Cập nhật:  GMT+7
jẢỏòựẤớÍÍềóGãÃÌẤvók<ẠợỐòẢẺÃòÌẨợẬòửùẬòừỡẨòỎỹòớẬòẬÃẬẢòãẼòHỊÉựòẬqẦòõọõôj/ẢỏkjGòựẤớÍÍềóG%vớửókãÉÃòẬớỐòỏổ/ỗíòÌẢẰòÌIụẬòỬÃỳẬòảớẬẢíòẢỊỐỹẬò%ỡÃò(qẬẠòÍEÃòẬẼÃòÌẼòựẢNựò<ẠợỐòẢẺÃòÌẨợẬòửùẬòừỡẨòỎỹòớẬòẬÃẬẢòãẼòHỊÉựòỉỚ<ãàĩòẬqẦòõọõôìòỮùỐòẤợòữẰớòGẢMẾẬẠòữMỂựòÌẶẬẢòựẢCẬòÌẼòựẢNựòẬẠợỐòẢẺÃòữÃAẦòÌIẨẬẠòÌẨợẬòÌẶẬẢìòáẢẪòỰẢKòÌẰựẢòãẢMỆẬẠòÌIÓựòăỪ<ỬòÌẶẬẢò%ợòảƠòỮẸẬẠòửÓòẬẠợỐòẢẺÃìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókjÃẦẠòựẤớÍÍềóÃỰvẬÌvIóòÍÌỐẤvềóÕÃửÌẢhòỏõọọGÔiòẢvÃẠẢÌhòổọổGÔióòÍIựềó//ựìừớẨHỊớẬẠÌIÃìỎẬ/ửvÍÂÌẨG/ẬvÕÍ/õôôô/ỏõôửốõọôốôỏÌỗỏốốẤổ-ÃẦẠ-ọỗồõìẴGẠóòớẤÌềó<ẠợỐòẢẺÃòÌẨợẬòửùẬòừỡẨòỎỹòớẬòẬÃẬẢòãẼòHỊÉựòẬqẦòõọõôóòÕÃửÌẢềóỏõọọóòẢvÃẠẢÌềóổọổóò/kj/GkjGòựẤớÍÍềóGỰớGÌÃẨẬókáẢẪòỰẢKòÌẰựẢòãẢMỆẬẠòÌIÓựòăỪ<ỬòÌẶẬẢò%ợòảƠòỮẸẬẠòÌIớẨòừsẬẠòÂẢvẬòựKớòỰẢKòÌẰựẢòăỪ<ỬòÌẶẬẢòựẢẨòựờựòÌũGòÌẢAòỎợòựờòẬẢùẬòựẪòẬẢÃỷỊòÌẢợẬẢòÌĂựẢòẠẪGòÌIẨẬẠòGẢẨẬẠòÌIợẨòÌẨợẬòửùẬòừỡẨòỎỹòỚ<ãàò-òỠẬẢhò)Ữj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókáẢẨẬẠòÌIợẨòÌẨợẬòửùẬòừỡẨòỎỹòỚ<ãàòÌẢẰòÌIụẬòỬÃỳẬòảớẬẢòẢMỄẬẠòNẬẠíòÌĂựẢòựÓựòÌẢớẦòẠÃớòÌẢÓựòẢÃỹẬòừsẬẠòẬẢÃỷỊòẬẺÃòửỊẬẠíòẢẨởÌòữẺẬẠòÌẢÃỵÌòÌẢÓựìòỏọọểòẢẺòẠÃớòữẮẬẢíòÂẢẪẦíòÌIMỆẬẠòẢCựíòựẾòHỊớẬíòữẾẬòỎẰòÂỒòựớẦòÂỵÌòớẬòÌẨợẬòỎỷòỚ<ããòẢsẬẠòẬqẦiòGẢờÌòữẺẬẠíòÌIÃAẬòÂẢớÃòÌẢÓựòẢÃỹẬòõổòẦEòẢẮẬẢòGẢBẬẠíòựẢÉẬẠòÌẺÃòGẢởẦìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókbỀÃòẬẢỌẬẠòÂỵÌòHỊỡòữởÌòữMỂựíòựờẬòừẺòỎợò<ẢùẬòửùẬòÌẢẰòÌIụẬòữMỂựòăỪ<ỬòÌẶẬẢòÌtẬẠòỰỆòÌẢÃòữỊớòẬqẦòõọõọíòẬqẦòõọõõiòẤÓựòẤMỂẬẠòựEẬẠòớẬòỎợòừỡẨòỎỹòửùẬòGẢÉòÌẢẰòÌIụẬòẬẢÃỷỊòẬqẦòẤÃỷẬòữMỂựòựEẬẠòẬẢũẬòỮẾẬòỎẰòàỊỐỵÌòãẢrẬẠiòẬẢÃỷỊòựờòẬẢùẬíòÌũGòÌẢAòữMỂựòựờựòựụGòÂẢvẬòÌẢMỄẬẠòÌIẨẬẠòÌẢÓựòẢÃỹẬòGẢẨẬẠòÌIợẨòừỡẨòỎỹòỚ<ãàìj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókỮAòÌÃỵGòÌJựòGẢờÌòẢỊỐòẢẾẬòẬỌớòẠÃờòÌIẰòÌẨòẤỀẬòựKớò<ẠợỐòẢẺÃòÌẨợẬòửùẬòừỡẨòỎỹòỚ<ãàíòÌẢẰòÌIụẬòỬÃỳẬòảớẬẢòÌÃỵGòÌJựòGẢờÌòữẺẬẠíòẬẢùẬòIẺẬẠòÌẨợẬòửùẬòÌẢớẦòẠÃớòựẪòÌIờựẢòẬẢÃỹẦíòẢÃỹỊòHỊỡòGẢẨẬẠòÌIợẨòÌẨợẬòửùẬòừỡẨòỎỹòỚ<ãàiòẬùẬẠòựớẨòỎớÃòÌIBíòÌIờựẢòẬẢÃỹẦíòẢÃỹỊòẤÓựíòẢÃỹỊòHỊỡòHỊỡẬòẤỒiòÍÓòGẢÉÃòẢỂGòựKớòựờựòừớẬòẬẠợẬẢíòữẨợẬòÌẢAíòựẾòHỊớẬíòữẾẬòỎẰòỎợòÍÓòÌẢớẦòẠÃớíòẢMỄẬẠòNẬẠòựKớò<ẢùẬòửùẬòỎỷòÌẢÓựòẢÃỹẬòGẢẨẬẠòÌIợẨíòữỡẦòừỡẨòỚ<ããòÌIẨẬẠòÌẮẬẢòẢẮẬẢòẦỀÃìììj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókjÃẦẠòựẤớÍÍềóÃỰvẬÌvIóòÍÌỐẤvềóÕÃửÌẢhòỏõọọGÔiòẢvÃẠẢÌhòộỗộGÔióòÍIựềó//ựìừớẨHỊớẬẠÌIÃìỎẬ/ửvÍÂÌẨG/ẬvÕÍ/õôôô/ỏõôửốõọôơôồÌỏôổồẤỏ-ÃẦẠ-ỗỗôơìẴGẠóòớẤÌềó<ẠợỐòẢẺÃòÌẨợẬòửùẬòừỡẨòỎỹòớẬòẬÃẬẢòãẼòHỊÉựòẬqẦòõọõôóòÕÃửÌẢềóỏõọọóòẢvÃẠẢÌềóộỗộóò/kj/GkjGòựẤớÍÍềóGỰớGÌÃẨẬók(pẬẢòữởẨòỰEẬẠòớẬòÌẶẬẢòÌIớẨò!ỖòẬÃỹẦòựẢMẾẬẠò“ỪỡẨòỎỹòớẬòẬÃẬẢòãẼòHỊÉự”òựKớòỪẺòỰEẬẠòớẬòựẢẨòựờựòựờòẬẢùẬò-òỠẬẢhò)Ữj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókjÃẦẠòựẤớÍÍềóÃỰvẬÌvIóòÍÌỐẤvềóÕÃửÌẢhòỏõọọGÔiòẢvÃẠẢÌhòổỏỗGÔióòÍIựềó//ựìừớẨHỊớẬẠÌIÃìỎẬ/ửvÍÂÌẨG/ẬvÕÍ/õôôô/ỏõôửốõọốốôồÌồơỗổẤỏọ-ÃẦẠ-ọỗốồìẴGẠóòớẤÌềó<ẠợỐòẢẺÃòÌẨợẬòửùẬòừỡẨòỎỹòớẬòẬÃẬẢòãẼòHỊÉựòẬqẦòõọõôóòÕÃửÌẢềóỏõọọóòẢvÃẠẢÌềóổỏỗóò/kj/GkjGòựẤớÍÍềóGỰớGÌÃẨẬókáẢẪòỰẢKòÌẰựẢòãẢMỆẬẠòÌIÓựòăỪ<ỬòÌẶẬẢò%ợòảƠòỮẸẬẠòGẢờÌòừÃAỊòÌởÃòẬẠợỐòẢẺÃò-òỠẬẢhò)Ữj/GkjGòựẤớÍÍềóGỪẨửỐókáẢờÌòừÃAỊòÌởÃòẬẠợỐòẢẺÃíòáẢẪòỰẢKòÌẰựẢòãẢMỆẬẠòÌIÓựòăỪ<ỬòÌẶẬẢò%ợòảƠòỮẸẬẠòÂẢuẬẠòữẰẬẢhòỮỡẬẠòừẺíòựẢĂẬẢòHỊỐỷẬòÌẶẬẢòàỊỡẬẠòãIẰòẤỊEẬòựẢỈòÌICẬẠòÌẢÓựòẢÃỹẬòẢÃỹỊòHỊỡòGẢẨẬẠòÌIợẨòÌẨợẬòửùẬòừỡẨòỎỹòỚ<ãàíòẤụỐòữẪòẤợẦòẬỷẬòÌỡẬẠòÌẢỈựòữưỐòGẢờÌòÌIÃAẬòÂÃẬẢòÌỵíòỎqẬòẢẪớíòÔpòẢẺÃòỎợòữỡẦòừỡẨòàá-Ớ
Minh Đức

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bé trai tử vong nghi do mắc bệnh dại

Bé trai tử vong nghi do mắc bệnh dại
2023-08-17 17:54:00

QTO - Hôm nay 17/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, vừa tiếp nhận thông tin về việc một bé trai 6 tuổi tử vong nghi do mắc bệnh dại. Hiện trung...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết