Cập nhật:  GMT+7
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk74bq+a+G7lzzhurU14buLPOG7o+G6v+G7gTzhur814buL4bq/PDThu4s84bqnb+G7gTzFqcO04buBPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqjzhur/hu5Phu5c84bq1NTzhurRw4buBPOG7ouG6v+G7hTzhu5bhur/hu4HEkeG7izzhu5k84buX4bq/dOG7keG7i8OqPHskPOG6pm7hu4vDqjzhur41Oi/hur97Ozrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhur7huq0z4bqlKTsmxqDhu6I/PC084buKw6o14burPH1bLzIvfT57eyQ8w4Jxw6I84bui4bq/4buBPOG6vzXhu4vhur88NOG7izwm4bui4bq+eD884bqlw6Phu4s84budw7k84bujZuG7i+G6vzzGoOG7nzfhu4vDqjzhu6Lhu5vhu4U84bqnODzhu6Phu408w6Lhur91w6I8w6Lhu5/DssOiPOG6v2vhu5c84bq1NeG7izxpxJE84bq/4buJNsOi4bq/PMWpNTzDojTDojzDquG7gTfhu4E84buX4bq/NOG7lzzhu6Phur/hu4E84bq/NeG7i+G6vzzGoOG7n+G7q8SR4bujPOG6p+G7heG7i+G6vzzhu51vPHtbJDzhu4vDqjXhu6s8e30ve3svfT57PjzDonIzPOG7omozPDThu4s84buL4bq/w6Phu4s84bqlw6Phu4s84bujZuG7i+G6vzzGoOG7nzfhu4vDqjzhu6Lhu5vhu4U84bqnb+G7gTzFqcO04buBPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqjzhur/hu5Phu5c84bq1NTzhurRw4buBPOG7ouG6v+G7hTzhu5bhur/hu4HEkeG7izzhu5k84buX4bq/dOG7keG7i8OqPHskPOG6pm7hu4vDqjzhur41JTzhu6Lhur8zw6w84bqlw7k8w6LEqTzhuqc24buBPOG6peG7gcOp4buLPMOiNMOiPMOiw7U8xqHhu58z4buLPOG7i8Oy4buBPMOi4bq/4buH4buL4bq/PMOicjM84bujZuG7i+G6vyQ8w6044buL4bq/POG6pzbhu4k84buc4buZPMON4bqmLeG7ouG6tOG7uOG7qOG6viQ84bq0w7I8w4Lhur7GoOG7nDzhu6Nm4buL4bq/PMWpNTzDojTDojzDosO1PMah4bufM+G7izzhurU04buJPMOi4bq/4buHPOG6p+G7hTM84buX4bq/dMO14buLw6olPOG6tDThu4k8w6I04buJPOG7ozbhu4E8w6Lhu5/DssOiPOG6v2vhu5ckPMOtOOG7i+G6vzzhuqc24buJPMOCccOiPOG7ouG6v+G7gTzhur814buL4bq/PDThu4s8xak1POG7omozPDThu4s84buL4bq/w6Phu4s84bqlw6Phu4s84bujZuG7i+G6vzzDouG6v+G7iTzhurXhu4HEkeG7oyM84buKw6o14burPHsgL3svPH0+PjE84bq1NTzhu5bhur8z4buLPOG7ouG6v+G7hTzhur7Ds+G7i8OqPCbhu5bhur904buR4buLw6o8eyQ84bqmbuG7i8OqPOG6vjU/PMOixKk8aeG7sTzhur/hu5Phu5c84bqnw7Phu4vDqjzFqTPhu6s8xqDhu593POG7ouG7h+G7izzhuqVx4buLw6o84bui4bubdOG7keG7i8OqPOG7nMO14buLPCbhu6LhuqThu6Lhu5w/POG7nW884buj4buBZeG7izwxPjzhu6Phu5vhu4HDqeG7nzzhuqfDs+G7i8OqPMWpw7Thu4E84bq/4buD4buL4bq/POG7o+G6v3XDojzhu6Phur/EkTzDouG6v8SD4buXPOG7ozXhu4E84budN+G7izzDonIzPOG6tWThu4s84buj4bq/dTzhurUzPCbhurU1POG7luG6v+G7gcSR4buLPyQ84buj4bq/4buR4buBPOG6vzbhu4s8xakz4burPFsgPOG7o+G6vzThu4vDqjzFqcO04buBPMOtOOG7gTzhu53hu5/Eg+G7ozx7JHsx4bu0Lzzhu6Phur804buLw6olPOG7ouG7m+G7ieG7i8OqPMah4bufNDzhu6Phu5vhu4Phu4vhur88xakz4burJDzhurU1POG6vsOz4buLw6o84buj4bubNzzhu4vhu5M8w6pvw6I8Ijzhu6Phu5vhu4HDqeG7nzzhuqfDs+G7i8OqJDzhurU1PMOic+G7i8OqPMOiM8OsPGnEkeG7ozzhu6Phu5s3PMOtOOG7gTzhur814buLw6o84buj4bq/NOG7i8OqJDzDrMOgw6I84bqlcDzhuqc4POG6p3Thu5PDojzGoOG7n3c84bui4bqk4bui4bucPOG7o+G6v27hu4vDqjzhurU04buJPOG7i+G6v+G7gWXhu588w63huq/hu4s84buL4bq/dOG7i8OqPOG6tTU8aeG6v27hu4vDqjzhu6Phu5s3POG6p3I84budbzzhu6Phu4Fl4buLPOG7o+G6v+G6reG7iTzGoeG7n+G7qzzhuqfhu4Xhu4vhur8kPMag4bufdzzhu6LhuqThu6Lhu5w8aeG6v+G7meG7gTxp4buBw6nhu4s84bq1NTzhur7Ds+G7i8OqPMOiauG7izzhu4vhu5M8MCI84buj4bub4buBw6nhu5884bqnw7Phu4vDqjzhu6Phu4Fl4buLPMOqb8OiPMWpNTx7ICVdXX0lIHsgPOG6p8Oz4buLw6o84buj4buBZeG7izzDrTjhu4ElPOG7isOqNeG7qzx7Ii97L30+PjE84bq1NTzhurRw4buBPOG7ouG6v+G7hTzhu5bhur/hu4HEkeG7izzFqTU8M+G7i+G6vzzhu5bhur82w6w84buiNeG7gTzDjOG7geG7i+G6vzwmw6Lhu4nhu4s84bq1NTzhu5bhur/hu4HEkeG7iz88aeG7sTzhur/hu5Phu5c84bqnw7Phu4vDqjzhu6Phur/EkTzDouG6v8SD4buXPMah4buf4burZeG7izzhu53hu6U84bqlceG7i8OqPOG6p8SD4bujPMWpNTzhu6M14buBPOG7nTfhu4s84buj4bubZOG7izzhuqfEg+G7ozzFqcO04buBPOG6peG7gcOp4buLPOG7o+G7h8Oi4bq/PHsiW8OsfTzFqTU84buLw6pu4buBPOG7i+G6vzU84bupw6Phu6s8w63hu5Phu5c84bujbuG7izzhu6Phur/hu5/DssOiPOG7neG7mTzhur/hu6fhu5884bq/4buT4buXPOG7l+G6vzThu5c8w6JyMzzhurU1POG7luG6v+G7gcSR4buLPCbhuqfDo+G7qzzDrTU84buK4bq/NTzhu6Phu4Phu4vhur884buLw6rhur9nMzzhuqd04buTw6I84bq04buB4buL4bq/POG6p+G7iTXhu4s8WzFdPOG6v+G7jzzhu6Phu5vhu5M8fT484buj4bub4buBw6nhu5884bqnw7Phu4vDqjzDouG6v+G7iTxu4buLw6o84buW4bq/NsOsPOG7ojXhu4E84buiw6Phu4skPOG7o+G6v3TDteG7i8OqPOG6teG7geG7i+G6vyQ84bqnODzDouG6v8SR4bujJDzFqeG7kzxu4buLw6o84buiw6Phu4s8w601POG6tTU84buW4bq/4buBxJHhu4s8xak1PMOiNMOiPMOi4buJ4buLPOG6p3Thu5PDojxpxJE84buj4bq/w7ozPOG7i8OqbuG7gTzhu4vhur81POG7izXhu6s/PTzhurU1POG7luG6v+G7gcSR4buLPMWpNTzDouG7ieG7izzhu6PDuTzhu4vDquG7n+G7q8Op4buLPOG6p+G6rcOsPOG7ozXhu4E84budN+G7izzhu6Phur/EkTzDouG6v8SD4buXPMOi4bq/4buJPOG6tTU84bq+w7Phu4vDqjzhuqfhurk84bqnN8OsPOG6tTfhu4k8w6Lhur/hu4k84buLw6rhur9nMzzFqXE84buj4bubNzzhu4vhu5M8w6JyMzzhurU1POG6vsOz4buLw6o84bqnb+G7gTzFqcO04buBPMag4bufdzzhu6LhuqThu6Lhu5wlPOG7qOG6qeG7ozzhu6Phur/Eg+G7qzzhu6Phu5t04buR4buLw6o84bq/4buT4buXPOG7o+G6v+G7gTzhur814buL4bq/PDThu4s84buj4bq/4bufw7LDojzFqWU84bqnb+G7gTzhu6N04buT4buLw6o8w6Lhur/hu4fhu4vhur884budNMOi4bq/POG7i2Thu4s8w4Jxw6I84bui4bq/4buBPOG6vzXhu4vhur88NOG7izzhuqXDo+G7izzhu53DuTzhu6Nm4buL4bq/JDzDojTDojzDouG6v8SD4buXPOG6vzXhu4vhur88xanhu4Fk4buLPOG6pzg84buL4bq/4buBZeG7nzzDreG6r+G7izzDqsOg4buXPOG6tTU84buW4bq/4buBxJHhu4s8xak1PMag4bufdzzhu6LhuqThu6Lhu5w84bqn4bq5POG6v2ozPMOq4buBN+G7gTzhu4vhur904buLw6o8aeG6v27hu4vDqjzhuqc24bujPGnEkeG7ozzGoeG7nzc9PMOCccOiPOG7ouG6v+G7gTzhur814buL4bq/PDThu4s8w6Jz4buLw6o84bqnODzDquG7peG7gTzDom7hu4vDqjzFqTnhu4s84bqnxJHhu4s84bui4buN4buLw6o8w4Jxw6I84bui4bq/4buBPOG6vzXhu4vhur88NOG7izzhu6Lhu5vhu5/hu4vDqjx0w7Xhu4vDqjzhuqdlPOG7i8Oq4bq/4buFPOG7o+G7mzc8w63hu5Hhu4E8xallPOG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqjzhur/hu5Phu5c84buLNeG7qyQ84bqnw7Phu4vDqjzhu6Phur/hu5Hhu4E84bq1NOG7iTzDojThu4k8w6044buL4bq/POG6pzbhu4k84bujZuG7i+G6vyQ84bq0M+G7izzDouG6v2Y84bqnNuG7iTzhu6Lhur54PMOicjM84bujZuG7i+G6vzzhu6nhu4Hhu4s84buxPGnhu4HEkeG7izzDquG7gTfhu4E8xqHhu5/hu6vEkeG7ozzhu6Phu5t04buR4buLw6o84bq/4buT4buXPOG6tTU84buW4bq/4buBxJHhu4s8xanDtOG7gTzGoOG7n3c84bui4bqk4bui4bucJSUlJSU84buiNuG7gTzDouG7n8Oyw6I84bq/a+G7lyQ84bqnNuG7gTzhuqXhu4HDqeG7izzDojTDojzhu4vDqjXhu4vhur8jPMWo4buBw6nhu4s8SeG7nOG7iuG6pDzhu6Nm4buL4bq/JDzDgm7hu4vDqjwz4buLJDzhu5zhu5k8w43huqYt4bui4bq04bu44buo4bq+JDzhurTDsjzDguG6vsag4bucPOG7o2bhu4vhur88xak1POG7o+G6vzXhu4vhur884buX4bq/bzzhuqZu4buLw6o84bq+NTzhuqc4POG7l+G6vzThu6M84bq14buB4bq54bufPOG7sTxp4buBxJHhu4s8w6Lhur/hu4k84bubw6Hhu4vDqiM8w4Jxw6I84bui4bq+eDzhuqXDo+G7izzhu53DuTzhu6Nm4buL4bq/POG6pzg8w601w6w84bqn4bqv4burPOG6p3IkPMOi4bq/w6Dhu6M8w6Lhur9jPMOiNMOiPMah4buf4burPOG6p+G7heG7i+G6vzzhu6Phur/huq3hu4k84buX4bq/NOG7lzzDreG7n+G6seG7oyQ8w6rhu4E14buL4bq/POG7i+G6v+G7gWXhu5884buj4bq/4buR4buBPMOq4buBM+G7iyQ8w6Ju4buLw6o84buddcOiPOG6p+G6uTzDqsOg4buXPMOq4buVJDzhu6Phur/hu5/hu6vEkeG7ozzhu5fhur9xw6I8w6I0w6I84bqnb+G7gTzhu6N04buT4buLw6okPOG7neG7ieG7i8OqPMOi4bq/dDM84bqnNuG7ozxpxJHhu6M8xqHhu583POG7i+G6v3Q8w6zhu4nhu4vDqjzDrOG7n2/hu4slPMOCNMOiPOG6pzbhu4E84bq14buB4bq54bufPMOic+G7i8OqPOG6tTnhu4s8aeG6v+G7iTnhu4s8xanhu4M84bqnb+G7gTzhu6N04buT4buLw6o84bui4bq+eDzhu6Phur/hu5/DssOiPOG6peG7gcOp4buLPMOi4bq/4buH4buL4bq/POG7nTTDouG6vyQ84bujNeG7gTzhu5034buLPOG7o+G6v8SRPMOi4bq/xIPhu5c8w601POG7iuG6vzU84buj4buD4buL4bq/POG7i8Oq4bq/ZzM8w6Lhur/hu4k84buLZOG7izzDouG6r+G7izzDquG7gTXhu4vhur884buj4bq/4buR4buBPMOq4buBM+G7izzhu4vhur/hu4Fl4bufPOG6v8O14buLPOG7i+G7pzM84bqn4bq5POG7o+G7gcSR4buXPOG7o3HDojzhu6Phur/hu5/hu6vEkeG7ozzhu5fhur9xw6I84bq1NTzhu5bhur/hu4HEkeG7iyQ84bq1NTzhur7Ds+G7i8OqPOG7o+G7mzc8w6zDsuG7ozzhu5fhur/huq/hu4s84buj4buBZeG7izzDouG6v+G7iTzGoOG7n3c84bui4bqk4bui4bucPOG6p+G6uTzhu6Phu5s04buL4bq/POG7o+G7m3Thu5Hhu4vDqjzhur/hu5Phu5c84buX4bq/N+G7gTzDonThu5Xhu4vDqjzDouG6v8SRJTzDjMOg4bujPGnhur80w6I8w6Lhuq/hu4s84buj4buf4burZOG7izzhu6Phu5vhu5/hu6tl4buLPOG7i8Oj4buLw6o8w6Iz4buJPOG7i+G6v+G6seG7izzhu6Phur91w6I84buX4bq/NOG7lzzDreG7n+G6seG7ozzDouG6v+G7iTzDojTDojzhuqdv4buBPOG7o3Thu5Phu4vDqjzFqTU84bujNuG7iTzhu53DuTzhuqfDs+G7i8OqPOG7o+G6v+G7n+G6seG7izzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu6k4POG6v8Oy4buBPOG7o+G7m3TDtMOiPGnhur/hu4E84buj4bq/w7nDojzhur/hu4HDqeG7izzGoeG7n+G7q8SR4bujPOG6p+G7heG7i+G6vzzDonThu5Xhu4vDqjzDouG6v8SRJTzhu6I24buBPMOi4bufw7LDojzhur9r4buXJDzhuqfDs+G7i8OqPMOi4bq/4buHPOG7isOq4buf4bur4bq74buLPOG7ojXhu4E84bq0MyQ8w4Jxw6I84buj4bubdOG7meG7i8OqPMOCccOiPOG7ouG6vng84bqlw6Phu4s84budw7k84bujZuG7i+G6vzzhur/hu4kz4buLPOG7i8Oq4bq/ZOG7i+G6vzzFqTU8w6rhur/hu4E84buL4bq/4bqx4buLPOG7sTxp4buBxJHhu4s84bqnxKnhu4vDqjzDqsSp4buXPMOicjM8w6I0w6I84buLw6o14buL4bq/PMOt4buBZOG7izzGoeG7nzPhu4s9PMOs4buJ4buLw6o8w6zhu59v4buLPOG7i8OqNeG7i+G6vzzDjeG6pi3hu6LhurThu7jhu6jhur4kPMOCbuG7i8OqPDPhu4skPMag4bufw6Phu4s84budw7kkPMOiNMOiPOG6tTPhu4s84buLw6o14buL4bq/JDzhuqfhu4k14buLPOG7o+G6v+G6uTzDonDhu4vDqjzDouG6v+G7n+G7i8OqPOG7nXXDojzhu6Phur/hu5/hu6vEkeG7ozzhu5fhur9xw6IkPMWp4bqx4buLPOG6p8Oy4buLw6o84bqn4bq5POG6tTU84buW4bq/4buBxJHhu4s84buL4bq/4bqx4buLPOG7o+G6v3XDojzhuqd04buTw6I8xanEg+G7izzhuqdlJDzhur/hu5Phu5c84bujNMOiPMOicOG7i8OqPMOq4buBN+G7gTzGoeG7n+G7q8SR4bujPMWpw7Thu4E8w6LDtTzGoeG7nzPhu4s84bui4bq+eCU84bqmb+G7gTzFqcO04buBPMOCccOiPOG7ouG6vng84bqlw6Phu4s84budw7k84bujZuG7i+G6vzzhu51jPOG7o+G7gcSR4buXPOG7o3HDojzDrTXDrDzFqeG7gcOpw6I8xanDtOG7gTzhurU1POG7luG6v+G7gcSR4buLPMWpNTzDouG6v+G7h+G7i+G6vzzGoeG7n+G7q2Xhu4s84bqn4buFMzzhu5fhur90w7Xhu4vDqiQ84buLxJHhu5884buj4bub4buJ4buLw6o8ez484buLw6o14burPOG7o8O04buBPMOsa+G7gTzDom88w6ph4buLw6o8aeG6v27hu4vDqjzDrDPhu4vDqjzDrTbhu4E8acSR4bujPMah4bufNzzhu6Phur/hu4M84bq14bufw7LDojzhu5fhur834buBPMOidOG7leG7i8OqPMOi4bq/xJE84bqn4bq5POG7o+G6v+G7gTzhur814buL4bq/POG6tTfhu4s8NOG7iyU84bqmw7Phu4vDqjzDouG6v+G7hzzDonPhu4vDqjzDrOG7ieG7i8OqPMOs4bufb+G7izzDojTDojzDosO1PMah4bufM+G7izzhu6Phu5vhu5/hu6tl4buLPOG7o+G6v27hu4vDqjzhuqc24buBPMOi4bq/4buh4buLw6o84buj4buf4burZOG7izzhu6Phu5vhu5/hu6tl4buLPOG6p+G6uTzDrGvhu4E84buLw6p04buR4buBPMOicOG7i8OqPOG6v+G7geG6ueG7nzzhurXhu4HEkeG7ozzFqWU8xalxPMWp4buBw6nDoiQ84buj4bubNOG7i+G6vzzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzhuqV0PMOt4buf4bqx4buLPOG7o+G7mzThu4E8w6Lhur/hu4Fl4bufJDzDqsOj4burPOG6tcSD4bujPOG7jeG7izzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu6k4POG6v8Oy4buBJTzhu5Ylxag6L+G7lzs=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mưa lớn gây ngập úng trên 2.100 ha lúa hè thu

Mưa lớn gây ngập úng trên 2.100 ha lúa hè thu
2011-09-26 01:33:45

(QT) - Trong 3 ngày 22-24/9/2011, mưa lớn xảy ra trên diện rộng gây ảnh hưởng khá nặng nề đến vụ lúa hè thu. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh, vụ hè thu 2011...

Đưa trường mầm non An Lợi vào sử dụng

Đưa trường mầm non An Lợi vào sử dụng
2011-09-22 22:55:44

(QT) - Sáng 21/9/2011, tại thôn An Lợi, xã Triệu Độ (Triệu Phong, Quảng Trị) đã diễn ra lễ khánh thành Trường mầm non An Lợi. Đến dự buổi lễ có đại diện Quỹ D.O.V.E Fund, Phòng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết