Cập nhật:  GMT+7
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p8Oy4buk4but4oCcVOG7rOG7rVRISeG7rUtIw5ROR+G7rcSQ4bqmVeG7rVThuqBJ4butTkjDgOG7rUNIVU5H4butQ8av4oCd4but4bue4butw6DDgOG7reG6peG7mElx4butw6HDglnhu61U4buYSeG7rcOBQ+G7rVbDjOG7rVTDjE5I4butSEFZ4butVEnhu4BOcOG7pS9IduG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVDDoEVBROG7seG7p8O6aeG7heG6p8O54butLeG7rWnhuqBJ4butQ8ag4butUVVBTuG7rcSQSeG7gFXhu61UUkFz4butU8OBVOG7rVRI4bum4but4bqlR1VZ4buETuG7rSLhu6hD4but4bqlR0jEqEHhu61Cxq/hu5pD4butxJDhuqZV4butS0hBSeG7rU5I4bqsTuG7rU7huqJZ4butU0lOSOG7rcOd4butxJDhu4pOSOG7rUdJ4bq+VOG7rUNI4buK4but4bqlR1VZ4buETuG7reG7hUjGr8agTkfhu63hurVJTkjhu61ET+G7rUdIRU7hu61UVcOUTkd04butaE9OR+G7rcSQ4bqwTkfhu61TQVXhu61M4bucSeG7rUtIQUnhu61Dw5Phu61W4bq64butTkjGr+G7rVLhuqRU4butVEjDgE5I4butS0jhuqhO4butTsOAWeG7rUPhu6ZB4butU8OBVOG7rVRI4bumc+G7rcSQw4Phu61M4bqkUOG7rUzDk+G7rU3hu5hU4butxJDhu5hOR+G7rUPGoOG7rUfDglnhu63DgU7hu61IT8OATuG7rVRPw4BO4butS0jDgUN04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pVRBQkxF4butU1RZTEXhu5vhu7FNQVJHSU5xd1BY4butQVVUT+G7seG7p+G7pVRS4bun4bulVEThu6fhu6VJTUfhu61TVFlMReG7m+G7sUJPUkRFUi1SSUdIVHHhu63GoeG7r+G7r+G7r+G7r+G7r+G7r+G7rXZQWOG7rVNPTElEcuG7rUJPUkRFUi1UT1Bx4butxqHhu6/hu6/hu6/hu6/hu6/hu6/hu612UFjhu61TT0xJRHLhu61CT1JERVItTEVGVHHhu63GoeG7r+G7r+G7r+G7r+G7r+G7r+G7rXZQWOG7rVNPTElEcuG7rVdJRFRIceG7rXnhu6/hu69QWHLhu61CT1JERVItQk9UVE9NceG7rcah4buv4buv4buv4buv4buv4buv4butdlBY4butU09MSURy4butSEVJR0hUceG7rXfDveG7r1BY4bux4butQUxU4bub4buxaeG6oEnhu61D4bqmVeG7rUBO4butXcavxqBOR+G7rXdz4butSFVOR+G7rVRI4bum4but4bqlR1VZ4buETuG7rSLhu6hD4but4bqlR0jEqEHhu63EkMOD4butVuG7qFThu63DgU/hu61D4bumQeG7rU7huqBO4butTkjDgk7hu61YVeG7kE5H4butU8OUTkfhu63hurXhuqBDSOG7rWlSQVnhu63DusOg4bqiSeG7reG7hUjDkk5Hw7l04butJU5I4butceG7rcOiSU5I4butIuG7qEPhu7Hhu61JTUFHRUlE4bub4buxduG7ueG7s+G7t+G7seG7rVNSQ+G7m+G7sUhUVFBxLy9XV1d0VElFTlBIT05HdFZOL+G6oU1BR0XDoEFORExFUnRBU0hYcGlIVU1CTkFJTOG6oV3hu5t24bu54buz4bu34buh4buNSURUSOG7m3nhu6/hu6/hu7Ev4bun4bulL1RE4bun4bulL1RS4bun4bulVFLhu6fhu6VUROG7p2nhuqBJ4butQ+G6plXhu61ATuG7rV3Gr8agTkfhu613c+G7rUhVTkfhu61USOG7puG7reG6pUdVWeG7hE7hu60i4buoQ+G7reG6pUdIxKhB4butxJDDg+G7rVbhu6hU4butw4FP4butQ+G7pkHhu61O4bqgTuG7rU5Iw4JO4butWFXhu5BOR+G7rVPDlE5H4but4bq14bqgQ0jhu61pUkFZ4butw7rDoOG6oknhu63hu4VIw5JOR8O5dOG7rSVOSOG7rXHhu63DoklOSOG7rSLhu6hDdOG7pS9Q4bun4bulL1RE4bun4bulL1RS4bun4bulL1RBQkxF4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6ci4bq2VOG7rVhF4butQuG6oE7hu61Hw4FJ4butQ8Wo4butxJDhu4Lhu61DSFXhu5hD4butWEXhu61C4bqgTuG7rUfDgUnhu61N4buaSeG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6ciw4pN4butduG7ty3DvXPhu61LSEnhu61C4buK4butQuG6rlThu61HSeG7ruG7rVThuqBJ4butTkjDgOG7rU3hu5hU4butTkfGr+G7nEnhu61RVUVO4but4bue4butaeG7heG7rWlIw4FJ4but4bqlR1VZw4pOc+G7rVRST05H4butTkfGr+G7nEnhu63huqVHVVnhu4RO4butIuG7qEPhu63huqVHSMSoQeG7rUNI4buI4butQ8OSTuG7rUzhuqBJ4butVsOASeG7rcSQ4buSTkfhu61C4bqgQ+G7rUzhurp04butIknhu4BV4butTsOAWeG7rUzDgOG7rUThu4Thu61ISeG7glVz4butQuG7nknhu61USEVP4butQ8OBQ+G7rcSQSeG7gFXhu61UUkHhu61WScOKTuG7rVRS4buMTkfhu63DgU5z4but4bqlR0jEqEHhu61LSMOUTkfhu61Dw5Phu61Dw5ROR+G7rcSCTuG7rVZJ4buGQ+G7rUzDgE1z4butSE/DgE7hu61D4bqiTkjhu61LSU5I4butVOG6vuG7rUdJQeG7rcSQw4xOSOG7rUPFqE5H4butVEhV4buYQ+G7rURJ4buGTuG7rULDjE5I4butVEjGr+G7nE5H4butTkjGr+G7rUJBT+G7rUdJQeG7rcSQw4xOSOG7rUPDlE5H4butQ0jhu6hD4butS0jDgUN04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2hPTkdz4butVFLGr+G7mkPhu63EkMOT4but4bqlR0jEqEHhu63EkMOD4butxJBFTeG7rcSQ4bq2VOG7rVhF4butTcOBWeG7rcOgT05EQeG7rWhbZ+G7rUPhu6ZB4butTuG6oE7hu61OSMOCTuG7rUzhuqRZ4butdnbhu61UUknhu4ZV4butxJDhu5JOR3Phu63EkOG6tlThu61Nw4FZ4butVMONTkjhu61Yw4FDSOG7rVRBWeG7rUPhu6ZB4butTuG6oE7hu61OSMOCTuG7rUzhuqRZ4butw73hu61UUknhu4ZV4butxJDhu5JOR3R0dOG7rSLhu5BJ4butVMav4buiTkfhu61Ow4BZc+G7rU5HT8OASeG7rVPhu57hu61USMONQ0jhu61Nw4rhu61HQU1F4butQ8WoTkfhu61DSMavQeG7rUPDk+G7rUJJ4buCVeG7rUhJ4buGTuG7rcSCTuG7rUNIxqBJ4butVFLDgUPhu61Uw4FOR3Phu61Mw5Thu63EkOG7gOG7rUPhu5zhu61C4bqgQ3Thu63DsuG6rFnhu61T4buQ4butVEnhu4BO4butR+G6pk7hu61IQUnhu61DSOG7pEPhu61UUknhu4ZV4butxJDhu5JOR+G7rU7DgFnhu63hu57hu63EkMOCVXDhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunW8OCVeG7rUjhu45J4butTsOAWeG7rcSQxq/hu6JD4butR0nhuqJJ4butxJDDgVDhu61TQVXhu61LSEnhu63hu4Vbdnnhu61bw5ROR+G7rUFO4butw6DDgOG7reG6peG7mEnhu61UUknhu4ZV4butVOG6rFDhu63DlE5H4butQ0jhu6bhu61ISeG7hlXhu61D4bqmTeG7rcSQ4buS4butVOG6oEnhu63EkMav4bucTkfhu63hurXDgU5Hc+G7rU7GoEnhu63huqVHSMSoQeG7rcSQ4bq2VOG7rVhF4butTcOBWeG7rUzDik7hu61Mw4BN4butVknhu4ZDdOG7rcOgT8OB4butUkFz4butVFLGr+G7mkPhu63EkMOTc+G7rUzhu6JJ4butROG7pE5H4butVknhu4ZD4butQuG6oE7hu61Hw4FJ4butw6BPw4BOR+G7rWlI4buK4butw7Xhur5O4butVuG7gOG7rVFVw4pz4but4bqlR0jEqEHhu63EkMOD4butxJBFTeG7rUNISeG6vkPhu61YReG7rU3DgVnhu61oSVJJVVPhu61D4bumQeG7rcO14bq+TuG7rUPDmU5H4butR0nhuqRZ4butVOG7nOG7rcSQ4bq+TuG7rUhJ4buGVeG7rU7DgFnhu61D4bqmTeG7rUPhu5Bz4butTOG6pFnhu61USeG7gE7hu63Egk7hu61UScOKVXThu60i4bq+TuG7rVPDgU5H4butw70tw71z4butU0FV4butS0hJ4butU8OBVOG7rUjhuqBJ4butQ0jhu4rhu63hurVJTkhz4but4bqlR0jEqEHhu63EkEVN4butWEXhu61D4bumQeG7rUNI4buK4but4bq1SU5I4butxJDhur5O4butQ0jDjU5I4butSEnhu4ZV4butTsOAWeG7rUPhuqZNc+G7rcSQ4buC4butQ0hV4buYQ+G7rUNISeG6vkPhu61YReG7rU3DgVnhu61D4bumQeG7rcO14bq+TuG7rVJBdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dpUuG7nuG7rUzhuqBJ4butVEjhu5xJ4butxJBJ4buCTeG7rVLhuqBOR+G7rVPDgU5H4butw70tw71z4butTeG7pEPhu63EkMONQ0jhu61DSEnhur5N4butxJBP4bqgVOG7rVTDgEnhu61T4bqiTuG7rUPhu6ZB4but4bqlR0jEqEHhu61UUk9OR+G7rVbhu6Thu63DgU7hu61Dw4BOR+G7rULhu5hD4butTOG7mOG7rVLDlXThu61oQVXhu61N4buYVOG7rcSQw4pN4butUEhJ4butVEFOR+G7rVjDgUPhu61O4bqgTuG7rU5Iw4JOc+G7reG7s+G7rUdJ4buc4butU8OBTkdz4butS0hJ4butTeG7mknhu61Tw4FOR+G7rULhuqJOSOG7rU3huq5U4but4bqlR0jEqEHhu63EkMOD4butUuG7nEnhu61DxIJO4butSOG7mHPhu63EkEVN4butQ0hJ4bq+Q+G7rVhF4butTcOBWeG7rUPhu6ZB4butQ0jhu4rhu63hurVJTkjhu63EkEnhu63igJxQSMOZ4butUEjDiVDigJ1x4butVEhVw4rhu61Ew4FO4butTklMT07hu61USEFZ4butxJDhu5RJ4butTcOAVeG7rVhF4butVOG7quG7rVRS4bquTkfhu61USMOATkjhu63EkEVOc+G7rcSQRU/hu61CSeG7gk7hu61T4buQ4butROG7nk1z4butUuG7kknhu63EkEnhu61USOG6sk5H4butxJDhur5O4butSEnhu4ZV4butQ+G6pk3hu63EkOG7knThu63DouG7pEPhu63EkMONQ0jhu61D4bumQeG7reG6pUdIxKhBc+G7rVRIRU/hu61Dw4FD4butxJBJ4buAVeG7rVRSQeG7rVZJw4pO4butxJDDgU5I4butR0nDgXPhu61OSOG6sE3hu61USEFZ4butSMOMTkjhu63EkOG7lEnhu61E4bqgTkfhu61DSEnhur5D4butWEVz4butR8OCWeG7rUtIw5Phu61LSMSCTuG7rUNIT+G7rVZJ4buGQ+G7rVRSVVnhu61Uw4xN4butVEFOR+G7rVbhuqxU4butU0FV4butTsOAWXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bqlR0/DgEnhu61IQUnhu61Uw4BJ4butU+G6ok7hu61UUsOKTnPhu61OR0FZ4butQ+G6ouG7rUNISeG6vkPhu63EkEnhu4ZO4butVEhP4bqgSeG7rURJ4butxJDhu5hOR+G7rUPhu6ZB4butTuG6oE7hu61OSMOCTnPhu63huqVHSMSoQeG7rUPFqE5H4butxJBFTeG7rULDgU7hu61OR0FZ4butVFJPTkfhu61Tw4FOR+G7rcO9LcO9c+G7rUTDmeG7rUNI4buI4butxJDGr+G7okN0dHThu612w73hu6/hu61OR8OATuG7rcSQ4buSTkfhu63DjVThu63hu45JdOG7rWnhuqBJ4butQ+G7rEHhu61Iw4BOR+G7rcSQSeG7hk7hu61USE/huqBJ4butTsOAWXPhu61bZiJp4butVEhV4butxJDGr+G7okPhu61N4buYVOG7rVPhu5Dhu61N4bqiTkjhu61OSOG7sEHhu61Ww4Dhu61WSeG7rU3huqBDSOG7rUPDkk7hu61M4bqgSeG7rUPhu6ZB4butQ0hJ4bq+Q+G7rcSQSeG7hk7hu61USE/huqBJ4butw7pET+G7rcSQSeG7hk7hu61USE/huqBJ4butSOG7jk5Hc+G7rUPhu6xB4butSMOATkfhu61USMOBT+G7rVJB4butU+G7rEHhu61DSOG7rkHhu61S4buSSeG7rULDgU7hu61M4bqgSeG7rUNIT+G7rU3hu5hU4butS0jDgUNI4butVsODTkfhu61MQUnDuXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bqlSOG7rk5H4butQ0hJ4butVEnhur5U4butVFLDik7hu61DSE/hu61QSMOJUOG7rU5I4bqsTuG7rcSQ4buKTkhz4butVEjhu5xJ4butxJBJ4buCTeG7rUfDglnhu63DgU5z4but4bqlR1VZ4buETuG7rSLhu6hD4but4bqlR0jEqEHhu63EkEFOR+G7rVLhuqRU4butQ+G6pk7hu61USeG7gE504bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2lIRU/hu61QSMOCTuG7rVTDjUNI4butQkFO4butxJDhuqZV4butQ+G7pkHhu61N4buYVOG7rcSQSeG7gFXhu61UUkHhu61WScOKTnPhu61OR8OAWeG7rcO9LcO94butVFLDmU5H4butVuG7mknhu61USOG7nEnhu63EkEnhu4JN4butQ8OU4butQuG6oE7hu61Hw4FJ4butw6BPw4BOR+G7rWlI4buK4butw7Xhur5O4butS+G6vlThu61USMOaQ+G7rUThu4pQ4butTkdI4buI4butTOG7hHPhu61E4buw4butS0nhur5O4butUVVBWeG7rUzhuqBJ4butw6DDgOG7reG6peG7mEl04butZ+G6pFThu61Dw5Phu61USOG7gnPhu61ET+G7rVPhu6Lhu63DteG6vk7hu61QSMOBVOG7rUhJ4buGTuG7rU3DjE5I4butxJDDg+G7rcSQRU3hu61DSEnhur5D4butWEXhu61Nw4FZ4butaElSSVVT4butxJBJ4butxJDhurZUc+G7reG6pUdIxKhB4butxJDDg+G7rUzDik7hu61L4bq+4butSE/huqBDSOG7rVPDgVThu61I4bqgSeG7rUNI4buK4but4bq1SU5I4butxJDhu4Lhu61Dxq/hu5pQ4butVMOASeG7rVPhuqJOc+G7rUzhuqRZ4butVEnhu4BO4butQ0hV4buYQ+G7rVhF4butTcOBWXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunw6Lhu5hU4butU1VZ4butTFXhuqxO4butTE9HSUPhu61IxqBO4butTkhJ4buAVeG7rVNP4butVuG7mknhu61WSeG7hkPhu63huqVHSMSoQeG7rUtIQUnhu61Tw4FU4butSOG6oEnhu61O4bqgTuG7rU5Iw4JO4butRE/hu61HSEVO4butVFXDlE5Hc+G7rUNI4buI4butVsOM4butVEjhuqRZ4butQ0jhu4rhu63hurVJTkjhu61OSOG6rE7hu63EkMav4buiQ+G7rVRJTuG7rU5I4bquTuG7rUPhu6ZB4butQuG6oE7hu61UUkFJdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dpVVnhu61OSEnDik5z4butVFLDik7hu63EkMOCWeG7rUTDmeG7rVNBT+G7rVbhuqpO4butQ0jhu4jhu63EkEFOR+G7rUThu6pOR+G7reG7nuG7rVNVWeG7rUxV4bqsTnThu63Dsknhu4ZD4butQ0jhu6hOR+G7rU1JTkjhu61U4buYSeG7rVBI4bqgTeG7rVPhurzhu63EkMav4buiQ+G7rVtmImnhu61USeG6vlDhu61U4bukQ+G7rVRJ4bq+TuG7rUjDgE5I4butVFJPTkfhu61OSOG7rk5H4butTkfDgFnhu61U4buaSXThu63DoEnhu4ZO4butW2YiaeG7rcSQQU5H4butSE/DgE7hu61U4bqkVOG7rUjhu5Lhu61TxqDhu63EkOG7guG7rUtI4bueSeG7rVThu5Dhu63huqVHVVnhu4RO4butIuG7qEPhu63huqVHSMSoQXPhu61UUsav4buaQ+G7rU3huq5U4butVuG7gOG7rUjDgE5I4butVknhu61HSeG6vlThu61OR8av4bucSXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaMOBVOG7rVRI4bum4butTcOBVeG7rUzhuqBOSOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6ciw4Phu61U4buqTkfhu61WQeG7rUNI4bqgTXPhu61USeG6vlDhu61Yw5pD4butVuG7mknhu63EkOG7puG7rUxP4bqgSeG7rVThu5hJ4butUEjhuqBNc+G7rVNPTkfhu61N4buYVOG7rVPhu5Dhu61Dw4FO4butQuG7mOG7rSLhu5hJ4butIknhu4BV4butVFJB4butVFLhu4xOR+G7rcOBTuG7rUNIT+G7rUJJ4bq+VHPhu61I4buM4butQ0jGr0Hhu61U4buqTkfhu61H4bq2UOG7rcSQ4buQSeG7rVTGr+G7ok5H4butTsOAT+G7rUPDk3R0dOG7rVRI4bqmTuG7rUtJTkjhu61USMOJUOG7rU5Ixq/hu63huqVHVVnhu4RO4butIuG7qEPhu63huqVHSMSoQXThu63Dsknhu4ZD4butTsOAWXPhu61LSMOUTkfhu61DSOG7iOG7rVRI4buC4butSEnhu4ZO4but4bue4butSMOATkjhu61WSeG7rUfDglnhu63DgU7hu61NQU7hu61S4bui4butQ+G7pkHhu63huqVHSMSoQXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaEFV4butS0hJ4butR8OCWeG7rcOBTnPhu63huqVHSMSoQeG7rUPDkk7hu61VTkfhu61EVU5H4butUVVBWeG7rUzhuqBJ4butQ8SCTuG7rUjhu5jhu61D4bumQeG7rULhuqBO4butR8OBSeG7rcOgT8OATkfhu61pSOG7iuG7rcO14bq+TuG7rU5ISeG7gFXhu61M4bqmTnPhu63EkOG7guG7rUxBVeG7rUNIw5lJ4butROG6pFXhu61W4bq+VHPhu61TxqBO4butTOG6oEnhu61Uxq/hu5xOR+G7rU5Iw4B0dHThu63hurNIT+G6ok5H4buteeG7rU5Hw4BZ4butU0FV4butR8OCWeG7rcOBTnPhu63huqVHSMSoQeG7rU3hu5pJ4butxJDhur5O4butTOG6pFnhu61DSEnhur5D4butQ0jEgk7hu61Ew5lOR+G7rULhu4xD4butWMOBQ+G7rU7huqBO4butTkjDgk7hu61Ww4Dhu61RVeG6pk7hu63DgU/hu61D4bumQeG7rUNI4buK4but4bq1SU5I4butxJBFTeG7rcSQSeG7rVThuqhV4butVMOBTnThu63huqVHT8OASeG7rVJBc+G7rUNISeG6vkPhu61CQeG7rUzDlOG7rUTDmU5H4butxJDhu7BOR+G7rVBI4bqmTuG7rVRISeG7rVRI4buC4butTuG6oE7hu61OSMOCTuG7rcSQRU3hu63EkEnhu61W4buoVHPhu61TQVXhu63EkMOT4but4bqlR0jEqEHhu61W4bqqTuG7rcSQRU3hu61USEVP4butQsOKTuG7rU3DjE5I4butSOG6sE5H4butTkfDgFlz4butRMOZTkfhu63EkOG7guG7rcSQ4buwTkfhu61RVeG6pk7hu63DgU9z4butVuG6rFThu61E4bukTkfhu61Dw4Hhu61OSMOCTnThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunW0jhu4jhu63EkOG6vk7hu61DSEnhu4BV4butduG7tS3DvXPhu61LSEnhu61CSeG6vlThu61USU7hu61Yw4FD4butQ0jhu4rhu63hurVJTkjhu61UUsOKTuG7rVThuqZOR+G7rVRIxq/hu6JOR+G7rUtIVeG7rUNIVU5H4butQ8av4butQuG7iuG7rVBIw4FU4butSEnhu4ZOc+G7reG6pUdIxKhB4butTeG7mknhu63EkEnhu61USOG6sk5H4butUkHhu63DouG7uOG7rSLDjE5Ic+G7rULhuq5U4butWEXhu61LSMOBQ0jhu61UUuG7kE7hu61Mw4pO4butaUjDgUnhu63huqVHVVnDik504bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p8Oi4buYVOG7rVRSSU5I4butU8OBVOG7rUjDjE5I4butU+G7sOG7rVRS4buwQ+G7rVRJ4bq+UOG7rVbDgE/hu61U4bqsTuG7rU7GoEnhu61C4bquVOG7reG6pUdIxKhB4butS+G7guG7rUzhuqBJc+G7rUzDmkPhu63EkMOT4but4bqlR0jEqEHhu63EkEFOR+G7rU7hurBN4butxJDhu4xD4butVFJVWeG7hk7hu63igJzDoEFSUlnhu61QT1RURVLigJ1z4butTeG6rlThu61Hw4Dhu61H4bqsVOG7rU5H4bumdOG7rX3hu4rhu61UUklOSOG7rVPDgVThu63huqxQ4butVsOAT+G7rUtI4buQTkfhu61DSOG6vnPhu61Tw4FU4butVEjhu6bhu61Ow4BZ4butVsOZTkfhu61E4bqsWXPhu61HSeG6rFThu61Nw4xOSOG7rUjDlOG7rVRPw4FOR+G7rUzDik7hu61N4bqkWeG7rVRJ4bq+Tkfhu63igJzDoUnhur5U4butTkfGr+G7nElz4butR0nhur5U4butTkfGr+G7nEl0dHTigJ104butW0jGr0Hhu61L4buKUOG7rcSQ4buKTkjhu61USOG6pk5z4butSEFJ4butVEFZ4but4bqlR0jEqEHhu63EkMOD4butQuG7iuG7rUPDkk5H4butU+G7kOG7rVTDgU3hu61C4bqsUOG7rVbDgE904but4bqlSOG7rk5H4butVEnhur5OR+G7rUvDilXhu61C4buYVOG7rVBIw4FU4butQ+G7pkHhu63huqVHSMSoQeG7rUzDmkPhu61C4buK4butQuG6rlThu61DSE/hu61USOG6pFnhu61Exq/hu5xOR+G7rU5Ixq/hu61Mw5pD4butTsOAWeG7rVPDgVThu61USOG7puG7rU3DgVXhu61M4bqgTkjhu61C4bquVOG7rcSQ4bqmVeG7rUPDk+G7rU5I4buuTkfhu63DgU3hu63huqJOSOG7rVbhu4Dhu61Iw4BOSOG7rVZJ4butR8OCWeG7rcOBTuG7rUPhu6ZB4butTcOMTkh04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2hBVeG7rcSQw5Nz4butROG7jEPhu63EkMav4bucTkfhu61C4buK4butROG6qk7hu61HSeG6oknhu61U4buq4butaUjDgUnhu63huqVHVVnDik7hu61W4buA4butw6DDgOG7reG6peG7mElz4but4bqlR1VZ4buETuG7rSLhu6hD4but4bqlR0jEqEHhu61Sw4BOSOG7rVLhu4xU4butS0hBSeG7rU5I4bqsTuG7rUNISeG7rVRJ4bq+VOG7rVbhu5pJ4butQ8OBQ+G7rcSQSeG7gFXhu61UUkHhu61WScOKTuG7rVbhu4Dhu61Iw4BOSOG7rVZJ4butU8OBVOG7rUjhuqBJ4butQ0jhu4rhu63huqVHVVnhu4RO4but4buFSMavxqBOR+G7reG6tUlOSHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunW8OUTkfhu63DoklOSOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VUQUJMReG7rVNUWUxF4bub4buxTUFSR0lOcXdQWOG7rUFVVE/hu7Hhu6fhu6VUUuG7p+G7pVRE4bun4bqlR8OAWeG7rXfhu68tw71z4butw6BPw4BOR+G7rWlI4buK4butw7Xhur5O4butVOG6oE3hu61USOG7nEnhu63EkMav4buiQ+G7rVtmImnhu61DSE/hu61W4buA4butTkjDgHPhu61TQVXhu61LSEnhu61Dw5Phu61T4buw4butQuG6ok/hu61Mw4NOSOG7rUPhu6ZB4butR0lB4butxJDDjE5I4butQ8OUdOG7rcOySeG7hkPhu61Y4bus4butTMOd4butVFLDgUNI4butTkhJ4buGTeG7rUPhu6ZB4butw7Xhur5O4butRE/hu61Iw4BOSOG7rVZJ4butS0jDlE5H4butVOG7kOG7rUdJw4FD4butVOG7mEnhu61QSOG6oE3hu61UUk9OR+G7rVbhu6Thu63DgU7hu61OSMav4butVEjhur7hu61Ow4BPc+G7rVPhurzhu63EkMav4buiQ+G7rVtmImnhu61RVVnhur5U4butxJDhu4pOSOG7rVRST05H4butTkjhu65OR+G7rU5Hw4BZ4butVOG7mkl04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2jDgU5H4butd+G7ry3DvXPhu619QU7hu61DSFVZw4pO4butw4FO4butTkjhuqxO4butxJDGr+G7okPhu61USU7hu61Cw4FP4butVOG6oEnhu63EkE/huqBO4butU8OUTkfhu63DoOG7kk5H4butQ0jhuqJZ4butUVVB4butxJDhu4pB4butUEjhuqxO4butUVXhuqxO4but4bq1T05H4butfUnDik5z4butw6DDgOG7reG6peG7mElz4butTkfGr+G7nEnhu61Ew4JO4butUEjDgVThu61ISeG7hk7hu61N4buYVOG7rUNISeG6vkPhu63EkOG6plXhu61OR8av4bucSXThu61pVVnhu61OSEnDik5z4butUVVB4butWMOBQ+G7rU1JTkhz4butxJDDk+G7rUzDgOG7rU3hu5hU4butQ0hJ4bq+Q+G7rVjGr8agTkfhu61T4buM4butTMOCVeG7rU7Egk1z4butVsOA4butxJDGr+G7okPhu61QSMOBVOG7rUhJ4buGTuG7rVThu6rhu61Dw4FDSOG7rcSQw4JZ4butd+G7rVRIw4FOR3Thu63huqVHxq/hu5xJ4butxJDDgE7hu63DlE5H4butUEjDgVThu61ISeG7hk7hu61SQeG7rUNISeG6vkPhu61Yxq/GoE5H4butU+G7jOG7rU7DgFnhu61DSE/hu61CSeG6vlRz4butU0FV4butxJDDk+G7rcOUTkfhu61UQeG7rcSQw4Phu61DSMOUTuG7rVhV4buQTkfhu619w4NJ4butw6FJ4buuQXThu6UvUOG7p+G7pS9UROG7p+G7pS9UUuG7p+G7pS9UQUJMReG7pw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giá đắt cho phút nóng giận của kẻ làm thuê

Giá đắt cho phút nóng giận của kẻ làm thuê
2010-05-22 04:47:35

(VnExpress) - Từng bênh mẹ hại chết cha và phải trả giá bằng những năm tháng tù tội nhưng khi thấy gia đình chủ bị hành hung, Trần Văn Đức tiếp tục cầm dao nhảy vào bênh khiến...

Đường dây ma túy xuyên Việt hầu tòa

Đường dây ma túy xuyên Việt hầu tòa
2010-05-22 04:47:01

(VnExpress) - Để ngụy trang cho các chuyến hàng, băng nhóm này giấu "cái chết trắng" trong ống nhôm, cho vào va ly rồi chèn các loại bánh kẹo, quần áo xung quanh.

Nỗi uất ức của kẻ đốt nhà hàng xóm trong đêm

Nỗi uất ức của kẻ đốt nhà hàng xóm trong đêm
2010-05-22 04:46:36

(VnExpress) - Trời tháng 4 nắng như đổ lửa, qua cánh cửa chiếc xe tù chỉ khép hờ, người đàn ông chắp đôi tay bị còng chặt, nhắm mắt, miệng lâm râm... Trên gương mặt thất thần...

Cháy và nổ tại Ban chỉ huy quân sự TP Huế

Cháy và nổ tại Ban chỉ huy quân sự TP Huế
2010-05-22 04:46:11

(TTO) - Từ khoảng 15g20 hôm 21-5, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ trụ sở Ban chỉ huy quân sự TP Huế (đường Trần Cao Vân, phường Phú Hội, TP Huế). Cùng với tiếng nổ là những cột...

Bật đèn, bắt trộm lúc nửa đêm

Bật đèn, bắt trộm lúc nửa đêm
2010-05-21 10:32:39

(VnExpress) - Đang ngủ say, vị chủ nhà nghe tiếng dân quân đập cửa, khi bật đèn thì phát hiện tên trộm đang trốn trong nhà, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại vừa trộm được.

Nữ tiến sĩ tư vấn tâm lý bị bắt

Nữ tiến sĩ tư vấn tâm lý bị bắt
2010-05-21 10:32:09

(VnExpress) - Trong khi bị công an truy tìm, người mang lệnh truy nã là tiến sĩ Trương Thị Bích Hà (56 tuổi) vẫn tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản trên một số phương tiện truyền thông.

Thiệt mạng vì “đòi” yêu nữ sinh lớp 8

Thiệt mạng vì “đòi” yêu nữ sinh lớp 8
2010-05-21 10:31:45

(VnExpress) - Thấy Hoàng “trồng cây si” đứa con gái mới 14 tuổi của mình, Nguyễn Văn Hùng ra sức can ngăn nên bị người này kéo bạn đến đánh. Trong một lần gây gổ, Hoàng xông...

Truy nã đối tượng trong vụ án đánh luật sư

Truy nã đối tượng trong vụ án đánh luật sư
2010-05-20 22:13:14

(QT) - Ngày 19/5/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Đông Hà (Quảng Trị) ra quyết định truy nã trên phạm vi toàn quốc đối với bị can Vũ Văn Phúc (còn gọi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết