Cập nhật:  GMT+7
tỂừưẬỈỳỠỠộũỜễỄPỈBũuoCPưỬƯưJỂLĨư“ÀJưẬỂÃJ”ưPỞẲĨưỊWưPỹỄưăỂỵJỂư8MỳợưặỆQỮÉJưPỞÙƠJỆưẬÒJỆưỳJưỂQỮẼJưỜỂUưJỂẴJưẬỵKưPỞỹJỆt/ỂừutỜưẬỈỳỠỠộũỜ8BỳẨũurể77ếsư-ưểỵJỆưừý-wỡưễỲặ>ưỂQỮẼJưăỂỵJỂưểỒJưrăỂỵJỂư8MỳsưẦÙỘẬưỠỳJỆưJỆỷỮưPỂỤưỂỳỄưỬCPưỬƯưỠỒưPỂÂĨưỪTư“ÀJưẬỂÃJ”ưPỞẲĨưỊWưỬAỮưỞỳưPỞÉJưẪHỳưẦỷJưỂQỮẼJưỪỷKưẬQỌỄưPỂỵJỆưý-ựứừựpư8ỳỄưPỞKJỆưỠỌưvưẦHưẬỵKưỈKỳJỂưỢQỳJỂưẬỂỌỄưPÕỄỡưỜỂUưJỂẴJưẬỵKưPỞỹJỆpt/ỜutỜưẬỈỳỠỠộũỜ)KẨỮũuễỹỄưỜỂỄÉJưPMỳưJỆỷỮưPỂỤưỂỳỄỡưẨÙưỈQẴJưẪÃẬưẦỄẼPưỢQỳJưPẰĨưẨỄẾJưẦỄẸJưỬCPưỬƯưẦHưẬỵKưặỆQỮẾJưễỂỷJỂưễỞQJỆỡưJỆQỮÉJưễỞÙƠJỆư<ÒJỆưỳJưỂQỮẼJưăỂỵJỂưểỒJỡưJỆQỮÉJưếỂLưỆỄỵĨưPỂHưPỞỹỄưỆỄỳĨư<ÒJỆưỳJưPIJỂưăỂỵJỂư8MỳỡưỪẺưPÕỄư“PỄÉQưPỂTưPỷỄưỠAJưẨKưJỆÙỔỄưỊỂỵẬưỜỂỹĨưPÕỄưĨỷưẬL”pt/ỜutỜưẬỈỳỠỠộũỜ)KẨỮũuễỹỄưỜỂỄÉJưPMỳỡưẦHưẬỵKưặỆQỮẾJưễỂỷJỂưễỞQJỆưrữwưPQÔỄsỡưJỆÙỔỄưẪÙỖẬưỬBĨưỈỷư“ẬLưỪỳỄưPỞM”ưPỞKJỆưỪTưỵJưJỷỮưẪÁưỊÉQưKỳJỡưỜỂUưJỂẴJưJỂỨJỆưỊẸPưỈQẴJưPỦưẬỵKưPỞỹJỆpưễỂBKưẬỵKưPỞỹJỆỡưỪỷKưPỂỵJỆưý-ựứừựỡưPỹỄưỊỂQưỪŨẬưJRỄư7ÕỜưặỆỷỡưỬÁưểỒJưễỞQJỆỡưỂQỮẼJưăỂỵJỂưểỒJỡưJỂỄẺQưJỆÙỔỄưẨẰJưẪẸJưPGĨưỊỄẸĨưPỞẲĨưỊWỡưAJỂưỂÙƠJỆưẪẸJưPGJỂưỂGJỂưỳJưJỄJỂưPỞẴPưPŨpưặỆỷỮưự-ý-ựứừựỡưf)ặ>ưỂQỮẼJưăỂỵJỂưểỒJưPỂỷJỂưỈẴỜư{ÕỄưỈỄÉJưJỆỷJỂưỈỷĨưẬÒJỆưPỵẬưỪẴJưẪÕJỆưỢQẲJưẬỂRJỆỡưJỆÀJưẬỂÃJưỪỄẼẬưỊỂỳỄưPỂỵẬưPỞẲĨưỊWưPỞỵỄưỜỂCỜpưễỞKJỆưẪLỡưỆỄỳKư<ÒJỆưỳJưỂQỮẼJưăỂỵJỂưểỒJưỈỷĨưỈŨẬưỈÙỖJỆưẬỂUưẬỂỌPpưễỌỄưựw-ý-ựứừựỡưỂỳỄưJỂLĨư“ỜỂQưPỞẲĨ”ưẪỷKưẪÙỖẬưỂỳỄưỊỂRẬưPỞẲĨỡưỠỳQưẪLưỆỄỳKưỈỹỄưẬỂKưĨÕPưỠỌưPỂỷJỂưỪỄÉJư{ÕỄưỈỄÉJưJỆỷJỂưẬẶPưỆỄỨpư{ẸJưỊỂKAJỆưựứưỆỄỔưửứưJỆỷỮưựx-ý-ựứừựỡưÒJỆưễỂỷJỂưễỞQJỆưẬLưĨÃPưPỹỄưỢQỵJưẬỷưỜỂÉư7LẬưặRỄưrPỂHưPỞẶJưễÒư8ỹỜỡưỂQỮẼJưăỂỵJỂưểỒJsỡưẬSJỆưễỞẲJưmÀJưăỂỵJỂưrỈỷưJỆÙỔỄưẪỷKưPỞRJỆưPỞẲĨsỡưmÚưỲJỂưễỞQJỆỡưặỆQỮẾJư8ỎJỆư8ỷưẦỷJưẦỹẬưỪẺưPYưỈẼưÀJưẬỂỄỳỡưỪỷưẬỂFJỂưễỂỷJỂưễỞQJỆưỈỷưJỆÙỔỄưĨỳJỆưPỞẲĨưẪỄưẦỵJpưểỌưPỄẺJưẦỵJưẪÙỖẬưửỡyưPYưẪỎJỆưẪÁưẪÙỖẬưễỂỷJỂưễỞQJỆưẬỂỄỳưẬỂKưẦỳưJỂLĨưỪỷKưẬỂỄẺQưựy-ý-ựứừựpt/ỜutỜưẬỈỳỠỠộũỜ)KẨỮũuễQỮưJỂỄÉJưPỹỄưPMỳỡưẦHưẬỵKưễỂỷJỂưễỞQJỆưỜỂUưJỂẴJưẬỵKưPỞỹJỆỡưẪỎJỆưPỂỔỄưẬỂKưỞẢJỆưĨGJỂưỊỂÒJỆưẦỄẸPưỆGưỪỷưỊỂÒJỆưỈỄÉJưỢQỳJưỆGưẪẸJưỪTưỪỄẼẬưẬỵẬưẬÒJỆưỳJưỂQỮẼJưăỂỵJỂưểỒJưỆỄỨưPỞẲĨưẬUỳưẨẰJỡưỞỎỄưẦỵJỡưỪỷưẨỷJưỬẸỜưÀJưẬỂỄỳ…ưặỆKỷỄưỈỔỄưỜỂUưJỂẴJỡưẦHưẬỵKưễỂỷJỂưễỞQJỆưẪÙỳưỞỳưẦẢJỆưẬỂỤJỆưJỆKỹỄưỜỂỹĨỡưPQỮưJỂỄÉJỡưPMỳưẬỂÙỳưPỂÊưẬỂẶỜưJỂẴJưẪLưỈỷưẬỂỤJỆưẬỤỡưỪGưẪẰỮưỈỷưJỂỨJỆưẦAJưỊỂỳỄưẨKưJỆÙỔỄưJỂỷưễỞQJỆưPỂQưPỂẴỜỡưỊỂÒJỆưỜỂAỄưJỆÙỔỄưỈỷĨưẬỂỤJỆưPŨưJÕỜưẬỂKưPMỳpt/ỜutỜưẬỈỳỠỠộũỜ)KẨỮũuễỞKJỆưJỆỷỮưPỂỤưỂỳỄỡưẦHưẬỵKưắQẰJưmÀJưặỳĨưrPỞRưPỂÒJư>ỌẬư7ỹKỡưPỂHưPỞẶJưễÒư8ỹỜỡưỂQỮẼJưăỂỵJỂưểỒJsưẬÚJỆưẦHưỬCPưỬƯưỪỘỄưỪỳỄưPỞMưỈỷưẪỎJỆưỜỂỹĨưỪỘỄưẦỳưẦHưẬỵKưJLỄưPỞÉJpưễỹỄưPMỳỡưặỳĨưỊỂỳỄưẨKưỂỄẸQưỊWỡưJÉJưẪẸJưẬỂỐưPGĨưPỞẲĨưỬBĨpưểỳQưỊỂỄưJỆÙỔỄưẨẰJưẪỷKưẪÙỖẬưPỞẲĨưPỂGư“PŨưJỆQỮẼJ”ưỆỄỳKưẬỂKưặỳĨưẬẲĨưỆỄSĨpưmGưỠỖưẬÙỘỜỡưặỳĨưỆỄỳKưẬỂKưặỆQỮẾJư8ỎJỆư8ỷpt/ỜutỜưẬỈỳỠỠộũỜ)KẨỮũu{ỹỄưẨỄẼJưmăểưỂQỮẼJưăỂỵJỂưểỒJưẪÁưẪẺưJỆỂHưĨỤẬưỜỂỹPưẬỂKưẬỵẬưẦHưẬỵKưJỂÙưỠỳQợưặỆQỮẾJư8ỎJỆư8ỷưỪỷưặỆQỮẾJưỲJỂưễỞQJỆưPỦưwư-ưxưJÀĨưPSởưễỞẲJưắẼưăỄÉJưỪỷưắQẰJưmÀJưặỳĨưvư-ưwưJÀĨưPSởưặỆQỮẾJưễỂỷJỂưễỞQJỆưyư-ưýưJÀĨưPSpt/ỜutỜưẬỈỳỠỠộũỜ)KẨỮũuặỆỷỮưựứ-wỡưỜỂỄÉJưPMỳưPỄẸỜưPTẬưỬCPưỬƯưỪỷưẨŨưỊỄẸJưỠEưPQỮÉJưỵJpt/ỜutỜưẬỈỳỠỠộũỜ)KẨỮũum=ặưặ7ấ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phúc thẩm vụ án 32.000 bánh heroin

Phúc thẩm vụ án 32.000 bánh heroin
2014-06-18 07:23:05

(SGGP) - Ngày 16-6, tại Trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ buôn bán, vận chuyển 32.000 bánh heroin, với 40/89...

Tử hình kẻ sát hại cô gái khuyết tật

Tử hình kẻ sát hại cô gái khuyết tật
2014-06-18 07:22:36

(TNO) - Hôm qua 17.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình Nguyễn Trọng Quí (20 tuổi, ngụ Tiền Giang) về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Bắt kẻ trốn truy nã 23 năm

Bắt kẻ trốn truy nã 23 năm
2014-06-18 07:22:18

(TNO) - Chiều 17.6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Bình Định bắt được đối tượng trốn truy nã suốt 23 năm.

Đảm bảo ANTT ở miền tây Gio Linh

Đảm bảo ANTT ở miền tây Gio Linh
2014-06-18 06:48:49

(QT) - Miền tây huyện Gio Linh (Quảng Trị) là vùng gò đồi gồm 8 xã Gio An, Gio Sơn, Gio Hòa, Gio Bình, Linh Hải, Hải Thái, Linh Thượng, Vĩnh Trường. Với tiềm năng, lợi thế về...

Bắt nhanh nhóm đối tượng dùng hung khí gây án

Bắt nhanh nhóm đối tượng dùng hung khí gây án
2014-06-18 06:42:52

(QT) - Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, một nhóm đối tượng ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã dùng nhiều loại hung khí gây thương tích nặng đối với nạn nhân. Qua vụ án...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết