Cập nhật:  GMT+7
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu51p4buacuG7mOG7kOG7q0ZFcsSCRUHDlXJGxJDhu4jDiXJGReG7rXLhu5LEqHJ14buncsOp4buQw4FGcmNF4buW4buTcuG7mEXhurxy4buY4buQQUZyP8OJ4bqmRnJl4burRkXhu5NyReG7lMOZ4bqqRnIgdsOJcjh4RsSQw7RyIEfhu61GcuG7mEXhu61GRXLEguG7nuG7jkbEkHLEgkXhuqxy4buYRcOJckXhu61GRXLhu7FG4bubL0V04bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVIOG6tuG7q+G6rnHhu51l4buxRsSQckbhu6vDmXLhu6kv4bupL3VzdXPhu5NyIEvDiXLhurBKRsSQcuG7mEXDiXJF4butRkVy4buxRnLhuq7hu7lGcuG7klFyReG7lMOZ4bqqRnIgdsOJcjh4RsSQcuG7mMOJ4bqsRnJF4butRkVyxILhu57hu45GxJByxIJF4bqscuG7mEXDiXJF4butRkVy4buxRnLhuq7hu7lGcuG7klFyw4Phu61GcsSQw4nhu6tHckbEkOG7iMOJckZF4butcuG7ksSocnXhu6fhu5Ny4bqw4buew5NGxJByw6nhu5DDgUZyY0Xhu5bhu5Ny4buYReG6vHLhu5jhu5BBRnI/w4nhuqZGcmXhu6tGReG7k3JF4buUw5nhuqpGciB2w4lyOHhGxJByxIJFR3LEgkXhu5xy4buS4buMckVT4buUcuG7mEXhurZHcsODdkZy4buxRnLhuq7hu7lGcuG7klFyw5VF4buWxIJy4buYReG6oOG7hHLhu5LEqHLDunQvdXN04bunLz9lY8OpckbEkOG7rcOZcnV1L3R1L3VzdOG7p3LEguG7nOG7q3LDqeG7qmE/cuG7mMOKRkVyZOG7lHZGxJByw6nhu5Dhurzhu5nhu5svw5Xhu53hu5vhu5jhu6vDg+G7guG6tnLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9x4buE4bur4buQxJDDiUbDtHXDlcOacuG7q+G7lOG7mEdx4bud4bub4buY4buQ4bud4bub4buY4bqu4bud4bubw4nhu4TEkHLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG7mcOD4burR8OU4buU4burRsSQ4buY4buQw4nhu5lURi/huq7hurbhu5Lhu4bhu5hHw5UvRuG6tlXhu5IvdXPDuuG7py/Ducaw4bquw7p0w7rDucawdcWp4buYdOG7pXTDuXVz4buCdOG7meG7gMOVxJBxci/hu53hu5sv4buY4bqu4bud4bubL+G7mOG7kOG7neG7m+G7mOG7kOG7neG7m+G7mOG6ruG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budOFHEgnLhu4Lhu57DkkbEkHLDqUXDiXJF4butRkVyReG7rUZFcuG7sUZyReG7lMOZ4bqqRnIgdsOJcjh4RsSQcuG6sOG7q0bEkHLhu5jDieG6rEZyReG7rUZFcuG7hsOJQuG7hHLhu4bhuqZy4buY4butw4ly4buSdkbhu5NyVMOA4buYcuG6ruG7mkbEkHLhu5jhu5BHRsSQckbEkOG7iMOJckZF4butcuG7ksSocnXhu6dyw6nhu5DDgUZyY0Xhu5bhu5Ny4buYReG6vHLhu5jhu5BBRnI/w4nhuqZGcmXhu6tGRS1yVkZFw7RyOOG6pnI5w4lGReG7my/DleG7neG7my/hu5jhuq7hu53hu5sv4buY4buQ4bud4bubL+G7mOG7q8OD4buC4bq24bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53DqeG7kOG7nk/EgnLhurBI4buTcirhu7FHcmThu5R2RsSQcsOp4buQ4bq8ckbEkOG7rcOZcsawL+G7qS91c3VzcuG6sHdy4buYReG7iEbEkHLhu5jDiUZy4buYR+G7rUZyw4NLckZLw4ly4bqu4buURsSQcuG7klFyVMOJ4bqqxILhu5lyw6lF4bq2R3LhurBI4buTcsOD4bqmRnLDg+G6vHLhu5hFw4lyReG7rUZFcuG7sUZy4buC4butcsSQw4nhu6ty4bqw4bq6RkVy4buIRsSQcmHEkOG7lMOZQ0ZyaXhGcjnDiUZFci1yw4Phu61yY0Xhu6tGcsOpReG6vHLDqUXhu5zDmeG7kXLDg+G6pkZyxIJIcuG6sE5GcsOZ4bqm4buUcsSCw4Hhu5Ry4buYRcOJckXhu61GRXLhu7FGcuG7guG7rXLDg+G7rXI44bqmcsOpReG6vHIg4bueTkbEkHLEgsagRsSQcuG7jHLhu5hF4bq8cuG7mOG7kEFGcj/DieG6pkZyZeG7q0ZF4buTckXhu5TDmeG6qkZyIHbDiXI4eEbEkOG7mXLDqeG7kOG7nk/EgnLhurBI4buTckZ44buEcnVzdOG7pXLEkMOJ4burcuG6sOG6ukZFcuG7iEbEkHI5w4lGRXItcsOD4butcsOpReG7nMOZcuG6sHdy4buC4but4buEckXDksOVcuG6sEpGxJByxIJF4buUw5lCRnJGReG7nsOSRsSQcsOU4buUw5nhuqhGcuG7klJy4bqu4buaRsSQcuG6sEHhu5hyVOG7rXLhu5jhu63DiXLhu5J2RnLhu5jhu5DhuqZGcuG6sEHhu5hy4buY4buvw4ly4buSxKhydeG7p3LhurDhu57Dk0bEkHLDqeG7kMOBRnJjReG7luG7k3Lhu5hF4bq8cuG7mOG7kEFGcj/DieG6pkZyZeG7q0ZFcsSCRUdyxJDDieG7q3LhurDhurpGRXLDg+G7rXIg4bueTkbEkHLhurDhu5ZGxJByw5Thu5TDmXLhurDhurxGRXLDlUXhu7HDlXLhu4Lhu5TDgOG7mHJU4butcsOD4butciDhu55ORsSQcuG6sHdy4bqw4buew5LEgnLEgk5yw5Thu5Thu6tGcsSCReG7oMSCckZ4RsSQcsSCQcOVcsSQw4lBw5lyJmFkZT9y4bqwQeG7mHJU4butcuG7mOG7rcOJcuG7knZGcuG7mOG7kOG6pkZy4bqwQeG7mHLhurDEqMOJclRPw4ly4buY4butw4ly4buSdkZy4buGQnLhu5jhu5DhuqZGclThu61HckZ44buEcnVzdOG7p+G7mXJk4buU4buxcuG7mOG7kOG6ukZFcuG7mOG7kOG7q0ZFcsSCRUHDleG7k3LDqeG7qmE/ckXhu6vDiXLEgkHDlXLDmuG6suG7mHLDmlJy4bqwd3Lhu5jhu5TDmeG6pkZyw4Phu5RLxIJyxJDDieG7q3LhurDhurpGRXLhu4hGxJByOcOJRkVyLXLDg+G7rXLDqUXhu5zDmXLDlUV2w4lyxJDDieG7q0dy4buY4butw4ly4buSdkZy4buYReG6tkdyxILhu6vhu4Ry4buG4bqs4buYcuG7mOG7kEdGxJByRcOSw5Vy4bqwSkbEkHLEgkXhu5TDmUJGckZF4buew5JGxJByxIJFR3LDg+G7rXIg4bueTkbEkOG7mXLDqeG7lMOZckZFw4nhuqZG4buTcuG7mOG7kEdGxJBy4buES+G7mHLhu5hFw5PDiXLEkMOJ4burRnLhuq7hu63DiXLEkMOJ4burcuG6sOG6ukZFcuG7iEbEkHI5w4lGRXItcsOD4butcsOpReG7nMOZcuG7hkXhu4hGxJByxIJFQcOVckXhu61GReG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budZOG7lOG7sXLhu5jhu5DhurpGRXLEkMOJdsOJcsOU4buUw5nhuqzhu5hyVOG7mnJUw4nhuqrEguG7k3LDmuG6suG7mHLhu5hFQcOZcsSQw4nhu6ty4bqw4bq6RkVy4buIRsSQcjnDiUZFci1yw4Phu61yw6lF4bucw5ly4buC4butcsSQw4nhu6ty4bqw4bq6RkVyxIJF4bq4RkVy4buS4buxxIJF4buTcsSCSHLhu4ZFSHLhu4ZFeEZyVOG6qHJGReG7rXLhu4zhu5NyxIJF4bq4RkVyw5Thu5TDmeG6qEZy4bqw4bq84burcsOVReG7nk5GxJByVOG7rXLEguG7scSCcuG6sE5GclThurzhu5Ny4buYTHLEgkXhu6DEgnLhurB3ckVNcuG7mOG7kMOScuG6sEHhu5hy4buMclThu61y4buGw4lGRXLDlUXhurhyRU5GcnVzc3Lhu5jhu5DDieG6quG7lHLhurBKRsSQcuG6sEJy4buC4but4buEckZF4butcuG7jHLhu4RPw4lyVOG7rXJGxJDhu4jDiXJGReG7rXJFw4nhuqpGcuG6sOG7q0bEkHLhu5jhu5BHRsSQcsSQw4nhu6vDiXLhurBH4buvRnJFR+G7rUZy4buYRcOJ4bqqRuG7mXLDqeG7lMOZckZFw4nhuqZG4buTcuG7kuG7q+G7lHLhu4ZFw4lyRkXDgEZyxILhu7HEgnLEgkXhurhGRXLhu5Lhu7HEgkVyRU1y4buY4buQw5Lhu5NyxJDDieG7q3LhurDhurpGRXJU4bqiRnLhu4ZF4buIRsSQcsSCRUHDlXJF4butRkVyxILhu7HEgnJGS8OJcuG6ruG7lEbEkHLhurB3csSC4bur4buEcuG7huG6rOG7mOG7mXJp4buaclTDieG6qsSCcsSQ4bu5w5ly4bqu4buecuG7guG7lMOARnLDmkHhu5RyVOG7rXJ2RkVyReG7nuG7jEbEkHLhurDhuqxGcuG7q0ZyRsOJRkVy4buY4buQw4Dhu5hy4buYUXLhurDhurzhu6tyw5VF4bueTkbEkHLhuq7huqJGcuG6sOG6rEZy4bqwTkZy4buYReG7nnLhu4bDieG6rEZyRsSQReG6vHLhu5jhu5BHRsSQcuG7hEvhu5hy4buYRcOTw4lyxJDDieG7q0Zy4bqu4butw4nhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nWThu5TDmeG6qEZyJkXhu5xy4buY4bq8xIJFcuG6uSphP+G7k3ImReG7nHLhu5jhurzEgkVyIEvDiXLhurBKRsSQcsOpRcOJckXhu61GRXLhu7FGcuG6ruG7uUZy4buSUXJF4buUw5nhuqpGciB2w4lyOHhGxJByY0Xhu6/hu4RyOuG6ukZFcjjDksOJcsSCRUdyw4PDieG6rOG7mMO0cmnDieG6qsSCcsSC4bue4buORsSQcsSCReG6rHLhurDhu57DksSCcuG7mEVRxIJyRcOJ4bqqRnLhurDhu5ZGxJByw5Thu5TDmXLhurDhurxGRXLDlUXhu7HDlXLhu4Lhu5TDgOG7mOG7k3LhurB24buEcsODdkdy4burRnLhu5hH4butRuG7mXJk4buU4buxcuG7mOG7kOG6ukZFcsSC4bue4buORsSQcsSCReG6rOG7k3LEgk5yw5Thu5Thu6tGcuG7mEXDiXJF4butRkVy4buxRnLhurB3cuG7mMOJ4bqsRnJF4butRkVy4buGw4lC4buEcuG7huG6pnLhu5hH4butRnLDg0ty4buY4butw4ly4buSdkbhu5NyVMOA4buYcuG6ruG7mkbEkHLhu5jhu5BHRsSQckbEkOG7iMOJckZF4butcuG6sEJy4bqw4bue4burclThu61HcuG7hkVHckbDieG6puG7hHLDlUVHRsSQcsSC4buc4burcsSCTnLDlOG7lOG7q0Zyw6lFw4lyReG7rUZFcuG7sUZyReG7lMOZ4bqqRnIgdsOJcjh4RsSQcuG6sOG7lkbEkHLDlOG7lMOZcuG6sOG6vEZFcsOVReG7scOVcuG7guG7lMOA4buYclThu61y4buS4bqkcuG6sOG7nsOSxIJy4buY4buQdnLhu4Lhu6/DiXLEgkVHcsSQw4nhu6ty4bqw4bq6RkVyw4Phurxy4buYRcOJckXhu61GRXLhu7FGcuG7kuG7q+G7lHLhu4ZFw4lyxJDDieG7q3LhurDhurpGRXLEgkhy4bqwTkZyw5nhuqbhu5RyxILDgeG7lOG7mXIq4bqmRnLEguG7r0ZFcuG6sEjhu5NyReG7lMOZ4bqqRnLEguG7okbEkHLhurB3csODxKhy4buY4buQ4bq4ckZOw4ly4buMcsSCRUdyxJDDieG7q3LhurDhurpGRXLhu4hGxJByOcOJRkVyLXLDg+G7rXLDqUXhu5zDmXLhu5Lhu6vhu5RyxILhu57hu45GxJByxIJF4bqscuG7mEXDiXJF4butRkVy4buxRuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budOOG6pnI5w4lGReG7my/DleG7nQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

585 vật liệu nổ được phát hiện, xử lý an toàn

585 vật liệu nổ được phát hiện, xử lý an toàn
2020-09-03 20:53:10

(QT) - Theo thông tin từ RENEW/NPA, từ đầu năm đến nay, các đội xử lý bom mìn lưu động của dự án đã thực hiện 401 nhiệm vụ phá hủy bom mìn. Qua đó, 585 vật liệu nổ các loại đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết