Cập nhật:  GMT+7
ĩẠọóừÂơIIếoFảẢÍÂữoj.ẠỂẢóừĐẦÀóỨỷẦẠóỌẢỷẦóáÌEừóÍỳóảả$óỬĐẦÀó$ờóỌờẬóừÌEẢóẦpẤóỏòỏõĩ/ẠọjĩFóừÂơIIếoF$ữơựojỪẠẢỵÌóẦơÔóọộ/ổióaẠẨóỪẠJóÍẮừẠóãỨ)ỰóÍẰẦẠó$ẬờẦÀó)ơẤóừẠJóÍHĂóứÌẺẢóÂờẤóỌẢỷừóỌẾẢóừớừóIỂióẦÀờẦẠióửẮơóFẠLÊẦÀóỌờóẦẠờóửụÌóÍLóỌỵóửũÔóẦẠơẦẠóÍẢỳẦóửẸóÍẠOừóẠẢỷẦóựOóớẦóỨỷẦẠóỌẢỷẦóáÌEừóÍỳóảả$óỬĐẦÀó$ờíĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔojĩẢẤÀóIÍÔÂữếoỎẢựÍẠgóọỏòòFÕhóẠữẢÀẠÍgóộỗốFÕhoóIHừếo//ừíứơẬGÌơẦÀÍHẢíỌẦ/ựữIẴÍẬF/ẦữỎI/ỏõõõ/ọỏòựôọổòỏõộÍồọọỏÂò-Âữ-ẤẢẦẠ-ổỗồọíẲFÀoóơÂÍếo.ẠỂẢóừĐẦÀóỨỷẦẠóỌẢỷẦóáÌEừóÍỳóảả$óỬĐẦÀó$ờóỌờẬóừÌEẢóẦpẤóỏòỏõoóỎẢựÍẠếoọỏòòoóẠữẢÀẠÍếoộỗốoó/jĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỪơFÍẢẬẦojaẠẨóỪẠJóÍẮừẠóãỨ)ỰóÍẰẦẠó$ẬờẦÀó)ơẤóFẠớÍóứẢỹÌóẴỳÍóÂÌủẦóÍợẢóFẠẢýẦóẠBFó-óỞẦẠgó!ýó(ẢẦẠĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔojỰOóớẦóỨỷẦẠóỌẢỷẦóửơóẴẠẬơóáÌEừóÍỳóảả$óỬĐẦÀó$ờóửLỆừóãỨ)ỰóÍẰẦẠóáÌởẦÀóảHẮóừẠùFóÍẠÌủẦóừẠJóÍHLÊẦÀóửụÌóÍLóÍợẢóáÌÔỳÍóửẮẦẠóõồộổ/áỬ-ãỨ)ỰóẦÀờÔóỏộ/ọỏ/ỏòọỗóỌờóáÌÔỳÍóửẮẦẠóIEóỏỏổỏ/áỬ-ãỨ)ỰóẦÀờÔóòồ/ỗ/ỏòỏỏíóỰOóớẦóựẬóảả$ó=HẬÌFóÂờẤóừẠJóửụÌóÍLóửLỆừóÍHẢỹẦóẴẠơẢóÍợẢó.ẠÌóửĐóÍẠẮóFẠÃơóửĐẦÀóỬĐẦÀó$ờióÍẠÌẸừóửẮơóứờẦóaẠLỀẦÀóỏióảaíóỬĐẦÀó$ờóỌẾẢóÍẺẦÀóẤMừóửụÌóÍLóộòòóÍẰóửÉẦÀíóỰOóớẦóừẨóựẢỷẦóÍÃừẠóửùÍóIÓóựĨẦÀóôiõỗóẠơióựẢỷẦóÍÃừẠóÕúÔóựOẦÀóồíốòòẤĩIÌFjỏĩ/IÌFjióừĐẦÀóIÌùÍóÍẠẢỳÍóẴỳóửẢỵÌóừẠẰẦẠóÍNóồòòóÀẢLỀẦÀóứỷẦẠóÕÌEẦÀóôỗỗóÀẢLỀẦÀóứỷẦẠióừẠẢỵÌóừơẬóừĐẦÀóÍHĂẦẠóỗóÍụẦÀíĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔojĩẢẤÀóIÍÔÂữếoỎẢựÍẠgóọỏòòFÕhóẠữẢÀẠÍgóốõộFÕhoóIHừếo//ừíứơẬGÌơẦÀÍHẢíỌẦ/ựữIẴÍẬF/ẦữỎI/ỏõõõ/ọỏòựôọổòõỏồÍõọõộÂổ-zôồọọỗỗòồỗôọòộ-ữơừơòíẲFÀoóơÂÍếo.ẠỂẢóừĐẦÀóỨỷẦẠóỌẢỷẦóáÌEừóÍỳóảả$óỬĐẦÀó$ờóỌờẬóừÌEẢóẦpẤóỏòỏõoóỎẢựÍẠếoọỏòòoóẠữẢÀẠÍếoốõộoó/jĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỪơFÍẢẬẦojaẠEẢóừởẦẠóựOóớẦóỨỷẦẠóỌẢỷẦóáÌEừóÍỳóảả$óỬĐẦÀó$ờó-óỞẦẠgó!ýó(ẢẦẠĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔoj$ẢỷẦóẦơÔióựOóớẦóửơẦÀóÍHẢỹẦóẴẠơẢóÀẢởẢóFẠẨẦÀóẤsÍóứrẦÀóị=a(ỨỉóửỹóÍẢỳẦóẠờẦẠóẴẠỂẢóừĐẦÀíó)ẠờóửụÌóÍLóửỡóFẠEẢóẠỆFóỌẾẢóừẠÃẦẠóGÌÔỵẦóửẮơóFẠLÊẦÀóÍẺóừẠMừóẠBFóỌẾẢóồọóẠẸóựúẦóừẨóửùÍóẦĐẦÀóẦÀẠẢỷFóứẮóởẦẠóẠLỂẦÀóứỂẢóựOóớẦóửỹóÂqẦÀóẦÀẠữóỌờóẠẼóÍHỆóẦÀLỀẢóựúẦóÍHẬẦÀóGÌớóÍHĂẦẠóứÉẢóÍẠLỀẦÀió=a(Ứíĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔojẫLẾẦÀóẤqừóẤờóừẠJóửụÌóÍLóửơẦÀóẴẢỳẦóẦÀẠẮóÍẠớẬóÀỄóửẨóÂờóẠợóÍụẦÀóÕÌẦÀóGÌơẦẠóựOóớẦóừÊóứởẦóừẠLơóừẨióựẬóửẨóỌẢỷừóửùÌóẦEẢóẠợóÍụẦÀóừùFóửẢỷẦióừùFóẦLẾừióÍẠẬớÍóẦLẾừóẤLơióÍẠẬớÍóẦLẾừóÍẠởẢóừJơóựOóớẦóÂờóHùÍóẴẠẨóẴẠpẦíóỬsừóứẢỷÍóÂờóẠợóÍụẦÀóÀẢơẬóÍẠĐẦÀóÍNóửLỀẦÀóừẠÃẦẠóỌờẬóựOóớẦóừẠLơóừẨóẦýẦóỌẢỷừóứEóÍHÃóửLỀẦÀóÍợẤóÍợẬóÂEẢóÍẢỳFóừủẦóửỹóÍHẢỹẦóẴẠơẢóÍẠOừóẠẢỷẦóựOóớẦóửơẦÀóÀsFóẴẠẨóẴẠpẦíóảNóửẨióẴẢỳẦóẦÀẠẮóãỨ)ỰóÍẰẦẠóGÌơẦóÍúẤóẠẼóÍHỆíĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔojaẠớÍóứẢỹÌóẴỳÍóÂÌủẦióaẠẨóỪẠJóÍẮừẠóãỨ)ỰóÍẰẦẠó$ẬờẦÀó)ơẤóẦẠùẦóẤợẦẠgóỬúÔóÂờóựOóớẦóẦẠủẦóửLỆừóIOóửÉẦÀóÍẠÌủẦóừơẬióửsừóứẢỷÍóÂờóẦÀLỀẢóựúẦóỌờóừKẦÀóÂờóựOóớẦóÕỡóẠẸẢóẠẨơóÍHýẦóÂẶẦẠóỌOừóÔóÍỳóừẨóGÌÔóẤĐóÂẾẦóửớFóMẦÀóẦẠÌóừụÌóừẠpẤóIẨừóIMừóẴẠCữóẦÀờÔóừờẦÀóừơẬóừJơó)ẠúẦóựúẦíóỪẠÃẦẠóỌĂóỌủÔióừớừóIỂióẦÀờẦẠióửẮơóFẠLÊẦÀóÍủFóÍHÌẦÀóẠẼóÍHỆóẦẠờóửụÌóÍLóẠẬờẦóÍẠờẦẠóừớừóÍẠJóÍĨừóửỹóÍẢỳẦóẠờẦẠóẴẠỂẢóừĐẦÀóỌờẬóừÌEẢóẦpẤóỏòỏõióẠẬờẦóÍẠờẦẠóÍHẬẦÀóGÌỐó%/ỏòỏốíĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔojẫỵóừớừóẴẢỳẦóẦÀẠẮióaẠẨóỪẠJóÍẮừẠóãỨ)ỰóÍẰẦẠó$ẬờẦÀó)ơẤóửỵóẦÀẠẮóừớừóIỂióẦÀờẦẠóừủFóẦẠủÍóGÌÔóẠẬợừẠóFẠúẦóẴẠÌióừớừóừĐẦÀóÍHĂẦẠóẦÀụẤóửỹóẦẠờóửụÌóÍLóẠẬờẦóÍẠờẦẠóừớừóÍẠJóÍĨừíóỨýẦóừợẦẠóửẨióÍợẬóửẢỵÌóẴẢỷẦóẴỳÍóẦEẢóỌẾẢóừớừóừĐẦÀóÍHĂẦẠóÀẢơẬóÍẠĐẦÀóẠẢỷẦóừẨóẦẠrẤóÍợẬóÍẠÌủẦóÂỆẢóừẠẬóựOóớẦóẴẠẢóÍHẢỹẦóẴẠơẢóÍẠẢóừĐẦÀióửÉẦÀóÍẠỀẢóÍẢỳFóÍĨừóửụÌóÍLóÍợẬóẴỳÍóẦEẢóIơÌóẴẠẢóựOóớẦóửLơóỌờẬóẴẠơẢóÍẠớừióIÓóựĨẦÀíĩ/FjĩFóừÂơIIếoFỨẬựÔojỬỵóẦÀẠẮóãỨ)ỰóảaíóỬĐẦÀó$ờióãỨ)ỰóaẠLỀẦÀóỏóÍÃừẠóừOừóFẠEẢóẠỆFóỌẾẢóẦẠờóửụÌóÍLióỌủẦóửẸẦÀóẦÀLỀẢóựúẦóJẦÀóẠẸóựOóớẦióIẾẤóứờẦóÀẢơẬóẤsÍóứrẦÀóIợừẠíóỬÉẦÀóỐóỌỵóửỵóÕÌùÍóửẢỵÌóừẠẰẦẠóGÌÔóẤĐóÍNóồòòóÀẢLỀẦÀóứỷẦẠóÕÌEẦÀóôỗỗóÀẢLỀẦÀóứỷẦẠóỌờóừẠẢỵÌóừơẬóừĐẦÀóÍHĂẦẠóỗóÍụẦÀióửÉẦÀóÍẠỀẢóửỵóẦÀẠẮóẦẠờóửụÌóÍLóÍẠOừóẠẢỷẦóỌẢỷừóẴỐóGÌỖóửụÌóÍLóẦẠrẤóửởẤóứởẬóửỊẦÀóGÌÔóửẮẦẠíó)ẠờóửụÌóÍLóừụẦóừẨóFẠLÊẦÀóớẦóửởẤóứởẬóIởẦóÕÌùÍóừẠẬóẴẠÌóỌOừóÕÌẦÀóGÌơẦẠóựOóớẦíĩ/FjĩFóừÂơIIếoFƠÌÍẠẬHoj!ýó(ẢẦẠĩ/FjĩựẢỌóừÂơIIếoựHữÂơÍữựojĩIÍHẬẦÀjảẢẦóÂẢýẦóGÌơẦgĩ/IÍHẬẦÀjĩÌÂóừÂơIIếoÍẢÍÂữ-ÍẠÌẤứ-ơẦự-IơFẬojĩÂẢjĩơóÍẢÍÂữếo.ẢỹẤóÍHơóÍẢỳẦóửẸóÍẠOừóẠẢỷẦóựOóớẦóửụÌóÍLóÍợẢóỨỷẦẠóỌẢỷẦóỬơóẴẠẬơóÍẰẦẠoóẠHữÁếo/ẴẢữẤ-ÍHơ-ÍẢữẦ-ựẬ-ÍẠÌừ-ẠẢữẦ-ựÌ-ơẦ-ựơÌ-ÍÌ-ÍơẢ-ứữẦẠ-ỌẢữẦ-ựơ-ẴẠẬơ-ÍẢẦẠ-ọộộộỗòíẠÍẤojĩẢẤÀóIHừếo/ẤữựẢơ/ọỏò/ẦữỎI/ỏõỏố/ọỏổựỏọổôọọòÍốõôÂồ-ứẬẦ-ỏồốọíẲFÀoóơÂÍếo.ẠỂẢóừĐẦÀóỨỷẦẠóỌẢỷẦóáÌEừóÍỳóảả$óỬĐẦÀó$ờóỌờẬóừÌEẢóẦpẤóỏòỏõoó/jĩ/ơjĩựẢỌjĩIÍHẬẦÀjĩơóÍẢÍÂữếo.ẢỹẤóÍHơóÍẢỳẦóửẸóÍẠOừóẠẢỷẦóựOóớẦóửụÌóÍLóÍợẢóỨỷẦẠóỌẢỷẦóỬơóẴẠẬơóÍẰẦẠoóẠHữÁếo/ẴẢữẤ-ÍHơ-ÍẢữẦ-ựẬ-ÍẠÌừ-ẠẢữẦ-ựÌ-ơẦ-ựơÌ-ÍÌ-ÍơẢ-ứữẦẠ-ỌẢữẦ-ựơ-ẴẠẬơ-ÍẢẦẠ-ọộộộỗòíẠÍẤoj.ẢỹẤóÍHơóÍẢỳẦóửẸóÍẠOừóẠẢỷẦóựOóớẦóửụÌóÍLóÍợẢóỨỷẦẠóỌẢỷẦóỬơóẴẠẬơóÍẰẦẠĩ/ơjĩ/IÍHẬẦÀjĩFóừÂơIIếoẠữơựojỪẠẢỵÌóẦơÔóỏò/ồióaẠẨóỪẠJóÍẮừẠóãỨ)ỰóÍẰẦẠó$ẬờẦÀó)ơẤóẴẢỹẤóÍHơóÍẢỳẦóửẸóÍẠOừóẠẢỷẦóựOóớẦóỬụÌóÍLóừÊóIỂóỌủÍóừẠùÍióẤÌơóIqẤóÍHơẦÀóÍẠẢỳÍóứẮóÔóÍỳóÍÌÔỳẦóÍẰẦẠóẠợẦÀóẤĨừgóảHÌẦÀóÍúẤóảúẤóÍẠụẦóẴẢẦẠóỌờóẠỷóÍẠEẦÀóÍẠẢỳÍóứẮóÕợóÍHẮóÍợẢóỨỷẦẠóỌẢỷẦóỬơóẴẠẬơóÍẰẦẠíóỨÌẺẢóẴẢỹẤóÍHơóẦờÔóẦẠrẤóừẠÌũẦóứẮóẦẸẢóựÌẦÀóÍHĂẦẠó$Ử)ỰóÍẰẦẠóửẢỵÌóừẠẰẦẠóừẠJóÍHLÊẦÀóửụÌóÍLóựOóớẦóẦýÌóÍHýẦóÍợẢóẴỒóẠBFóÂụẦóÍẠMóọổóIqFóÍẾẢíĩ/Fjĩ/ựẢỌjĩ/ÂẢjĩÂẢjĩơóÍẢÍÂữếoảẠĐẦÀóGÌơóửÉóớẦóỬẢỵÌóừẠẰẦẠóGÌÔóẠẬợừẠóừẠÌẦÀóảaíóỬĐẦÀó$ờóửỳẦóẦpẤóỏòôốoóẠHữÁếo/ÍẠẬẦÀ-GÌơ-ựẬ-ơẦ-ựẢữÌ-ừẠẢẦẠ-GÌÔ-ẠẬơừẠ-ừẠÌẦÀ-ÍF-ựẬẦÀ-Ạơ-ựữẦ-ẦơẤ-ỏòôố-ọộồồốỗíẠÍẤojĩẢẤÀóIHừếo/ẤữựẢơ/ọỏò/ẦữỎI/ỏõọổ/ọỏốựốọổõốọỏÍọỏôôÂõ-ÍHơẦÀ-ổổỗíẲFÀoóơÂÍếo.ẠỂẢóừĐẦÀóỨỷẦẠóỌẢỷẦóáÌEừóÍỳóảả$óỬĐẦÀó$ờóỌờẬóừÌEẢóẦpẤóỏòỏõoó/jĩ/ơjĩựẢỌjĩIÍHẬẦÀjĩơóÍẢÍÂữếoảẠĐẦÀóGÌơóửÉóớẦóỬẢỵÌóừẠẰẦẠóGÌÔóẠẬợừẠóừẠÌẦÀóảaíóỬĐẦÀó$ờóửỳẦóẦpẤóỏòôốoóẠHữÁếo/ÍẠẬẦÀ-GÌơ-ựẬ-ơẦ-ựẢữÌ-ừẠẢẦẠ-GÌÔ-ẠẬơừẠ-ừẠÌẦÀ-ÍF-ựẬẦÀ-Ạơ-ựữẦ-ẦơẤ-ỏòôố-ọộồồốỗíẠÍẤojảẠĐẦÀóGÌơóửÉóớẦóỬẢỵÌóừẠẰẦẠóGÌÔóẠẬợừẠóừẠÌẦÀóảaíóỬĐẦÀó$ờóửỳẦóẦpẤóỏòôốĩ/ơjĩ/IÍHẬẦÀjĩFóừÂơIIếoẠữơựojỪẠẢỵÌóẦơÔóố/ốióãỨ)ỰóÍẰẦẠóÍẺóừẠMừóFẠẢýẦóẠBFóÍẬờẦóÍẠỹóửỹóÕữẤóÕvÍóÍẠĐẦÀóGÌơóửÉóớẦóỬẢỵÌóừẠẰẦẠóGÌÔóẠẬợừẠóừẠÌẦÀóảaíóỬĐẦÀó$ờóửỳẦóẦpẤóỏòôốíóaẠẨóỨÃóÍẠLóảẰẦẠóJÔióỪẠJóÍẮừẠóãỨ)ỰóÍẰẦẠóẫDóẫpẦó$LẦÀhóừớừóaẠẨóỪẠJóÍẮừẠóãỨ)ỰóÍẰẦẠó$ẬờẦÀó)ơẤió!ýóỬMừóảẢỳẦóừẠJóÍHĂóừÌẸừóẠBFíóỨÃóÍẠLóảẠờẦẠóJÔóỬĐẦÀó$ờó)ÀÌÔAẦóỪẠẢỳẦóảẠqẦÀhóửợẢóựẢỷẦóÂỡẦẠóửợẬóừớừóIỂióứơẦióẦÀờẦẠióửÊẦóỌẮióửẮơóFẠLÊẦÀóÂẢýẦóGÌơẦóÍẠơẤóựOóFẠẢýẦóẠBFíĩ/Fjĩ/ựẢỌjĩ/ÂẢjĩ/ÌÂjĩựẢỌóừÂơIIếoừÂHojĩ/ựẢỌjĩ/ựẢỌj

Lê Minh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bé trai tử vong nghi do mắc bệnh dại

Bé trai tử vong nghi do mắc bệnh dại
2023-08-17 17:54:00

QTO - Hôm nay 17/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, vừa tiếp nhận thông tin về việc một bé trai 6 tuổi tử vong nghi do mắc bệnh dại. Hiện trung...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết