Cập nhật:  GMT+7
P8OqPinhurVpMuG7m+G7m1ko4buV4buc4bq/4budaeG6pyg6w4pq4buVKeG6szPhu4sp4bud4buHw6zDqinDquG7h8Osw6opSOG7nC3Gr8OKKTAp4budw6ozw6zhur0p4bqlxIPhu6Mpw6w4w60pezw+Pinhu6c0KWhkKcOq4buLNeG6tcOqKWjhu68pw6zhur9lw60p4bq1M+G6tSnDrOG6vTThu6kpaeG6uSlpw7XDrCnDrDjDrSl7PD57Py/Dqj46P+G7lSnhurVpMuG7m+G7m1ko4buVw4rhuqcyw6IoOirhu5bhu5wmKS0pw4zhur004bupKXt9LzEvezw+Pj0p4bui4bqyw4zDginhu53hu4XDrMOqKeG7luG7ozbDrOG6vSnhu5zGoeG7gynhu53DsinhurXDqnThurUpw6pq4buVKeG6szPhu4sp4bunxJEp4bud4buHw6zDqinDquG7h8Osw6opSOG7nC3Gr8OKKTAp4budw6ozw6zhur0p4bqlxIPhu6Mpw6w4w60pezw+Pinhu6c0KWhkKcOq4buLNeG6tcOqKeG7ncOyKeG6tcOqdOG6tSlo4buvKcOs4bq/ZcOtKeG6tTPhurUpw6zhur004bupKWnhurkpacO1w6wpw6w4w60pezw+eyQp4bucw6oyw60pw6LDuinhurXhu4kpaTfDrMOqKeG6pTXhu4sp4bqyMsOsKeG7nOG7o+G7qWPDrCnhur3hur8z4buLKeG7nOG7hcOsw6opceG7qT0p4bumOMOsKeG7lcOqxKnDrOG6vSnhu5zhu4XDrMOqKXHhu6k9KcOKw7Phur8pw4zDqjQp4bqzM+G7iynhu53hu4XDrMOqPSnhu5rhu5Mp4bucw6ptw6zhur0p4bud4bq/w6wp4bunNCnhu5zGoeG7o+G7qcSRw6wp4budw6ptw6zhur09KeG6tG3DrOG6vSkyw6wp4bud4buFw6zDqiMpaTfDrMOqKeG6pTXhu4s9KeG7lcOq4buJw6zhur0p4bun4bq/Y8OsKeG6tTPhurUp4bq14buPKeG7l+G7ozLDrCnhu53Dqm3DrOG6vSnhu53Do8OsKeG6szPhu4sp4bq1w6rhu4Ep4bql4buDMinhu5XDqnPhu4/DrOG6vSnhu6c0KeG7nMah4bujw6zhur0pc+G7j8Os4bq9KeG6peG7icOs4bq9KeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsJCnhuqRvw6zhur0p4bq1w6rhu4Epw4zhur3hu6Phu6nhurnDrCnhuqR04bq1KeG6tMOq4buBw6zDqj0p4bui4bum4buc4bum4buc4buiPSnhu5TDquG7iSnhurTDqnEp4bud4buD4bq1w6op4bucw6pzw7TDrOG6vSnhu53GocO64bq1KeG7ouG6ssOMw4Ip4bud4buFw6zDqinhurXDqnEp4budxqHhu4cp4bqz4bujw7Lhur8pw6pq4buVKeG6szPhu4skKeG7nMah4buLw6zhur0pMCnhu53DqjPDrOG6vSnhuqXEg+G7oynDrDjDrT0p4buW4bujNsOs4bq9KeG7nMah4buDKeG6pTcpw6rhu4s0w6wp4budw6o0w6zDqinhu6fhur9l4bq1KeG6veG6v+G6p+G7iynhu53GoW/DrOG6vSnhurUz4bq1KWnhu4s14bq/KeG6teG6o+G7qSnDqjTDrOG6vSnDrDjDrSnhu6dwKcOqw6gp4budw6rhu6Mp4bunNCnhu6dwKcOt4buhMinhu6fDteG6vynDouG6v2XDrCnhu53hu4HhurXDqil9XSR9IDApw6oyPSnhu504w6zhur0pXeG7sinhu5vhu4sp4bunw7Xhur8p4bq14buhw6zhur0paOG7sSnDrDjDrSnhu53GoXPDteG6tSQpw4rhu4s0w6wp4budw6o0w6zDqinhurXDqjjDrSnhu5vhu4nhurUp4bql4buR4budKT4paTQpezwkezw8KcOqMinGoXXDrOG6vSQp4buaNsOsKWlz4buRw6zhur0p4budw6px4bupKeG7mzbDrCnhuqUzw6zDqinhurM54budKXPDteG6tSnhuqU14budKT4+JDw8PCnhu53Do8OsJCnhurzhur8zKeG7ncah4buDKeG7mzbDrCnGsOG7o8Oj4budKeG6tW3DrOG6vSnDrOG6vcOq4bq/ZeG7lSlzw7XhurUp4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCk+JHt9MSnhu53hu68p4bqlb8Os4bq9PSnhu504w6zhur0pPl09e+G7sinhu5vhu4sp4bunw7Xhur8p4bq14buhw6zhur0paOG7sSnDrDjDrSnhu53GoXPDteG6tSQp4bucw7LDrOG6vSnhu6duw6wp4bqlxIPhu6Mp4budcynhu511KcOs4bq94bqjw6wp4bubM+G6tcOqKcOi4buLKeG6peG7gzIp4buVw6pz4buPw6zhur0p4buX4bujNsOsKWnhu6sp4bqlNeG7nSl7JDw+IiR9PDEp4budxqHhur9l4bujKeG6pW/DrOG6vT0p4bud4buBw6zDqinhuqVkw6wpw6zhur004bupKX0+LyAvezw+Pinhu53hu68paWUp4bq94bq/NuG6vynDrOG6veG6o8OsKeG6pTXhu50pWzA9XeG7siloZCnDquG7izXhurXDqiQpSOG6v8OtKcOs4bq9NeG6tcOqKcaw4bujw6Phu50paMOq4bqx4bujKXPDteG6tSnhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKX19JF0iPinDrOG6vTTDrCnhu6Lhu5rDgj0p4budOMOs4bq9KT4+PTHhu7Ip4bub4buLKeG7p8O14bq/KeG6teG7ocOs4bq9KWjhu7Epw6w4w60p4budxqFzw7XhurUkKeG7nMOyw6zhur0p4budw6rhu6Mpw6zhur3huqPDrCnhu5sz4bq1w6op4budxqFjw6wp4bql4buDMinhurM0w6wpc8O14bq1KeG6pTXhu50pMCJbJD5beynhu53GoeG6v2Xhu6Mp4bqlb8Os4bq9Iynhu53DssOs4bq9KeG6tcOq4bq/KcOs4bq94bqjw6wp4bubM+G6tcOqKeG6peG7gzIp4buVw6pz4buPw6zhur0pc8O14bq1KeG6pTXhu50peyR9fX0kPDxdKeG7ncah4bq/ZeG7oynhuqVvw6zhur0kKeG7nOG6v2Thu5Up4budcOG6tSnhu53DqsO64bq1KcOq4bq/ZcOsKeG7nW7hu50p4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUp4bq94bq/M+G7iynDonDhurUp4bunNCnhuqU04buLKeG7nTXhu4s9KeG7pzjDrCnDquG7iTI9KeG7nMOC4buc4bucPSnhu6kp4budZD0p4bq1M+G6tSnhurXDquG7gcOsw6op4bubM+G6tcOqKeG6szbhu4sp4bqlNsOtKTLDrCnhu5vhur/DrMOqKcawNynDqsOz4bq/PSnGr+G6pOG6vMOMJCnhu5w4w6zhur0p4bq1c8O0w6zhur0p4bq1bcOs4bq9KeG7nTPhurUp4buX4bujNsOsKWnhu6sp4budNOG6vynDrOG6veG7o+G7qWPDrD0paMOq4buLM8Os4bq9KeG7mzbDrCQp4buc4bq/ZOG7lSnhu51w4bq1KeG7ncOqw7rhurUpw6rhur9lw6wp4bq1w6pxKeG7ncahc+G7j8Os4bq9KeG7neG6v2Thu50paOG6v2XDrSnhurXDquG6vynhu53DqnPDtMOs4bq9Kcaw4buj4bupY8OsKeG7pzQpaOG6v8Opw60p4bub4buLM+G7nSnhurXDqsOh4budKeG6tcOqYinhuqVu4bq/KeG7p8O14bq/KeG6tTPhurUpaMOq4buLNsOsKeG6tcOq4bq/KcOsw6phw60p4bqzNuG7iynhuqU2w60p4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnhu51u4budKcOM4bq9w6rhu4Mp4buX4buj4bupZOG7nSk+Pi/DjOG7li3hurThu5Qp4bq1cTIp4bq0w6rhu4HDrMOqKeG7lcOqcSQkJCnhu5w14bq/KeG6s+G7o8Oy4bq/KcOqauG7lSnhurMz4buLPSnhuqVvw6zhur0p4bq1w6rhu4Ep4buUw6rhu4kp4bq0w6pxKeG7neG7g+G6tcOqKeG7nMOqc8O0w6zhur0p4budxqHDuuG6tSnhu6LhurLDjMOCKeG7neG7hcOsw6opw4zhur3hu6Phu6nhurnDrCnhuqR04bq1KeG6tMOq4buBw6zDqinhuqU3KeG7ncOqbcOs4bq9KeG7neG6v8OsKcOtw7Phu50p4bubbinhu53GoeG6v8Opw6wp4bunasOs4bq9KeG7lcOqM+G7nSnhu53GoeG6v8Opw6wpSOG7nC3Gr8OKKeG6tXEyKeG7neG7hcOsw6op4budxqHhu4vDrOG6vSnDrMOq4bulw6zhur0pw6w4w60p4bud4bq/ZOG7lSnhu53DquG6p+G7iynhu6c0KcOiw7op4budw6o24buLKWhkKcOq4buLNeG6tcOqKeG7ncOyKeG6tcOqdOG6tSnhurUz4bq1KcOs4bq9NOG7qSlp4bq5KWnDtcOsKcOsOMOtKXs8PnskKeG7nMOq4bqn4buLKWhkKcOq4buLNeG6tcOqPSnDrDjDrSl7PD57PSnhu53hu4XDrMOqKeG7m2Ip4budw7Ip4bq1w6p04bq1KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KWjhu68pw6zhur9lw60pWzwpw6w4w60pw6zhur004bupKeG6veG6vzbhur8p4buVw6rhu4nDrOG6vSnhu5bhu6M2w6zhur0p4bucxqHhu4MpPi9dKSo+MSB7LSl7PD57Jinhu6c0KVs8KcOsOMOtKeG7m8O6KWjhur9lw6wpMD4pw6zhur004bupKeG6pWPDrSnhurM24buLKeG7p2Up4bucw6o0w6zDqinhurTDsinhu5bhu6M2w6zhur0p4bucxqHhu4M9KT48XSnDrOG6vTThu6kp4bub4bq/w6zDqinhu5zDssOs4bq9KeG6suG7gSnhu53DqnMpSWMpw4Lhu6PhurHDrCkgL1spKj4xPCAtezw+eyY9KSJdKcOsOMOtKcOs4bq9NOG7qSnhu5zDqnPhu4/DrOG6vSnhurPhur/DrMOqLSlJ4bq/ZeG7nSnhu5tmKXsgLyApKj4xWyAtKXs8PnsmKeG7pzQp4bq1M+G6tSnDrOG6vTThu6kpaeG6uSlpw7XDrClow6oz4bq1JCnhu5zDquG6p+G7iynhuqXhu4k9KcOiw7opaOG6v2TDrCnGsDPhurUp4bql4buDw6zDqil7KeG6veG6vzLhur8p4bql4buLNcOsKeG6tTLhu4sp4bql4bq/w6nDrSnhurVxMinhurUz4bq1KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KWnhurkp4bunNClp4bq5KcOqw7Phur8pw6w4w60pezw+Pinhu6fDteG6vynhurUz4bq1KeG6tcOqcSnhuqXEkUAp4oCc4buW4bujNsOs4bq9KeG7nMah4buDLSlI4burKXThurUp4budw6ozw6zhur0p4bucc+KAnSnhu6fDteG6vyl7KcOq4buLNeG7nSnhuqXDs8Os4bq9KWnhurkp4bunNClp4bq5KcOqw7Phur9AKUjhu68pw6zhur9lw60pPjxdKcOs4bq9NOG7qSnhu5vhur/DrMOqKeG7nMOyw6zhur0p4bqy4buBKeG7ncOqcylJYynDguG7o+G6scOsKeG7pzQpWzwpw6w4w60p4bq94bq/NuG6vynhu5XDquG7icOs4bq9KeG7luG7ozbDrOG6vSnhu5zGoeG7gyMp4oCc4buW4bujNsOs4bq9KeG7nMah4buDLSnhu5zDqjPDrOG6vSnhurI24bupKeG7ncah4bq/KeG6o8Os4oCdKeG7p8O14bq/KVspw6rhu4s14budKeG6pcOzw6zhur0paeG6uSnhu6c0KWnhurkpw6rDs+G6v0ApSeG6uSnDqsOz4bq/KeG7pjjDrCnDquG7iTItw4Lhu6MpaeG7g+G6tcOqKeKAnMOMw6rhu4Phu5Up4bq1xIPhu6MpxrDhu6Phu6ljw6wpeOKAnSlpxIPDrCnhur7hur7hur49KWjhu68pw6zhur9lw60pIl0pw6zhur004bupKeG7nMOqc+G7j8Os4bq9KeG6s+G6v8Osw6otKUnhur9l4budKeG7m2Y9KWjhu68pw6zhur9lw60pWzwpw6w4w60p4bubw7opaOG6v2XDrCkwPinDrOG6vTThu6kp4bqlY8OtKeG6szbhu4sp4bunZSnhu5zDqjTDrMOqKeG6tMOyJCnhurQz4bq1KeG6peG6v8Opw60p4budw7Ip4bq1w6p04bq1KWnhurkp4bunNClp4bq5KcOqw7Phur9AKUjDquG7oynDouG6vynhu53hu4HhurXDqinhuqVt4bq/KeG6s8O0KcOK4bq/xJHDrClJc+G7j8Os4bq9LeG6smTDrCnDijbhur89KeG7nOG7lCnhuqRtw6zhur0pw4o0PSnDquG7o+G7qWXDrCnhu5zGoeG6v2Xhu6Mp4buUw6rhu4vDrOG6vSnhu6c0KeG7ncOq4buDKcawNynhu5bhu6M2w6zhur0p4bucxqHhu4MkKeG7lMOqM+G7nSnhurPhur/DqeG7oynhu6spaOG6v2TDrCnhu5014bq/KeG6s+G7o8Oy4bq/KcOqauG7lSnhurMz4buLPSnhuqU14bq/KcOi4bq/ZcOsKeG6tTPhurUp4bq14buPKeG7l+G7ozLDrCnhu53Dqm3DrOG6vSnhu53Do8OsKeG6szPhu4sp4bq1w6rhu4Ep4bqlNynhurM04bupKeG7nWsp4bubw7op4bqlb8Os4bq9KeG7neG7h8Osw6op4bq1MuG7iynhu6c0KcOqdDIp4buX4buj4bupZOG7nSnhu53huqPDrSnhurXhu6HDrOG6vSnhu5XDqm7hur8pw6rhu5Hhu5Up4budw6rDuuG6tSnDquG6v2XDrCnhu51u4budKWhkKcOq4buLNeG6tcOqKeG7ncOyKeG6tcOqdOG6tSnhurUz4bq1KcOs4bq9NOG7qSlp4bq5KWnDtcOsKeG6tXEyKeG7neG7hcOsw6op4budxqHhu4vDrOG6vSnDrDjDrSl7PD57JCnDjcOz4budKeG7m24p4burKWjhur9kw6wp4bq1w6rDo+G7nSnhu6fDo8OsKeG6pW/DrOG6vSnhurXDquG7gSnhu5TDquG7iSnhurTDqnEp4bud4buD4bq1w6op4bucw6pzw7TDrOG6vSnhu53GocO64bq1KeG7ouG6ssOMw4Ip4bud4buFw6zDqinhu6fEkSloZOG7nSnhu5fhu6M2Kcaww7kpaeG7qynDrcOz4budKeG7m24p4buncCnhu6fhur9l4bq1KeG6pTcp4bqlc+G7keG6tSnhurUz4bq1KeG6teG7jynhu5fhu6Myw6wp4bqzM+G7iynhurXDquG7gSnhuqXEkSnhurXhuq/hu5Up4budxqHhu4vDrOG6vSnhu53DqsO04bq/KeG6veG6vzLDrCnhu5fhu6MyKeG7pzQpw6zDquG7pcOs4bq9KeG7nW/DrCnhu5014bq/PSlow6rhu4kpaMOqOMOsKeG7ncah4buLw6zhur0p4buX4bujMynhu53GoeG7h8Osw6op4buVw6oz4budKeG7ncah4bq/w6nDrClI4bucLcavw4op4bq1cTIp4bud4buFw6zDqinhu53DqsO04bq/KeG6veG6vzLDrCnhu5fhu6MyKeG7pzQp4bq94bq/NuG6vynhu5XDqjPhu5UpaMOqOeG6tSnhu5XDqnDhurUp4budxqHhu4vDrOG6vSnhu53DqsO04bq/KeG6veG6vzLDrCnhu53DteG6vyQp4bqkb8Os4bq9KeG6tcOq4buBKcOM4bq94buj4bup4bq5w6wp4bqkdOG6tSnhurTDquG7gcOsw6o9KeG7ouG7puG7nOG7puG7nOG7oj0p4buUw6rhu4kp4bq0w6pxKeG7neG7g+G6tcOqKeG7nMOqc8O0w6zhur0p4budxqHDuuG6tSnhu6LhurLDjMOCKeG7neG7hcOsw6op4bqlNynhu53GoTYpacO04bq/KeG6tXAp4budw6rDqSnhurUz4bq1KeG7qylo4bq/ZMOsKeG6tcOqw6Phu50p4bunw6PDrCnhu5014bq/KeG6s+G7o8Oy4bq/KcOqauG7lSnhurMz4buLJCnhuqRvw6zhur0p4budw6rDtOG6vynhuqXEkSnDrOG6vcOq4buDKeG6tTPhurUp4bub4buTPSnhurMyw6w9KcOs4bq9NMOsw6o9KeG6peG7j8OsKeG7p+G7gz0p4bq1M+G6tSnhurXhu48p4buX4bujMsOsKeG7ncOqbcOs4bq9KeG7ncOjw6wp4bqzM+G7iynhurXDquG7gSnhu5zGoeG7o8Os4bq9KXPhu4/DrOG6vSnhu6c0KeG6peG7gzIp4buVw6pz4buPw6zhur0p4bq1w6pxKeG6pcOzw6zhur0p4buVw6pu4bq/KcOq4buR4buVKeG7p8O14bq/KeG7ouG6ssOMw4Ip4bud4buFw6zDqinhu53GoeG6v8Opw6wpaMOqMuG6vynhurVtw6zhur0p4budM+G6tSnhu53hu6Phu6ljw6wp4budxqHhu6Phu6nEkcOsKeG6tTPhurUpw6zDs+G6vynDouG7o8Os4bq9KeG6tXEyKWhkKcOq4buLNeG6tcOqKWjhu68pw6zhur9lw60p4bq1M+G6tSnDrOG6vTThu6kpaeG6uSlpw7XDrCnDrDjDrSl7PD57KeG7ncahY8OsKeG6peG7gzIp4bqzNMOsKcOtw7Phu50p4bq1M+G6tcOqKcOq4bq/ZeG7oynhu5fhu6M2PSnhu5014buLKeG6pXPhu5HhurUp4bubw7op4bqlb8Os4bq9KeG7ncOq4buj4bqvw6w9KcOqc+G7k8Os4bq9KXTDrOG6vSnhu53hu4HhurXDqinhurXDuuG6tSnhu5vhuqPhu6MpxqHDs8Os4bq9KeG6tXEyKeG6tTPDrCnhurPDsz0pw6zDquG6o8OsKcOi4bqjw6wp4budxqHhu4vDrOG6vSnhu53hu4s0w6wp4bud4buFw6zDqiQpSCRIJOG7mj8v4buVOg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Mưa lớn gây ngập úng trên 2.100 ha lúa hè thu

Mưa lớn gây ngập úng trên 2.100 ha lúa hè thu
2011-09-26 01:33:45

(QT) - Trong 3 ngày 22-24/9/2011, mưa lớn xảy ra trên diện rộng gây ảnh hưởng khá nặng nề đến vụ lúa hè thu. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh, vụ hè thu 2011...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết