Cập nhật:  GMT+7
deG7hOG7seG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7omZGUcSoQ8aww7rhu63hu6nhuqxJ4bup4bqo4bu3TOG7qVHhu6BMS+G7guG7qeG7sFXhu6nigJzhu55S4bu1S+G7qVHhu7lG4bup4bqqRuG7gFLhu6nhu6Lhu4Thu47igJ3hu6nEqMOMS+G7hOG7qeG7t0vhu6nhuqjhu4RSS+G7guG7qVHhu4ThurZLdS/hu4Thu7HDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I5Q+G7teG6qsaww7pz4buFODjhu4F04bupLeG7qT7hu4RG4bq8UuG7qeG7sXcteXDhu6lQ4bu1UuG7qeG7r+G7qUvhu4Lhu7lW4bup4buuRFHhu6nhu67hu6hw4bupZuG7tOG6s3vhu6lRw41L4buE4bupbsOMS+G7hOG7qeG7geG7hFPhuqjhu6lCw4Dhu6nhu4jhurpR4bupUeG7hFPhuqjhu6nhu6Lhu4RG4bq4S+G7qVFO4bu14bup4buuRFHhu6nhu67hu6jhu6nhu7BV4bup4bu3S+G7qeKAnOG7nlLhu7VL4bupUeG7uUbhu6nhuqpG4buAUuG7qeG7ouG7hOG7juKAnXF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7pm4buEQ0zhu6lCTXDhu6k5fcOzw7Phu6lCw4Dhu6nhu55SVuG6ulHhu6lCSUvhu4Thu6lRUlbhurhL4bup4bui4buEQVHhu6lC4buORuG7qeG7sOG7lEbhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqxJ4bup4bqo4bu3TOG7qeG6rEnhu6lR4bugUlbhu6lR4buO4bup4buw4bq84bupUcOURuG7qeKAnOG7gkbhurpR4bupS+G7guG7pOG7lkbigJ3hu6nhu4LDlUrhu5/hu6nhu4Hhu4RUS+G7guG7qeG6t0FL4buE4bupZlLhurJLcOG7qX3Egkvhu4Lhu6nhu4dS4buO4bqo4bupZlPhu6nEqOG7ueG7qeG7reG7qeG6rEnhu6nhuqjhu7dM4bup4bqoTeG7qeG7sOG7tUbhu6lR4bugTuG7qeG6qOG7hMOa4bupSuG7pFLhu6nhuqxJ4bup4bui4buEQVHhu6lRVOG7qeG6qOG7hFJL4buC4bupUeG7hOG6tkvhu6Hhu6nhu4Hhu4RUS+G7guG7qX3huqLhuqjhu6lmU+G7qeG7reG7reG7qUvhuqBK4bup4buv4bupUeG7hOG7t0vhu4Lhu6lRVOG7oeG7qeG6s+G7glJW4buAS+G7qW7huqBL4bupZkhL4buE4bup4buxeOG7qUvhuqBK4bupUVThu6Hhu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6lu4bqgS+G7qX1JS+G7hOG7qeG7sXnhu6lL4bqgSuG7qVFU4bup4buw4bu54bup4bqz4buCUlbhu4BL4bupbuG6oEvhu6k8R0vhu4Thu6nhu7dL4bup4buz4bupS+G6oErhu6lRVOG7oeG7qeG6rEnhu6nhuqjhu7dM4bup4bqz4buCUlbhu4BL4bupe1JW4bupOUbDiuG7ouG7qUvhu4TDgkvhu6nhu7dL4bup4but4bupS+G6oErhu6l44bupUeG7hOG7t0vhu4Lhu6lRVOG7qeG6qOG7hEzhu6lRw5RG4bup4oCc4buI4buE4buMS+G7guG7qVHhu47hu6nhu4JG4bu34bqo4bupUcOURuG7qeG7ouG7hEFK4oCd4buh4bup4bqsSeG7qeG6qOG7t0zhu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6nhu7RL4buE4bupZlLhurJL4bupS+G7hMOCS+G7qeG7t0vhu6nhu6/hu6lL4bqgSuG7qVFU4bup4buw4bq84bupUcOURuG7qeKAnOG6qOG7hEPhu6nhu4JG4bqyUuG7qVHDlEbhu6nhu6Lhu4RBSuKAnXF1L+G7osO6deG7ouG7qeG6qMSo4bu1UFDhu5XGsOG7ojxM4bqqVsaww7pmTuG7teG7qeG6qMOZS+G7guG7qeG6rFLDlOG6qOG7qeG6qOG7t+G6qOG7qeG6rEnhu6nhuqjhu7dM4bup4bui4buEw4FG4bupxKhG4bq4S+G7qULhu5RG4bup4bqsw5VG4bupUeG7hOG7pOG7lkvhu4Lhu6nhuqjhu4RG4bup4bui4buER+G7qVFISuG7qeG7iEbhurpKcOG7qUrhu7VG4bupUeG7t0vhu4Lhu6nhu4Thu5hL4bup4butduG7q+G7qVHhu6BGw4pS4bupQsOVS+G7gnDhu6lR4buQS+G7qVHhu4ThurJR4bupUUZL4buE4bupUeG7hOG6tEvhu6nhu7N44bupUeG7oEbDilLhu6lCw5VL4buC4bup4buw4bu54bup4bqo4bqy4bui4bup4bqq4buk4bucS+G7guG7qUtS4buMRuG7qeG7reG7qeG6qExL4bupS+G7hMOT4bup4bqow5rhu7Xhu6nhuqxJ4bup4buEQUbhu6lK4buSRuG7qVHhu4Thu7dL4buC4bup4buE4buYS+G7qXfhu6vhu6tx4bur4bur4bur4bupQsOVS+G7gnHhu6nhurFG4bq4S+G7qeG7nlLhu7VL4bupQuG6ukvhu6nhu4xL4buC4bupZuG7oOG6tEvhu6nhuq/hu4Thu7dL4buE4bupe8OZS+G7guG7qXPhuqhMS+G7qeG7oOG6vuG7qeG6qMOa4bu14bup4bqoxq9S4bupPuG7hMOa4bupUUnhuqjhu4Thu6lnPOG6s3vhu6lRw41L4buE4bupbsOMS+G7hOG7qeG7geG7hFPhuqh0cOG7qThG4bu3SuG7qULhu47huqjhu6k+4buMS+G7guG7qVFW4bup4bq3Rkvhu4Thu6k4RuG7tUvhu4Jw4bupOcOURuG7qULDlUvhu4Lhu6nhu65EUeG7qeG7ruG7qOG7qeG6qOG7hEzhu6nhu6DDg0vhu4Lhu6nhu4xL4buC4bupe8OZS+G7guG7qeG7iOG7hOG7jEvhu4Lhu6lR4buE4bu1SuG7qeG7gkbhu7Vw4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qcSoRuG6uEvhu6nhu55S4bu1S+G7qULhurpL4bup4buwVeG7qeG7t0txdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO6ZuG7hENM4bup4bqo4bu3TOG7qVHhu6BBS+G7gnDhu6lC4bq4SuG7qeG7sXYt4buvLeG7reG7q+G7seG7r3Dhu6lRQUbhu6nhu55S4bu3S+G7qeG6oEvhu6lC4bq4SuG7qeG7muG7qeG7ouG7hOG7pOG7lkvhu4Lhu6k5w5RG4bupOcag4buicOG7qVHhu4Thu7lL4buE4bup4bui4buE4buO4bupbsOMS+G7hOG7qcOy4bq4S3Dhu6lRw41L4buE4bupbsOMS+G7hOG7qeG7geG7hFPhuqhw4bup4bqqTOG7qVLhu45L4buC4bupS+G7hEbhurxS4bup4bug4bukxqBScOG7qeG6rMav4bqo4bupUeG7puG6qOG7qVHFqOG7qUvhu4Thu6pL4buC4bup4bqo4bq2UuG7qUtNRuG7qVHhu6Dhu7VM4bupQuG7kEbhu6lRQUbhu6nhu55S4bu3S3Dhu6nhuqjhu7fhuqjhu6nhuqxJ4bup4bqo4bu3TOG7qVHhu6DhurhL4bupQlLhu5BG4bupQuG7t0vhu4Thu6nhu7VL4buE4bup4bqz4buCUlbhu4BL4bupZlLhurJL4bup4bu0S+G7hHHhu6lm4buE4bqyVuG7qeG7tUvhu4Thu6lmUuG6skvhu6nhu7RL4buE4bup4bqsw5Phu6nhuqjhu4RBVuG7qeG7sOG7ueG7qUvhu4TDgVbhu6nhu65S4buOS+G7guG7qeG7iOG6uEvhu4Thu6lL4buk4buU4bqo4bup4buC4bq0S+G7qeG7nlLhu7dL4bup4bqgS+G7qULhur7hu6lR4bug4buOS3Dhu6nhuqjhu7fhuqjhu6lC4buORuG7qVHhu6TGoEvhu4Lhu6nhu7DhuqZL4bup4buI4buE4buMS+G7guG7qVHhu4Thu7Xhu6lK4bu54bup4bqo4buERuG7teG7qcSo4bu5SuG7qeG7hOG7tUbhu6lL4buETUrhu6nhuqjhu4RBVuG7qVHhu6DhurhL4bup4bqs4buW4bup4buI4bq4S+G7hOG7qeG6qsOVS+G7qULhu7dL4buE4bupS0FL4bupS+G7hOG6tkvhu6lL4bu5VnHhu6nhuq/hu4RG4bupS0FL4bupS+G7hOG6tkvhu6lR4bugw6hM4bupxKjhurhL4bup4bqs4buW4bup4buI4bq4S+G7hOG7qVHhu4RI4bup4bqsSeG7qX3Egkvhu4Lhu6nhu4dS4buO4bqo4bupZlPhu6nhu7Dhu7nhu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6lu4bqgS+G7qTxHS+G7hOG7qUJS4buQRuG7qeG7iEnhu6Jx4bup4buF4bu1UuG7qUJNcOG7qeG7geG7hFRL4buC4bup4bq3QUvhu4Thu6lmUuG6sktw4bup4buB4buEVEvhu4Lhu6l94bqi4bqo4bupZlPhu6nhuqhUS+G7guG7qX3Egkvhu4Lhu6nhu4dS4buO4bqo4bupZlPhu6nhu7Dhu7nhu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6lu4bqgS+G7qTxHS+G7hOG7qeG6qsOVS+G7qULhu7dL4buE4bupUUbhurrhu6Lhu6nEqOG7uUrhu6nhu7VL4buE4bupZlLhurJL4bup4bu0S+G7hOG7qUvhu4LDgOG7qeG7rlLhu45L4buC4bup4bqqTkvhu4Lhu6lL4buk4buU4bqo4bupQuG7tUvhu4Lhu6nhuqjhu4TDgVbhu6lKQUvhu4Rx4bupZkbhurrhu6Lhu6lR4buEQ0zhu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6lu4bqgS+G7qX1JS+G7hOG7qeG7sOG7ueG7qeG6s+G7glJW4buAS+G7qW7huqBL4bupZkhL4buE4bup4bqo4bq0SuG7qULhu7fhu6lLRErhu6lR4buEQ0zhu6lLQUvhu6lL4buE4bq2S3Hhu6k8SeG7qULhu7dL4buEcOG7qUJB4bui4bupS+G7gsOA4bup4buuUuG7jkvhu4Lhu6nhu4jhurhL4buEcOG7qeG7tUvhu4Thu6nhurPhu4JSVuG7gEvhu6lmUuG6skvhu6nhu7RL4buE4bupQsOA4bupUeG7qOG7qeG7sExL4buC4bup4bqqTOG7qUvhu4JBUeG7qUvhu6Thu5ThuqhxdS/hu6LDunXhu6Lhu6nhuqjEqOG7tVBQ4buVxrDhu6I8TOG6qlbGsMO64bqzOGfDsjbhurPhu6nhu4dnYj51L+G7osO6


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triệt xóa băng lừa bán đồ cổ đổi màu

Triệt xóa băng lừa bán đồ cổ đổi màu
2015-07-17 04:51:36

(TTO) - Bằng việc sử dụng hóa chất, nhóm lừa đảo của Tín, Song và Lan đã khiến các bức tượng bằng đồng thau biến màu hoặc thành đồng đen rồi dàn cảnh lừa người mua, chiếm đoạt...

Bắt nhóm chặt hạ hàng trăm cây thông rừng

Bắt nhóm chặt hạ hàng trăm cây thông rừng
2015-07-16 04:49:15

(TTO) - Cả nhóm ngang nhiên sử dụng cưa máy cưa hạ đồng loạt 207 cây thông ba lá trồng từ năm 1983 trên diện tích 743m2, thiệt hại ước tính hơn 86,5m3 gỗ.

Phát hiện sai phạm hơn 4,329 tỉ đồng

Phát hiện sai phạm hơn 4,329 tỉ đồng
2015-07-15 00:40:50

(QT) - Từ đầu năm 2015 đến nay ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã tổ chức triển khai 62 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 33 cuộc thanh tra hành chính, 29 cuộc thanh tra...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết