Cập nhật:  GMT+7
JuG6vTwo4bqzaDHGocahWCHhu5nhu5rDquG7m2jhuqUhP8Wo4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KOG7leG7ncawKOG6s+G6vWMo4buZ4bq9bcOqKOG6vcO04buZKOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG6u8Oqw7kxKOG6szLhurMo4bukN8OtKOG7meG6veG7icOt4bq74bu4KOG7muG7g8Ot4bq9KHDGsCMow4LDrDPDrSjDguG6tuG7lOG6vCjhu7Qo4bq8w4LDjeG6tCMo4buc4bq2w43hurQo4bub4buDw63hur0o4buU4budNcOt4bq7KOG7muG7l+G7hyYv4bq9PD8m4buZKOG6s2gxxqHGoVgh4buZ4bq84bqlMeG6tSE/JeG7lOG7miooLSjDjeG6uzPGsCg+ey8wLz4pPDwjKOG7pDfDrSjhu5nhur3hu4nDreG6uyjhu5rhu4PDreG6vShwxrAo4buU4budNcOt4bq7KOG7muG7l+G7hyjhurPhur1wKOG7m+G7l+G7gSjhu5vDsyjhurPhur1z4bqzKOG6u8OqMcOsKOG6tzHDrSjFqeG6ocawKOG6tXXDreG6uyjhu5Thu53GsCjhurPhur1jKOG7meG6vW3Dqijhur3DtOG7mSjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhurvDqsO5MSjhu6Q3w60o4buZ4bq94buJw63hurso4bua4buDw63hur0ocMawIyjhu6Q3w60o4buZ4bq94buJw63hursow4LDrDPDrSjDguG6tuG7lOG6vCjhu7Qo4bq8w4LDjeG6tCjhu5vhu4PDreG6vSMo4bukN8OtKOG7meG6veG7icOt4bq7KOG7nOG6tsON4bq0KOG7m+G7g8Ot4bq9IyjDreG6vTlpKOG6u+G7i+G7mSjhu5nhur3Do8OtKMOt4bqhw63hurso4bqzMcOsKOG6s+G6veG6o+G7myhocsO0w63hursjKOG6vcOqxJHhu50o4buV4budNSjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhu5vhur0xaShpcuG7nSMo4buZ4bq94buh4bqzKOG7peG7oSjGoXUoaDbDreG6vSjDojTDrCMo4bqz4bq94buDKMOiNMOsIyjDosOqZOG7nSjhur0zw63hur0o4bqzcDEo4bua4buDw63hur0ocMawIyjhurYxw60o4bua4bq9csO1w63hurso4bul4buhKOG7muG7g8Ot4bq9KHDGsCMo4bua4bq9csO1w63hurso4bub4buXdeG6syjhu5rhu4PDreG6vShwxrAjKOG6vMOCw43hurQtKMOCw6wzw60ow4Lhurbhu5Thurwo4bub4buDw63hur0o4bulMyjhu5zhurbDjeG6tCjhu5vhu4PDreG6vT0o4bua4bq9MWko4bq1dSjhurfhu53Ds8OqKOG6u8OqMcOsKOG6tzHDrSjhurPhu4so4bqzMuG6syjDom7DreG6uyjhurPhur3hur/hu7go4bua4bq9MsOqKOG7pOG7hcOt4bq9KEjDqsSR4budIyjhu5jhur3hu4so4bq24bq/KOG7m+G6vXIo4bua4bq9csO1w63hurso4bub4buXdeG6syjhu5rhu4PDreG6vShwxrBAKEhiKOG6tjIow43hurvhu53GsGLDrSMo4buc4buk4bua4buk4bua4bucIyjhu5jhur3hu4so4bqy4bq9cCjhu5vhu4fhurPhur0o4bq8w4LDjeG6tCjhu5vhu4PDreG6vUAow43hurvhu53GsMOpw60ow4Jz4bqzKOG6suG6veG6v8Ot4bq9Iyjhu5zhu6Thu5rhu6Thu5rhu5wjKOG7mOG6veG7iyjhurLhur1wKOG7m+G7h+G6s+G6vSjhu5rhur1yw7XDreG6uyjhu5vhu5d14bqzKOG7nOG6tsON4bq0KOG7m+G7g8Ot4bq9PSjhu5Thu53GsCjhurPhur1jKOG7meG6vW3Dqijhur3DtOG7mSjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhurvDqsO5MSjhu6Q3w60o4buZ4bq94buJw63hurso4bua4buDw63hur0ocMawIyjhu6Q3w60o4buZ4bq94buJw63hursow4LDrDPDrSjDguG6tuG7lOG6vCjhu7Qo4bq8w4LDjeG6tCMo4bukN8OtKOG7meG6veG7icOt4bq7KOG7nOG6tsON4bq0KOG7m+G7g8Ot4bq9KOG6u25pKOG6s+G7iygiKOG6s+G6vXLhu43DreG6uyMoPCAow6LDqmThu50jKOG7leG7ncawKMOi4buHw63hur0ow63hur3DucOt4bq7KMOtb8OqKOG6teG7ncOt4bq7KOG6s+G6vXAoxrBj4budKOG6s8Ojw60o4buZ4bq9bcOqKOG6vcO04buZKOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG6u25p4bu4KMWo4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KOG7pTMo4bub4buXw6plw60oZ+G6vTHDqijhu5vhur114bqzKOG6vcOqxJHDrSjhurMy4bqzKOG6s+G6vXLhu43DreG6uyjhu5vhu5fhu4HDreG6vSjhurNsw63hurso4bubMuG6s0Ao4bulZCjhurNsw63hurso4bubMuG6syhow6ko4bub4bqhw60jKMOi4buLw60o4bubw6pj4buZKGfhur0y4bqz4bq9QCjhu6VkKOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKOG7m+G6vWzDreG6uyjhu5vDqsOtQCjhu5vhur0xaShpcuG7nSjhurvDqjXDqijhu5Xhu53GsGPhu5sow6Lhu43DrSjhu5vhur1yKGfhur3DqmPhu50ow600w6ojKOG7m20o4bqzMsOsKOG7pTMo4bubw6pj4buZKOG6s2zDreG6uyjhurXhuqHDrUAo4bubw7Mo4bqz4bq9c+G6syjhu5vhur114bqzKOG6vcOqxJHDrSjhu5Xhu53GsCjhurPhur1jKOG7meG6vW3Dqijhur3DtOG7mSjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhurvDqsO5MSjhurMy4bqzKOG7pTfDrSjhu5nhur3hu4nDreG6uz0o4buaNMOqKOG6t+G7ncOzw6oo4bq7w6oxw6wo4bq3McOtIyjhurMy4bqzKMOiNMOqKOG6t8OqZeG7nSjDojYo4bub4bq9MWko4bq7w6oxKOG7pTMo4bqz4bq9w6wo4bupKGfDqmPDrSjhu6VkKGlv4bubKMahbSjDrW/DqijhurXhu53DreG6uyjDreG6vTlpKMOiw6pk4budKOG6s+G6veG7g8Ot4bq9IyjhurfDsyjGoeG7ncOt4bq7Iyjhur3DrDPDrSjhu5vhur3DqsSRw60o4buV4budxrAo4bqz4bq9Yyjhu5nhur1tw6oo4bq9w7Thu5ko4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMo4bq7w6rDuTEo4bqzMuG6syjhu6U3w60o4buZ4bq94buJw63hurs9KOG7mOG6vTLhu5so4bq3w6pl4budKOG7mzTDqijhurfhu53Ds8OqKOG6u8OqMcOsKOG6tzHDrSMow6Juw63hurso4bqz4bq94bq/KOG7muG6vTLDqijhu6Thu4XDreG6vShIw6rEkeG7nSMo4buY4bq94buLKOG6tuG6vyjhu5vhur1yKOG7muG6vXLDtcOt4bq7KOG7m+G7l3XhurMo4bua4buDw63hur0ocMawKMOiMsOt4bq9KOG6u8OqMijhurMxw6woxqEyw63hursoZ8OqY8OtKOG6s3AxKOG7pDfDrSjhu5nhur3hu4nDreG6uyjhu5rhu4PDreG6vShwxrAjKOG7pDfDrSjhu5nhur3hu4nDreG6uyjDgsOsM8OtKMOC4bq24buU4bq8KOG7tCjhurzDgsON4bq0KOG7m+G7g8Ot4bq9Iyjhu6Q3w60o4buZ4bq94buJw63hurso4buc4bq2w43hurQo4bub4buDw63hur0ow6I2KOG6s+G6vXAow6Jvw63hurso4buZ4bq9bcOqKOG6vcO04buZKMWp4bqhxrAo4bq1dcOt4bq7KOG7leG7ncawKOG6s+G6vWMo4buZ4bq9bcOqKOG6vcO04buZKOG6s2zDreG6uyjhu5sy4bqzKMOt4bq9OWko4bub4bq9deG6syjhur3DqsSRw60o4bubbeG7myjhur3hu43DrSjhurPhur1z4bqzKMOtN8Ot4bq7IyjDreG6vcOqxJFpKOG7peG7oSjhurNwMSjhurMy4bqzKOG7pTfDrSjhu5nhur3hu4nDreG6uyjhu5vhu5fDrMOt4bq7KOG7pcOqxJHhurMo4bub4bq9MWkoaXLhu50jKOG6u8Oq4buj4buZKOG7pcOqxJHhurMo4bqz4bq9w6woaDbDreG6vSjDojTDrCjhu5vhu4PDreG6vT0o4buadCjhu5vhu5dy4buP4bqzKMOiY8OtKMOtMcawIyhpYeG6syjhurXhu58o4bqz4buLKMOt4bq9w6pk4budKOG6s20o4bq7OMOt4bq7KOG7m+G7l8Osw63hurso4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMo4buZ4bq9bcOqKOG6vcO04buZKOG7m+G6vTFpKGly4budIyjhurvDquG7o+G7mSjhu6XDqsSR4bqzKOG6s+G6vcOsKGg2w63hur0ow6I0w6wo4bub4buDw63hur0jKOG7m+G7ncawKMOt4bq9w6piw60jKOG6tcOsKOG6s+G6vXIxKOG6s+G7iyjhu5Xhu53GsCjhurPhur1jKOG7meG6vW3Dqijhur3DtOG7mSjhurPhur1h4bubKOG6s+G6veG6qyjDrWLDrShpb+G7myjGoW0o4bqz4bq9cuG7jcOt4bq7KOG7m+G7l+G7gcOt4bq9IyjDrW/DqijhurXhu53DreG6uyjhur3DrDThu5sow6Jvw63hurso4bqz4buJw60o4bqz4buLKMOt4bq9w6pk4budKOG6s+G6vW7DreG6uyjhurPhur3huqfDrCMo4bq34bqj4bubKOG6s8SD4buZPSjDgm7DreG6uyjhurPhur3hur8ow63hur3huqPDrShpNMOt4bq94bu4KOG7pDfDrSjhu5nhur3hu4nDreG6uyjhu5rhu4PDreG6vShwxrAoaDMo4bqz4buNKOG7leG7nTHDrSjDosOj4budKGltw6oo4bqzw6PDrShoM2ko4bubbeG7myjhur3hu43DrSjDrcO5MSjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhu5nhur1tw6oo4bq9w7Thu5ko4bq9w6w04bubKMOib8Ot4bq7KOG6u8Oqw7kxKOG6szLhurMo4bulN8OtKOG7meG6veG7icOt4bq7IyjhurPhur3hu6Mo4bupKGfhur1sw63hurso4bqz4bq94buDKOG7meG6vW3Dqijhur3DtOG7mSjhur3DrDThu5sow6Jvw63hurso4bq7w6rDuTEoeyjhu6U3w60o4buZ4bq94buJw63hurso4bua4buDw63hur0ocMawIyjDgsOsM8OtKMOC4bq24buU4bq8KOG7tCjhurzDgsON4bq0Iyjhu5zhurbDjeG6tCjhu5vhu4PDreG6vShpMyjhu5nhur01w6oo4buZ4bq9bcOqKOG6vcO04buZKOG6s+G6vWHhu5so4bqz4bq94bqrKOG6u8Oqw7kxKOG6szLhurMo4bulN8OtKOG7meG6veG7icOt4bq7KOG6s+G7iyjhurMy4bqzKMOibsOt4bq7KOG6s+G6veG6vyjhu5zhu6Thu5rhu6Thu5rhu5wo4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMjKOG6u8Oqw7kxKOG6szLhurMo4bulN8OtKOG7meG6veG7icOt4bq7KOG6s+G7iyjhurMy4bqzKMOibsOt4bq7KOG6s+G6veG6vyhoNsOt4bq9KMOiNMOsKOG7m+G7g8Ot4bq9KGgzKOG7muG7nOG7pD09PSjDomUo4bub4bq9MWkoaXLhu50jKOG6u8Oq4buj4buZKOG7pcOqxJHhurMo4bq9w6rEkeG7nSjhu5Xhu501KOG7pTMo4bub4bq9bMOt4bq7KMah4budbeG7myjhurPhur3DrChoNsOt4bq9KMOiNMOsKOG7m+G7g8Ot4bq9PSjGoMOsMuG7myjFqeG6p+G7myjDreG6vcO5w63hursow61vw6oo4bq14budw63hursoaDNpKOG7pcOqxJHhurMjKMOiZCjDreG6u+G6veG7hyjhurNwMSjhurMy4bqzKMOt4bq7M8Ot4bq9KOG7pTMow6Lhu4cxKOG7meG6vXLhu43DreG6uyjhu6VkKMOt4bq9w7nDreG6uyjhu6XhuqPDrSjDomQoaDNpKOG7pcOqxJHhurMo4bul4buPw6oo4bua4bq9csO1w63hurso4bul4buhKOG7muG7g8Ot4bq9KHDGsCMo4bq8w4LDjeG6tCMo4buc4bq2w43hurQo4bub4buDw63hur0oxanhuqVpKMOt4bq9w7nDreG6uyjhu6XDqsSR4bqzKOG6u+G7gSjDojYoaDNpKMOicsO04bqzIyjhu6XDqsSR4bqzKOG6u+G7gSjhurPhur1yMShoM2kow6Jyw7ThurMow6JlKMOiZCjFqeG7neG6o+G7myMo4bub4bq9MWkoaXLhu50jKOG6u8Oq4buj4buZKOG7pcOqxJHhurMo4bqz4bq9w6woaDbDreG6vSjDojTDrCjhu5vhu4PDreG6vShoNsOt4bq9KMOiNMOsIyjhurPhur3hu4Mow6I0w6wjKMOiw6pk4budKOG6vTPDreG6vSjhu6UzKMOibMOtKMOibeG6syjhurMy4bqzKMOt4bq7M8Ot4bq9IyjDouG7hzEo4buZ4bq9cuG7jcOt4bq7KOG7m+G6vXXhurMo4bq9w6rEkcOtPSjhu5jhur1tw6oo4bq9w7Thu5ko4bub4buXw6zDreG6uyjhurNsw63hurso4bubMuG6syjhurPhu53DreG6uyjhurPhuqPhu5ko4bub4bq9bMOt4bq7KOG7m8Oqw60jKOG7m+G6vTFpKGly4budIyjhurvDquG7o+G7mSjhu6XDqsSR4bqzKOG6s+G6vcOsKGg2w63hur0ow6I0w6wo4bub4buDw63hur0ow6JlKGg2w63hur0ow6I0w6wjKOG6s+G6veG7gyjDojTDrCMow6LDqmThu50o4bq9M8Ot4bq9KOG6vcOsNOG7myjDom/DreG6uyjhu5vhur1sw63hursoxqHhu51t4bubIyjhu5vhu5cyw63hur0oxqF1KOG6s+G6vW7DreG6uyjhurPhur3huqfDrCMo4bq34bqj4bubKOG6s8SD4buZKOG7m+G7l8Osw63hurso4bqzbMOt4bq7KOG7mzLhurMjKOG6u+G7i+G7mSjhu5nhur3Do8OtKMOt4bqhw63hurso4bqzMcOsKMOtN8Ot4bq7KGh14bqzIyjhur3DqsSR4budKGh14bqzIyjhur3DqsSR4budKOG7leG7nTUo4bq9w6w04bubKMOib8Ot4bq7KOG6s3AxKOG6szLhurMo4bqz4bqj4buZKHDGsCjDojXDreG6uyMo4bqz4bq94bq/w63hur0o4buV4budxrBkw60jKGlh4bubKOG7m+G7l8SDw60o4bulMyjDosOsM8OtKOG7m+G6vWUo4bqzMuG6syjhurPhuqPhu5k9KMONPeG7mj3hurwmL+G7mT8=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mưa lớn gây ngập úng trên 2.100 ha lúa hè thu

Mưa lớn gây ngập úng trên 2.100 ha lúa hè thu
2011-09-26 01:33:45

(QT) - Trong 3 ngày 22-24/9/2011, mưa lớn xảy ra trên diện rộng gây ảnh hưởng khá nặng nề đến vụ lúa hè thu. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh, vụ hè thu 2011...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết