Cập nhật:  GMT+7
õẦờơỷÉuOOịỗLậẬÓÉÁỗôờỡờơÓẦẨơOẬẺẦơỹỖơÓÒỠẲẺơEQơÓÒỠẲẺơỹÕẺẤơỷỄẺẤơỷẦỘỷơÓCẺẦơÉxẺơÓẦỘơởởõ/ẦờôõLơỷÉuOOịỗL)Áuỹỗô)ỄẸơẺuỠơợt/roơ)HẬơAGẺẤơÓÒỠẲẺơỹÕẺẤơỷỄẺẤơỷẦỘỷơÓCẺẦơÓIơỷẦỘỷơEẦuẬơẸụỷơEQơÓÒỠẲẺơỹÕẺẤơỷỄẺẤơỷẦỘỷơÓCẺẦơÉxẺơÓẦỘơởởóơẵẦÊơỶẦÔơÓBỷẦơậẦỒỈẺẤơÓNỖỷơẩỴ2ỸơÓCẺẦơ)ùơầTơ@GẺẤơAẮẺơỹỖóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗôõẬẸẤơỷÉuOOịỗẬỶÁẺÓÁNỗơOÓỠÉÁịỗỢẬỹÓẦmơstớLỞnơẦÁẬẤẦÓmơpợợLỞnỗơONỷịỗ//ỷóỵuẼMÒuẺẤÓNẬóỜẺ/ỹÁOEÓẼL/ẺÁỢO/ợởởớ/ờớrỹqờờởrớợÓrờrÉt-uẺẦ-ợ-ờóĐLẤỗơuÉÓịỗờỡờơÓẦẨơOẬẺẦơỹỖơÓÒỠẲẺơEQơÓÒỠẲẺơỹÕẺẤơỷỄẺẤơỷẦỘỷơÓCẺẦơÉxẺơÓẦỘơởởỗơỢẬỹÓẦịỗstớỗơẦÁẬẤẦÓịỗpợợỗơ/ôõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỶuLÓẬẼẺỗôẵẦÊơỶẦÔơÓBỷẦơậẦỒỈẺẤơÓNỖỷơẩỴ2ỸơÓCẺẦơ)ùơầTơ@GẺẤơLẦúÓơỵẬẲÒơEẦuẬơẸụỷơEQơÓÒỠẲẺơỹÕẺẤơỷỄẺẤơỷẦỘỷơÓCẺẦơÉxẺơÓẦỘơởởơ-ơỦẺẦmơậ2õ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗô QơÓÒỠẲẺơỹÕẺẤơỷỄẺẤơỷẦỘỷơÓCẺẦơÉxẺơÓẦỘơởởơỷÊơờỡờơÓẦẨơOẬẺẦơAÔơAẬẰÒơEẬẶẺoơÓẬĂÒơỷẦÒýẺơỹỖơÓÒỠẲẺơỜùẼơợỡơỷẦCơÓẬĂÒơÓụẬơợớơỜBơÓNẨơỜẬẶỷơÉùẸơÓẦÒHỷơờợơỷÌơMÒuẺoơAÌẺơỜBoơABuơLẦỒÌẺẤơÓNĂẺơABuơỵùẺơÓCẺẦóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗô QơÓÒỠẲẺơỹÕẺẤơOÃơÓIơỷẦỘỷơMÒuơợơỜẾẺẤmơỜẾẺẤơờơÓẦẬơÓNứỷơẺẤẦẬẶẸơÓNĂẺơẸúỠơỜẬơÓẨẺẦơỜỊẬơLẦxẺơÓẦẬơậẬẮẺẤơUẺẦơỜùơLẦxẺơÓẦẬơ ẬẮẺơÓẦỘỷơỷẦÒẺẤơÓNẼẺẤơẺẤùỠơợt/r/ợớợởnơếẾẺẤơợơÓẦẬơỜẬẮÓơAFẬơỜỊẬơẸỄẺơẺẤẦẬẶLơỜÕơỷẦÒỠĂẺơẺẤùẺẦơỹỖơEẬẮẺơỹẬẴẺơNuơỜùẼơAxÒơÓẦúẺẤơs/ợớợởóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗôẵẦúÓơỵẬẲÒơÓụẬơỵÒIẬơEẦuẬơẸụỷoơẵẦÊơỶẦÔơÓBỷẦơậẦỒỈẺẤơÓNỖỷơẩỴ2ỸơÓCẺẦơ)ùơầTơ@GẺẤơẺẦwẺơẸụẺẦmơếẬẶỷơÓÒỠẲẺơỹÕẺẤơỷỄẺẤơỷẦỘỷơÓẦÁẼơẦẪẺẦơÓẦỘỷơÓẦẬơÓÒỠẲẺơẺẦừẸơÉỖuơỷẦỀẺơẺẦỚẺẤơẺẤỒỈẬơAÔơAẬẰÒơEẬẶẺoơÓẬĂÒơỷẦÒýẺơỜùẼơÉùẸơỜẬẶỷơÓNẼẺẤơỷúỷơỷÌơMÒuẺơẦùẺẦơỷẦẨẺẦơÓNĂẺơABuơỵùẺơÓCẺẦoơEBLơÓẦỈẬơỵIơOÒẺẤơẺẤÒGẺơẺẦvẺơÉỖỷơỷÊơỷẦwÓơÉỒĨẺẤoơAúLơỘẺẤơỠĂÒơỷxÒơÓẦỖỷơẦẬẶẺơẺẦẬẶẸơỜÕơỷÔuơỷúỷơỷÌơMÒuẺoơAÌẺơỜBoơABuơLẦỒÌẺẤoơAựỷơỵẬẶÓơÓNẼẺẤơỵFẬơỷủẺẦơEẦFẬơÉỒĨẺẤơỷỄẺẤơỜẬẶỷơẺẤùỠơỷùẺẤơÓưẺẤơÓNẼẺẤơEẦẬơỵẬĂẺơỷẦẮơÓẬẮLơÓÕỷơỷứÓơẤẬủẸơọẤẬuẬơAẼụẺơợớợợơ-ơợớợqoơÓẦÁẼơÉHơÓNẪẺẦơÓẼùẺơÓCẺẦơỷứÓơẤẬủẸơssơỵẬĂẺơỷẦẮơẦùẺẦơỷẦẨẺẦỏóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗôẵẦÊơỶẦÔơÓBỷẦơậẦỒỈẺẤơÓNỖỷơẩỴ2ỸơÓCẺẦơAẰơẺẤẦBơỷúỷơÓẦùẺẦơỜẬĂẺơ)HẬơAGẺẤơÓÒỠẲẺơỹÕẺẤơỷỄẺẤơỷẦỘỷơÓCẺẦơỷưẺơỷỘơẺẦẬẶẸơỜÕơAỒĨỷơLẦvẺơỷỄẺẤoơỷẦCơAụẼơỷúỷơỵuẺoơỷúỷơỵHơLẦyẺơÓIơỷẦỘỷơEQơÓẦẬơuẺơÓẼùẺoơẺẤẦẬĂẸơÓỌỷoơAỌẺẤơMÒỠơỷẦẮóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗôõẬẸẤơỷÉuOOịỗẬỶÁẺÓÁNỗơOÓỠÉÁịỗỢẬỹÓẦmơstớLỞnơẦÁẬẤẦÓmơỡpỡLỞnỗơONỷịỗ//ỷóỵuẼMÒuẺẤÓNẬóỜẺ/ỹÁOEÓẼL/ẺÁỢO/ợởởớ/ờớrỹqờờởrởqÓrởsớÉớ-uẺẦ-ởóĐLẤỗơuÉÓịỗờỡờơÓẦẨơOẬẺẦơỹỖơÓÒỠẲẺơEQơÓÒỠẲẺơỹÕẺẤơỷỄẺẤơỷẦỘỷơÓCẺẦơÉxẺơÓẦỘơởởỗơỢẬỹÓẦịỗstớỗơẦÁẬẤẦÓịỗỡpỡỗơ/ôõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỶuLÓẬẼẺỗô QơÓÒỠẲẺơỹÕẺẤơỷỄẺẤơỷẦỘỷơÓCẺẦơÉxẺơÓẦỘơởởơỷÊơờỡờơÓẦẨơOẬẺẦơAÔơAẬẰÒơEẬẶẺoơÓẬĂÒơỷẦÒýẺơỹỖơÓÒỠẲẺơ-ơỦẺẦmơậ2õ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗôỴuẺơỷẼẬơÓẦẬơAủẸơỵủẼơẺẤẦẬĂẸơÓỌỷoơỷỄẺẤơỵừẺẤoơEẦúỷẦơMÒuẺơÓNẼẺẤơMÒúơÓNẪẺẦơÓIơỷẦỘỷơÓẦẬóơỴwÓơỷỘơỜẬơLẦụẸơẺHẬơMÒỠoơMÒỠơỷẦẮơÓẦẬơÓÒỠẲẺơAẰÒơLẦủẬơÉyLơỵẬĂẺơỵủẺoơỞƠơÉPơẺẤẦẬĂẸơÓẦÁẼơMÒỠơỷẦẮóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗô@FẬơỜỊẬơỴuẺơẤẬúẸơOúÓơLẦủẬơÓẦỖỷơẦẬẶẺơỜẬẶỷơẤẬúẸơOúÓơEQơÓẦẬơÓỔơEẦvÒơÓIơỷẦỘỷơÓẦẬoơỷẼẬơÓẦẬoơỷẦwẸơÓẦẬơẸHÓơỷúỷẦơỷẦựÓơỷẦÃoơẺẤẦẬĂẸơÓỌỷnơAủẸơỵủẼơEẦúỷẦơMÒuẺoơỷỄẺẤơỵừẺẤơÓNẼẺẤơMÒúơÓNẪẺẦơÓIơỷẦỘỷơÓẦẬơÓÒỠẲẺóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLỴẼỹỠỗôỶúỷơÓẦẨơOẬẺẦơÓẦuẸơỹỖơỷxẺơỵẪẺẦơÓDẺẦoơÓỖơÓẬẺoơLẦúÓơẦÒỠơAxỠơAÔơẺưẺẤơÉỖỷoơETơẺưẺẤơỷÔuơẸẪẺẦơAẲơẦẼùẺơÓẦùẺẦơÓFÓơỷúỷơLẦxẺơÓẦẬnơMÒúơÓNẪẺẦơÉùẸơỵùẬơÓẦẬơLẦủẬơẺẤẦẬĂẸơÓỌỷoơÓNÒẺẤơÓẦỖỷoơỷẦwLơẦùẺẦơẺẤẦẬĂẸơẺHẬơMÒỠoơMÒỠơỷẦẮơEQơÓẦẬóõ/LôõLơỷÉuOOịỗLUÒÓẦẼNỗôậẬẮẺơ2ẦwÓõ/LôõỹẬỜơỷÉuOOịỗỹNÁÉuÓÁỹỗôõOÓNẼẺẤôậẬẺơÉẬĂẺơMÒuẺmõ/OÓNẼẺẤôõÒÉơỷÉuOOịỗÓẬÓÉÁ-ÓẦÒẸỵ-uẺỹ-OuLẼỗôõÉẬôõuơÓẬÓÉÁịỗ ẦuẬơẸụỷơEQơÓẦẬơÓÒỠẲẺơỷẦỘỷơỹuẺẦơLẦÊơẤẬúẸơAFỷơầJơỶỄẺẤơÓẦỒÌẺẤơÓCẺẦơâÒủẺẤơậNBỗơẦNÁÂịỗ/EẦuẬ-Ẹuỷ-EỠ-ÓẦẬ-ÓÒỠÁẺ-ỷẦÒỷ-ỹuẺẦ-LẦẼ-ẤẬuẸ-ỹẼỷ-OẼ-ỷẼẺẤ-ÓẦÒẼẺẤ-ÓẬẺẦ-MÒuẺẤ-ÓNẬ-ờqớpqróẦÓẸỗôõẬẸẤơONỷịỗ/ẸÁỹẬu/ờợớ/ẺÁỢO/ợờởq/ỡsỹợờớptờpÓờqớpqrÉớóĐLẤỗơuÉÓịỗờỡờơÓẦẨơOẬẺẦơỹỖơÓÒỠẲẺơEQơÓÒỠẲẺơỹÕẺẤơỷỄẺẤơỷẦỘỷơÓCẺẦơÉxẺơÓẦỘơởởỗơ/ôõ/uôõỹẬỜôõOÓNẼẺẤôõuơÓẬÓÉÁịỗ ẦuẬơẸụỷơEQơÓẦẬơÓÒỠẲẺơỷẦỘỷơỹuẺẦơLẦÊơẤẬúẸơAFỷơầJơỶỄẺẤơÓẦỒÌẺẤơÓCẺẦơâÒủẺẤơậNBỗơẦNÁÂịỗ/EẦuẬ-Ẹuỷ-EỠ-ÓẦẬ-ÓÒỠÁẺ-ỷẦÒỷ-ỹuẺẦ-LẦẼ-ẤẬuẸ-ỹẼỷ-OẼ-ỷẼẺẤ-ÓẦÒẼẺẤ-ÓẬẺẦ-MÒuẺẤ-ÓNẬ-ờqớpqróẦÓẸỗô ẦuẬơẸụỷơEQơÓẦẬơÓÒỠẲẺơỷẦỘỷơỹuẺẦơLẦÊơẤẬúẸơAFỷơầJơỶỄẺẤơÓẦỒÌẺẤơÓCẺẦơâÒủẺẤơậNBõ/uôõ/OÓNẼẺẤôõLơỷÉuOOịỗẦÁuỹỗôầúẺẤơẺuỠơr/t/ợớợờoơ)HẬơAGẺẤơÓẦẬơÓÒỠẲẺơỷẦỘỷơỹuẺẦơLẦÊơẤẬúẸơAFỷơầJơỶỄẺẤơÓẦỒÌẺẤơÓIơỷẦỘỷơEẦuẬơẸụỷơEQơÓẦẬơÓÒỠẲẺơỷẦỘỷơỹuẺẦơLẦÊơẤẬúẸơAFỷơầJơỶỄẺẤơÓẦỒÌẺẤóơẵẦÊơỴẨơÓẦỒơậCẺẦơÔỠoơỶẦÔơÓBỷẦơẩỴ2ỸơÓCẺẦoơỶẦÔơÓBỷẦơ)HẬơAGẺẤơÓẦẬơếỂơếưẺơ)ỒẺẤơỹỖơEẦuẬơẸụỷóõ/Lôõ/ỹẬỜôõ/ÉẬôõ/ÒÉôõỹẬỜơỷÉuOOịỗỷÉNỗôõ/ỹẬỜôõ/ỹẬỜô

Tiến Nhất

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết