Cập nhật:  GMT+7
êửigỡỷmEEầfC0ữÉỷrfế0ĐữưAgIẢAựgÉỄgỹẮgửwAửgÉĐẶAựgỡửmAửgỷrÁgẪgạýAửg0ửẾỊê/ửiếêCgỡỷmEEầfCỬrmpfếẻ]0ẽg-g0ỄgpữũAgÉvỡửgígửmgỡmÁgEẸgởxgựọỊgqẴgpÁgựữÀgởọÁegựữngÉĐxgỵữAửgÉụgÉửỗCegmAửg0ĐơAg0ửmAửgỬòÁgẪgÉóữgÉửẮAg0ổAg0ửẾỊegÌọgạýAửg0ửẾỊegửẸỊũAgạýAửgỶữAửgqọgỡửẸỊưAgqẴữgEmAựgÉĐẶAựgiéhhhgựẰỡgỡửmAửgỷrÁgQoữgỶÁmAég mẸgựơAgigAỏỹgÉĐẶAựgIogỡửỏỹgEÀỡegỡổỊgỡửmAửgỷrÁgqọgỡửÁgAửHAựgỷỂmgDẸògAựẢÉgqơẸgÉữùAegửỂmgửtAgỹmAựgỷóữgửữũẸgDẸògỵữAửgÉụgỡmÁgỡửÁgựữmgqwAửéê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfếêữỹựgEĐỡầf//ỡéởmÁDẸmAựÉĐữéIA/prEỵÉÁC/ArÍE/ikịi/ịkpíhĩíỉìíÉiììjỉĩỷiéỳCựfg/ếê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfếạỆẬAgỡửmAửgỷrÁgỡẾmgựữmgqwAửgmAửg0ĐơAg0ửmAửgỬòÁê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfếỠẼAựgỵLgEỆg@ựẸỊứAgạỏAg[ửẺegỡnAgởẲgỵLgÉửẸớÉg0ĐóỹgỴửẸỊụAgAẮAựgửẸỊũAgạýAửgỶữAửegỡửẺAựgÉẮữgqụAgÉửỏỹgỹẮgửwAửgÉĐẶAựgỡửmAửgỷrÁgỡẾmgmAửgỬòÁég0ỄgÌmgqọgpứgpoAựgAửớAgÉửỗỊgIỆẬAgỡửmAửgỷrÁgÌmAửgỹnÉgÉĐòữgpoữegỷẺỡgỷyẸgÉĐnữégạỄmgpợAgỡửẺAựgÉẮữgÉửmỹgDẸmAgIỆẬAgỡửmAửgỷrÁegmAửgỬòÁgỡửÁgởữụÉegÌọgạýAửg0ửẾỊgỷogqxmgCửỆẤAựgỡÀgÉửụgỹóAửgIủgqỗÉgqÃgởmgpmAegCửẼgửẨCgIẦữgAửữủẸgỷÁóữgỡổỊgÉĐẶAựég0ẸỊgAửữùAegAửHAựgAỏỹgDẸmgÉửẬữgÉữụÉgởữụAgqẴữgÉửỗÉgÉửỆẬAựegựữÀgởọÁgÉửỆẬAựgÌẸỊùAgÌòỊgĐmgAùAgỡổỊgỡmÁgEẸegỵrÁgỷngÉĐoỹgỷữùAgÉÊỡgởxgựọỊgqẴégỴửẮAựgỡửxẸgỵửẸỗÉgCửÊỡgÉĐỆẦỡgỵửÀgỵửỏAgpÁgÉửữùAgÉmữegAỏỹgíhijegEmẸgỵửữgÉwỹgÉẠữgửẢỡgửÃữgmAửgqọgDẸỊụÉgqxAửgqơẸgÉỆgửẤAgiịhgÉĐữũẸgqẶAựgỡửẸỊưAgqẴữgígửmgỡmÁgEẸgởxgựọỊgqẴgEmAựgÉĐẶAựgiéhhhgựẰỡgỡửmAửgỷrÁégỠửygEmẸgĩgÉửnAựgÉĐữưAgỵửmữgÉĐẶAựgIogỡửỏỹgEÀỡegỡổỊgỡửmAửgỷrÁgqọgỡửÁgDẸògởÀữgIẦữgEòAgỷỆẨAựgựơAgỉgÉỗAégỬữũAgÉóữgỡổỊgỡửmAửgỷrÁgqmAựgỡửÁgÉửẸgửÁóỡửgỷỂmgÉửỂgígIẦữgEòAgỷỆẨAựgỆẦỡgqóÉgiìgÉỗAégạẦữgựữngởnAgÉóữgIỆẬAgÉỄgiíéhhhg-giỉéhhhgqẶAự/ỵựegÉửwgEmẸgỵửữgÉĐỄgỡửữgCửvegpFgỵữụAgmAửgÉửẸgqỆẨỡgựơAgihhgÉĐữũẸgqẶAựéê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfế0ửrÁgmAửgỬòÁegÉĐẶAựgỡửmAửgỷrÁgỡửygÉẰAgỡửữgCửvgởmAgqơẸgAửỆgỷoỹgựữoAgIogựữẰAựgỡổỊegỡẠAgIữũỡgỡửỏỹgEÀỡgÉỆẤAựgqẰữgqẤAgựữòAégQỗÉgÉĐẶAựgỡửmAửgỷrÁgỵửẮAựgỊùẸgỡơẸgDẸngỡmÁegỹữứAgỷogqỗÉgÌẰCegÉửÁnÉgAỆẦỡgÉẰÉég0ĐỆẦỡgỵửữgÉĐẶAựgỡơAgpẢAgEóỡửgỡÃgpóữegEmAgqỗÉgởôAựgCửồAựgqưgÉữũAgỡửỏỹgEÀỡegIẦữgqỗÉgpẰỡgỡơAgÉữụAgửoAửgqnAửgỡnỡgĐọAửgÉửÁnÉgAỆẦỡgỡửẰAựgÌÀữgỹẠAegĐGmgÉĐẮữégỰữẰAựgỡửmAửgỷrÁgÉvỹgqỆẨỡgmAửgỷFmgỡửẢAgÉĐẶAựgỡÀgỡnỡgqốỡgqữưỹgAửỆgÉửổAgpổỊgỷrÁgỹoẸgEợỹegỡnỡgỷngỹẢỡgÌrAgỵúđgÉĐùAgỷngỡÀgIữủAgAửHAựgĐỏAựgỡỆmgAửÃegCửvmgqơẸgỷngỡÀgÉửùỹgÉẸmgỡẸẰAgựữẺCgỡổỊgởnỹgỡửốÉgIoÁgựữoAgqBég]ẸògỡửmAửgỷrÁgởmAgqơẸgỡÀgỹoẸgÌmAửegỵửữgỡửvAgAựògỹoẸgÉvỹégỠửmAửgỷrÁgỡÀgửỆẤAựgÉửẤỹgpxẸgAửtegIxgỡửẸmgAựẢÉgAửtegỡẸAựgỡỗCgIữÉmỹữAegÉỏAựgỡỆẬAựgỵửÁnAựgỡửỗÉgIogỡửỗÉgÌẤgựữẺCgỡửẰAựgẮÌữgửÀmegỡÀgỷẨữgỡửÁgEỂỡgỵửÃrgỡÁAgAựỆẬữég@ụẸgÉẸổAgÉửẾgqẺAựgDẸỊgÉĐwAửgỵLgÉửẸớÉgÉửwgỹÂữgAỏỹgỡửmAửgỷrÁgEúgỡửÁgÉửẸgửÁóỡửgígIÊgỡửvAửgIoÁgÉửnAựgĩgIogÉửnAựgiíég@ựÁoữgĐmegỡổỊgÉữụCgÉÊỡgỡửÁgDẸògỷmữgĐmữgÉĐÁAựgỡnỡgÉửnAựgEmẸgỵửữgÉửẸgửÁóỡửgIÊgỡửvAửgAùAgIợAgỹmAựgỷóữgÉửẸgAửớCgỡửÁgAựỆẬữgÉĐẶAựéê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfếỸẲÉgÉĐÁAựgAửHAựgỊùẸgỡơẸgDẸmAgÉĐẢAựgựữẺCgỡổỊgỡửmAửgỷrÁgEữAửgÉĐỆẪAựegÉửẸgửÁóỡửgÉửẸớAgỷẨữgỷogỵLgÉửẸớÉgỷoỹgựữoAegựữngqBégỠnỡgÉĐÊgởùgÉẮAựgqỆẨỡgởẰgÉĐvgIẦữgỵửÁòAựgỡnỡửgửẨCgỷỈgqưgựữHgIogỵụÉgAẰữgỡnỡgpổỊgqBgỹốÉgựữoAégPổỊgqBgAoỊgqỆẨỡgỵụÉgIẦữgAửmẸgÉửoAửgửwAửgIẸẮAựgửÁốỡgửwAửgỡửHgAửớÉgÉóÁgỵửẰữgỷữùAgỵụÉég{gIxgÉĐvgỡnỡgỹõÉgAẰữgỡẾmgpổỊgựữngqBgỡÀgỡnỡgỡẢỡgựÂgửÂgÉĐẨgựữẺCgỹốÉgựữoAgCửồAựegỡỏAựgIogỵửẮAựgởxgỡửẼAựgỵửữgỡửmAửgỷrÁgỵvAgỹốÉgựữoAégạxgÉĐvgÉĐẶAựgỡổỊgỡÀgpổỊgỷoỹgựữngqBgqưgỡửmAửgỷrÁgởnỹgIỆẤAgỷùAgựữoAgÉữụCgÉÊỡgEữAửgÉĐỆẪAựégỰữoAgqBgỡÀgỡửữủẸgỡmÁgÉỄgiekg-gíỹegỷỆẦữgÉửsCgỷớCgÉửoAửgỡnỡgẮgIẸẮAựgỡÀgỵvỡửgÉửỆẦỡgịhgÌgịhỡỹgÉửẸớAgÉữũAgỡửÁgỡổỊgỷrÁgởnỹgIogAựỆẬữgÉĐẶAựgỵửữgÉửẸgửnữgDẸòégãẸAựgDẸmAửgIỆẬAgÉĐẶAựgỡửmAửgỷrÁgỡÀgửũgÉửẰAựgửoAựgĐoÁgÉửsCgựmữgởòÁgIũgỵửÃữgởxgIớÉgAẸẮữgựổỊgửóữégỬẰgÉĐẶAựgỡửmAửgỷrÁgỡÀgỵvỡửgÉửỆẦỡgỉhgÌgỉhgÌgỉhgỡỹég0ĐỆẦỡgỵửữgÉĐẶAựgỡơAgÉĐẲAgqủẸgqỗÉgỹốÉgIẦữgíhgỵựgCửổAgỡửẸẶAựgửÁmữgỹÊỡegheỉỵựgCửổAgỷổAgỡẼAựgIẦữgỡửụgCửờỹgAỗỹgqẰữgỵửnAựg0ĐữỡửÁprĐỹmégỬÂAgửẨCgEmẸgỵửữgÉĐẲAgqủẸgqỆẨỡgỷỗCgqơỊgIoÁgửẰegẾgigÉửnAựgÉĐỆẦỡgỵửữgÉĐẶAựég0ĐÁAựgDẸngÉĐwAửgÉĐẶAựgỡơAgỡỏAgỡỂgIoÁgÉỄAựgÉửẬữgỵĨgCửnÉgÉĐữưAgỡẾmgỡổỊgỡửmAửgỷrÁgqưgỡửỏỹgEÀỡegởÀAgCửổAgỡửÁgửẨCgỷỈég0ĐÁAựgqÀgỡửẺgỈgIoÁgÉửẬữgỵĨgỡửmAửgỷrÁgĐmgDẸòégỶẺỡgAoỊgỵửÁòAựgiỉgAựoỊgỡơAgCửòữgởÀAgCửổAg@[ỴgIogCửổAgIữgEữAửgỡửÁgỡổỊgigỷơAég@ửỆgIớỊgỡổỊgỡửmAửgỷrÁgỹẦữgqẾgpữAửgpỆBAựgqưgAẸẮữgDẸògIogĐmgửÁmgỷỂmgÉữụCgÉửrÁéê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfếMAửgỬòÁgỡửÁgởữụÉgÉửùỹegÉĐÁAựgDẸngÉĐwAửgCửnÉgÉĐữưAgỡổỊgỡửmAửgỷrÁgEúgỡửÁgĐmgDẸògqẶAựgÉửẬữgIẦữgIữũỡgIỆẤAgÉửổAegỷẺỡgAoỊgAựỆẬữgÉĐẶAựgỡơAgÉửFỡgửữũAgIữũỡgỡõÉgởÃgDẸògqưgỡổỊgCửnÉgÉĐữưAgÉửổAégỴửữgỡổỊgqọgỷrÁgqụAgỹốÉgựữoAgỡơAgÉữụAgửoAửgởỗỹgAựẢAgqưgỡổỊgEữAửgỡoAửgÉửỂgỡỗCégQổỊgỡỀAựgỷogÉửẬữgqữưỹgỡổỊgCửnÉgÉĐữưAgÉửổAgĐỗÉgỹóAửegẪgỹõÉgEúgCửnÉgÉĐữưAgAửnAửégỶẺỡgAoỊgAựỆẬữgÉĐẶAựgỡơAgỡõÉgÉymegỡửygựữHgỷóữgìg-gỉgỡoAửgỵửÃrgỹóAửegÉÃmgqủẸgỡnỡgửỆẦAựgÉĐùAgựữoAégỴửữgỡổỊgởõÉgqơẸgCửẾgựữoAegỡơAgÉửỆẬAựgÌẸỊùAgỡõÉgÉymgỡnỡgỡoAửgỊụẸegỡoAửgỡÀgpỗẸgửữũẸgEổẸgởũAửég0ĐÁAựgỹẼmgỹỆmgỡơAgIốÉgởÃgỡnỡgỷngựữoegỷngEnÉgựẰỡegIỄmgÉỏAựgỵửògAỏAựgDẸmAựgửẨCegỵvỡửgÉửvỡửgỡổỊgĐmgAửữủẸgAÊegqớẸgDẸògEmữgửẤAgIỄmgửóAgỡửụgqỆẨỡgEổẸgởũAửgờAgAỗCégMAửgỬòÁgỡỀAựgỷỆẸgỈegỡửmAửgỷrÁgỷogỡổỊgỆmgqẲgờỹgAửỆAựgỵửẮAựgỡửxẸgqỆẨỡgAựớCgẺAựégạwgIớỊgỡơAgÉửỆẬAựgÌẸỊùAgỵữưỹgÉĐmgqẲgờỹgIogỡẸAựgỡỗCgAỆẦỡgựữẺCgỡổỊgCửnÉgÉĐữưAgqủẸegÉỏAựgửữũẸgDẸòegAỏAựgEẸỗÉegEòAgỷỆẨAựgDẸòég“ạẦữgỹẮgửwAửgÉĐẶAựgỡửmAửgỷrÁgAoỊegqưgỡẸAựgỡỗCgAỆẦỡgỵxCgÉửẬữgqốỡgởữũÉgỷogựữmữgqÁóAgỡổỊgAòỊgỡửẶữgEmẸgÉửẸgửÁóỡửegựữmữgqÁóAgỡổỊgqớẸgDẸògqụAgỷẺỡgÉửẸgửÁóỡửegÉẮữgqọgỡửÁgỷõCgqốÉgửũgÉửẰAựgÉỆẦữgCửẸAgỹỆmgÉFgqẲAựgqưgqòỹgởòÁgỡẸAựgỡỗCgAỆẦỡgqơỊgqẾ”egmAửgỬòÁgÉữụÉgỷẲéê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfế0ửrÁgỵLgEỆg@ựẸỊứAgạỏAg[ửẺegỡổỊgỡửmAửgỷrÁgỡÀgÉửưgÉĐẶAựgqỆẨỡgÉĐùAgỹẢữgqxmgửwAửegAửỆAựgÉửvỡửgửẨCgAửỗÉgỷogIẦữgỷÁóữgqỗÉgÉửÁnAựgÌẰCegựữoẸgửHẸgỡẤgAửỆgqỗÉgÉửxÉgAửtegqỗÉgqÃgởmgpmAég0ẸỊgAửữùAegqưgỡổỊgỡửmAửgỷrÁgCửnÉgÉĐữưAgÉẰÉegỡửÁgDẸògAửữủẸgÉửwgÉĐÁAựgDẸngÉĐwAửgỡửỏỹgEÀỡgAựỆẬữgÉĐẶAựgỡơAgỡửẺgỈgIoÁgÉửẬữgqữưỹgỡổỊgởõÉgqơẸgĐmgửÁmgIogỵửữgửwAửgÉửoAửgDẸòégỰữmữgqÁóAgỡổỊgĐmgửÁmgỡơAgqẲgờỹgỡmÁegAùAgvÉgAửỗÉgCửòữgÉỆẦữgígAựoỊgigỷơAegAụẸgÉửữụẸgAỆẦỡgEúgỷoỹgĐÊAựgửÁmegĐÊAựgDẸògửÁốỡgDẸògEúgÉrÁgỷóữđgỷẺỡgỡổỊgởõÉgqơẸgqớẸgDẸògỡơAgỡửẺgỈgqụAgIữũỡgÉymgởẦÉgỷngỡửÂgDẸògỹẢỡgqưgựữẺCgỡửẺAựgqÀAgAửớAgnAửgEnAựegựữẺCgÉÁgIogỡửvAgAửmAửgửẤAég@ựÁoữgĐmgỡơAgCửòữgỡửẺgỈgỡõÉgÉymgÉửỆẬAựgÌẸỊùAégQốỡgởữũÉgỷogEmẸgỵửữgÉửẸgửÁóỡửgỡơAgỡõÉgửụÉgÉỗÉgỡògỡnỡgỡoAửgÉĐùAgỹốÉgựữoAgqọgỡửÁgÉĐnữégQưgỷóữgÉửổAgIogỡnỡgỡoAửgÉỄgỹốÉgqỗÉgÉẦữgựữoAég mẸgqÀgỡổỊgEúgĐmgỡửẶữgỹẦữegCửổAgỡoAửgỡỗCgíegỡỗCgìgIogỡnỡgỡoAửgDẸòég“0ửrÁgỡửẸgỵĨegEmẸgíeỉg-gìgAỏỹgÉửẸgửÁóỡửgỷữùAgÉÊỡgỡổỊgỡửmAửgỷrÁgỹẦữgÉoAgIogCửòữgÉĐẶAựgỷóữgqẨÉgỵửnỡég@ửỆAựgAụẸgỡổỊgỡửmAửgỷrÁgỵửẮAựgqỆẨỡgỡõÉgÉymgửÁoAgÉÁoAgIoÁgỡẸẰữgAỏỹegEmAựgAỏỹgEúgòAửgửỆẪAựgĐỗÉgỷẦAgqụAgEữAửgÉĐỆẪAựegỷoỹgửóAgỡửụgqụAgAỏAựgEẸỗÉ”egỵLgEỆg[ửẺgỷỆẸgỈéê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfếỠỀAựgÉửrÁgỵLgEỆg[ửẺegửữũAgAmỊgÉóữgÌọgạýAửg0ửẾỊgAựỆẬữgpổAgqmAựgÉĐẶAựgAửữủẸgỷÁóữgỡổỊgÉĐẶAựgAửỆgỡmÁgEẸegỵrÁegỡmỹegởỆẪữegIòữegAửọA…gAửỆAựgỡửỆmgỡÀgỷÁóữgỡổỊgAoÁgỡÀgựữngÉĐxgỵữAửgÉụgởôAựgỡổỊgỡửmAửgỷrÁég7ẸgqữưỹgỷẦAgAửỗÉgỡẾmgỷÁóữgỡổỊgAoỊgỷogpứgÉĐẶAựgIogỡửỏỹgEÀỡegDẸngÉĐwAửgEữAửgÉĐỆẪAựgAửmAửegỡửygỵửÁòAựgĩgÉửnAựgqọgỡửÁgDẸògIogqóÉgEòAgỷỆẨAựgỡmÁgAựmỊgÉĐÁAựgIÊgqơẸgÉữùAég0ĐÁAựgỵửữgỡnỡgỷÁóữgỡổỊgỏAgDẸògỵửnỡgAửỆgỡmỹegởỆẪữgvÉgAửỗÉgỡỀAựgCửòữgỹỗÉgÉỄgìg-gịgAỏỹgỹẦữgởõÉgqơẸgỡửÁgÉửẸgửÁóỡửgAùAgAựỆẬữgÉĐẶAựgỡửmAửgỷrÁgỡÀgÉửưgÉửẸgửẶữgIẰAgAửmAửég“ỬữũAgÉóữegDẸògỡửmAửgỷrÁgqỆẨỡgAựỆẬữgÉữùẸgpẼAựgỆmgỡửẸẲAựgAùAgởnAgĐỗÉgỡửóỊegÉửỆẤAựgỷnữgÉẦữgÉửẸgỹẸmgÉóữgIỆẬAegEòAgCửờỹgỵửẮAựgqẾgqnCgỂAựgỡửÁgAửẸgỡơẸgỡẾmgAựỆẬữgpổAgÉĐÁAựgIẼAựégạwgIớỊegIẦữgAửHAựgAửHAựgpữũAgÉvỡửgỡổỊgỡmÁgEẸgựọỊgqẴgpÁgựữÀgởọÁgAựỆẬữgpổAgỡửỆmgỡửẸỊưAgqẴữgÉĐẶAựgỡổỊgỵửnỡgÉửwgỡổỊgỡửmAửgỷrÁgỷogqẰữgÉỆẨAựgỡổỊgÉĐẶAựgỹẪgĐmgỹẲÉgửỆẦAựgqữgỹẦữgÉĐÁAựgCửnÉgÉĐữưAgỵữAửgÉụgỡửÁgỡnỡgửẲgựữmgqwAử”egmAửg[ửẺgỡửÁgửmỊéê/CếêCgỡỷmEEầfCỞÁpỊfế0ửÊỡg]ẸỊùAê/Cế


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Du lịch về miền nông sản sạch

Du lịch về miền nông sản sạch
2018-10-06 07:18:40

(QT) - Không ngẫu nhiên khi tour du lịch do Dự án Chuỗi giá trị địa phương tổ chức lại thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều người dân trên địa bàn. Chỉ với 0 đồng, du khách...

Người tiên phong ở bản Tà Lao

Người tiên phong ở bản Tà Lao
2018-10-05 06:49:05

(QT) - Bây giờ, bản Tà Lao, xã Tà Long, huyện Đakrông không còn những mái nhà sàn dột nát, nằm giữa hoang vu núi rừng như cách đây mấy chục năm. Thay vào đó là nhiều ngôi nhà...

Phát triển lâm nghiệp bền vững

Phát triển lâm nghiệp bền vững
2018-10-04 06:42:58

(QT) - Với mục tiêu tăng cường công tác phát triển rừng, bảo vệ rừng, giao rừng, giao đất lâm nghiệp, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững đất lâm nghiệp theo hướng nâng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết