Cập nhật:  GMT+7
ýÓẢÀỄỔẤỮỮụÁỪòÒVỔHÁỳéÓHƠÀVÓỶƯƠOÀÃÀGÙƠÀ%ÕÀỄỜÀVÓẬƠÓÀVỌỄÓÀVỬỚƠOÀGẼWÀVỬẤƠÓữÀỘÓẦỖÀỪÓẦÀẦƠý/ÓẢỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪậHẤFÁỳxnòyÀ-À9ÓÒJWÀẢẴ/Ặ/ÃẠẢẮữÀỔBƠÓÀGẨỚÀ9QƠOÀẤƠÀVÔƠÓÀnWẪƠOÀòỬÕÀVUÀỄÓỸỄÀVỬẤỚÀVÓỶƯƠOÀỄÓỚÀÃÀGÙƠÀ%ÕÀỔẬÀmÓỢƠOÀ9ẪƠÓÀỮẦVÀGÒJWÀVỬẤÀVTÒÀỪÓẨỖÀ%JÀVỬẾVÀV#À&BÀÓTÒÀ%ẬÀ9QƠOÀẤƠÀÓW?KƠÀ9ẤỖÀẹTÀ%ỎÀGBÀỄỜÀVÓẬƠÓÀVỌỄÓÀVỬỚƠOÀGẼWÀVỬẤƠÓữÀỘÓẦỖÀỪÓẦÀỄẦỄÀỄÓW?ỈƠÀẦƠvý/ỪỳýỪÀỄỔẤỮỮụÁỪ8ỚF?ÁỳýVẤỂỔHÀỮV?ỔHụÁỖẤỬOÒƠựÃỪ&ÀẤWVỚÁỳýVỬỳýVFỳýÒỖOÀẤỔVụÁÁÀ*ÒFVÓụÁẮẰẠÁÀÓHÒOÓVụÁĂÃÂÁÀỮỬỄụÁÓVVỪự//ỂẤỚỰWẤƠOVỬÒv%Ơ/ỪỚỬVẤỔỮ/Ạ/òỬWỚƠOỰWẤƠOÓÒHỪ/ỄỮẤỂỒỄỂỮỒỄỒỮỄƠƠỒỒÀxẮyvỒỪOÁ/ỳý/VFỳý/VỬỳýVỬỳýVFỳáẨÒÀVẦÀòỬÊƠÀáỸỄÀợÒKVữÀmÓỜÀầÒẦỖÀGRỄÀ9QƠOÀẤƠÀVÔƠÓÀVỬẤỚÀVÓỶƯƠOÀỄÓỚÀ9QƠOÀẤƠÀÓW?KƠÀ9ẤỖÀẹTý/VFỳý/VỬỳý/VẤỂỔHỳẹBƠÓÀGẨỚÀ9QƠOÀẤƠÀVÔƠÓÀGBÀVỬẤỚÀVÓỶƯƠOÀẴÀVỬÒKWÀGSƠOÀỄÓỚÀVẾỪÀVÓLÀmÓỢƠOÀ9ẪƠÓÀỮẦVÀGÒJWÀVỬẤÀVTÒÀỪÓẨỖÀ%JÀVỬẾVÀV#À&BÀÓTÒÀ%ỎÀGBÀỄỜÀVÓẬƠÓÀVỌỄÓÀVỬỚƠOÀỘÓẦỖÀỪÓẦÀỄÓW?ỈƠÀẦƠÀÃẲẰ8ữÀVỬÒKVÀỪÓẦÀGỶỦƠOÀFẺ?ÀGẦƠÓÀỂẨỄÀỂĐƠOÀÓỎƠÓÀVÓỸỄÀỔQÀGJữÀỄẦÀGTÀỂỜƠOÀGẦÀVỬỈƠÀGÕẤÀỂẬƠÀVÔƠÓvÀáẺ?ÀỔẬÀGỶỦƠOÀFẺ?ÀGẦƠÓÀỂẨỄÀỂĐƠOÀÓỎƠÓÀVÓỸỄÀỔQÀGJữÀỄẦÀGTÀỂỜƠOÀGẦÀỄỜÀỰW?ÀỖQÀỔỤƠÀƠÓẼVÀV@ÀVỬỶỤỄÀGĨƠÀƠẤ?ÀVẨÒÀGÕẤÀỂẬƠvÀ8ẤƠÀỄÓW?ỈƠÀẦƠÀGBÀỂDVÀOÒ$ÀẢÃÀGRÒÀVỶŨƠOÀỔẬÀỄẦỄÀỄÓỲÀỄẦÒÀ%ẬÀGRÒÀVỶŨƠOÀƠTỪÀỪÓÙÒÀGJửÀVẨỖÀOÒ$ÀẢẢÀỖẦ?ÀấẤ&ÀFYƠOÀGLÀƠÓẾƠÀ%ẬÀỄÓW?LƠÀỄẦỄÀỪÓÙÒÀGJữÀỄẦÀGTÀỂỜƠOÀGẦửÀVẨỖÀOÒ$ÀỘÓỚẪƠOÀĂẠẠÀVỬÒKWÀGSƠOữÀVỬỈƠÀẢẢÀỔỶŨƠOÀ%ẬƠOÀóe9ữÀẮẠẠÀVỦÀỪÓÙÒÀGJÀ%ẬÀỄẦÀGTÀỂỜƠOÀGẦữÀẢẢÀGÒKƠÀVÓỚẨÒÀFÒÀGTƠOÀỄYƠOÀƠÓÒJWÀOÒẼ?ÀVỦữÀVẬÒÀỔÒKWữÀ%ẾVÀFÝƠOÀỔÒỈƠÀỰWẤƠvÀòẨÒÀ9QƠOÀẤƠÀÓW?KƠÀ9ẤỖÀẹTữÀ9ÓỲÀVÕỄÓÀọ8ẽaÀÓW?KƠÀ%ẬÀỔBƠÓÀGẨỚÀ9QƠOÀẤƠÀVÔƠÓÀỄỴƠOÀGBÀVÒĨƠÀÓẬƠÓÀVỬẤỚÀVÓỶƯƠOÀỄÓỚÀ8ẤƠÀỄÓW?ỈƠÀẦƠÀẢÂẶ8À%ỎÀỄỜÀVÓẬƠÓÀVỌỄÓÀVỬỚƠOÀGẼWÀVỬẤƠÓÀỄẦỄÀ%ÝÀVỬTỖÀỄDỪÀVẬÒÀỮẪƠÀ&Ẫ?ÀỬẤÀVỬỈƠÀGÕẤÀỂẬƠvÀợÒKỄÀVỬẤỚÀVÓỶƯƠOÀVÓLÀÓÒKƠÀỮ#ÀOÓÒÀƠÓẾƠÀ%ẬÀỂÒLWÀFỶÙƠOÀVÒƠÓÀVÓÊƠÀỘÒỈƠÀỰW?ĨVÀVẼƠÀỄQƠOÀVỬẼƠÀẦỪÀỄẦỄÀỔỚẨÒÀVTÒÀỪÓẨỖÀ%ẬÀỮ#ÀÓÒKỪÀGSƠOÀVẦỄÀỄÓÒĨƠÀOÒ$ẤÀỄẦỄÀGÙƠÀ%ÕÀƠOÓÒKỪÀ%ÝÀỄỲẤÀỔBƠÓÀGẨỚÀ9QƠOÀẤƠÀVÔƠÓửÀGTƠOÀ%ÒỈƠÀỄẦƠÀỂTÀỄÓÒĨƠÀỮỐÀƠÚÀỔ#ỄÀÓÙƠÀƠ$ẤÀVỬỚƠOÀỄQƠOÀVẦỄÀ%ẬÀỄÓÒĨƠÀGẼWữÀOỜỪÀỪÓÊƠÀGẪỖÀỂẪỚÀUƠÀGÕƠÓÀẤƠÀƠÒƠÓÀVỬẾVÀV#ÀGÕẤÀỂẬƠvÀòÒƠữÀẪƠÓựÀéẩặọÀậ{êý/Ừỳ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phúc thẩm vụ án 32.000 bánh heroin

Phúc thẩm vụ án 32.000 bánh heroin
2014-06-18 07:23:05

(SGGP) - Ngày 16-6, tại Trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ buôn bán, vận chuyển 32.000 bánh heroin, với 40/89...

Tử hình kẻ sát hại cô gái khuyết tật

Tử hình kẻ sát hại cô gái khuyết tật
2014-06-18 07:22:36

(TNO) - Hôm qua 17.6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án tử hình Nguyễn Trọng Quí (20 tuổi, ngụ Tiền Giang) về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Bắt kẻ trốn truy nã 23 năm

Bắt kẻ trốn truy nã 23 năm
2014-06-18 07:22:18

(TNO) - Chiều 17.6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Bình Định bắt được đối tượng trốn truy nã suốt 23 năm.

Đảm bảo ANTT ở miền tây Gio Linh

Đảm bảo ANTT ở miền tây Gio Linh
2014-06-18 06:48:49

(QT) - Miền tây huyện Gio Linh (Quảng Trị) là vùng gò đồi gồm 8 xã Gio An, Gio Sơn, Gio Hòa, Gio Bình, Linh Hải, Hải Thái, Linh Thượng, Vĩnh Trường. Với tiềm năng, lợi thế về...

Bắt nhanh nhóm đối tượng dùng hung khí gây án

Bắt nhanh nhóm đối tượng dùng hung khí gây án
2014-06-18 06:42:52

(QT) - Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, một nhóm đối tượng ở huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã dùng nhiều loại hung khí gây thương tích nặng đối với nạn nhân. Qua vụ án...

Phúc thẩm vụ án 32.000 bánh heroin

Phúc thẩm vụ án 32.000 bánh heroin
2014-06-17 07:30:18

(SGGP) - Ngày 16-6, tại Trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ buôn bán, vận chuyển 32.000 bánh heroin, với 40/89...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết