Cập nhật:  GMT+7
ồẪỡợÁẼụỌỌjờObBỎẼẢờộbÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpqợ-ợpởprồ/ẪỡộồOợÁẼụỌỌjờO{ẢụÀờộ{HÊợẾụRợỡú/úọợẫMợ>BủỀợÀỒÁợỠũợ$ũỀợỎưỀợô>=n$bốợỎỊợÁẪƠÁợẪÌBợẾẨẪĐợỎỊẾẨợẺẲỎợẾựÊợẪỄÁợpởpp-pởpqọợỎÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpq-pởprỏợầẪỆợ#ẪỘợỎĐÁẪợc@5=ợỎEẾẪợ{ỀũẾẨợ5ụÊợỎẪụÊợÀỜỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộồBÊẨợÁẼụỌỌjờB#ẢẾỎẢÒờợỌỎRẼẢjờPBÀỎẪóợỡpởởOQòợẪẢBẨẪỎóợuỡtOQòờợỌÒÁjờ//ÁỏAụỀÓÕụẾẨỎÒBỏỠẾ/ÀẢỌẺỎỀO/ẾẢPỌ/pqqq/ỡprÀsỡqởtrpỎúsuuẼs-ÀỠ-ởởúrỏẸOẨờợụẼỎjờbÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpqợ-ợpởprờợPBÀỎẪjờỡpởởờợẪẢBẨẪỎjờuỡtờợ/ộồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO#ụOỎBỀẾờộậÕụẾẨợÁứẾẪợẪÌBợẾẨẪĐợ-ợỨẾẪóợ$ểồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộ5ựÊợẪỄÁợpởppợ-ợpởpqợỠJBợÁẪỘợẠẴợ“$ỀũẾợẺẲỎọợỌủẾẨợỎưỀọợÒụợỌƠÁợOẪýẾợẠýÕợẪỀũẾợỎẪũẾẪợỎIỎợÁủÁợẾẪBÂÊợỠỒợỠũợÊỒÁợỎBẶÕợẠỊBợÊJBọợÁỘẾẨợÁIợỠũợẾyẾẨợÁụỀợÁẪýỎợẼỖLẾẨợ>=n$b”ọợẾẨũẾẪợ>=n$bợẠừợẺẪửÁợOẪỒÁợẺẪỆợẺẪựẾọợỎÒBẤẾợẺẪụBợỎẪỜÁợẪBÂẾợẾẪBẴÕợẨBứBợOẪủOợẠÍẾẨợAÌọợÁĨợAứẾợẪỀũẾợỎẪũẾẪợÁủÁợẾẪBÂÊợỠỒọợẨBứBợOẪủOợỎÒỄẾẨợỎyÊợẠẴợÒụỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộ$ừợỎẪỜÁợẪBÂẾợỎIỎợÁHẾẨợỎủÁợỎẪụÊợÊỖÕợbEẾẪợÕÚọợ{$5=ọợc@5=ợỎEẾẪợAụẾợẪũẾẪợÁủÁợÁĨợÁẪẲọợÁẪCẾẪợỌủÁẪợOẪủỎợỎÒBẤẾợ>=n$bợỎÒẶẾợẠĐụợAũẾợỎEẾẪỏợ#ẪEợẠưỀọợOẪIBợẪLOợÁẪÕỷẾợAĐợÁủÁợẠBẴÕợẺBÂẾợÁỳẾợỎẪBẲỎợỠũợÁẪỘợẠÌẾẨợỎÒBẤẾợẺẪụBợỎẪỜÁợẪBÂẾợ#ẪỖĨẾẨợỎÒDẾẪợẨBủỀợÀỒÁợOẪỊợỎẪHẾẨợpởỡúợẠIBợỠJBợÁýOợỎBẤÕợẪỄÁợôẼJOợỡọợẼJOợpọợẼJOợqốọợÁýOợb{#ẫợôẼJOợtọợẼJOợuốọợÁýOợb{ầbợôẼJOợỡởốợỎẪẢỀợẼÌợỎÒDẾẪợỠũợẠưỎợẾẪBẴÕợẺẲỎợÓÕứợỎCÁẪợÁỜÁỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộ$ÌBợẾẨỔợẨBủỀợỠBẶẾợÁĨợAứẾợỎẪỜÁợẪBÂẾợẪBÂÕợÓÕứợÁủÁợOẪỖĨẾẨợOẪủOọợẪDẾẪợỎẪƠÁợỎỊợÁẪƠÁợÀưRợẪỄÁọợẠỊBợÊJBợẺBẤÊợỎÒụọợẠủẾẪợẨBủợẾẪữÊợOẪủỎợỎÒBẤẾợẾựẾẨợẼỜÁọợOẪỷÊợÁẪýỎợẪỄÁợỌBẾẪòợỠBÂÁợỎỊợÁẪƠÁợÓÕứẾợẼSợẠừợÁẪÕRẤẾợÀỳẾợỎẪẢỀợẪỖJẾẨợÓÕứẾợỎÒĐợỎÒỖKẾẨợẪỄÁỏợ4ưẾẨợẼỖJBọợÓÕRợÊHợỎÒỖKẾẨọợẼJOợỎBẲOợỎỒÁợẠỖLÁợÓÕụẾợỎyÊợẠỳÕợỎỖỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộ#HẾẨợỎủÁợỎẪụẾẪợỎÒụọợẺBẤÊợỎÒụợẠỖLÁợỎẪỜÁợẪBÂẾợỎẪỖKẾẨợQÕRẶẾòợẺÚợÁỖĨẾẨọợẾẴẾợẾẲOợỠựẾợẪỆụợÁHẾẨợỌMọợỠựẾợẪỆụợẪỄÁợẠỖKẾẨợẠỖLÁợÓÕủẾợỎÒBÂỎọợỎựẾẨợÁỖKẾẨợÁỆợẪBÂÕợÓÕứòợỠBÂÁợƠẾẨợÀỒẾẨợ#5bbợỠũợÁẪÕRẤẾợẠỊBợỌIợỎÒỀẾẨợÁủÁợỎÒỖKẾẨợẪỄÁọợẨBủỀợỠBẶẾợỠũợẪỄÁợỌBẾẪợÁỆợẾẪBẴÕợÁẪÕRẤẾợABẲẾợÊưẾẪợÊẰỏợ#ủÁợỎÒỖKẾẨợẪỄÁợẠừợÁẪỘợẠÌẾẨọợẼBẾẪợẪỀưỎợỎÒỀẾẨợỎỊợÁẪƠÁợẪỀưỎợẠÌẾẨợÀưRợẪỄÁọợẪỖJẾẨợÀỹẾợHẾợỎỵOọợOẪỒợẠưỀợẺBẲẾợỎẪƠÁợÁẪỀợẪỄÁợỌBẾẪợOẪỐợẪLOợỠJBợẠBẴÕợẺBÂẾợỠũợỎDẾẪợẪDẾẪợỎẪỜÁợỎẲợẠĨẾợỠĐòợẪỀũẾợỎẪũẾẪợÁẪỖĨẾẨợỎÒDẾẪợỠũợẺẲợẪỀưÁẪợÀưRợẪỄÁọợẺBẤÊợỎÒụọợẠủẾẪợẨBủợQẲOợẼỀưBợẪỄÁợỌBẾẪọợỎỊẾẨợẺẲỎợẾựÊợẪỄÁợẠứÊợAứỀợẺẪÕẾẨợẺẲợẪỀưÁẪợỎẪKBợẨBụẾợẾựÊợẪỄÁợpởppợ-ợpởpqỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộ#ẪýỎợẼỖLẾẨợẨBủỀợÀỒÁợẠưBợỎÒũọợẨBủỀợÀỒÁợÊỔBợẾẪỄẾợỠũợỎEợẼÂợẪỄÁợỌBẾẪợẠỈợỎIỎợẾẨẪBÂOợb{ầbợỎBẲOợỎỒÁợẠỖLÁợẾyẾẨợẼẶẾỏợ$vÁợABÂỎọợỎÒỀẾẨợ2TợỎẪBợẪỄÁợỌBẾẪợẨBFBợÓÕIÁợẨBụợẾựÊợpởpqọợẪỄÁợỌBẾẪợậÕứẾẨợbÒĐợÁỆợsrợẢÊợÀỜợỎẪBợỠũợẠưỎợqpợẨBứBọợÁẪBẲÊợỎEợẼÂợsùọqlọợẨÍÊợÁỆóợùợẨBứBợ5ẪDọợùợẨBứBợ@ụợỠũợỡrợẨBứBợẺẪÕRẲẾợẺẪCÁẪọợẠủẾẪợÀýÕợÊIÁợỌIợẼỖLẾẨợẨBứBợÁụỀợẾẪýỎợỎỚợỎÒỖJÁợẠẲẾợẾụRọợỎÒỀẾẨợẠỆợÁỆợẢÊợbÒỳẾợểBẾẪợ2ẪủẾẪọợẪỄÁợỌBẾẪợbÒỖKẾẨợb{ầbợỎẪĐợQừợậÕứẾẨợbÒĐợẠỀưỎợẨBứBợ5ẪDợÓÕIÁợẨBụợÊHẾợbBẾợẪỄÁợỠũợẠưỎợẪÕRợÁẪỖĨẾẨợ$ÍẾẨợAÌợÊHẾợbBẾợẪỄÁợ6ẼRÊOBÁợÓÕIÁợỎẲợ#ẪyÕợỦợ-ợbẪủBợ@DẾẪợ=ỖĨẾẨợẾựÊợpởpqọợẼũợẪỄÁợỌBẾẪợÀÕRợẾẪýỎợÁỘụợỎEẾẪợậÕứẾẨợbÒĐợẠỖLÁợÊBẦẾợỎẪBợỎIỎợẾẨẪBÂOợb{ầbợẾựÊợpởpqòợỎưBợ2TợỎẪBợ2ẪỀụợẪỄÁợẺÙợỎẪÕỵỎợÁýOợÓÕIÁợẨBụọợậÕứẾẨợbÒĐợÁỆợpợÀỜợủẾợÀỜợỎẪBọợỎÒỀẾẨợẠỆợÁỆợỡợÀỜợủẾợẠỀưỎợẨBứBợ5ẪDợỠũợỡợÀỜợủẾợẠỀưỎợẨBứBợbỖòợẠỀũẾợẪỄÁợỌBẾẪợậÕứẾẨợbÒĐợỎẪụÊợẨBụợỠũợẠưỎợẨBứBợ5ẪýỎợỎưBợ#ÕÌÁợỎẪBợ“{ỄÁợỌBẾẪợ-ợỌBẾẪợỠBẶẾợỠJBợSợỎỖMẾẨợẺẪMBợẾẨẪBÂO”ợÓÕIÁợẨBụợẼỳẾợỎẪƠợểọợẾựÊợẪỄÁợpởppợ-ợpởpqỏợbEợẼÂợẠỈợỎIỎợẾẨẪBÂOợb{ầbợẾựÊợpởpqợẠưỎợùuọởqlọợÁụỀợẾẪýỎợỎÒỀẾẨợỡởợẾựÊợỎÒMợẼưBợẠyRỏỏỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộ5ựÊợẪỄÁợpởpqợ-ợpởprọợẾẨũẾẪợ>=n$bợÁẪỄẾợÁẪỘợẠẴợẾựÊợẪỄÁợ“$ỀũẾợẺẲỎọợẺÚợÁỖĨẾẨọợẠỊBợÊJBọợỌủẾẨợỎưỀọợẪỀũẾợỎẪũẾẪợỎIỎợÁủÁợÊỒÁợỎBẶÕọợẾẪBÂÊợỠỒợỠũợẾyẾẨợÁụỀợÁẪýỎợẼỖLẾẨợ>=n$b”ỏợ$ẤợỎẪỜÁợẪBÂẾợỎẪửẾẨợẼLBợẾẪỞẾẨợÊỒÁợỎBẶÕợẠẴợÒụọợ>BủÊợẠIÁợẫMợ>=n$bợ3ẶợbẪĐợ{ỖĨẾẨợẠẴợẾẨẪĐợÁủÁợẠĨẾợỠĐọợỎÒỖKẾẨợẪỄÁợÓÕủẾợỎÒBÂỎợẾẨẪBẶÊợỎÔÁợỠũợỎÒBẤẾợẺẪụBợỎẪỜÁợẪBÂẾợẠưỎợẺẲỎợÓÕứợÁụỀợẾẪýỎợùợẾÌBợÀÕẾẨợỎÒỀẾẨợOẪỖĨẾẨợẪỖJẾẨọợÊỒÁợỎBẶÕợÁẪÕẾẨợỠũợỡrợẾẪBÂÊợỠỒợỎÒỄẾẨợỎyÊọợẨBứBợOẪủOợÁẪỘợRẲÕỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộồBÊẨợÁẼụỌỌjờB#ẢẾỎẢÒờợỌỎRẼẢjờPBÀỎẪóợỡpởởOQòợẪẢBẨẪỎóợtùsOQòờợỌÒÁjờ//ÁỏAụỀÓÕụẾẨỎÒBỏỠẾ/ÀẢỌẺỎỀO/ẾẢPỌ/pqqq/ỡprÀsỡqởupởỎuùqpẼở-ÀỠ-rùùỡApỏẸOẨờợụẼỎjờbÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpqợ-ợpởprờợPBÀỎẪjờỡpởởờợẪẢBẨẪỎjờtùsờợ/ộồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO#ụOỎBỀẾờộ@BẤÕợÀỖĨẾẨọợẺẪẢẾợỎẪỖMẾẨợÁủÁợỎỵOợỎẪẤọợÁủợẾẪyẾợẠưỎợỎẪũẾẪợỎCÁẪợQÕýỎợỌửÁợỎÒỀẾẨợẾựÊợẪỄÁợpởpp-pởpqợ-ợỨẾẪóợ$ểồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộầẪủỎợABẤÕợỎưBợẪÌBợẾẨẪĐọợầẪỆợ#ẪỘợỎĐÁẪợc@5=ợỎEẾẪợ{ỀũẾẨợ5ụÊợẨẪBợẾẪỵẾọợABẤÕợÀỖĨẾẨợẾẪỞẾẨợẺẲỎợÓÕứợẾỊBợAỵỎợÁỘụợẾẨũẾẪợ>=n$bợÁỘụợỎEẾẪợẠưỎợẠỖLÁợỎÒỀẾẨợẾựÊợẪỄÁợpởpp-pởpqỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộ$ẤợỎBẲOợỎỒÁợẨvỎợẪủBợỎẪũẾẪợÁHẾẨợỎÒỀẾẨợẾựÊợẪỄÁợpởpq-pởprọợầẪỆợ#ẪỘợỎĐÁẪợc@5=ợỎEẾẪợẠẴợẾẨẪĐợẾẨũẾẪợ>=n$bợỎẪụÊợÊỖÕợỎEẾẪợỎỊợÁẪƠÁợỎỊẾẨợẺẲỎợỡởợẾựÊợỎÒBẤẾợẺẪụBợỎẪỜÁợẪBÂẾợ5ẨẪĐợÓÕRẲỎợỌIợpùợÁỘụợ@ụẾợ#ẪýOợẪũẾẪợbÒÕẾẨợỖĨẾẨợ$ứẾẨợỠẴợ“$ỊBợÊJBợÁựẾợAứẾọợỎỀũẾợÀBÂẾợ>=n$b”ợỠũợÁủÁợẾẨẪĐợÓÕRẲỎợÁỘụợậÕIÁợẪÌBọợ#ẪCẾẪợOẪỘọợÁỘụợỎEẾẪợỠẴợẼÉẾẪợỠỜÁợ>=n$bỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộbBẲOợỎỒÁợÒũợỌỀủỎọợAIợỎÒCọợỌửOợQẲOợẠÌBợẾẨỔợÁủẾợAÌọợẨBủỀợỠBẶẾọợẾẪyẾợỠBẶẾợỎÒỖKẾẨợẪỄÁợẠứÊợAứỀợẪLOợẼSọợẺẪỀụợẪỄÁọợẠvÁợABÂỎợAIợỎÒCợẠỘợẨBủỀợỠBẶẾợỎBẤÕợẪỄÁợÀưRợpợAÕỊB/ẾẨũRợỎẪẢỀợÁẪỖĨẾẨợỎÒDẾẪợÊJBòợOẪIBợẪLOợẠÍẾẨợAÌợẨBỞụợÁủÁợẾẨũẾẪọợẠĐụợOẪỖĨẾẨợẠẤợẼÕyẾợÁẪÕRẤẾợẨBủỀợỠBẶẾọợẺẪửÁợOẪỒÁợỎDẾẪợỎÒưẾẨợỎẪỚụọợỎẪBẲÕợÁỒÁợAÌòợAIợỎÒCợẠỘợẨBủỀợỠBẶẾợẨBứẾẨợÀưRợÊHẾợỎBẲẾẨợỤẾẪọợbBẾợẪỄÁợAửỎợAÕÌÁợỎỚợẼJOợqợỎẪẢỀợ#ẪỖĨẾẨợỎÒDẾẪợẨBủỀợÀỒÁợOẪỊợỎẪHẾẨợpởỡúỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộbựẾẨợÁỖKẾẨợÁHẾẨợỎủÁợẨBủỀợÀỒÁợẠưỀợẠƠÁọợẨBủỀợÀỒÁợOẪủOợẼÕỵỎọợSợỎẪƠÁọợỎÒủÁẪợẾẪBÂÊợÁỘụợÁHẾẨợÀyẾợẠIBợỠJBợQừợẪÌBọợÁÌẾẨợẠÍẾẨòợẠỊBợÊJBợÁHẾẨợỎủÁợẨBủỀợÀỒÁợẺÙợẾựẾẨợỌIẾẨọợẨBủợỎÒĐợỌIẾẨợÁẪỀợẪỄÁợỌBẾẪỏợfyRợÀỜẾẨợÊHBợỎÒỖKẾẨợỠựẾợẪỆụợẪỄÁợẠỖKẾẨợẼũẾẪợÊưẾẪọợỎẪyẾợỎẪBÂẾọợỠựẾợÊBẾẪòợỎẪỜÁợẪũẾẪợÀyẾợÁẪỘợỎÒỀẾẨợỎÒỖKẾẨợẪỄÁọợQyRợÀỜẾẨợỎÒỖKẾẨợẪỄÁợẪưẾẪợOẪÔÁỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộ#ẪÔợỎÒỄẾẨợẠỊBợÊJBợOẪỖĨẾẨợOẪủOợÀưRợẪỄÁọợẺBẤÊợỎÒụợẠủẾẪợẨBủợỎẪẢỀợẪỖJẾẨợOẪủỎợỎÒBẤẾợẾựẾẨợẼỜÁợẪỄÁợỌBẾẪòợỎỵOợỎÒÕẾẨợỎưỀợÁẪÕRẤẾợABẲẾợỠẴợÁẪýỎợẼỖLẾẨợẨBủỀợÀỒÁợỠỐẾẨợÊBẴẾợẾÔBọợỠỐẾẨợỌyÕọợỠỐẾẨợQụòợÁỆợẨBứBợOẪủOợẠÍẾẨợAÌợỠũợẪBÂÕợÓÕứợẾyẾẨợÁụỀợÁẪýỎợẼỖLẾẨợÊÌỎợỌIợÊHẾợẪỄÁợÁỆợẺẲỎợÓÕứợỎẪýOòợỎỵOợỎÒÕẾẨợÁẪEợẠưỀợÀưRợẪỄÁọợOẪỒợẠưỀọợHẾợỎỵOọợẾẪýỎợẼũợẠIBợỠJBợẺẪIBợỡpợẠẤợẾyẾẨợỎEợẼÂợẠỈợỎIỎợẾẨẪBÂOợb{ầbợẾựÊợpởprỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộbựẾẨợÁỖKẾẨợÁủÁợẠBẴÕợẺBÂẾợẠứÊợAứỀợỎÒBẤẾợẺẪụBợƠẾẨợÀỒẾẨợ#5bbợỠũợÁẪÕRẤẾợẠỊBợỌIợỎÒỀẾẨợẨBủỀợÀỒÁợẠũỀợỎưỀỏợ{ÕRợẠÌẾẨọợẼÍẾẨợẨẪÃOợỎIỎợÁủÁợẾẨÕÍẾợẼỜÁọợÁẪỖĨẾẨợỎÒDẾẪợẠẤợẠỳÕợỎỖợQyRợÀỜẾẨợÁĨợỌMợỠỵỎợÁẪýỎọợỎÒụẾẨợỎẪBẲỎợAĐợÀưRợẪỄÁọợỖÕợỎBẶẾợÁủÁợỎÒỖKẾẨợẪỄÁợÊBẴẾợẾÔBọợỠỐẾẨợỌyÕọợỠỐẾẨợQụòợẺBẤÊợỎÒụọợẠủẾẪợẨBủợẪBÂÕợÓÕứợÁỘụợÁẪỖĨẾẨợỎÒDẾẪợ“ẫỆẾẨợỠũợÊủRợỎCẾẪợÁẪỀợẢÊ”ỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờO@ỀÀRờộ=ĐOợẾũRọợẫMợ>=n$bợÁỔẾẨợẠừợỎỊợÁẪƠÁợABẤÕợÀỖĨẾẨọợẺẪẢẾợỎẪỖMẾẨợÁủÁợỎỵOợỎẪẤọợÁủợẾẪyẾợẠưỎợỎẪũẾẪợỎCÁẪợQÕýỎợỌửÁợỎÒỀẾẨợẾựÊợẪỄÁợpởpp-pởpqỏồ/OộồOợÁẼụỌỌjờOỤÕỎẪỀÒờộ$ƠÁợểBÂỎồ/OộồÀBỠợÁẼụỌỌjờÀÒẢẼụỎẢÀờộồỌỎÒỀẾẨộbBẾợẼBẶẾợÓÕụẾóồ/ỌỎÒỀẾẨộồÕẼợÁẼụỌỌjờỎBỎẼẢ-ỎẪÕÊA-ụẾÀ-ỌụOỀờộồẼBộồụợỎBỎẼẢjờ#ỒÊợỎẪBợẠÕụợỌIợtợỎÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpq-pởprờợẪÒẢẬjờ/ÁÕÊ-ỎẪB-ÀÕụ-ỌỀ-t-ỎÒBẢẾ-ẺẪụB-ẾẪBẢÊ-ỠÕ-ẾụÊ-ẪỀÁ-pởpq-pởpr-ỡuúqqrỏẪỎÊờộồBÊẨợỌÒÁjờ/ÊẢÀBụ/ỡpở/ẾẢPỌ/pqpú/ỡpùÀrỡtsúsởỎuởtsẼú-ỎÕ-ẼBẾẪ-ỡỏẸOẨờợụẼỎjờbÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpqợ-ợpởprờợ/ộồ/ụộồÀBỠộồỌỎÒỀẾẨộồụợỎBỎẼẢjờ#ỒÊợỎẪBợẠÕụợỌIợtợỎÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpq-pởprờợẪÒẢẬjờ/ÁÕÊ-ỎẪB-ÀÕụ-ỌỀ-t-ỎÒBẢẾ-ẺẪụB-ẾẪBẢÊ-ỠÕ-ẾụÊ-ẪỀÁ-pởpq-pởpr-ỡuúqqrỏẪỎÊờộ#ỒÊợỎẪBợẠÕụợỌIợtợỎÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpq-pởprồ/ụộồ/ỌỎÒỀẾẨộồOợÁẼụỌỌjờẪẢụÀờộ{HÊợẾụRợỡq/uọợỎưBợbầỏợ$HẾẨợ{ũọợ#ỒÊợỎẪBợẠÕụợỌIợtợẨÍÊợỌMợ>=n$bợÁủÁợỎEẾẪợỎỚợbẪụẾẪợ{ỆụợẠẲẾợbẪỚụợbẪBẶẾợ{ÕẲợỎỊợÁẪƠÁợẪÌBợẾẨẪĐợỎỊẾẨợẺẲỎợẾựÊợẪỄÁợpởpp-pởpqọợỎÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpq-pởprỏồ/Oộồ/ÀBỠộồ/ẼBộồẼBộồụợỎBỎẼẢjờbÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpp-ợpởpqờợẪÒẢẬjờ/ỎÒBẢẾ-ẺẪụB-ẾẪBẢÊ-ỠÕ-ẾụÊ-ẪỀÁ-pởpp-pởpq-ỡtùutởỏẪỎÊờộồBÊẨợỌÒÁjờ/ÊẢÀBụ/ỡpở/ẾẢPỌ/ppqq/rúÀrỡúpùởởỎỡtùutởẼởỏẸOẨờợụẼỎjờbÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpqợ-ợpởprờợ/ộồ/ụộồÀBỠộồỌỎÒỀẾẨộồụợỎBỎẼẢjờbÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpp-ợpởpqờợẪÒẢẬjờ/ỎÒBẢẾ-ẺẪụB-ẾẪBẢÊ-ỠÕ-ẾụÊ-ẪỀÁ-pởpp-pởpq-ỡtùutởỏẪỎÊờộbÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpp-ợpởpqồ/ụộồ/ỌỎÒỀẾẨộồOợÁẼụỌỌjờẪẢụÀờộ#ẪBẴÕợẾụRợỡú/úọợẫMợ>BủỀợÀỒÁợỠũợ$ũỀợỎưỀợô>=n$bốợỎỊợÁẪƠÁợẪÌBợẾẨẪĐợỎỊẾẨợẺẲỎợẾựÊợẪỄÁợpởpỡ-ợpởppòợỎÒBẤẾợẺẪụBợẾẪBÂÊợỠỒợẾựÊợẪỄÁợpởpp-ợpởpqỏợầẪỆợ#ẪỘợỎĐÁẪợbẪỖKẾẨợỎÒỜÁợ{$5=ợỎEẾẪợ3ẶợậÕụẾẨợ#ẪBẲẾòợầẪỆợ#ẪỘợỎĐÁẪợc@5=ợỎEẾẪợ{ỀũẾẨợ5ụÊợÀỜợẪÌBợẾẨẪĐỏồ/Oộồ/ÀBỠộồ/ẼBộồ/ÕẼộồÀBỠợÁẼụỌỌjờÁẼÒờộồ/ÀBỠộồ/ÀBỠộ

Đức Việt

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bé trai tử vong nghi do mắc bệnh dại

Bé trai tử vong nghi do mắc bệnh dại
2023-08-17 17:54:00

QTO - Hôm nay 17/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, vừa tiếp nhận thông tin về việc một bé trai 6 tuổi tử vong nghi do mắc bệnh dại. Hiện trung...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết