Cập nhật:  GMT+7
ỉÀòoứẴỗHHênỄạẠIẴửnĩƯữoIGỗẠoIOoÒẦẤÁoẤÁÀẠoừẦoÂpứoưỵẤÀoừờẠỉ/ÀòĩỉỄoứẴỗHHênỄ=ửỗừnĩ=DÂoẤỗÕoòồ/ộhoạGÍẤÁoIuÂo,ẠỷÂoHẦơIoưỵẤÀoIụIoIẮẤÀoứÀẦoưẠýIhoÒMỗoIẠýỄoẤÀụẤoIÀDẤÁoIẠẤoÒỳoÒẠỵứoÂÉIoưữoIGỗẠoốoIÍẸẠoIOoÒẦẤÁoẤÁÀẠoừẦoÂpứoưỵẤÀoừờẠio=ẠỵẤoIGÍẤÁoIuÂoựỗẤÁoỄÀĐẠoÀỀỄoÒÊẠoứơứoẤÁớẤÀhoựẼẤoÒĂhoựĂỗoỄÀKẼẤÁoẴẠyẤoFÍỗẤoứĨỗoÀÍÕỵẤo=KÊẤÁo=ẬỗoIGẠỷẤoẲÀỗẠoứơứoưẠỵẤoỄÀơỄoỄÀẨẤÁhoứÀĐẤÁoưỵẤÀoừờẠiỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩỉẠÂÁoứẴỗHHênừIÀÍÂưoừÀẠừửoẠỨửẤIửGnoHIÕẴửênỌẠừIÀfoộổóỄỎgoÀửẠÁÀIfoôỏồỄỎgnoHGứên//ứiưỗẦFÍỗẤÁIGẠiÒẤ/ừửHẲIẦỄ/ẤửỌH/ọỏỏỏ/òóồừõòồôõòóIổọỏẴó-ừỗẠiẶỄÁnoỗẴIênƯữoIGỗẠoIOoÒẦẤÁoẤÁÀẠoừẦoÂpứoưỵẤÀoừờẠnoỌẠừIÀênộổónoÀửẠÁÀIênôỏồno/ĩỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩƯữoIGỗẠoÒMỗoIOoÒẦẤÁoẴớoứÀơÍo=iỰi9ihoHẠẤÀoẤỡÂoọóòồhoIGÌoIờẠo,ÀẬÂoôhoIÀĂoIGúẤo,ÀửoàỗẤÀhoÀÍÕỵẤo=KÊẤÁo=Ậỗio(ÁớÕoòọ/ộ/ọóọỏhoứÀơÍo9ioẲÀỆẠoỄÀơIoẤÀÓẤÁoIGẠỵÍoứÀLẤÁoựùÍoIẠyẤoứĨỗoưỵẤÀoẴớoHĐIhoHỀoẤKÊứhoHỀoÁẠẬ…o(ÁớÕoÀDÂoHỗÍhoứơứoIGẠỵÍoứÀLẤÁoỆoứÀơÍo9ioIỡẤÁoẤrẤÁoÒÊẠoẤÀÓẤÁoưẠỷÍoÀẠỵẤoẤÀKfoHĐIoứỗẦoỏổỉHÍỄĩóỉ/HÍỄĩỨhoứẦoÁẠụIhoILứoẤÁNứhoẲÀẬoIÀỆhoẤẬẠoHợẤÁhoHỀoÍĐẤÁoẤKÊứhoHỀoơẤÀoHơẤÁ…oàơẤÁoòõ/ộ/ọóọỏhoẤÁKẾẠoẤÀớoIÀúÕoứÀơÍoẤÁMẤÁoIÀỆhoIẢÂoIơẠoẤyẤoựKỗoựýẤoưỵẤÀoÒẠỵẤio,ÀẠoÒớẦoưỵẤÀoÒẠỵẤhoứÀơÍo9ioựởoẤÁMẤÁoÀDoÀúỄhoẤÁMẤÁoIÍùẤoÀẦớẤiỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩạÀửẦoIÀDẤÁoIẠẤoIMoẤÁKẾẠoẤÀớoưỵẤÀoẤÀuẤhoứơứÀoIÀẾẠoựẠỷÂoẲÀỆẠoưỵẤÀoÁùẤoòoIÀơẤÁhoứÀơÍo=iỰi9ioưĂoÂÉIoứẦẤoứÀẬoứpẤoỆoÁẨoÂơoỄÀợẠioạÀúÕoÒýIoIÀKẼẤÁoẲÀDẤÁoẤÁÀẠyÂoIGẪẤÁhoẤÁKẾẠoẤÀớoựởoINoỎOoẴÔhoẲÀDẤÁoựKỗoựýẤoứẼoHỆoÕoIýhoứJẤÁoẲÀDẤÁoIẠyÂoÀÍÕýIoIÀỗẤÀhoÒpứoỎẠẤoẲÀơẤÁoừờẠioạGẦẤÁoIÀẾẠoÁẠỗẤoIMoẲÀẠoưĂoứÀẬoứpẤoựýẤoẴÌứoỄÀơIoưỵẤÀhoứÀơÍo9ioÒũẤoỡẤoÍĐẤÁhoHẠẤÀoÀẦờIoưÃẤÀoIÀKẾẤÁiỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩ(ÁỗÕoHỗÍoẲÀẠoIẠýỄoẤÀụẤoIÀDẤÁoIẠẤoẤờẤoẤÀuẤoIOoÒẦẤÁoẤÁÀẠoừẦoÂpứoưỵẤÀoừờẠhoạGÍẤÁoIuÂo,ẠỷÂoHẦơIoưỵẤÀoIụIoIẮẤÀoựởoứOoứơẤoưÉhoẤÀuẤoÒẠyẤoỄÀĐẠoÀỀỄoÒÊẠoứơứoẤÁớẤÀhoựẼẤoÒĂhoựĂỗoỄÀKẼẤÁoẴẠyẤoFÍỗẤoứĨỗoÀÍÕỵẤo=KÊẤÁo=ẬỗoựẠỳÍoIGỗhoỎơứoÂẠẤÀoứỗoưỵẤÀoÒớoIGẠỷẤoẲÀỗẠoứDẤÁoIơứoÀẺoIGỀoựơỄoLẤÁoỄÀẨẤÁoưỵẤÀoừờẠioỨơẤoưÉoứÀÍÕyẤoÂDẤoựởoIÍÕyẤoIGÍÕỳẤhoÀKÊẤÁoừũẤoÁẠỗoựÃẤÀoưỵẤÀoẤÀuẤoÒớoẤÀÓẤÁoẤÁKẾẠoỎÍẤÁoFÍỗẤÀoIẢứÀoứNứoIÀNứoÀẠỵẤoứơứoưẠỵẤoỄÀơỄoỄÀẨẤÁhoứÀĐẤÁoưỵẤÀiỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩ(ÁKẾẠoIGẦẤÁoÁẠỗoựÃẤÀoứẬoIẠýỄoỎÌứoÁùẤhoứÀỡÂoHẬứoưỵẤÀoẤÀuẤoựKỀứoẲÀÍÕýẤoứơẦoứÀĨoựÉẤÁoIẠyÂoỄÀẨẤÁoừờẠhoIÀửẦoừCẠoHLứoẲÀBửio=ẠỵẤoẤỗÕhoứơứoẤÁớẤÀhoựẼẤoÒĂoẴẠyẤoFÍỗẤoứJẤÁoựỗẤÁoIụỄoIGÍẤÁoIụỄoIGÍẤÁoÁẠơÂoHơIhoFÍợẤoẴÔoựớẤoứÀẬoIGyẤoựĂỗoướẤo,ÀẬÂoôhoIÀĂoIGúẤo,ÀửoàỗẤÀiỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄƯẦừÕnĩạÀửẦoÁÀẠoẤÀụẤoưỗẤoựùÍhoẲÀÍoÒNứoưỵẤÀoẤÀuẤo=iỰi9ioHẠẤÀoHĐẤÁoứẬoẤÍDẠoẲÀẦợẤÁoòóóoứẦẤoứÀẬioẩớẦoIÀẾẠoựẠỷÂoÒỈoÒẠỵứoẲỷoIGyẤoỎợÕoGỗhoẤÀẠỳÍoứẦẤoứÀKỗoựKỀứoIẠyÂoÒpứoỎẠẤoỄÀẨẤÁoừờẠiỉ/ỄĩỉỄoứẴỗHHênỄỖÍIÀẦGnĩạuÕo.ẦẤÁỉ/ỄĩỉừẠÒoứẴỗHHênừGửẴỗIửừnĩỉHIGẦẤÁĩạẠẤoẴẠyẤoFÍỗẤfỉ/HIGẦẤÁĩỉÍẴoứẴỗHHênIẠIẴử-IÀÍÂư-ỗẤừ-HỗỄẦnĩỉẴẠĩỉỗoIẠIẴửênỰỗẲGDẤÁfo=ỗẠoứÀĂoửÂoIOoÒẦẤÁoẤÁÀẠoừẦoỡẤoừỗhoIGLẤÁoứẬứnoÀGửAên/ừỗẲGẦẤÁ-ÀỗẠ-ứÀẠ-ửÂ-IÍ-ÒẦẤÁ-ẤÁÀẠ-ừẦ-ỗẤ-ừỗ-IGÍẤÁ-ứẦứ-òốộõòòiÀIÂnĩỉẠÂÁoHGứên/ÂửừẠỗ/òọó/ẤửỌH/ọọọố/õộừỏòóỏọõòIòốộõòòẴóiẶỄÁnoỗẴIênƯữoIGỗẠoIOoÒẦẤÁoẤÁÀẠoừẦoÂpứoưỵẤÀoừờẠno/ĩỉ/ỗĩỉừẠÒĩỉHIGẦẤÁĩỉỗoIẠIẴửênỰỗẲGDẤÁfo=ỗẠoứÀĂoửÂoIOoÒẦẤÁoẤÁÀẠoừẦoỡẤoừỗhoIGLẤÁoứẬứnoÀGửAên/ừỗẲGẦẤÁ-ÀỗẠ-ứÀẠ-ửÂ-IÍ-ÒẦẤÁ-ẤÁÀẠ-ừẦ-ỗẤ-ừỗ-IGÍẤÁ-ứẦứ-òốộõòòiÀIÂnĩỰỗẲGDẤÁfo=ỗẠoứÀĂoửÂoIOoÒẦẤÁoẤÁÀẠoừẦoỡẤoừỗhoIGLẤÁoứẬứỉ/ỗĩỉ/HIGẦẤÁĩỉỄoứẴỗHHênÀửỗừnĩàơẤÁoẤỗÕoọổ/ốhoIÀDẤÁoIẠẤoIMoảƯ(ỪoÀÍÕỵẤoỰỗẲGDẤÁoứÀẦoưẠýIhoứÀẢẤÀoFÍÕỳẤoựĂỗoỄÀKẼẤÁoựởoựýẤoứÀẠỗoưÍEẤhoựÉẤÁoÒẠyẤoÒớoIGỗẦoIẠỳẤoÀẺoIGỀoứÀẦoÁẠỗoựÃẤÀoứĨỗoọoẤờẤoẤÀuẤoIOoÒẦẤÁoứÀKỗoGCoẤÁÍÕyẤoẤÀuẤiỉ/Ễĩỉ/ừẠÒĩỉ/ẴẠĩỉ/ÍẴĩỉừẠÒoứẴỗHHênứẴGnĩỉ/ừẠÒĩỉ/ừẠÒĩ

Tây Long

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết