Cập nhật:  GMT+7
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSR4buYbeG6qMOqeOG7pcO9d8Oq4buV4bulb+G6qMOq4bulxKnDquG7peG7iXjDucOq4bqo4bqmbHfDquG7leG7jeG7hMOq4bqo4bulQXjDucOq4bqm4bq6eMO5ZC/hu6Xhu4HEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu6Thu5vDrOG7l+G6vcSRYj4+WWPDqi3DquG7lGrDqnjhu6XDvXfDqnjDucOseMO5w6p44bul4buncHjDquG6rMOKw6rhu5dEeMO5w6rhu5XDicOsw6p34buL4buEw6rhu5XDicOsw6rhu6XEqcOqxqHDgHjDucOqdnnEqeG6qMOq4buH4bq/aMOq4buV4buN4buEw6rhuqjhu6VBeMO5w6rhu5nDrMOqduG7i8Oq4bqo4bqmw4B4w7nDquG6qOG6usOqeGx3w6rhu4HDrWnhu4PDquG6qOG6pnB4w6rhu5fhu6dzeMOq4bqoxanhu5Xhu6XDqmjhu4Xhu4N3w6rhu4fDquG6rcOq4bqo4bul4bunc+G6qMOq4bulxKnhu6fDqsOJ4bqu4buVw6rhuqjFqXjhu6XDquG7pcSCeMOqaWfhuq1md8Oq4buDw6rDucOD4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7mMOseMOq4buV4bul4bqq4buEcHjDquG7i3jDquG7mcOJ4bqu4buVw6rGocO14bqqw6rhu4Lhu4vhu5XDqsah4bupeOG7pcOqeOG7pcO9d8Oqw4Lhu6Xhu4vDquG6puG6unjDucOq4buVw73DquG7r+G7pXlqeMO5w6pnw6rGocOB4bunw6rhuqjDieG6tnjDueG6rcOq4bul4bunc3jDquG7g8OqxqHDgeG7p8Oq4bqow4nhurZ4w7nDqsaha8Oq4buZ4bupw6rhu5lt4bqow6rDueG7p+G6vuG6rcOq4buV4buL4buVw6rGocOB4bunw6rhuqjDieG6tnjDucOq4buV4buzeMOqdsSp4bunw6rGoWvDquG7meG7t8Oq4bqo4bqmw4F4w6rhu6Xhu6dzeMOqxqHDrHjDucOq4bqo4bunccOCw6rhuqhE4buVw6rhuqjhuqbhuqrhu4TDquG7mW3huqjhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRWMO54buJ4buEw6rhu4FmLWjDquG7lEF4w7nDqsOseMOq4bul4bqq4buEc3jDquG7mGp5w6pW4buNd8OqYlbhu413w6rGoMOAeMO5Y8OqxqFrw6rhuqjDgXjDucOqxqHEqeG6qMOq4bqk4bqq4buEceG6qMOqxqHhu6l44bulw6rhu6/hu6XhurLhu6fDquG6qMOB4bqtw6rhu5lt4bqow6rhuqjEqXfDqsO54bunw6x3w6rhu4XDquG6qOG7peG7i3jDucOqxqHDgeG7p8Oq4buA4bqu4bunw6o+4bqmw4nEgnjDucOqV8SpeOG7pcOq4bukQ3jDucOqYuG7leG7s3jDqsO54bu14bunw6p24buJw6rhu6RDeMO5w6pXw4nhurB4w7nhuq3DquG6pOG6qnDDquG6qOG7q3jhu6XDqj7hu6XDrHjhu6XDquG7pMO9w6xj4bqtw6oo4bqq4buL4buV4bulw6rhu6Rq4bunw6o+QcOqYuG7leG7s3jDqsO54bu14bunw6p24buJw6o+QcOqV8OJ4bqweMO54bqtw6rhu4Xhu4fDquG6qOG6quG6ouG7p2PDquG7gOG7icOqVnDDqjbhu6dx4bqow6o+w4nhurJ4w7nDqmLhu5Xhu7N4w6rDueG7teG7p8OqduG7icOqPsOJ4bqyeMO5w6rGoeG7p3N44bqtw6rhu4Xhur/DquG6qOG6quG6ouG7p2PDquG7lUN4w7nDquG6ssOq4buCa8OqVuG6oOG7lcOqPuG7jXjhuq3DquG7peG6quG7hHN4w6rhu5hqecOqVuG7jXfDquG7gHLDquG7peG7iXjhu6XDquG7gOG7p8Oq4bulxJDhu4TDquG7pXnEqeG7p8Oq4bqm4bq6eMO54bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkT7huqbDieG6ruG7lcOqxqHDveG6rcOqeMO54buJ4buEw6rhu4Phu4EtZuG6rcOq4buYw6x4w6rhuqThuqpqeMOqdkbDquG6puG6unjDucOqw4Lhu6Xhu7N4w7nDquG7peG6oMOqxqDDrHfhu5jhuqbhu6fDquG7gOG7icOq4buu4bundHfDqnbhu413w6rGoeG7qcOsw6rhu5nhu4l4w6rhu4Jrw6pW4bqg4buVw6o+4buNeOG6rcOq4bul4bqq4buEc3jDquG7mGp5w6pW4buNd8Oqw4Lhu6Xhu4vhuqjDquG7peG7p3N4w6rhu4BEw6rDguG7peG7i8Oq4bqm4bq6eMO5w6rhuqjhu6VBeMO5w6rhuqbhu4/huqjDqnjDueG7peG7p3B3w6rhuqjhuqbhu7V4w7nDquG6qMSp4bunw6rhu6/hu6V5anjhu6XDquG7geG6rcOq4bqo4bundOG6qsOq4buv4bul4bqqw6rhu4VnZ8Oq4bqo4bul4bqq4bqg4buVw6rhuqjhu6VBeMOq4buD4bqtw6rhu4Jrw6pW4bqg4buVw6o+4buNeOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJFY4bulw713w6p24buNd8Oq4bqob+G7lcOqxqFrw6rhuqzDisOq4buXRHjDucOq4buVw4nDrMOqd+G7i+G7hMOqeMO5w6x4w7nDqnjhu6Xhu6dweMOq4buVw4nDrMOq4bulxKnDqsahw4B4w7nDqnZ5xKnhuqjDquG7h+G6v2jDquG7leG7jeG7hMOq4bqo4bulQXjDucOq4buZw6zDqnbhu4vDquG6qOG6psOAeMO5w6rhuqjhurrDqnhsd8Oq4buBw61p4buDw6rhuqjhuqZweMOq4buX4bunc3jDquG6qMWp4buV4bulw6po4buF4buDd8Oq4buHw6rhuq3DquG6qOG7peG7p3PhuqjDquG7pcSp4bunw6rDieG6ruG7lcOq4bqoxal44bulw6ppZ+G6rWZ3w6rhu4PDqsO5w4PhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRWMO54buJ4buEw6rhu4FnLWfDquG7pMSp4bqow6rhu6/hu6d0d8OqduG7jXfDquG7peG6quG7hHN4w6rhu5hqecOqVuG7jXfDqsaha8Oq4bqmw6zDquG6pOG6quG7hHHhuqjDqsah4bupeOG7pcOq4buv4bul4bqy4bunw6rhuqjDgcOq4buARMOq4buLeOG6rcOq4buV4bul4bqq4buEdHjDquG7pcOAw6rhuqzEgsOq4buV4bulecOq4buUQXjDucOqw6x4w6rhu6Xhuqrhu4RzeMOq4buYannDqlbhu413w6rGoeG7p3LhuqrDquG6qOG6psOs4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7lOG7peG6quG7hHB4w6rhu4t4w6pWPuG6v2fhu4Fmw6rGocOJ4bq24buVw6rhuqjhu6Xhu4l44bulw6p2w7TDguG6rcOqw7nhu6fDrHnDquG7leG7pXnDquG7lEF4w7nDqsOseMOq4bul4bqq4buEc3jDquG7mGp5w6pW4buNd8Oq4buA4buJw6rDguG7peG7s3jDucOq4buUanjhu6XDquG6rOG7i+G6qMOq4bulxrB44bulw6rhuqzhurzDquG7lEF4w7nDqsOseMOq4bqo4bureOG7pcOqw4Lhu6XDgeG7p8Oq4bul4bq2w4LDqsah4buP4bqqw6rhuqjhuqbDrHjhu6XhuqnDqijhuqrDrMOqxqHhu6dy4bqqw6rhuqjhuqbDrMOqxqHDteG6qsOq4buC4buL4buVw6rGoeG7qXjhu6XDqsah4buN4buEw6p24buJw6rhu5lseMO5w6p44bulw713w6rDguG7peG7i8Oq4bqm4bq6eMO5w6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RweMOqeMO54bul4bunc8OC4bqtw6rhu5XDvcOq4bqo4bqiw6rhu5Xhu6Xhurjhu5XhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRWMO5eeG7ieG7p8Oq4buA4bunc+G7lcOqxqHhu4/huqrDquG6qOG6psOseOG7pcOqduG7iXfDquG6puG7ucOq4buARMOq4bulxJDhu4TDquG7pXnEqeG7p8Oq4bqm4bq6eMO5w6rhuqjEqeG7p8Oq4buv4buleWp44bulw6rhu4Hhuq3DquG6qOG7p3ThuqrDquG7r+G7peG6qsOq4buFZ2fhuq3DquG7mMOseMOq4buV4bul4bqq4buEcHjDquG7i3jDquG7lUV4w7nDqnfhurLDquG6puG6oHjDucOqxqHhu6dy4bqqw6rhuqjhuqbDrMOq4buV4buL4buVw6rhu4BEw6rhu6XEkOG7hMOq4bulecSp4bunw6rhuqbhurp4w7nDquG6qMSp4bunw6rhu6/hu6V5anjhu6XDquG7h+G6rcOq4bqo4bundOG6qsOq4buv4bul4bqqw6rhu4Vnw63DqmLhu5nhu6nDquG7leG7pW/huqjDquG7pcSpw6rhu4Hhu4Hhu4HDquG7leG7jeG7hMOq4bqo4bulQXjDuWPhuq3DquG7gETDqsOC4bul4buLw6rhuqbhurp4w7nDquG7lcSQw6zDquG7lUF4w7nDquG6qOG7hMOqw4x44bulw6rGoOG6uOG7lcOq4bqoxKnhu6fDquG6qOG7p3ThuqrDquG7r+G7peG6qsOq4buFZ2nhuq3DquG7gETDqsahw4HhuqjDqnbhu4t4w6rhuqjhuqbEqeG7p8Oq4buA4buJw6rGoeG7i3jhu6XDqnjDucOJ4bqw4bunw6rhu5XEkMOsw6rhu5VBeMO5w6rhuqjhu4TDqsOMeOG7pcOqxqDhurjhu5XDqnjDueG7ieG7hMOq4buBZi1m4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7mMOseMOq4buV4bul4bqq4buEcHjDquG7i3jDqsaha8Oq4buv4bulecOseOG7pcOq4buAQ3jDucOq4buH4bq/w6rGocOB4bunw6rhuqjDieG6tnjDucOqeMO54bul4bunw6rhu4Dhu494w6rhu4Dhu4nDquG7guG7i+G7lcOqxqHhu6l44bulw6p44bqi4bunw6p2cHjDquG7lcO9w6rhu5lseMO5w6p44bulw713w6rhu5XEkMOsw6pWcMOqNuG7p3HhuqjDqj7DieG6snjDueG6qcOqPuG6pnB4w6rhu5XEgsOq4bqs4bqyw6rhu5Xhu6Xhurh4w7nDquG7leG6uMOq4buA4buJw6rhuqjhu4nhu6fDqnbhu6dz4bqq4bqtw6rhu5jDrHjDquG7leG7peG6quG7hHB4w6rhu4t4w6rGoWvDquG6psOsw6p2c3jhu6XDquG7mW3huqjDquG7r+G7peG7kXjDquG7leG7j8OCw6o+4bqmw4nEgnjDucOqV8SpeOG7pcOq4bukQ3jDueG6rcOq4bqo4bunccOCw6rhuqjhu6Xhu5t5w6p24buJw6oo4bqq4buL4buV4bulw6rhu6Rq4bunw6o+QeG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJE+4bq6w6p24bqw4bunw6rhu6/hu6XDrOG7p8Oq4buVxJDDrMOqPsOJ4bqyeMO5w6rhu4Dhu4nDquG7pEN4w7nDquG7gHLDquG7gOG7p3Phu5XDquG7lUN4w7nDquG6qOG7pcOsd8Oqw7nhu6fDrMOqw4Lhu6Xhu4vDquG6puG6unjDucOq4buV4buzeMOq4buVw73DquG7leG7i+G7lcOqxqHDgeG7p8Oq4bqow4nhurZ4w7nDquG7r+G7peG7i+G7leG6rcOq4buYw6x4w6rhu5Xhu6Xhuqrhu4RweMOq4buLeMOqxqHDrHjDucOq4bqo4bunccOCw6rhuqhE4buVw6p24buJd8Oq4bqm4bu54bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkcagMeG7lMOq4bukezlkL8OCxJE=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phát hiện sai phạm hơn 4,329 tỉ đồng

Phát hiện sai phạm hơn 4,329 tỉ đồng
2015-07-15 00:40:50

(QT) - Từ đầu năm 2015 đến nay ngành Thanh tra tỉnh Quảng Trị đã tổ chức triển khai 62 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 33 cuộc thanh tra hành chính, 29 cuộc thanh tra...

Phá thành công chuyên án sau 48 giờ

Phá thành công chuyên án sau 48 giờ
2015-07-15 00:38:12

(QT) - Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) vừa đấu tranh thành công chuyên án trộm cắp tài sản sau 48 giờ xác lập, bắt 3 đối tượng gây án, thu giữ tang vật trị giá hàng trăm...

Ngắm cảnh ở Suối Vàng, 3 người chết đuối

Ngắm cảnh ở Suối Vàng, 3 người chết đuối
2015-07-14 00:33:53

TTO - Khoảng 14g20 ngày 13-7, một nhóm 5 người đi chơi tại khu vực Suối Vàng, giáp nhà máy thủy điện Ankroet, xã Lát huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) thì gặp nạn, 3 người trượt chân...

Khởi tố 2 bị can vụ thảm sát ở Bình Phước

Khởi tố 2 bị can vụ thảm sát ở Bình Phước
2015-07-14 00:33:38

TTO - Chiều 13-7, Cơ quan CSĐT Công an Bình Phước đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng với Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến về 2 tội: giết người và...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết