giữ lãnh thổ nước này.

Nỗi ám ảnh khủng hoảng di cư trở lại châu Âu

Nỗi ám ảnh khủng hoảng di cư trở lại châu Âu
2023-03-02 05:54:00

VOV.VN - Thảm kịch chìm thuyền khiến hơn 60 người thiệt mạng ngoài khơi Italy hôm 26/2 một lần nữa khiến nỗi ám ảnh khủng hoảng di cư trở lại với châu Âu. Năm 2022, châu lục...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết