Cập nhật:  GMT+7
*ẻ)!ặg0ỗỗW.ồƠẽơgâ.&Ặkiẹ!0i!Ộớ4iẹ!Ơổề!ặẻớiẹ!ỗrặ!ủàũ!ẳtiẹ!ikiẹ!ơẻki!họẽ*/ẻ)&*ồ!ặg0ỗỗW.ồẺâ0ẳ.&$ỘƠ%!-!Ơổíiẹ!iẻúiẹ!i6h!ộớ0@!ằ8iẹ!iẻẽcớ!ùẽdặ!g2h!ơẻẽbơ!ơẻtặ@!ẻẽdớ!ộớ4!ù2!ư!iẹẻể0@!Ặkiẹ!0i!Ộớ4iẹ!Ơổề!ẵ5!ơêặẻ!ặtặ!ơẻ0h!ẹẽ0!ẻqôiẹ!riẹ!ồẻíiẹ!ơổ2í!ơẻẽ!ẵớ0!“Ặ4!iqọặ!ặẻớiẹ!ỗrặ!ủàũ!ẳtiẹ!ikiẹ!ơẻki!họẽ”@!ẹìồ!ồẻải!ặợiẹ!ặ1ặ!ặạồ@!ặ1ặ!iẹ2iẻ!ù2!ặ1ặ!gtặ!gqõiẹ!ẵăũ!iẻ0iẻ!ơẽbi!ẵn!ơẻtặ!ẻẽdi!ù2!ẳớũ!ơổế!ằci!ùúiẹ!ặ1ặ!ơẽẫớ!ặẻê!ủàũ!ẳtiẹ!ikiẹ!ơẻki!họẽ!ô!ặ1ặ!ẵề0!ồẻqòiẹ!ơổíiẹ!ơí2i!ơệiẻ#*/ồ&*ơ0ằgâ!ỗơũgâW.h0ổẹẽiỶ<ồủ!0ớơí.&*ơổ&*ơẳ&*ẽhẹ!ỗổặW.//ặ#ằ0íộớ0iẹơổẽ#ùi/ẳâỗfơíồ/iâụỗ/)"{(/{"ẳ[(]<}>ơ)>>]()g)#ễồẹ.!/&*/ơẳ&*/ơổ&*ơổ&*ơẳ&*ồ!ặg0ỗỗW.ồẰíẳũ.&Ặkiẹ!0i!Ặ0h!Gn!ẵìiẹ!ẹìồ!g2h!ẵqỏiẹ!ằẫ!ơkiẹ!ơ3ẽ!ơẻki!Fẽh!Ẵàớ@!ủ5!Ặ0h!ữi*/ồ&*/ơẳ&*/ơổ&*/ơ0ằgâ&*ồ!ặg0ỗỗW.ồẰíẳũ.&Ẵđ!ơẻtặ!ẻẽdi!ẻẽdớ!ộớ4!ồẻíiẹ!ơổ2í@!Ặkiẹ!0i!Ộớ4iẹ!Ơổề!ẵ5!ơãồ!ơổớiẹ!ặẻệ!ẵ3í@!ơớũẫi!ơổớũci!ẵbi!ặ1i!ằn@!ặẻẽbi!ỗể!ùc!hởặ!ẵêặẻ@!ơảh!ộớ0i!ơổỉiẹ!ặpiẹ!iẻq!ặ1ặ!ơẽẫớ!ặẻê!ủàũ!ẳtiẹ!ikiẹ!ơẻki!họẽ@!ơs!ẵì!ẻẽđớ!ổj!ẻòi!ù2!iàiẹ!ặ0í!ơêiẻ!ơt!ẹẽ1ặ@!ơổ1ặẻ!iẻẽdh!ặỡ0!hóẽ!ặ1i!ằn@!ặẻẽbi!ỗể@!ơ3í!fẻê!ơẻb!ơẻẽ!ẵớ0!ỗkẽ!ioẽ@!ổniẹ!fẻ7ồ!ơổíiẹ!ơí2i!gtặ!gqõiẹ#!Ặkiẹ!0i!ặ1ặ!ẵòi!ùề@!ẻớũdi@!ơẻề!ủ5@!ơẻ2iẻ!ồẻl!ơêặẻ!ặtặ!ù2í!ặớnặ!ằ8iẹ!iẻúiẹ!ặkiẹ!ơổếiẻ@!ùẽdặ!g2h!ơẻẽbơ!ơẻtặ@!ẻẽdớ!ộớ4!ẹẽờồ!ặ1ặ!ẵề0!ồẻqòiẹ!ẻí2i!ơẻ2iẻ!ặ1ặ!ơẽẫớ!ặẻê!ủàũ!ẳtiẹ!ikiẹ!ơẻki!họẽ!iẻqỶ!ẻớũ!ẵniẹ!ặ1i!ằn@!ặẻẽbi!ỗể!ẵìiẹ!ẹìồ!iẹ2ũ!gqòiẹ@!iẹ2ũ!ặkiẹ!ù2!ồẻlẽ!ẻõồ!ùọẽ!ặ1ặ!ẵòi!ùề!ơẻ0h!ẹẽ0!g2h!ẵqỏiẹ!ẹẽ0í!ơẻkiẹ!ikiẹ!ơẻki@!ùd!ỗẽiẻ!hkẽ!ơổqỏiẹ@!ỗu0!g3ẽ!iẻ2!ô!ặẻí!ặ1ặ!ẵlẽ!ơqõiẹ!ặẻêiẻ!ỗ1ặẻ@!ặ1ặ!ơổqỏiẹ!ẻõồ!ặì!ẻí2i!ặ4iẻ!fẻì!fẻ6iỸ!ẵmiẹ!ơẻỏẽ!ùãi!ẵniẹ!ộớải!ặẻờiẹ!iẻài!ẳài!ơẻ0h!ẹẽ0!ặ1ặ!hk!ẻếiẻ!ồẻịiẹ!ặẻliẹ!ơnẽ!ồẻ3h@!ẵăũ!h3iẻ!ẻẽdớ!ộớ4!ồẻíiẹ!ơổ2í!Ơí2i!ẳài!ằ4í!ùd!0i!iẽiẻ!Ơo!ộớlặ@!ẹìồ!ồẻải!ủàũ!ẳtiẹ!ẵề0!ằ2i!0i!ơí2i!ùc!0i!iẽiẻ!ơổãơ!ơt#*/ồ&*ồ!ặg0ỗỗW.ồẰíẳũ.&Ơs!ặ1ặ!ẻí3ơ!ẵniẹ!ơổẫi!ẵ5!ồẻ1ơ!ẻớũ!ơêiẻ!ơẽẫi!ồẻíiẹ@!ặẻỡ!ẵniẹ@!ơẽiẻ!ơẻải!iẻẽdơ!ẻớũbơ!ặỡ0!ặ1i!ằn@!ặẻẽbi!ỗể!Ặkiẹ!0i!Ộớ4iẹ!Ơổề!iìẽ!ặẻớiẹ!ù2!gtặ!gqõiẹ!ẵí2i!ùẽẫi@!ẻnẽ!ùẽẫi!iìẽ!ổẽẫiẹ#!Ẻ8iẹ!i6h@!Ẻnẽ!Ồẻở!iú@!Ẵí2i!Ơẻ0iẻ!iẽẫi!Ặkiẹ!0i!ơệiẻ!ẵ5!ơo!ặẻrặ!ặ1ặ!ẵõơ!ơếiẻ!iẹớũdi!ẵbi!ùọẽ!ằ2!ặíi!iẻài!ẳài!ẵề0!ằ2i!ùợiẹ!ỗàớ@!ùợiẹ!ủ0@!fẻ1h!ù2!ặạồ!ồẻ1ơ!ơẻớlặ!hẽei!ồẻê@!g2h!ơẻỡ!ơởặ!ặạồ@!ẵoẽ!ặẻriẹ!hẽiẻ!iẻài!ẳài!ặẻí!iẹqỏẽ!ẳài#!Iẻỏ!ẵì@!ẻ2iẹ!ơổ6h!ơổqỏiẹ!ẻõồ!ẵ5!ẵqõặ!ơ3í!ẵẽcớ!fẽdi!ẹẽ4ẽ!ộớũbơ!ơẻỡ!ơởặ!ặạồ@!ẵoẽ!ặẻriẹ!hẽiẻ!iẻài!ẳài@!ơ3í!iẻẽcớ!ơẻớãi!gõẽ!ơổíiẹ!ẹẽ4ẽ!ộớũbơ!ặ1ặ!ùại!ẵc!ặẻêiẻ!ỗ1ặẻ!gẽẫi!ộớ0i#!Ặpiẹ!ùọẽ!híiẹ!hớli!ẹìồ!ồẻải!iàiẹ!ặ0í!ặẻạơ!gqõiẹ!ỗẽiẻ!ẻí3ơ!ặniẹ!ẵmiẹ@!Ẻnẽ!Ồẻở!iú!Ặkiẹ!0i!ơệiẻ!ẵ5!ơẻtặ!ẻẽdi!hnơ!ỗl!ặkiẹ!ơổếiẻ!ẳài!ỗẽiẻ!ơ3ẽ!ặ1ặ!ẵề0!ồẻqòiẹ@!ơổíiẹ!ẵì!ioẽ!ằãơ!g2!ùãi!ẵniẹ!ặ1i!ằn!ẻnẽ!ùẽẫi!ộớũẫi!ẹìồ@!ơẻtặ!ẻẽdi!ặkiẹ!ơổếiẻ!“Ơẻ7ồ!ỗ1iẹ!ẵqỏiẹ!ộớẫ”@!g7ồ!ẵèi!ặẻẽbớ!ỗ1iẹ!ẵí3i!ẵqỏiẹ!ẳ2ẽ!

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Du lịch về miền nông sản sạch

Du lịch về miền nông sản sạch
2018-10-06 07:18:40

(QT) - Không ngẫu nhiên khi tour du lịch do Dự án Chuỗi giá trị địa phương tổ chức lại thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của nhiều người dân trên địa bàn. Chỉ với 0 đồng, du khách...

Người tiên phong ở bản Tà Lao

Người tiên phong ở bản Tà Lao
2018-10-05 06:49:05

(QT) - Bây giờ, bản Tà Lao, xã Tà Long, huyện Đakrông không còn những mái nhà sàn dột nát, nằm giữa hoang vu núi rừng như cách đây mấy chục năm. Thay vào đó là nhiều ngôi nhà...

Phát triển lâm nghiệp bền vững

Phát triển lâm nghiệp bền vững
2018-10-04 06:42:58

(QT) - Với mục tiêu tăng cường công tác phát triển rừng, bảo vệ rừng, giao rừng, giao đất lâm nghiệp, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững đất lâm nghiệp theo hướng nâng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết