Cập nhật:  GMT+7
w4nGr+G7hOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG7qeG7qFtZ4bue4buA4bq44bupNuG7huG6oeG7hlvhu5Rd4buGW0rhu7Lhu4bhu4TDjOG7guG7hlvhu5Dhu7Lhu4bDoTM74buyxajhu4Zbxq8l4buow4kvxq/hu4ThurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDxr4buexKjhu5zhu4DhurjEkOG7qeG7qeG7k0Xhu4Yt4buGauG7kuG7suG7huG7ssavM+G7hlvhu7RL4buy4buGxqAm4buG4buEw4zhu4Lhu4Zb4buQ4buy4buGw6EzO+G7ssWo4buGW8avJeG7qOG7hltM4buo4buG4buBS+G7huG7kcOV4buyxajhu4bEkOG7huG7qV0/4buo4buG4bupe1Hhu4bhu6JO4buG4buiM8So4buGW+G7qOG7suG7huG7ssWoS8Og4buGSS3hu4Thu4JFQuG7huG7ok7hu4bGoOG7rOG7huG7msavMeG7huG7mjvhu4Z9KOG7hllL4buGxqBL4buG4buRxahdw6Dhu6Thu7Lhu4bhu6nGr+G7rOG7huG7kcWoTuG7qOG7hls24buG4bqh4buG4buiM8So4buG4bui4buo4buGW+G7qFNd4buGW8avMEPhu4bhu5HFqEvDoOG7huG7hOG7hC3hu4RGQuG7hltM4buo4buGWMavXeG7hlvhu5g84buGWFRb4buGw6EzO+G7ssWo4buGKOG7hljGr13hu4Y5NuG7muG7hsagTuG7qOG7hntK4bua4buG4buPxq9K4buyxq/hu4bGsDvhu7Lhu4bhu5oy4buG4buaxq/hu67hu4bhu5rhu7jhu7Lhu4Z94bu2W+G7hllM4buo4buGWMav4bu0TeG7ssWo4buGxajhu5Lhu7Lhu4bhu4Thu4Lhu4Zb4buQ4buy4buGw6EzO+G7ssWo4buG4buixKjhu7LFqOG7hsagJeG7muG7hsOdIOG7qOG7hlvGryXhu6jhu4bhu7Iq4buyxajhu4bhu7Lhu4zhu5pDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq4w4lbxKjGoFnhu57hu4Z9W8OgWeG7nuG6suG7gMOdxKh7xajhu6jhu7LhuqhGPMOh4buGxKhdW+G7tOG7gOG6uMOJW3vhurjDiVvhu5zhurjDieG7qMOdxajhu4bEqFlb4bqy4buA4buA4buGxq99PMSo4bua4bue4bqy4buA4buC4buA4buGxqDhu7R74buc4buee+G6suG7gOG7hOG7gOG7hsavw6A84buee1nhu6jhu7JY4bqy4buA4buA4buGfXvhu5rhurLhu4DGr1tbPOG6qC8vYWFhQ1td4bu04buoW3vhu55D4bua4bu0w51DOeG7si/hu6nhu6jEqOG7ssOg4bu04buyL2zDncSoxajhu57hu7nhu6jhu55hQ8SofTzDoeG6rOG7qcavXcOdxqDhu7LEqOG7qFls4bq/4bqyR+G7iuG7hEjDjeG7hOG7gC/hurjDiS9b4buc4bq4w4kvW3vhurjDiVt74bq4w4lb4buc4bq4a+G7kl3hu4bhu7LGrzPhu4Zb4bu0S+G7suG7hsagJuG7hn0l4buGw6EzO+G7ssWo4buGW8avJeG7qOG7huG7ok7hu4bhu6IzIeG7muG7huG7msavMeG7huG7mjvhu4Z9KOG7hls24buG4bqh4buG4buiM8So4buG4bui4buo4buGW+G7qFNd4buGW8avMELhu4bhu5rGr+G7ruG7huG7muG7uOG7suG7hllM4buo4buGWMav4bu0TeG7ssWo4buGxajhu5Lhu7Lhu4bhu4Thu4Lhu4Zb4buQ4buy4buGKOG7huG7ouG7qMOZw53hu4Zb4buYPOG7hlhUW+G7hsSQTeG7ssav4buG4buaxq8wPOG7huG7msav4buoVV3hu4bhu4Thu4Qt4buERkXhu4Yt4buGw6Lhu7LGr+G6qOG7huG7p10l4bua4buG4buRxKjDncOJL1vhu5zhurjDiS9be+G6uMOJL1vEqMagWeG7nuG6uOG7neG7ssWo4buG4buBS8Od4buG4bunXcSo4buyxajhu4ZrM+G7ssWoQuG7hjzGr+G7tuG7huG7msavMeG7hlvhu6zhu5rGr+G7huG7q+G6veG7keG6v+G7hj5d4buY4buy4buGw7Xhu6hT4buy4buGw6rGr+G7qMOZXULhu4bhu5rGr+G7tOG7hsag4buoVFvhu4bhu6vhur3hu5Hhur/hu4Y+XeG7mOG7suG7hsav4bu0S+G7suG7hlvhu7RL4buy4buGWMavJOG7ssWo4buG4buiMyHhu5rhu4Zbxq8k4buyxajhu4bGoErhu7Thu4Y5VeG7hn024buGOeG7qMOa4bua4buG4buyS8Og4buG4buaxq/hu7Thu4bhu6JU4buy4buGWMav4buo4buGw50mW+G7hn0l4buGxqBK4bu04buG4buiM8So4buGW+G7qOG7skPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu6l7Myzhu5rhu4bhu6Lhu7ZC4buG4bur4bq94buR4bq/4buG4bup4bul4buG4buBS+G7huG7kcOV4buyxajhu4bhu6JO4buGxajhu6jEqOG7tOG7hlvhu7RL4buy4buGPl3DoFXhu7Lhu4bDoTfhu4ZZ4bqh4buGOTDhu4Y54buow5rhu5rhu4Zbe1Phu7Lhu4bhu5rGr+G7tOG7hj5d4buY4buy4buGw7Xhu6hT4buy4buGw6rGr+G7qMOZXeG7hjlL4buGw6BTXeG7huG7muG7kl3hu4bhu5pK4bua4buG4buaO+G7hj5dxKjhu7Lhu4ZZ4buoU+G7suG7hj5dxKjhu7Lhu4bhu5rGr13DoMOZ4buy4buGW+G7tEvhu7Lhu4bGoCbhu4bGryrhu4Z9O+G7hjlV4buGPl3hu5jhu7JDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44bupxq/hu57hu7Thu4bhu5ok4buyxajhu4Y5T+G7suG7huG7ouG7tkLhu4bhu7LFqOG7tEvhu6jhu4Y54buow5rhu5rhu4bGoEvhu4bhu5HFqE7hu6jhu4Y8xq9N4buo4buG4buyJjzhu4Z9JeG7hlvhu6hV4buy4buGPMavTFvhu4bGr0vhu7LGr+G7huG7msav4buq4buyxq/hu4bDjEJJ4buGW3vhu6jDml3hu4bhu6Iq4buyxahC4buGW8av4buw4buGW3vhu7Thu7LFqOG7hjnhu7jhu7LFqOG7hkbhu4Zbxq9K4buyxajhu4bEkFvhu6rhu7LGr+G7hls14buG4buyxahLw6Dhu4ZH4buCLeG7hOG7hEVC4buGxqBL4buG4buRxahO4buo4buG4buiMyHhu5rhu4bhu5rGr+G7tOG7hjzGr+G7oDzhu4Z9N+G7huG7nDDhu7LFqOG7hsav4bu04buM4bua4buGW+G7qFNd4buGW8avMOG7hn0l4buGw6EzO+G7ssWo4buGW8avJeG7qOG7hlt7U+G7skPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu4Eq4buyxajhu4Zbxq8u4buo4buGw6BTXeG7huG7muG7kl3hu4bGoEvhu4bhu5HFqE7hu6jhu4Y8xq9N4buo4buG4buaxKjDneG7hlhUW+G7hljGryThu7LFqOG7huG7ojMh4bua4buGfTfhu4bhu5ww4buyxajhu4Y5S+G7tOG7huG7mkrhu5rhu4bDnTDhu5rhu4bhu6Lhu6rhu5rGr+G7hllLw53hu4bhu7LFqF3DoFPhu7Lhu4ZZ4buow5pd4buGfU3hu7Lhu4bDoV3hu5Bb4buG4bucMyHhu5rhu4Y8xq/hu5TDnULhu4Zbxq804bua4buGT+G7suG7huG7msav4bu04buG4buyxagzLuG7qELhu4bhu5rGr0/hu7Lhu4bhu7JdJOG7qOG7hjlL4buGPMavTeG7qOG7hlvGryThu7LFqOG7hsagSuG7tOG7hlt7Myzhu5rhu4bhu5rGr+G7tOG7huG7mjvhu4Y+XcSo4buy4buG4buaTeG7ssav4buGfUpb4buGw50k4buo4buGW3szLuG7ssWo4buGOUvhu4bhu6vhur3hu5Hhur/hu4Y+XeG7mOG7suG7hsO14buoU+G7suG7hsOqxq/hu6jDmV3hu4bGoOG7qFRb4buGOVXhu4bDnTDhu5rhu4bhu6Lhu6rhu5rGr+G7hn034buG4bucMOG7ssWo4buGfSXhu4bDoTM74buyxajhu4bhu6Lhu7bhu4bhu6LDmeG7huG7ssavOOG7ssWo4buG4buaO+G7hj5dxKjhu7Lhu4bhu7JLw6Dhu4bhu5rhu7bhu4bGoOG7qMOa4buy4buGPMavSjzhu4bFqOG7qErDneG7hn1KW0PDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu6ldw6Dhu4bhu7LGr+G7qFPhu7JC4buG4buiVOG7suG7huG7ssWoS8Og4buG4buILeG7hEZC4buGWMav4buo4buGPMav4bu44buyxajhu4bDnSThu6jhu4ZbezMu4buyxajhu4Y+XeG7mOG7suG7huG7skvDoOG7hllT4buy4buGWOG7qMOZw53hu4Zbe8So4buGW8av4buw4buGfSXhu4bDoTM74buyxajhu4Zbe1Phu7Lhu4bhu6JO4buG4buiMyHhu5rhu4bGoEvhu4bhu5HFqE7hu6jhu4bhu5rGryjhu4bhu6Lhu6jhu4Zb4buoU13hu4Zbxq8w4buGw51L4buGWMavJOG7ssWo4buG4bua4bu24buGw50mW+G7hlvGryThu7LFqOG7hsagSuG7tOG7huG7skvhu7Thu4bhu5rGr+G7tOG7huG7mjvhu4Y+XcSo4buy4buG4buaxq9dw6BT4buy4buGw50k4buyQ8OJLzzhurjDiTzhu4bhu5pZxKh9feG6suG7gDzhur3hu7Thu5zDoOG7gOG6uOG7qXvEqOG7tOG7huG7oj/hu6jhu4Y5LOG7qOG7hsagS+G7huG7kcWoTuG7qOG7huG7ssWoS8Og4buG4buE4buELeG7hEZC4buGxqBL4buG4buaxq/hu7Thu4bGoOG7qFRb4buGOeG7qMOa4bua4buGxqBL4buGWzbhu4bhuqHhu4bhu6IzxKjhu4bhu6Lhu6jhu4Zb4buoU13hu4Zbxq8w4buGWUvhu4bhu5zhu7Thu4bGoEvhu4bhu7LGr+G7mOG7suG7huG7ojMh4bua4buGOU/hu7Lhu4bGoE3hu7Lhu4bhu5oxxKjhu4bDqsav4buo4buG4buaMOG7muG7hlvGryLhu4bDoOG7huG7gUvhu4bhu5HDleG7ssWoQuG7hlt74bu04buyxajhu4bhu6Lhu7bhu4bhu5o74buGPl3EqOG7suG7huG7skvDoOG7hlvGryThu7LFqOG7hsagSuG7tOG7hljGryThu7LFqOG7huG7muG7tuG7hlt7SuG7msav4buG4buyxq/hu6jDmsOd4buGW3vhu7Thu7LFqOG7hjkw4buGw6E34buGWeG6oeG7hlt7U+G7skPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4DhurjDquG7uOG7suG7hsagS+G7hmtd4bqj4buyxq/hu4bhu6nGr+G7rOG7huG7kcWoxKhC4buGPMav4bu24buGW3szKOG7ssWo4buGPMav4bu44buyxajhu4bDnSThu6jhu4ZbezMu4buyxajhu4Y+XeG7mOG7suG7hsO14buoU+G7suG7hsOqxq/hu6jDmV1C4buG4buaxq/hu7Thu4bGoOG7qFRb4buGfcSoXeG7hljGr+G7qOG7hjzGr0pb4buGxq/hu6jDmuG7suG7hn024buGOeG7qMOa4buaQuG7hjzGr+G7uOG7ssWo4buG4bupS+G7qOG7huG7ssWoXcOgU+G7suG7hsOdJOG7qOG7hlt7My7hu7LFqOG7huG7ok7hu4Zb4buoVOG7suG7hsavS+G7ssav4buGWeG7mDzhu4bGoOG7qFPhu7Lhu4bGoE3hu7Lhu4bDoFNd4buG4bua4buSXeG7hsagS+G7huG7kcWoTuG7qOG7hltMw53hu4bFqOG7qDjhu4Z9JeG7hsOhMzvhu7LFqOG7huG7muG7uOG7suG7hllM4buo4buG4buaxq8u4buGw6E34buGWeG6oUPDiS884bq4w4k84buG4buaWcSofX3hurLhu4A84bq94bu04bucw6Dhu4Dhurjhu7ks4buo4buGfSXhu4bDoTM74buyxajhu4bhu6JO4buGxqDhu6zhu4ZbNuG7huG6oeG7hlvhu6hTXeG7hlvGrzBC4buGxqBL4buG4buRxajEqOG7huG7suG7tuG7qOG7hjnhu6jDmuG7muG7huG7skvDoOG7hsOhTcOg4buGe8So4buGW3szLOG7muG7hlvGry7hu6jhu4bhu6Lhu6jDmcOd4buG4bur4bq94buR4bq/4buG4bup4bul4buG4buBS+G7huG7kcOV4buyxajhu4bhu5rhu7bhu4bhu5ok4buyxajhu4Y5T+G7suG7huG7msavXcOgw5nhu7Lhu4Y+XcOgVeG7suG7hsOhN+G7hlnhuqHhu4bhu5rGr+G7tOG7hj5d4buY4buyQuG7huG7slPhu7Lhu4Y+XeG7mOG7suG7hljGryThu7LFqOG7huG7muG7tuG7hlvGr+G7lMOd4buGPl3DoFXhu7Lhu4bFqOG7qE3hu6jhu4Y+XcOgVFtDw4kvPOG6uMOJPOG7huG7mlnEqH194bqy4buAPOG6veG7tOG7nMOg4buA4bq44bun4bur4bujw6rhu4bhu5HhurHDtMOJLzzhurg=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đề nghị truy tố đường dây bán 400 phụ nữ

Đề nghị truy tố đường dây bán 400 phụ nữ
2009-12-12 11:50:46

(TPO) - Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố nhóm bị can trong đường dây mua bán hàng trăm phụ nữ ở các tỉnh vùng Đông và Tây Nam bộ ra nước...

Nợ 20 tỷ đồng, chủ doanh nghiệp bỏ trốn

Nợ 20 tỷ đồng, chủ doanh nghiệp bỏ trốn
2009-12-12 11:50:33

(TPO) - Ngày 10-12, bà Đỗ Lâm Phượng, Chủ tịch UBND xã Bình Đức (Châu Thành, Tiền Giang), cho biết, bà Lê Hồng Gấm là chủ DNTN Hồng Gấm chuyên chế biến gạo, có cơ sở tại xã...

Những pha diễn ngoạn mục của cảnh sát tương lai

Những pha diễn ngoạn mục của cảnh sát tương lai
2009-12-12 11:50:17

(VnExpress) - Nằm trên bàn chông tua tủa, đưa cổ chống đỡ khiến chiếc giáo cong vút, đập búa tạ vào đống gạch chồng trên đầu... những màn diễn của sinh viên Học viện Cảnh sát...

Khởi tố đối tượng giết người rồi tự sát

Khởi tố đối tượng giết người rồi tự sát
2009-12-10 10:28:10

(TTO) - Liên quan đến vụ “giết người rồi tự sát” tại quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, ngày 9-12 Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam...

Phản ứng quá chậm

Phản ứng quá chậm
2009-12-10 10:27:57

(TPO) - Sáng 8-12, nhận được tin hàng trăm người dân có hành vi vi phạm pháp luật, đập phá trụ sở UBND, đốt tài liệu, hủy hoại tài sản tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh...

Công ty của diễn viên Việt Anh bị kiện ra tòa

Công ty của diễn viên Việt Anh bị kiện ra tòa
2009-12-10 10:27:42

(VnExpress) - Cho rằng công ty của diễn viên Việt Anh đã vi phạm hợp đồng thực hiện bộ phim “Nơi tình yêu bắt đầu”, Công ty TNHH Dịch vụ Quảng cáo Toàn Phương đã kiện ra tòa...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết