Cập nhật:  GMT+7
4bqsU+G6uEXDleG7qEYsLMOAxJA/dFQu4buo4buSxJDhuqhrUypURS7hu7JF4buQ4buyVEUufSXhu7BSRcOVU1Xhu7BTRS474bus4buwUkUxPEUuO0bhu7BTRcavU0fDlVNF4buOxKjhu7BS4oCmReKAnOG7qCHDky5FO13hu7BS4oCd4bqsL1Phurjhuqjhuqw/RcOV4buoRiwsw4DEkD9o4buSRsOUxJDhuqjhuqRjYW5k4bqmRS1FY8Od4buwUkVG4buwRVMhNOG7nuG7sEV4IU3hu7BFdDt9JOG7sFJF4bqkRW5G4buq4bqsL8OV4busIeG7sC47NC074buSUlThu6zhu7DhuqjEkcOZ4buwU+G6pkXhu5DDjEXGr1MqVEUu4buyReG7jsOZRcOVRuG7sEUxSEXhu6jhu57hu7BTRcOVTuG7qkXhu5BURcavU1hUReG7sCNURcOVfUUuOyhFMT1URXQ7T+G7sEXEkcOa4buwU0VxITXhurRFZOG7rEXhu6pNIUUuUyHhu4zhu7BFLjvhu6zhu7BSRcOVSeG7sFNFLjtG4buwU0Uxw5Phu7BFLsONVOG6skVxITVF4buQw4xF4buQR+G7sFNFLjtX4buwUkUuU30j4buwUkXDneG7sFJFdntFdFNI4buwU0XEkcOd4bqyRWNTPkXhu7BTVOG7nuG7qkVodHhFMcOT4buwRS7DjVRFeCFN4buwRXQ7fSThu7BS4bqyRcavU1Thu5zhu7BFw53hu7BSRcSRw51F4buOw5lF4buqTi5F4bq4w4rhuqJFLFvDlUXGr1NY4buS4bq0ReG6qOG6qEV44buSRcOUKUXDlCnhu7BSRcSQ4buoIcOTLkU7XeG7sFLEkEVzRiFFxq9TVEViR+G7rEVjYW5kReG7kOG7iuG7sFJF4buo4busSS5F4buOSFRF4buQVOG7oiFFLjtGRTHhu6JF4buq4bu2LkUs4buyRS4hNOG7nOG7sEUz4buSRcavU0fDlVNFaEhFbuG7tlRF4buQVEXDlUfDlUUu4buk4buwU0Xhu5DDjEXDlCnhu7BSRcSQ4buoIcOTLkU7XeG7sFLEkEXhu5Dhu6BFLjtG4buwU0VSVEjhu7BTRcavU0fDlVPhurJFUk00ReG7qk4uRWFudHRFMUhFdHRhdGd0RS474bus4buwUkVT4busSS5F4buQ4bu24buwUkUxw5Phu7BFLsONVEXGr1NHw5VTReG7kH0k4buwUkXDlEhU4bqyRcOVUyjhu7BSRS7DnVRF4buQw4xF4buwU8OT4buwReG7kH0lw5VFO04uReG7sFNU4buiIUU1RcavVOG7nOG7sEXDlT5GReG7kOG7tsOVRVJUw43hurJF4buQSsOVReG7jlThu54uReG7qEhF4buwUzDhu7BSRVNI4buwU0XGr1NHw5VT4bqyReG7qEdU4bqyRT9TPEUz4buSReG7jsOZRcOVU8Oo4buwReG7mD/hurJF4buOw5lF4buQ4buyVEUufSXhu7BSRSwgRcOUPOG7sFJFxJDhu6ghw5MuRTtd4buwUsSQRS474bus4buwUkXhu6hI4buqReG7iuG7sEUxPVRF4buq4bus4buwUkXhu6oh4buy4buwRcOVI0U6IUbhu7BFw5VTW8OVReG7sOG7iuG7sFJFMyBF4buoNUXhu7BSU1Thu5rhu6pF4buqVOG7sFNF4buwUzDhu7BSRVNI4buwU0UxVEUxVEU/U0nhu6pFP1NHP0Xhu6ghw5MuReG7sEg04bq0RcSRVOG7oOG7sEVTw5rhu7BTReG7qEhFMVThu57DlUXDlUnhu7BTRS47RuG7sFNFMcOT4buwRS7DjVRFUlQwRkXhu6rhu7YuRSzhu7JFM+G7kkXDlClFw5VTSTRFLiE04buc4buwRWhIRW7hu7ZURS1FeCFN4buwRXQ7fSThu7BS4bqyRW5G4buq4bqsL8OV4busIeG7sC47NC074buSUlThu6zhu7DhuqjEkcOZ4buwU0Xhu5DDjEXhu6hI4buqReG7qk4uReG7kFRFLCJFMeG7iuG7sEXhu6pU4buwU0UuO+G7rOG7sFJFU+G7rEkuReG7kOG7tuG7sFJFMcOT4buwRS7DjVThurThuqw/4bqodFPhu5Lhu6xF4buQ4bu04buwUkXDlVNVRW5Sw51FblJXw5VFbE3hu6rhurJFdDt9KuG7sFJFY8Od4buwUkVG4buwRVMhNOG7nuG7sEV4IU3hu7BFdDt9JOG7sFJF4bqkbkbhu6pFxJHDmeG7sFPhuqZFLlPDmkXhu7BSRjRFLEYhRcavU1RFYkfhu6xFY2FuZEXhu5Dhu4rhu7BSRS7DjVThurJFY8Od4buwUkVG4buwRVMhNOG7nuG7sEXhu5DDjEXGr1PDkuG7sEUuO30j4buwUkXhu5BU4buiIUUuO0bhurJFw5U+4buwUkXDleG7skXDlVNb4buwUkXDlVtFMUhFO0ZFcSE04bucLkXhu5DDmeG7sFNFxq9TKlRFLuG7skUxPEVH4buwRVPDmuG7sFNFLCLhurJF4buQ4bu04buwUkUuUyRURTtGRXEhNOG7nC5F4buQw5nhu7BTRcavUypURS7hu7JF4buOw5lFw5VG4buwRTFIReG7qOG7nuG7sFNFw5VO4buqReG7kFRFxq9TWFRF4buwI1RFw5V9RS47KEUxPVRFdDtP4buwRcSRw5rhu7BTRXEhNeG6skXhurzhu4ZFLiHhu7hU4bqyRSpFM+G7ruG7qkXhu4DhurJFM8OMRXghTeG7sEV0OyHhu7BS4bqyRVMhNOG7nuG7sEV4IU3hu7BFdDt9JOG7sFJFMeG7okUu4bu2VEXEkMOV4buyRTVFUk00RS5TfSPhu7BSRS5Vw5VTxJBFLlPhu5Lhu6xFxJFU4buiIUXhurjDicOKRWJsaHPhurThuqwvP+G6qOG6rD9Fw5Xhu6hGLCzDgMSQP2Lhu6zDlDTEkOG6qHRT4buS4busRS5Tw53hu7BSReG7jkfhu6xFw5U+RkVjI0U6IUbhu7BFY3PEkXRFY8Od4buwUkVG4buwRVMhNOG7nuG7sEV4IU3hu7BFdDt9JOG7sFJFLlPDmkXDlOG7rEXhu6pNIUUuUyHhu4zhu7BFLjvhu6zhu7BSRcOVSeG7sFNFLjtG4buwU0Uxw5Phu7BFLsONVEUuXUUuO309w5XhurJF4buwUkg0ReG6uOG7gi/hu4Av4bq6w4nDieG7hOG6skVxITVF4buQw4xF4buQR+G7sFNFLjtX4buwUkUuU30j4buwUkXDneG7sFJFdntFdFNI4buwU0XEkcOd4bqyRWNTPkXhu7BTVOG7nuG7qkVodHhFMcOT4buwRS7DjVRFeCFN4buwRXQ7fSThu7BSRS5JVEUzw4xFeCFN4buwRXZU4buwU+G6skXGr1NU4buc4buwRcOd4buwUkXEkcOdReG7jsOZReG7qk4uReG6uMOK4bqiRSxbw5VFxq9TWOG7kuG6tOG6rC8/4bqo4bqsP0XDleG7qEYsLMOAxJA/YuG7rMOUNMSQ4bqoc0YhRcavU1RFYkfhu6xFY2FuZEXhu5Dhu4rhu7BSReG7qOG7rEkuReG7jkhURS474bua4buw4bqyReG7sFMw4buwUkUz4buSRcOUKUXDlVNJNEUuITThu5zhu7BFaEhFbuG7tlRFLUV4IU3hu7BFdDt9JOG7sFJF4buQw4xFxq9Tw53hu7BSRcOVVuG7sEVT4busSS5F4buQ4bu24buwUkXDlcOd4buwUkXGr1NGVEUuSVRFw5Thu7LDlUVo4busSOG7sFJFY08hReG7sFN9RS47fT3DlUXhu6pIRcSQLknhu6pFLjsoxJBFMUjhu6xF4buwU0hFw5RN4buw4bqyRcavU1RFxq9Tw53hu7BSRcOV4buuReG7qCLDlUXhu6h9JeG7sFJFw5VTW8OVReG7sOG7iuG7sFJFLlPDmkVTV0XEkMOVUyFUxJBFO0ZF4buO4buILkXGr1NHw5VTRS474bus4buwUkXhu7Dhu7ZURS5TSOG7sFNFO+G7tFRFw5VTSTRFMeG7okVuRuG7qkXEkcOZ4buwU+G6tEV2VOG7nsOVReG7qMOTP0Xhu47hu5zhu7BFw5Xhu67DleG6skUz4buSRcOUKUXhu7BSRjRFUlQwRkXhu7Dhu7ZURS5TSOG7sFNFLUXhu7AjVEXhu5DDjEU6ITRF4buQw5nhu7BTRcOVTuG7qkXDnS7DnUXGr1NHw5VTRcOUXeG7sFLhurJF4buQ4buu4buwRS47w41Fxq9TR8OVU0UuO0dURT9T4buYP0Xhu7BTfUUuO+G7muG7sEXhu5DDjEVSTTRFO0ZF4buOW8OVRTMow5VFw5VT4busRcOUfUXhu6ghw5Phu7DhurJF4buoSOG7qkXDjeG7sFNFU30q4buwUkXhu7BSU1Thu5rhu6pFLjtX4buwUkXhu5Dhu5zhu7BFLjvDky5FLiJFRuG7sEUu4busSOG7sEVSVEbhu6xFLlPDneG7sFJF4buQw51FLlPDmeG6tEVuU+G7ruG7qkVwduG6rC8/4bqo


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt tên cướp đâm CSHS trọng thương

Bắt tên cướp đâm CSHS trọng thương
2009-08-18 10:01:35

Tổ công tác do Đại úy Ngô Anh Đức và Thượng sỹ Nguyễn Đức Mạnh làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương, phát hiện 2 đối tượng đi xe máy cướp giật túi xách...

Tử tù khai đồng bọn mua bán 43 bánh heroin

Tử tù khai đồng bọn mua bán 43 bánh heroin
2009-08-18 09:57:42

Quá trình điều tra mở rộng vụ án xuất hiện những tử tù trong đường dây này tố cáo đồng bọn để mong hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, theo đó, tháng 4/2008, tử tù...

Khởi tố 2 nhà báo “vòi” tiền DN

Khởi tố 2 nhà báo “vòi” tiền DN
2009-08-18 07:44:03

Nam) đã bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngày 14/8, cơ quan CSĐT Công an Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với...

Ẩu đả vì mâu thuẫn khi đổ rác

Ẩu đả vì mâu thuẫn khi đổ rác
2009-08-17 12:35:00

Bà Nguyễn Thị Thuần, 74 tuổi là mẹ Vũ Mạnh Cường nhìn qua cửa xếp, bị một đối tượng dùng bóng đèn tuýp chọc vào mắt bị thương nặng.

8 năm tù cho nguyên giám đốc Trần Ngọc Sương

8 năm tù cho nguyên giám đốc Trần Ngọc Sương
2009-08-16 11:25:47

Theo xác định của Tòa, tổng khoản tiền mà nguyên Giám đốc Trần Ngọc Sương và một số thuộc cấp đã lập từ năm 2000 đến cuối năm 2007 là 8,582 tỷ đồng. Bị cáo Trần Ngọc Sương là...

Trung tâm dạy nghề bán đủ loại bằng giả

Trung tâm dạy nghề bán đủ loại bằng giả
2009-08-16 11:24:46

Qua đó, phát hiện nguồn cung cấp số văn bằng nói trên từ Trung tâm dạy nghề 23 Nguyễn Du, có văn phòng đại diện ở 32 Chu Văn An, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, do Bùi Văn...

Xe dù dùng “luật rừng”

Xe dù dùng “luật rừng”
2009-08-14 08:38:03

Ngay sau khi tìm hiểu sự việc, chiều 10/8, trao đổi với chúng tôi, đại diện Thanh tra Sở GTVT Nam Định cho biết, đơn vị cũng vừa nhận được đơn kiến nghị của Hợp tác xã vận tải...

Lái xe “kéo” Cảnh sát đi 60km ra đầu thú

Lái xe “kéo” Cảnh sát đi 60km ra đầu thú
2009-08-14 08:35:11

Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ cá nhân và xe ôtô nhưng Hân không xuất trình được và tỏ thái độ bất hợp tác, nhảy lên ca bin xe đóng cửa xe nổ máy. Thấy vậy, Thượng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết