Cập nhật:  GMT+7
w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6DhurPhuqXhurFw4bq74buh4bqx4bu1QeG6scOs4buRceG6seG6r+G7teG7kWbhuqThurHDrXLhu5PhurHhu5/EgmPhurHhu7Xhu5PDs3DhurHhu7Xhuqrhuq/DoS/hu5HhurPDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq944buQxKlj4buL4bqvw6A5w4xDUOG7imHhurEt4bqxQ+G7k+G6seG7iW9w4bqxw6xx4buT4bqxw61y4buTNuG6sVDDtOG7t+G6pOG7j3DhurEs4bq7cOG6scONbuG6scOs4bqgcMO04bqx4bqveOG7kWRw4bqv4bqx4buL4bqi4bux4buT4bqxcMOzcOG6sXDhu5HEkeG6scOsw4Bj4bqx4buRdOG6scOscuG6seG7keG7peG6seG6ssSRcMO04bqx4bqyxJHhurHhu4nDs+G6sXDDtOG7keG7l+G6seG7ieG6omPhurHhu7Xhu5PDs3DhurHhuq/DtOG7k8Op4buT4bqx4buJxanDrOG6r+G6seG7ieG7jeG6seG7icSRceG6seG7n25wN+G6seG7tOG7kcSpceG6scOsZMOs4bqxcGVw4bqxcOG7keG7g3A24bqxw41u4bqx4buJ4bq54bqx4bufxIJj4bqxw6zDgGPhurHhu5F04bqxw7RmcOG6seG6szbhurXhurHhu7XhuqrhurHhu4nhu6dww7ThurFw4buR4bqicMO04bqx4bqv4bu14buRZuG6pOG6r+G6scOs4buRxqHhurHhu7Xhu5HEgmPhurFw4buRZ3DhurHhuq3huqfhurPhurHhu7XDveG7k8Oy4bu34bqx4buJ4buncMO0N+G6sVDDtOG7t+G6pOG7j3DhurEs4bq7cOG6scONbuG6sTnhuq3hurfhurHhu7Xhu7fGsOG7kzbhurFww7TDgeG6scOC4bq54bqx4buQxJHhu6HhurHhu4jDg8OsNuG6seG7keG7t+G6pMOycOG6seG7kMSR4buh4bqx4bu04buR4bu3Z3DhurHDjeG6vcOsNuG6scON4buVcOG7keG6seG7tOG7keG7t2dwYeG6seG6ssSR4bqx4bu0w71mcOG6seG7ouG7k+G7oeG6seG7tOG7k29w4bqx4buz4bulcMO04bqxw6zhu5Hhu7dww7ThurHhurLhu7Hhu5PhurFw4buRY+G7t+G6sXDhu5HhuqLhurHhurLhu6/hurHDrOG7keG7p3DDtOG6seG6ssSR4bqx4buRxJFw4buR4bqxcMO04buRw7PhurHDrHHhu5PhurHDrXLhu5PhurHhu7Vl4buT4bqxcOG7kcSR4bqxduG6seG7hXjhurHDouG6scOC4bq54bqx4bu04buDcOG6seG7ouG7k25wNuG6seG7keG7t+G6pMOycOG6scON4buVcOG7keG6scOM4buRZHDhu5E24bqx4bu0WOG6seG7kMOM4bugN+G6scON4buTb+G7teG6scOtxJHhurFQw7Thu7fhuqThu49w4bqx4bu04buR4buX4bqx4buQQeG7oTbhurFww7TDgeG6seG7hXjhurHhurU24bqxw4LhurnhurHDjeG7lXDhu5HhurHDjOG7kWRw4buRNuG6seG7keG7t+G6pMOycOG6scON4buVcOG7keG6scOM4buRZHDhu5HhurHDveG7heG7teG6seG7oW7hurHhu7Xhu5lw4bqxcG5w4bqx4bqy4buv4bqxw6zhu5Hhu6dww7ThurHDjW7hurFww6nhuqThurHhu7Phu5Nw4buR4bqx4bqm4bqx4buJ4buXcOG7keG6seG7n8SCY+G6seG7icOpceG6scOs4buR4buTb+G7oeG6seG7iXFl4bu14bqx4bu1xJHhu5PhurHhu7PDqXA3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoCzEkXHhurHhu7Xhu5FkcMO04bqx4bqpL+G6teG6t+G6t+G6qTbhurHhu6Phu5Hhu5PhurHDrcSR4bqx4buQQeG7oeG6seG7iW9w4bqxcOG7kcSR4bqxw41u4bqxw4LEqeG7oeG6scOtcuG7k+G6seG6ssSR4bqx4buJ4bqi4buvw6zhurHhuq/DuXDDtOG6seG7teG7kWbhuqThuq/hurFwxJHhuqThurF44buRZHA04bqx4buL4bqi4bux4buT4bqxcMOzcOG6sXDhu5HEkeG6scOtxJHhurHDrHLhurHhu6HFqeG7teG6seG7keG7peG6seG6ssSRcMO04bqx4bqy4bux4buT4bqx4bu1w73hurbhurHhu5/huqLhu69ww7ThurHhurM34bq34bq34bq34bqx4buf4bqi4buvcMO0NuG6sXBv4bu34bqxw63EkeG6seG7oeG7t+G7pXDhurHhu5/hu4XhuqThurHhu7Phu6XhurHhurLEkXDDtOG6seG7iXLhurHhu7Xhu5Hhu5XhurF44buRw6nhu5PhurHhu4nhuqJj4bqx4bu14buTw7Nw4bqx4buJ4buN4bqxw41u4bqx4buh4bu3Y+G6seG7teG7keG7t+G7pcOs4bqx4bqyw7PhurHhu6Phu5HhurDhurHhu4nFqcOs4bqx4bu1w73DgcOs4bqx4bqyxJFww7ThurHhu7XEguG6seG7i+G6ouG7seG7k+G6seG7ieG7heG7teG6seG7n25wN+G6sVDDtOG7kcSp4bqxw6xy4bqx4bqyxJFww7ThurHhu7XEguG6seG7tcO9bnDhurHhu7XDveG7reG7k+G6scO94bur4buT4bqxw4Lhu7fhu6Vww7Q24bqxw63EkeG6seG7kEHhu6HhurHhu4nhu6dww7ThurHhuqbhurFww7Rj4bqkN8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu7Thu5HEqXHhurHhu4lyNuG6seG7tcSC4bqx4bu14buRZHDDtOG6seG6s+G6ty/hurXhurfhurfhuqnhurHhu4lvcOG6seG7teG7kWRww7ThurHhuq0v4bq14bq34bq34bqrNuG6scOtxJHhurHhu5BB4buh4bqx4buJ4bq54bqx4buJ4bqiY+G6scOs4buRceG6scONbuG6seG7tcawcMO04bqxw6zFqXDDtOG6seG6qWLhuqvhurHhu7XDveG7k8Oy4bu34bqx4buJ4buncMO0N+G6seG7iMaw4buT4bqx4bufZeG7kzbhurHDjW7hurHhu4nhurnhurHhu4nEkXHhurHhu7XDvXFww7ThurFw4buRxJHhurHDrMOAY+G6scOtxJHhurHhu5BB4buh4bqxw6LhurHDrGThu5PhurHhu5Hhu6XhurHhu7Phu4Phu7fhurHhu5Fx4bq94buh4bqxOeG7o+G7mcOs4buR4bqx4bu14buR4bqi4buxw6zhurHhuq3hurfDgsOi4bqrw6zhu6E24bqx4buz4buD4bu34bqx4buj4buRccOpcMO04bqx4bqt4bq3w6zhu6Fh4bqxcOG7keG6onDDtOG6seG6smlw4bqxw6zhu5HhuqJj4bqx4bu14buR4buF4bqk4bqx4bqyxJFww7Q3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7iG9w4bqxw7Thu5PhurZj4bqx4bu14buRZHDDtOG6sWIv4bq14bq34bq34bqrNuG6scOtxJHhurHhu7Thu5NvcOG6scOC4bu34buF4bu14bqxw6zDqXDhu5HhurHhu4nhu5PhurFw4bqi4buxw6zhurFww7RxxJHhu5M24bqxw41u4bqxw6zhuqBww7ThurHDrXXhurFw4bur4buT4bqx4bu1ZeG7oeG6seG7tcO94bu54bqx4buJ4buT4bqx4bqyw7PhurF54bu3bjfhurHhu57hu7nDrOG6sXDEkeG6pDbhurHDrcSR4bqx4buQQeG7oeG6seG7oeG7seG7k+G6scOt4buTb+G7teG6seG7oeG7lXDhu5HhurHDreG7l+G6seG6suG7r+G6scOs4buR4buncMO04bqxw41u4bqx4bufxIJj4bqxcG5w4bqx4buJb3DhurHDrOG7q+G6sXnhu7djcOG6scOMw7lww7ThurFjcOG6seG7tcO94buVcOG7keG6scOtZHE34bqx4bu0w71xcMO04bqx4buj4buR4buT4bqx4bqyw4HhurHhurLhu5PDssOs4bqx4buJY3DDtOG6seG7ieG6ouG7r8Os4bqx4buJ4buTw7Phu7fhurHhu7XDvWPhurHhu7Xhu5Hhu5XhurHhu4lm4bu34bqx4bu14buRZHDDtOG6seG6s+G6ty/hurXhurfhurfhuqs24bqxw41u4bqx4bqkbuG7t+G6scOsZuG7t+G6scOtxJHhurHhu5BB4buh4bqx4buJ4bqiY+G6seG7teG7kW7hu6HhurHhurPhurfhurHhu7XDveG7k8Oy4bu34bqx4buJ4buncMO04bqx4buJ4buN4bqx4buh4bu3Y+G6seG7teG7kW7hu6HhurHhu7Xhu5Hhu7fhu6XDrOG6seG7o+G7keG6sOG6seG7icWpw6w3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoFDDtMSR4bqk4bqx4bqnL+G6s+G6ty/hurXhurfhurfhuqs24bqx4buj4buR4buT4bqxw41u4bqx4buJY3DDtOG6sXDhu5FncOG6seG7teG7k8OzcOG6scOsw4Bj4bqxw63EkeG6seG7kEHhu6HhurHhu7Xhu5Hhu5XhurHDreG7l+G6scOMw7lww7ThurFjcOG6scOC4bq54bqx4bu04buDcOG6scON4buTbnA24bqx4buR4bu34bqkw7Jw4bqxw43hu5Vw4buR4bqxw4zhu5FkcOG7keG6seG7n2d44bqxw63hu5NucOG6scOtw6lw4bqxw63hur3hu7XhurF54bu3w6nhurHhu7VjcMO0N+G6sVnhu7dk4bqx4bu1w73hu5Vw4buR4bqx4buJ4buTw7Phu7fhurHhu7XDvWM24bqxw41u4bqxw6zhu5HGoeG6seG7teG7kcSCY+G6sXDhu5FncOG6seG7ieG6ueG6sXDhu5FncOG6scOsw4Bj4bqxw63EkeG6seG7kEHhu6HhurHDouG6t+G6t+G6seG7tcO94buTw7Lhu7fhurHhu4nhu6dww7Q3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoFDDtHHEkeG7k+G6scO9YzbhurHDrOG6oHDDtOG6seG6suG7seG7k+G6seG7teG7kcOA4bqx4buJcWVw4bqxcOG7keG6ouG6seG7tcO9bnA24bqxw41u4bqxw6xzcOG6scOs4buR4buTb+G7oeG6seG7iXFl4bu14bqxw6zDgGPhurHDuXDDtOG6seG7tMO94bqi4burcMO04bqxLOG6u3DhurHhu7Thu5Hhu7dncOG6sTlww7TDgeG6seG7hXjhurFQ4buR4buD4buh4bqx4bu04buTb3A24bqxw4LhurnhurEh4bu34bqkbnDhurHhu6DFqcOsNuG6seG7keG7t+G6pMOycOG6sSHhu7fhuqRucOG6seG7oMWpw6w24bqxw43EkeG6scOd4buXY+G6sS3hurEs4bqgcMO04bqx4bu0xJHhu7dh4bqx4bqz4bqp4bq34bqx4bu1w73hu5PDsuG7t+G6seG7ieG7p3DDtDfhurHhu7TDvXFww7ThurHhu6Phu5Fxw6lww7ThurHhu7Xhu5Hhu63hu5PhurHDtOG7k2Nw4bqx4bu14buRZHDDtOG6seG6pS/hurXhurfhurfhuqs24bqxw41u4bqx4buJ4bq54bqx4buJxJFx4bqxeOG7keG7mWPhurHhu7Nj4bu34bqxcOG7kcSR4bqxw7lww7ThurFwxJHhuqThurHhuqfhurHhu5/hu6nhurHhu7Phu4Phu7fhurHhu6Phu5Fxw6lww7ThurHhuqfhurfDrOG7oTbhurHDvcWpcMO04bqx4buj4buRccOpcMO04bqx4bq14bq3w6zhu6E3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7tMO94bqi4buxw6zhurHhu4ly4bqxOeG7tcSC4bqx4bu14buRZHDDtOG6seG6qy/hurXhurfhurfhuqnhurHhu4lvcOG6scO04buT4bq2Y+G6seG7teG7kWRww7ThurHhurUv4bq14bq34bq34bqrYTbhurHDjW7hurHDrOG6oHDDtOG6seG7n8SCY+G6scOtxJHhurFQw7Thu7fhuqThu49w4bqx4bu04buR4buX4bqx4bu04buR4bu34bqxUMO0Y+G6sTlww7TDgeG6sUNw4bqx4buK4bqi4burcMO04bqxLOG6ouG7q3DDtDbhurF44buR4bqi4butcMO04bqx4bqz4bq3NuG6sXnhu7dncOG6seG6rWHhurHhu5Hhu6tw4bqx4bqz4bqr4bq34bqx4bu1w73hu5PDsuG7t+G6seG7ieG7p3DDtOG6scOtw6pww7ThurHhu7Xhu5HDgOG6seG7iXFlcOG6scO0cnjhurHhu7Xhu5PDs3DhurHhu6Hhu7dj4bqx4bu14buR4bu34bulw6zhurHhu6Phu5HhurDhurHhu4nFqcOs4bqx4buJ4buN4bqx4bu1w73DgcOs4bqx4bqyxJFww7ThurHhu7Vl4buT4bqxcOG7kcSR4bqxw63EkeG6seG7kEHhu6E34bqx4bu0xrBww7ThurHDrMWpcMO0NuG6scONbuG6seG7ieG6ueG6scOs4buR4buTb+G7oeG6seG7iXFl4bu14bqxw6zDgGPhurHDouG6sXBlcOG6sXDhu5Hhu4Nw4bqx4bqt4bqn4bqz4bqx4bu1w73hu5PDsuG7t+G6seG7ieG7p3DDtDfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8OgLOG7seG7k+G6seG7kcSRcOG7keG6seG6suG7k+G6sXjhu5Fl4buh4bqx4bu1xanhu5PhurFw4buR4bqi4bqx4bu1w71ucDbhurFww7TEkeG6pOG6seG6s+G6qy/huqs24bqx4bu0Q1Dhu4rhurHhu7RY4bqx4buQw4zhu6DhurHDguG6sOG6seG7s+G7q+G6seG7teG7kWjhu6HhurHhurLEkeG6seG7teG7t+G6pG5w4bqxeOG7kWXhu7XhurHDjW7hurHhu6HDg8Os4bqxZHDhurHhurPhuqXhurFw4bq74buh4bqx4bu1QeG6seG6ssOz4bqx4bu1xanhu5PhurHhu5/EgmPhurHhu4nDqXHhurHDrOG7keG7k2/hu6HhurHhu4lxZeG7teG6seG7tcSR4buT4bqx4buzw6lwN+G6seG7kDdDcOG7kcOhL3jDoA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

“Giúp” công dân thêm tuổi để chịu án

“Giúp” công dân thêm tuổi để chịu án
2009-08-19 21:13:00

Do phạm tội cướp tài sản, ngày 19/6, Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa tuyên phạt Lê Xuân Hùng 24 tháng tù (cho hưởng án treo). Điều đáng nói là tính đến thời điểm phạm tội, Hùng...

Hậu quả cuộc truy sát của những kẻ côn đồ

Hậu quả cuộc truy sát của những kẻ côn đồ
2009-08-19 21:12:39

Theo điều tra bước đầu của cơ quan Công an, các đối tượng nói trên tụ tập chơi khuya và tổ chức nhậu tại TP Vĩnh Long đến 3h sáng 14/8 thì tan cuộc lên xe về huyện Long Hồ....

Tây xài hộ chiếu giả, rút tiền tỷ ở ngân hàng

Tây xài hộ chiếu giả, rút tiền tỷ ở ngân hàng
2009-08-19 21:12:20

Congo) về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức. Theo lời khai của bị cáo này tại tòa, Dadon nhập cảnh vào Việt Nam năm 2008 và ở tại khu vực phố Tây (phường Phạm Ngũ...

Bắt tên cướp đâm CSHS trọng thương

Bắt tên cướp đâm CSHS trọng thương
2009-08-18 10:01:35

Tổ công tác do Đại úy Ngô Anh Đức và Thượng sỹ Nguyễn Đức Mạnh làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương, phát hiện 2 đối tượng đi xe máy cướp giật túi xách...

Tử tù khai đồng bọn mua bán 43 bánh heroin

Tử tù khai đồng bọn mua bán 43 bánh heroin
2009-08-18 09:57:42

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xuất hiện những tử tù trong đường dây này tố cáo đồng bọn để mong hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, theo đó, tháng 4/2008, tử tù...

Khởi tố 2 nhà báo “vòi” tiền DN

Khởi tố 2 nhà báo “vòi” tiền DN
2009-08-18 07:44:03

Nam) đã bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 14/8, cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với...

Ẩu đả vì mâu thuẫn khi đổ rác

Ẩu đả vì mâu thuẫn khi đổ rác
2009-08-17 12:35:00

Bà Nguyễn Thị Thuần, 74 tuổi là mẹ Vũ Mạnh Cường nhìn qua cửa xếp, bị một đối tượng dùng bóng đèn tuýp chọc vào mắt bị thương nặng.

8 năm tù cho nguyên giám đốc Trần Ngọc Sương

8 năm tù cho nguyên giám đốc Trần Ngọc Sương
2009-08-16 11:25:47

Theo xác định của Tòa, tổng khoản tiền mà nguyên Giám đốc Trần Ngọc Sương và một số thuộc cấp đã lập từ năm 2000 đến cuối năm 2007 là 8,582 tỷ đồng. Bị cáo Trần Ngọc Sương là...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết